Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0193(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0032/2010

Debatten :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Stemmingen :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0373

Notulen
Maandag 18 oktober 2010 - Straatsburg

13. Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie ***I - Vrouwen in onzekere banen (debat)
CRE

Tweede verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.Rapporteur: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Verslag over vrouwen in onzeker dienstverband [2010/2018(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.Rapporteur: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela en Britta Thomsen leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rovana Plumb (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Thomas Händel (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Siiri Oviir, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, die tevens twee "blauwe kaart"-vragen beantwoordt van Marije Cornelissen en Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, die tevens een "blauwe kaart"-vraag beantwoordt van Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux en Sylvie Guillaume.

VOORZITTER: Silvana KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten en Pascale Gruny.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, over het verloop van de "catch the eye"-procedure, Edite Estrela en Britta Thomsen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 20.10.2010 en punt 8.8 van de notulen van 19.10.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid