Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0193(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0032/2010

Rozpravy :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0373

Zápisnica
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg

13. Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok ***I - Otázka žien na neistých pracovných miestach (rozprava)
CRE

Druhá správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť.Spravodajkyňa Edite Estrela (A7-0032/2010)

Správa o otázke žien na neistých pracovných miestach [2010/2018(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť.Spravodajkyňa Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela a Britta Thomsen uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rovana Plumb (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Thomas Händel (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Anna Záborská v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Siiri Oviir v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Eva-Britt Svensson v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Marije Cornelissen a Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux a Sylvie Guillaume.

PREDSEDNÍCTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten a Pascale Gruny.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik k postupu „catch-the-eye“, Edite Estrela a Britta Thomsen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 20.10.2010 a bod 8.8 zápisnice zo dňa 19.10.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia