Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0193(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0032/2010

Debatter :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Omröstningar :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0373

Protokoll
Måndagen den 18 oktober 2010 - Strasbourg

13. Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar ***I - Kvinnor med otrygga anställningsförhållanden (debatt)
CRE

Betänkande 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.Föredragande: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Betänkande om kvinnor med otrygga anställningsförhållanden [2010/2018(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.Föredragande: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela och Britta Thomsen redogjorde för betänkandena.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Rovana Plumb (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Thomas Händel (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Anna Záborská för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier som även besvarade två blåkortsfrågor från Marije Cornelissen och Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling som även besvarade en blåkortsfråga från Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux och Sylvie Guillaume.

ORDFÖRANDESKAP: Silvana KOCH-MEHRIN
Vice talman

Talare: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten och Pascale Gruny.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, om hur ögonkontakstsförfarandet fortlöpte, Edite Estrela och Britta Thomsen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 20.10.2010 och punkt 8.8 i protokollet av den 19.10.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy