Показалец 
Протокол
PDF 233kWORD 188k
Понеделник, 18 октомври 2010 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Съобщения на председателството
 4.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Внесени документи
 7.Петиции
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 9.Отпаднали писмени декларации
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Ред на работа
 12.График на месечните сесии на Европейския парламент – 2012 г.
 13.Подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки ***I - Жените, работещи при несигурни условия на труд (разискване)
 14.Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията - Адаптиране на Правилника за дейността на ЕП към преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (разискване)
 15.Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (разискване)
 16.Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан *** - Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан ***I (разискване)
 17.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 18.Бъдещето на стандартизацията в Европа (кратко представяне)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.05 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Съобщения на председателството

Председателят приветства връчването на Нобеловата награда за мир за 2010 г. на китайския дисидент Лю Сяобо. Той приканва властите на Народна република Китай да освободят Лю Сяобо и други защитници на правата на човека, като припомня ангажимента на Парламента в тази област.

Председателят посочва също така, че вчера беше отбелязан Международният ден за борба срещу бедността, а днес се чества четвъртият Европейски ден за борба срещу трафика на хора. Председателят припомня, че във вторник г-н Бан Ки-мун, генерален секретар на Обединените нации, ще посети Парламента, във връзка с деня за борба срещу бедността.

Председателят припомня, че в сряда, 20 октомври 2010 г., от 12.10 до 12.30 ч., той ще произнесе реч във връзка със средата на мандата си.


4. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки, и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Pегламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).


5. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата S&D Парламентът ратифицира следното назначение:

Делегация за връзки със страните от Андската общност: Cătălin Sorin Ivan на мястото на Daciana Octavia Sârbu.


6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- Доклад относно ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа (2010/2039(INI)) – комисия EMPL - Докладчик: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - комисия PECH - Докладчик: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно одобряването, от името на Европейския съюз, на Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - комисия PECH - Докладчик: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - BUDG (A7-0263/2010)

- Доклад относно жените, работещи при несигурни условия на труд (2010/2018(INI)) - комисия FEMM - Докладчик: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Доклад относно интегрираната морска политика (ИМП) - Оценка на постигнатия напредък и нови предизвикателства (2010/2040(INI)) - комисия TRAN - Докладчик: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Доклад относно финансовата, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат (междинен доклад) (2009/2182(INI)) - комисия CRIS - Докладчик: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обозначаването на страната на произход на определени продукти, внасяни от трети държави (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - комисия INTA - Докладчик: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Доклад относно бъдещето на европейската стандартизация (2010/2051(INI)) - комисия IMCO - Докладчик: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Доклад относно търговските отношения на ЕС с Латинска Америка (2010/2026(INI)) - комисия INTA - Докладчик: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Доклад относно адаптирането на Правилника за дейността на Европейския парламент към преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (2010/2127(REG)) - комисия AFCO - Докладчик: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Доклад относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (2010/2118(ACI)) - комисия AFCO - Докладчик: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел ІІI – Комисия (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: László Surján (A7-0281/2010)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно подобряването на рамката на ЕС за икономическо управление и за стабилност, по-специално в еврозоната (2010/2099(INI)) - комисия ECON - Докладчик: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Доклад относно проекта за коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет; раздел III – Комисия; раздел X – Европейска служба за външна дейност (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година - всички раздели и писма за внасяне на изменения № 1/2011, 2/2011 и 3/2011 към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - комисия BUDG - Съдокладчици: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - комисия DEVE - Докладчик: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността) (B7-0552/2010)

до Съвета:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna,

до Комисията:

Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos

2.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Cristiana Muscardini Patrizia Toia. Предложение за резолюция относно домашното насилие срещу младите мюсюлмански жени (B7-0546/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно вносители/застрахователи/митница (предявяване на иск от застрахователни дружества срещу вносители) (B7-0547/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr Frank Vanhecke. Предложение за резолюция относно извършването на оценка на въздействието по отношение на имиграционните и интеграционни проблеми в случай на присъединяване на Турция към Европейския съюз (B7-0548/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT, AFET


7. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

22 септември 2010 г.

Peter Kranz (№ 1008/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1009/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (№ 1011/2010); Peter Jans (№ 1012/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1013/2010); Petrus Petrou (№ 1014/2010); Günter Ott (№ 1015/2010); Ejaz Rabudi (№ 1016/2010); Wilfried Nöhring (2 подписа) (№ 1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 подписа) (№ 1018/2010); Elisabeth Fraiss (№ 1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (№ 1020/2010); Marcel Solomon (22 подписа) (№ 1021/2010); Ute Skibbe (№ 1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (№ 1023/2010); Erich Pudewell (№ 1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (№ 1025/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1026/2010); Wolfgang Rüd (№ 1027/2010);

23 септември 2010 г.

Mario Cuellar Brenes (№ 1028/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1029/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1030/2010); Christophe Moens (№ 1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (№ 1032/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1033/2010); Behrend Abels (№ 1034/2010); Heidi Wiley (№ 1035/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1036/2010); Amy Cullen (№ 1037/2010); Ares Zaimes (№ 1038/2010); Joško Joras (№ 1039/2010); Doreen Geoghegan (№ 1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (№ 1041/2010); Isabelle Lecouffe (№ 1042/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (№ 1044/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1045/2010); Marko Rantaiso (№ 1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (№ 1047/2010); Sergio Niola (№ 1048/2010); Josef Ziegler (№ 1049/2010); Francesco Artusa (№ 1050/2010); Димитър Стоянов Димитров (№ 1051/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1052/2010);

27 септември 2010 г.

Antonio Cifelli (2 подписа) (№ 1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (№ 1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (№ 1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (№ 1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (№ 1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (№ 1058/2010); Mahmoud Daka (№ 1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 подписа) (№ 1060/2010); José Antonio Belloch Giner (№ 1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (№ 1062/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1063/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1064/2010); Dominik Kohlhagen (№ 1065/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (№ 1067/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (№ 1069/2010); Stephan Weinberger (№ 1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (№ 1071/2010);

11 октомври 2010 г.

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 подписа) (№ 1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (№ 1073/2010); Aurelio Coslovich (№ 1074/2010); Jan Marco Mueller (№ 1075/2010); Dorina Suta (№ 1076/2010); Tero Korhonen (№ 1077/2010); Constant Verbraeken (№ 1078/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1079/2010); IlkoYordanov Dimov (№ 1080/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1081/2010); José António Da Costa Gouveia (№ 1082/2010); Rennie Evstatieva (№ 1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 подписа) (№ 1084/2010); Aldwyn Llewelyn (№ 1085/2010); Maurizio Maestri (№ 1086/2010); Roger Verbiest (№ 1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (№ 1088/2010); Valentini Lidia (№ 1089/2010); Cosmin Caraiani (№ 1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 подписа) (№ 1091/2010); Sibylle Abstoss (№ 1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 подписа) (№ 1093/2010);

14 октомври 2010 г.

(името е с поверителен характер) (№ 1094/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1095/2010); Bertold Maucher (№ 1096/2010); Otto Gassner (№ 1097/2010); Bernhard Bökeler (№ 1098/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1099/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (№ 1101/2010); Gunter Köberl (№ 1102/2010); Afshin Seresti (№ 1103/2010); Erwin Achatz (№ 1104/2010); Ralf Czyborra (№ 1105/2010); Christian Fischer (№ 1106/2010); Kurt Knöfler (№ 1107/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1108/2010); Simone Eiler (№ 1109/2010); Rainer Böke (№ 1110/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1111/2010); Steffen Beier (№ 1112/2010); Adriana Stern (№ 1113/2010); Andreas Kühl (№ 1114/2010); Manfred Weist (№ 1115/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1116/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1117/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1118/2010); Wolfgang Klotzberg (№ 1119/2010); Hans-Georg Widmann (№ 1120/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (№ 1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (№ 1123/2010); Béatrice Jayme (№ 1124/2010); Lothar Krings (№ 1125/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1126/2010); Janusz Lech (3 подписа) (№ 1127/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1128/2010); Marcin Kłapsia (№ 1129/2010); Asterios Dangas (№ 1130/2010); Stanisława Nowak (3 подписа) (№ 1131/2010); Richard Prince (№ 1132/2010); Jerzy Neyman (№ 1133/2010); Rüdiger Blohm (№ 1134/2010); Wilfried Nöhring (№ 1135/2010); Bude Alois (№ 1136/2010); Peter Leverkus (№ 1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (№ 1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (№ 1139/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1140/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1141/2010); Alexander Patsalides (№ 1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (№ 1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (№ 1144/2010); Panayotis Tolos (№ 1145/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1146/2010); Andrée Arrighi (№ 1147/2010); Marie Geiss Galimard (№ 1148/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1149/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1150/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (№ 1152/2010); Stela Velichi (№ 1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (№ 1154/2010); Theofanis Balafoutis (№ 1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (№ 1156/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1157/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1158/2010); Zana Ivakina (№ 1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 подписа) (№ 1160/2010); Graziano Benedetto (№ 1161/2010); Brian D Hall (№ 1162/2010); Parvu Alexandru (№ 1163/2010); Panagiotis Karampatis (№ 1164/2010); Elite Elettra Santarosa (№ 1165/2010); Marana Avvisati (№ 1166/2010); Hector Navarro Cervera (№ 1167/2010); Tomas Jordi (№ 1168/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1169/2010); Javier Layana Daza (№ 1170/2010); Sergio Songini (№ 1171/2010); (името е с поверителен характер) (№ 1172/2010).


8. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0143/2010) зададен от Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, към Комисията: Бази данни за расовия и етнически произход в ЕС (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) зададен от Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Бази данни за ромите и дискриминация във Франция и ЕС (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) зададен от Sophia in 't Veld и Alexander Alvaro, от името на групата ALDE, и Birgit Sippel, от името на групата S&D, към Комисията: Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) зададен от Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Метин Казак и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, към Комисията: Бази данни за ромите и дискриминация във Франция и ЕС (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) зададен от Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias и Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Бази данни за ромите и дискриминация (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) зададен от Rui Tavares и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) зададен от Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (B7-0561/2010).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund и Salvador Garriga Polledo, относно създаването на Европейски ден на дарителството (0078/2010);

- Oreste Rossi, относно определянето на основни равнища на подпомагане в Европа (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul и Антония Първанова, оотносно необходимостта от повишена координация в Европейския съюз на научните изследвания в областта на рака (0080/2010).


9. Отпаднали писмени декларации

Писмени декларации № 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010, 0057/2010 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 123, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


10. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през юни 2010 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


11. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на октомври II (PE 449.494/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Искане от групата Verts/ALE за отлагане за последваща сесия на гласуването относно "График на месечните сесии на Парламента - 2012 г." (точка 107 от Проекта на дневен ред).

Изказаха се Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който обосновава искането и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, против това искане.

С електронно гласуване (73 гласа „за“, 183 гласа „против“, 10 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


12. График на месечните сесии на Европейския парламент – 2012 г.

Председателският съвет представи своите предложения за график на месечните сесии през 2012 г.

Тези предложения са следните:

- от 16 до19 януари

- 1 и 2 февруари

- от 13 до 16 февруари

- от 12 до 15 март

- 28 и 29 март

- от 17 до 20 април

- от 7 до 10 май

- от 4 до 7 юни

- 20 и 21 юни

- 2 и 5 юли

- от 10 до 13 септември

- от 24 от 27 септември

- 10 и 11 октомври

- 22 до 25 октомври

- от 12 до 15 ноември

- 28 и 29 ноември

- от 10 до 13 декември

Срокът за внасяне на изменения е определен за днес, понеделник, 18 октомври 2010 г., 19.00 ч.

Гласуването ще се състои на 20 октомври 2010 г.


13. Подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки ***I - Жените, работещи при несигурни условия на труд (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете.Докладчик: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Доклад относно жените, работещи при несигурни условия на труд [2010/2018(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете.Докладчик: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela и Britta Thomsen представиха докладите.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Rovana Plumb (докладчик по становището на комисията EMPL), Thomas Händel (докладчик по становището на комисията EMPL), Anna Záborská, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Siiri Oviir, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Edit Bauer, Silvia Costa, Антония Първанова, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, която отговаря също така на два въпроса „синя карта“ на Marije Cornelissen и Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, която отговаря също така на един въпрос „синя карта“ на Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux и Sylvie Guillaume.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Изказаха се: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten и Pascale Gruny.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, относно протичането на процедурата с привличане на вниманието ("catch the eye"), Edite Estrela и Britta Thomsen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 20.10.2010 и точка 8.8 от протокола от 19.10.2010.


14. Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията - Адаптиране на Правилника за дейността на ЕП към преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (разискване)

Доклад относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия [2010/2118(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси.Докладчик: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Доклад относно адаптирането на Правилника за дейността на Европейския парламент към преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия [2010/2127(REG)] - Комисия по конституционни въпроси.Докладчик: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel представи своите доклади.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Íñigo Méndez de Vigo, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Andrew Duff, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Morten Messerschmidt, от името на групата EFD, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif и Guido Milana.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Paulo Rangel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 20.10.2010 и точка 4.2 от протокола от 20.10.2010.


15. Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0149/2010) зададен от Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, от името на групата ALDE, и Birgit Sippel, от името на групата S&D, към Комисията: Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (B7-0555/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0160/2010) зададен от Rui Tavares и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (B7-0558/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0168/2010) зададен от Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (B7-0561/2010)

Sophia in 't Veld разви въпроса, изискващ устен отговор B7-0555/2010.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Birgit Sippel, Rui Tavares и Jan Philipp Albrecht развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Maria Damanaki (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Carlos Coelho, от името на групата PPE, Alexander Alvaro, от името на групата ALDE, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, и Ernst Strasser.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Sophia in 't Veld и Maria Damanaki.

Разискването приключи.


16. Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан *** - Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан ***I (разискване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно одобряването, от името на Европейския съюз, на Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)] - Комисия по рибно стопанство.Докладчик: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за определяне на Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан [COM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)] - Комисия по рибно стопанство.Докладчик: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Jarosław Leszek Wałęsa и Carmen Fraga Estévez представиха докладите.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказаха се: Alain Cadec, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, Isabella Lövin, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Diane Dodds, независим член на ЕП, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton и Daciana Octavia Sârbu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira и Franz Obermayr.

Изказаха се: Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa и Carmen Fraga Estévez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 19.10.2010 и точка 8.6 от протокола от 19.10.2010.

(Заседанието беше прекратено за момент)


17. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Íñigo Méndez de Vigo, Евгени Кирилов, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Димитър Стоянов, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Слави Бинев, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová и Ивайло Калфин.


18. Бъдещето на стандартизацията в Европа (кратко представяне)

Доклад относно бъдещето на стандартизацията в Европа [2010/2051(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите.Докладчик: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Edvard Kožušník направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová и Mitro Repo.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 21.10.2010.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 449.494/OJMA).


20. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Неделчева, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност