Seznam 
Zápis
PDF 216kWORD 181k
Pondělí, 18. října 2010 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Sdělení předsednictví
 4.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Předložení dokumentů
 7.Petice
 8.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 9.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Plán práce
 12.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu – 2012
 13.Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň ***I – Nejisté pracovní podmínky žen (rozprava)
 14.Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí – Přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (rozprava)
 15.Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě memorand o porozumění (rozprava)
 16.Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku *** – Systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku ***I (rozprava)
 17.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 18.Budoucnost evropské normalizace (krátké přednesení)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2010–2011

Dílčí zasedání od 18. do 21. října 2010

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 18. ŘÍJNA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


3. Sdělení předsednictví

Předseda vyjádřil potěšení nad udělením Nobelovy ceny míru za rok 2010 čínskému disidentovi Liouovi Siao-povi. Vyzval úřady Čínské lidové republiky, aby propustily Lioua Siao-poa a ostatní obránce lidských práv, a připomněl zapojení Parlamentu v této oblasti.

Předseda rovněž oznámil, že včera se slavil Mezinárodní den boje proti chudobě a že na dnešek připadá čtvrtý Evropský den boje proti obchodování s lidmi. Připomněl úterní návštěvu generálního tajemníka Organizace spojených národů Bana Ki-Moona při příležitosti dne boje proti chudobě.

Připomněl, že ve středu 20. října 2010 pronese od 12:10 do 12:30 svůj projev v polovině funkčního období.


4. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).


5. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupiny S&D schválil toto jmenování:

delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství: Cătălin Sorin Ivan, kterým je nahrazena Daciana Octavia Sârbu.


6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- Zpráva o úloze minimálního příjmu v boji proti chudobě a o prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě (2010/2039(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (KOM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost (KOM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - výbor BUDG (A7-0263/2010)

- Zpráva o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek (2010/2018(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Zpráva o integrované námořní politice EU – hodnocení dosaženého pokroku a nové výzvy (2010/2040(INI)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Zpráva o finanční, hospodářské a sociální krizi: doporučení ohledně vhodných opatření a iniciativ (přezkum v polovině období) (2009/2182(INI)) - výbor CRIS - Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (KOM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Zpráva k budoucnosti evropské normalizace (2010/2051(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Zpráva o obchodních vztazích Evropské unie s Latinskou Amerikou (2010/2026(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Zpráva o přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (2010/2127(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Zpráva o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (2010/2118(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: László Surján (A7-0281/2010)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi ke zlepšení rámce správy ekonomických záležitostí a stability v Unii, zejména v eurozóně (2010/2099(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl II – Evropská rada a Rada, oddíl III – Komise, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 – všechny oddíly a návrzích na změnu č. 1/2011, 2/2011 a 3/2011 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - výbor BUDG - Spolupravodajky: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (KOM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) od poslanců

2.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 116 jednacího řádu) (B7-0552/2010)

Radě:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna,

Komisi:
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Cristiana Muscardini a Patrizia Toia: Návrh usnesení o domácím násilí proti mladým muslimským ženám (B7-0546/2010)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o dovozcích/pojistkách/celních poplatcích (náhradách škod uplatňovaných pojišťovnami u dovozců) (B7-0547/2010)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr a Frank Vanhecke: Návrh usnesení o vypracování studie k posouzení dopadů v oblasti imigrace a integrace v případě přistoupení Turecka k Evropské unii (B7-0548/2010)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT, AFET


7. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 22. září 2010

Peter Kranz (č. 1008/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1009/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (č. 1011/2010); Peter Jans (č. 1012/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1013/2010); Petrus Petrou (č. 1014/2010); Günter Ott (č. 1015/2010); Ejaz Rabudi (č. 1016/2010); Wilfried Nöhring (2 podpisy) (č. 1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 podpisy) (č. 1018/2010); Elisabeth Fraiss (č. 1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (č. 1020/2010); Marcel Solomon (22 podpisů) (č. 1021/2010); Ute Skibbe (č. 1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (č. 1023/2010); Erich Pudewell (č. 1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (č. 1025/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1026/2010); Wolfgang Rüd (č. 1027/2010);

Dne 23. září 2010

Mario Cuellar Brenes (č. 1028/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1029/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1030/2010); Christophe Moens (č. 1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (č. 1032/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1033/2010); Behrend Abels (č. 1034/2010); Heidi Wiley (č. 1035/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1036/2010); Amy Cullen (č. 1037/2010); Ares Zaimes (č. 1038/2010); Joško Joras (č. 1039/2010); Doreen Geoghegan (č. 1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (č. 1041/2010); Isabelle Lecouffe (č. 1042/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (č. 1044/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1045/2010); Marko Rantaiso (č. 1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (č. 1047/2010); Sergio Niola (č. 1048/2010); Josef Ziegler (č. 1049/2010); Francesco Artusa (č. 1050/2010); Dimitar Stoyanov Dimitrov (č. 1051/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1052/2010);

Dne 27. září 2010

Antonio Cifelli (2 podpisy) (č. 1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (č. 1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (č. 1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (č. 1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (č. 1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (č. 1058/2010); Mahmoud Daka (č. 1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 podpisy) (č. 1060/2010); José Antonio Belloch Giner (č. 1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (č. 1062/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1063/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1064/2010); Dominik Kohlhagen (č. 1065/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (č. 1067/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (č. 1069/2010); Stephan Weinberger (č. 1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (č. 1071/2010);

Dne 11. října 2010

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 podpisy) (č. 1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (č. 1073/2010); Aurelio Coslovich (č. 1074/2010); Jan Marco Mueller (č. 1075/2010); Dorina Suta (č. 1076/2010); Tero Korhonen (č. 1077/2010); Constant Verbraeken (č. 1078/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1079/2010); IlkoYordanov Dimov (č. 1080/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1081/2010); José António Da Costa Gouveia (č. 1082/2010); Rennie Evstatieva (č. 1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 podpisů) (č. 1084/2010); Aldwyn Llewelyn (č. 1085/2010); Maurizio Maestri (č. 1086/2010); Roger Verbiest (č. 1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (č. 1088/2010); Valentini Lidia (č. 1089/2010); Cosmin Caraiani (č. 1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 podpisů) (č. 1091/2010); Sibylle Abstoss (č. 1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 podpisů) (č. 1093/2010);

Dne 14. října 2010

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1094/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1095/2010); Bertold Maucher (č. 1096/2010); Otto Gassner (č. 1097/2010); Bernhard Bökeler (č. 1098/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1099/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (č. 1101/2010); Gunter Köberl (č. 1102/2010); Afshin Seresti (č. 1103/2010); Erwin Achatz (č. 1104/2010); Ralf Czyborra (č. 1105/2010); Christian Fischer (č. 1106/2010); Kurt Knöfler (č. 1107/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1108/2010); Simone Eiler (č. 1109/2010); Rainer Böke (č. 1110/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1111/2010); Steffen Beier (č. 1112/2010); Adriana Stern (č. 1113/2010); Andreas Kühl (č. 1114/2010); Manfred Weist (č. 1115/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1116/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1117/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1118/2010); Wolfgang Klotzberg (č. 1119/2010); Hans-Georg Widmann (č. 1120/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (č. 1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (č. 1123/2010); Béatrice Jayme (č. 1124/2010); Lothar Krings (č. 1125/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1126/2010); Janusz Lech (3 podpisy) (č. 1127/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1128/2010); Marcin Kłapsia (č. 1129/2010); Asterios Dangas (č. 1130/2010); Stanisława Nowak (3 podpisy) (č. 1131/2010); Richard Prince (č. 1132/2010); Jerzy Neyman (č. 1133/2010); Rüdiger Blohm (č. 1134/2010); Wilfried Nöhring (č. 1135/2010); Bude Alois (č. 1136/2010); Peter Leverkus (č. 1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (č. 1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (č. 1139/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1140/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1141/2010); Alexander Patsalides (č. 1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (č. 1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (č. 1144/2010); Panayotis Tolos (č. 1145/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1146/2010); Andrée Arrighi (č. 1147/2010); Marie Geiss Galimard (č. 1148/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1149/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1150/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (č. 1152/2010); Stela Velichi (č. 1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (č. 1154/2010); Theofanis Balafoutis (č. 1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (č. 1156/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1157/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1158/2010); Zana Ivakina (č. 1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 podpisů) (č. 1160/2010); Graziano Benedetto (č. 1161/2010); Brian D Hall (č. 1162/2010); Parvu Alexandru (č. 1163/2010); Panagiotis Karampatis (č. 1164/2010); Elite Elettra Santarosa (č. 1165/2010); Marana Avvisati (č. 1166/2010); Hector Navarro Cervera (č. 1167/2010); Tomas Jordi (č. 1168/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1169/2010); Javier Layana Daza (č. 1170/2010); Sergio Songini (č. 1171/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1172/2010).


8. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 115 jednacího řádu):

- (O-0143/2010), kterou pokládají Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz a Sylvie Guillaume za skupinu S&D Komisi: Databáze týkající se rasového a etnického původu v EU (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010), kterou pokládají Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE Komisi: Databáze Romů a jejich diskriminace ve Francii a v EU (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010), kterou pokládají Sophia in 't Veld a Alexander Alvaro za skupinu ALDE a Birgit Sippel za skupinu S&D Komisi: Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě memorand o porozumění (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010), kterou pokládají Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE Komisi: Databáze Romů a jejich diskriminace ve Francii a EU (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010), kterou pokládají Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL Komisi: Databáze Romů a jejich diskriminace ve Francii a EU (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010), kterou pokládají Rui Tavares a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL Komisi: Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě předběžných dohod (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010), kterou pokládá Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Komisi: Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě předběžné dohody (Memorandum of Understanding) (B7-0561/2010).

2) písemná prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 123 jednacího řádu):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund a Salvador Garriga Polledo o vyhlášení Evropského dne dobročinnosti (0078/2010);

- Oreste Rossi ke stanovení nezbytného rozsahu pomoci v Evropě (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul a Antonyia Parvanova o potřebě posílit koordinaci výzkumu v oblasti rakoviny v Evropské unii (0080/2010).


9. Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz

Podle ustanovení čl. 123 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení č. 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010, 0057/2010 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


10. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na červnovém dílčím zasedání t.r. je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


11. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého říjnového plenárního zasedání (PE 449.494/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo hlasování o harmonogramu dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2012 (bod 107 PDOJ) odloženo na jedno z nadcházejících zasedání.

Vystoupili: Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (73 pro, 183 proti, 10 zdržení se).

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


12. Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu – 2012

Konference předsedů oznámila své návrhy týkající se harmonogramu dílčích zasedání na rok 2012.

Návrh harmonogramu vypadá takto:

- od 16. do 19. ledna

- 1. a 2. února

- od 13. do 16. února

- od 12. do 15. března

- 28. a 29. března

- od 17. do 20. dubna

- od 7. do 10. května

- od 4. do 7. června

- 20. a 21. června

- od 2. do 5. července

- od 10. do 13. září

- od 24. do 27. září

- 10. a 11. října

- od 22. do 25. října

- od 12. do 15. listopadu

- 28. a 29. listopadu

- od 10. do 13. prosince

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena na toto pondělí 18. října 2010 v 19:00.

Hlasování se bude konat ve středu 20. října 2010.


13. Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň ***I – Nejisté pracovní podmínky žen (rozprava)

Druhá zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví.Zpravodajka: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Zpráva o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek [2010/2018(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví.Zpravodajka: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela a Britta Thomsen uvedly zprávy

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Rovana Plumb (navrhovatelka výboru EMPL), Thomas Händel (navrhovatel výboru EMPL), Anna Záborská za skupinu PPE, Marc Tarabella za skupinu S&D, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Marije Cornelissen a Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux a Sylvie Guillaume.

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

Vystoupili: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten a Pascale Gruny.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupili: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik k postupu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky, Edite Estrela a Britta Thomsen.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 20.10.2010 a bod 8.8 zápisu ze dne 19.10.2010.


14. Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí – Přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (rozprava)

Zpráva o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí [2010/2118(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti.Zpravodaj: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Zpráva o přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí [2010/2127(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti.Zpravodaj: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel uvedl zprávy.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Íñigo Méndez de Vigo za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Andrew Duff za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Morten Messerschmidt za skupinu EFD, Andrew Henry William Brons nezařazený, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif a Guido Milana.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Paulo Rangel.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 20.10.2010 a bod 4.2 zápisu ze dne 20.10.2010.


15. Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě memorand o porozumění (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0149/2010), kterou pokládají Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro za skupinu ALDE a Birgit Sippel za skupinu S&D Komisi: Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě memorand o porozumění (B7-0555/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0160/2010), kterou pokládají Rui Tavares a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL Komisi: Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě předběžných dohod (B7-0558/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0168/2010), kterou pokládá Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE Komisi: Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě předběžné dohody (Memorandum of Understanding) (B7-0561/2010)

Sophia in 't Veld rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení B7-0555/2010.

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

Birgit Sippel, Rui Tavares a Jan Philipp Albrecht rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Maria Damanaki (členka Komise) odpověděla na otázky.

Vystoupili: Carlos Coelho za skupinu PPE, Alexander Alvaro za skupinu ALDE, Andreas Mölzer nezařazený, a Ernst Strasser.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška a Krisztina Morvai.

Vystoupily: Sophia in 't Veld a Maria Damanaki.

Rozprava byla ukončena.


16. Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku *** – Systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku ***I (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)] - Výbor pro rybolov.Zpravodaj: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku [KOM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)] - Výbor pro rybolov.Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Jarosław Leszek Wałęsa a Carmen Fraga Estévez uvedli zprávy.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: Alain Cadec za skupinu PPE, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Britta Reimers za skupinu ALDE, Isabella Lövin za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Diane Dodds nezařazená, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton a Daciana Octavia Sârbu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira a Franz Obermayr.

Vystoupili: Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa a Carmen Fraga Estévez.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 19.10.2010 a bod 8.6 zápisu ze dne 19.10.2010.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


17. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Íñigo Méndez de Vigo, Evgeni Kirilov, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Dimitar Stoyanov, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Slavi Binev, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová a Ivailo Kalfin.


18. Budoucnost evropské normalizace (krátké přednesení)

Zpráva o budoucnosti evropské normalizace [2010/2051(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.Zpravodaj: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Edvard Kožušník uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová a Mitro Repo.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 21.10.2010.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 449.494/OJMA).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí