Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 210kWORD 162k
Maanantai 18. lokakuuta 2010 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen ilmoitukset
 4.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Vetoomukset
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Parlamentin istuntokalenteri – 2012
 13.Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä ***I - Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät (keskustelu)
 14.Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminen - Parlamentin työjärjestyksen mukauttaminen Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen (keskustelu)
 15.Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (keskustelu)
 16.Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus *** - Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I (keskustelu)
 17.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 18.Eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuus (lyhyt esittely)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2010 - 2011

Istunnot 18. - 21. lokakuuta 2010

STRASBOURG

PÖYTÄKIRJA

MAANANTAI 18. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Puhemiehen ilmoitukset

Puhemies pani tyytyväisenä merkille vuoden 2010 Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisen kiinalaiselle toisinajattelijalle Liu Xiaobolle. Hän pyysi Kiinan kansantasavallan viranomaisia vapauttamaan Liu Xiaobon ja muut ihmisoikeuksien puolustajat ja palautti mieliin parlamentin ponnistelut ihmisoikeuksien alalla.

Puhemies ilmoitti myös, että eilen vietettiin kansainvälistä köyhyyden torjunnan teemapäivää ja että tänään vietetään neljättä ihmiskaupan vastaista EU:n teemapäivää. Puhemies muistutti, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon vierailee parlamentissa köyhyyden torjunnan teemapäivän kunniaksi tiistaina.

Puhemies palautti mieliin, että koska hänen toimikautensa on puolivälissä, hän pitää puheen keskiviikkona 20. lokakuuta 2010 klo 12.10-12.30.


4. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja neuvoston direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen avun myöntämisestä Moldovan tasavallalle (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta: Cătălin Sorin Ivan Daciana Octavia Sârbun tilalle.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- Mietintö vähimmäistulon asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa (2010/2039(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta (KOM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta (KOM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - BUDG-valiokunta (A7-0263/2010)

- Mietintö epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä (2010/2018(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Mietintö yhdennetystä meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet 2010/2040(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Mietintö rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö) (2009/2182(INI)) - CRIS-valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (KOM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Mietintö eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta 2010/2051(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Mietintö Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteista (2010/2026(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Mietintö parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen (2010/2127(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Mietintö Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta (2010/2118(ACI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: László Surján (A7-0281/2010)

- Mietintö suosituksista komissiolle unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantamisesta etenkin euroalueella 2010/2099(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto; pääluokka III – komissio; pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 – kaikki pääluokat ja oikaisukirjelmät nro 1/2011, 2/2011 ja 3/2011 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioesitykseen varainhoitovuodeksi 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - BUDG-valiokunta - Yhteisesittelijät: Sidonia Elżbieta Jędrzejewskaet ja Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (KOM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) jäseniltä:

2.1) suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 116 artikla) (B7-0552/2010):

neuvostolle:
- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna

komissiolle:
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos

2.2) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Cristiana Muscardini ja Patrizia Toia. Päätöslauselmaesitys nuoriin musliminaisiin kohdistuvasta perheväkivallasta (B7-0546/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

lausuntoa varten:

LIBE

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys tuojien, vakuutusyhtiöiden ja tulliviranomaisten välisistä suhteista (tuojien vakuutusyhtiöille maksamat maksut) (B7-0547/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr ja Frank Vanhecke. Päätöslauselmaesitys: Turkin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvien maahanmuutto- ja integrointiongelmien vaikutusten arvioimiseksi tehtävän tutkimuksen tekemisestä (B7-0548/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT, AFET


7. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

22. syyskuuta 2010

Peter Kranz (nro 1008/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1009/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (nro 1011/2010); Peter Jans (nro 1012/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1013/2010); Petrus Petrou (nro 1014/2010); Günter Ott (nro 1015/2010); Ejaz Rabudi (nro 1016/2010); Wilfried Nöhring (2 allekirjoittanutta) (nro 1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 allekirjoittanutta) (nro 1018/2010); Elisabeth Fraiss (nro 1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (nro 1020/2010); Marcel Solomon (22 allekirjoittanutta) (nro 1021/2010); Ute Skibbe (nro 1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (nro 1023/2010); Erich Pudewell (nro 1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (nro 1025/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1026/2010); Wolfgang Rüd (nro 1027/2010).

23. syyskuuta 2010

Mario Cuellar Brenes (nro 1028/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1029/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1030/2010); Christophe Moens (nro 1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (nro 1032/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1033/2010); Behrend Abels (nro 1034/2010); Heidi Wiley (nro 1035/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1036/2010); Amy Cullen (nro 1037/2010); Ares Zaimes (nro 1038/2010); Joško Joras (nro 1039/2010); Doreen Geoghegan (nro 1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (nro 1041/2010); Isabelle Lecouffe (nro 1042/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (nro 1044/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1045/2010); Marko Rantaiso (nro 1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (nro 1047/2010); Sergio Niola (nro 1048/2010); Josef Ziegler (nro 1049/2010); Francesco Artusa (nro 1050/2010); Dimitar Stoyanov Dimitrov (nro 1051/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1052/2010).

27. syyskuuta 2010

Antonio Cifelli (2 allekirjoittanutta) (nro 1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (nro 1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (nro 1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (nro 1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (nro 1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (nro 1058/2010); Mahmoud Daka (nro 1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 allekirjoittanutta) (nro 1060/2010); José Antonio Belloch Giner (nro 1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (nro 1062/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1063/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1064/2010); Dominik Kohlhagen (nro 1065/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (nro 1067/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (nro 1069/2010); Stephan Weinberger (nro 1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (nro 1071/2010).

11. lokakuuta 2010

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 allekirjoittanutta) (nro 1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (nro 1073/2010); Aurelio Coslovich (nro 1074/2010); Jan Marco Mueller (nro 1075/2010); Dorina Suta (nro 1076/2010); Tero Korhonen (nro 1077/2010); Constant Verbraeken (nro 1078/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1079/2010); IlkoYordanov Dimov (nro 1080/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1081/2010); José António Da Costa Gouveia (nro 1082/2010); Rennie Evstatieva (nro 1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 allekirjoittanutta) (nro 1084/2010); Aldwyn Llewelyn (nro 1085/2010); Maurizio Maestri (nro 1086/2010); Roger Verbiest (nro 1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (nro 1088/2010); Valentini Lidia (nro 1089/2010); Cosmin Caraiani (nro 1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 allekirjoittanutta) (nro 1091/2010); Sibylle Abstoss (nro 1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 allekirjoittanutta) (nro 1093/2010).

14. lokakuuta 2010

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 1094/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1095/2010); Bertold Maucher (nro 1096/2010); Otto Gassner (nro 1097/2010); Bernhard Bökeler (nro 1098/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1099/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (nro 1101/2010); Gunter Köberl (nro 1102/2010); Afshin Seresti (nro 1103/2010); Erwin Achatz (nro 1104/2010); Ralf Czyborra (nro 1105/2010); Christian Fischer (nro 1106/2010); Kurt Knöfler (nro 1107/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1108/2010); Simone Eiler (nro 1109/2010); Rainer Böke (nro 1110/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1111/2010); Steffen Beier (nro 1112/2010); Adriana Stern (nro 1113/2010); Andreas Kühl (nro 1114/2010); Manfred Weist (nro 1115/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1116/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1117/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1118/2010); Wolfgang Klotzberg (nro 1119/2010); Hans-Georg Widmann (nro 1120/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (nro 1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (nro 1123/2010); Béatrice Jayme (nro 1124/2010); Lothar Krings (nro 1125/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1126/2010); Janusz Lech (3 allekirjoittanutta) (nro 1127/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1128/2010); Marcin Kłapsia (nro 1129/2010); Asterios Dangas (nro 1130/2010); Stanisława Nowak (3 allekirjoittanutta) (nro 1131/2010); Richard Prince (nro 1132/2010); Jerzy Neyman (nro 1133/2010); Rüdiger Blohm (nro 1134/2010); Wilfried Nöhring (nro 1135/2010); Bude Alois (nro 1136/2010); Peter Leverkus (nro 1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (nro 1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (nro 1139/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1140/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1141/2010); Alexander Patsalides (nro 1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (nro 1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (nro 1144/2010); Panayotis Tolos (nro 1145/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1146/2010); Andrée Arrighi (nro 1147/2010); Marie Geiss Galimard (nro 1148/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1149/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1150/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nro 1152/2010); Stela Velichi (nro 1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (nro 1154/2010); Theofanis Balafoutis (nro 1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (nro 1156/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1157/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1158/2010); Zana Ivakina (nro 1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 allekirjoittanutta) (nro 1160/2010); Graziano Benedetto (nro 1161/2010); Brian D Hall (nro 1162/2010); Parvu Alexandru (nro 1163/2010); Panagiotis Karampatis (nro 1164/2010); Elite Elettra Santarosa (nro 1165/2010); Marana Avvisati (nro 1166/2010); Hector Navarro Cervera (nro 1167/2010); Tomas Jordi (nro 1168/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1169/2010); Javier Layana Daza (nro 1170/2010); Sergio Songini (nro 1171/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1172/2010).


8. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0143/2010) Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Rodulliseen ja etniseen alkuperään liittyvät tietokannat EU:ssa (B7-0553/2010)

- (O-0146/2010) Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Romaneja koskevat tietokannat ja romanien syrjintä Ranskassa ja EU:ssa (B7-0554/2010)

- (O-0149/2010) Sophia in 't Veld ja Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (B7-0555/2010)

- (O-0154/2010) Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Romaneja koskevat tietokannat ja romanien syrjintä Ranskassa ja EU:ssa (B7-0556/2010)

- (O-0155/2010) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias ja Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Romaneja koskevat tietokannat ja romanien syrjintä (B7-0557/2010)

- (O-0160/2010) Rui Tavares ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (B7-0558/2010)

- (O-0168/2010) Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (B7-0561/2010).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund ja Salvador Garriga Polledo lahjoitusten antamisen eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen (0078/2010)

- Oreste Rossi terveydenhuollon perustason määrittelemiseen Euroopassa (0079/2010)

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul ja Antonyia Parvanova tarpeeseen lisätä syöväntutkimuksen koordinointia Euroopan unionissa (0080/2010).


9. Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010, 0057/2010 ovat työjärjestyksen 123 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


10. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin kesäkuun 2010 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


11. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Lokakuun II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 449.494/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että kohdasta "Parlamentin istuntokalenteri – 2012" (PDOJ:n kohta 107) toimitettava äänestys siirrettäisiin myöhempään istuntojaksoon.

Daniel Cohn-Bendit käytti puheenvuoron Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Francesco Enrico Speroni käytti puheenvuoron EFD-ryhmän puolesta vastustaakseen tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (73 puolesta, 183 vastaan, 10 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


12. Parlamentin istuntokalenteri – 2012

Puheenjohtajakokous on esittänyt ehdotuksensa vuoden 2012 istuntokalenteriksi.

Ehdotus on seuraava:

- 16.-19. tammikuuta

- 1. ja 2. helmikuuta

- 13.-16. helmikuuta

- 12.-15. maaliskuuta

- 28. ja 29. maaliskuuta

- 17.-20. huhtikuuta

- 7.-10. toukokuuta

- 4.-7. kesäkuuta

- 20. ja 21. kesäkuuta

- 2.-5. heinäkuuta

- 10.-13. syyskuuta

- 24.-27. syyskuuta

- 10. ja 11. lokakuuta

- 22.-25. lokakuuta

- 12.-15. marraskuuta

- 28. ja 29. marraskuuta

- 10.-13. joulukuuta

Määräaika tarkistusten jättämiselle on maanantaina 18. lokakuuta 2010 klo 19.00.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 20. lokakuuta 2010.


13. Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä ***I - Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät (keskustelu)

Toinen mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.Esittelijä: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Mietintöluonnos epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä [2010/2018(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.Esittelijä: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela ja Britta Thomsen esittelivät laatimansa mietinnöt.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

Puheenvuorot: Rovana Plumb (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Thomas Händel (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Siiri Oviir ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marije Cornelissen ja Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux ja Sylvie Guillaume.

Puhetta johti Silvana KOCH-MEHRIN
varapuhemies

Puheenvuorot: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten ja Pascale Gruny.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik "catch the eye" -menettelyn soveltamisesta, Edite Estrela ja Britta Thomsen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: (A7-00264/2010) 19. lokakuuta 2010, kohta 8.8, (A7-0032/2010) 20. lokakuuta 2010, kohta 6.5.


14. Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminen - Parlamentin työjärjestyksen mukauttaminen Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta [2010/2118(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta.Esittelijä: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Mietintö parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen [2010/2127(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta.Esittelijä: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel esitteli laatimansa mietinnöt.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Íñigo Méndez de Vigo PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif ja Guido Milana.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja Paulo Rangel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 4.1 ja istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 4.2.


15. Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0149/2010) Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (B7-0555/2010)

Suullinen kysymys (O-0160/2010) Rui Tavares ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (B7-0558/2010)

Suullinen kysymys (O-0168/2010) Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (B7-0561/2010)

Sophia in 't Veld esitteli suullisen kysymyksen B7-0555/2010.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

Birgit Sippel, Rui Tavares ja Jan Philipp Albrecht esittelivät suulliset kysymykset.

Maria Damanaki (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer ja Ernst Strasser.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Sophia in 't Veld ja Maria Damanaki.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus *** - Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I (keskustelu)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)] - Kalatalousvaliokunta.Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta [KOM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)] - Kalatalousvaliokunta.Esittelijä: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Jarosław Leszek Wałęsa ja Carmen Fraga Estévez esittelivät laatimansa mietinnöt.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alain Cadec PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Britta Reimers ALDE-ryhmän puolesta, Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton ja Daciana Octavia Sârbu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa ja Carmen Fraga Estévez.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.10.2010, kohta 8.7 ja istunnon pöytäkirja 19.10.2010, kohta 8.6.

(Istunto keskeytettiin vähäksi aikaa.)


17. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Íñigo Méndez de Vigo, Evgeni Kirilov, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Dimitar Stoyanov, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Slavi Binev, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová ja Ivailo Kalfin.


18. Eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuus (lyhyt esittely)

Mietintö eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta [2010/2051(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta.Esittelijä: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Edvard Kožušník esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová ja Mitro Repo.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.7.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 449.494/OJMA).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö