Indekss 
Protokols
PDF 214kWORD 184k
Pirmdiena, 2010. gada 18. oktobris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Sēdes vadītāja paziņojumi
 4.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Lūgumraksti
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 9.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Darba kārtība
 12.Eiropas Parlamenta 2012. gada sesiju kalendārs
 13.Drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošana strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, un strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti ***I - Sievietes nestabilās darba attiecībās (debates)
 14.Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām pārskatīšana - Parlamenta Reglamenta pielāgošana pārskatītajam Pamatnolīgumam par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām (debates)
 15.Dalībvalstu datu pārsūtīšana ASV, pamatojoties uz saprašanās memorandu (debates)
 16.Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļrietumatlantijas zvejniecībā *** - Kontroles un noteikumu izpildes shēma, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā ***I (debates)
 17.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 18.Eiropas standartizācijas nākotne (īss izklāsts)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Sēdes vadītāja paziņojumi

Priekšsēdētājs atzinīgi novērtēja 2010. gada Nobela Miera prēmijas piešķiršanu Ķīnas disidentam Liu Xiaobo. Viņš aicināja Ķīnas Tautas Republikas iestādes atbrīvot Liu Xiaobo un citus cilvēktiesību aizstāvjus un vienlaikus atgādināja par Parlamenta saistībām šajā jomā.

Priekšsēdētājs norādīja arī, ka vakar tika atzīmēta Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena un ka šodien tiek atzīmēta ceturtā Eiropas diena cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Viņš atgādināja, ka otrdien saistībā ar Nabadzības izskaušanas dienu vizītē ieradīsies Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Ban Ki-Moon.

Priekšsēdētājs atgādināja, ka trešdien, 2010. gada 20. oktobrī, laikā no plkst. 12.10 līdz 12.30 viņš teiks savu pilnvaru termiņa vidusposma runu.


4. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus (Reglamenta 74. pants).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ direktīvu 2002/6/EK (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes direktīvas 2004/67/EK atcelšanu (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā, un ar ko atceļ direktīvu 94/56/EK (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par makro finansiālo palīdzību Moldovas Republikai (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 – 2010/0162(COD)).


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc S&D grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

Delegācija attiecībām ar Andu Kopienu: Cătălin Sorin Ivan aizstāj Daciana Octavia Sârbu.


6. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- Ziņojums par minimālā ienākuma nozīmi nabadzības apkarošanā un integrējošas sabiedrības attīstības veicināšanā Eiropā (2010/2039(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - PECH komiteja - Referente: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010).

- Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Konvencijas par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļrietumatlantijas zvejniecībā grozījuma apstiprināšanu Eiropas Savienības vārdā (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - BUDG komiteja (A7-0263/2010).

- Ziņojums par sievietēm nestabilās darba attiecībās (2010/2018(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Britta Thomsen (A7-0264/2010).

- Ziņojums par integrēto jūrniecības politiku (IJP) — sasniegtā progresa novērtēšana un jauni uzdevumi (2010/2040(INI)) - TRAN komiteja - Referente: Gesine Meissner (A7-0266/2010).

- Ziņojums par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi — ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (vidusposma ziņojums) (2009/2182(INI)) - CRIS komiteja - Referente: Pervenche Berès (A7-0267/2010).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Barbara Matera (A7-0269/2010).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Barbara Matera (A7-0270/2010).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Barbara Matera (A7-0271/2010).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Barbara Matera (A7-0272/2010).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - INTA komiteja - Referente: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010).

- Ziņojums par Eiropas standartizācijas nākotni (2010/2051(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Edvard Kožušník (A7-0276/2010).

- Ziņojums par ES un Latīņamerikas tirdzniecības attiecībām (2010/2026(INI)) - INTA komiteja - Referents: Helmut Scholz (A7-0277/2010).

- Ziņojums par Parlamenta Reglamenta pielāgošanu pārskatītajam Pamatnolīgumam par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām (2010/2127(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Paulo Rangel (A7-0278/2010).

- Ziņojums par pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu (2010/2118(ACI)) - AFCO komiteja - Referents: Paulo Rangel (A7-0279/2010).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2010 projektu, III iedaļa — Komisija (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: László Surján (A7-0281/2010).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Savienības ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošanu, it īpaši euro zonā (2010/2099(INI)) - ECON komiteja - Referents: Diogo Feio (A7-0282/2010).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2010 projektu, II iedaļa – Eiropadome un Padome, III iedaļa – Komisija, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas un grozījumu vēstules Nr. 1/2011, Nr. 2/2011 un Nr. 3/2011 attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - BUDG komiteja - Līdzreferentes: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska un Helga Trüpel (A7-0284/2010).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE komiteja - Referents: Charles Goerens (A7-0285/2010).

2. Deputāti

2.1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski jautājumu laikā (Reglamenta 116. pants) (B7-0552/2010)

Padomei

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna.

Komisijai
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Cristiana Muscardini un Patrizia Toia. Rezolūcijas priekšlikums par vardarbību ģimenē pret jaunām musulmaņu sievietēm (B7-0546/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

LIBE

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par importētājiem, apdrošināšanu un muitu (apdrošināšanas uzņēmumu izdevumu atgūšana no importētājiem) (B7-0547/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr un Frank Vanhecke. Rezolūcijas priekšlikums par to imigrācijas un integrācijas problēmu ietekmes novērtēšanu, kuras var rasties, Turcijai pievienojoties Eiropas Savienībai (B7-0548/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT, AFET


7. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2010. gada 22. septembris

Peter Kranz (Nr. 1008/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1009/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (Nr. 1011/2010); Peter Jans (Nr. 1012/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1013/2010); Petrus Petrou (Nr. 1014/2010); Günter Ott (Nr. 1015/2010); Ejaz Rabudi (Nr. 1016/2010); Wilfried Nöhring (2 paraksti) (Nr. 1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 paraksti) (Nr. 1018/2010); Elisabeth Fraiss (Nr. 1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (Nr. 1020/2010); Marcel Solomon (22 paraksti) (Nr. 1021/2010); Ute Skibbe (Nr. 1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (Nr. 1023/2010); Erich Pudewell (Nr. 1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (Nr. 1025/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1026/2010); Wolfgang Rüd (Nr. 1027/2010).

2010. gada 23. septembris

Mario Cuellar Brenes (Nr. 1028/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1029/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1030/2010); Christophe Moens (Nr. 1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (Nr. 1032/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1033/2010); Behrend Abels (Nr. 1034/2010); Heidi Wiley (Nr. 1035/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1036/2010); Amy Cullen (Nr. 1037/2010); Ares Zaimes (Nr. 1038/2010); Joško Joras (Nr. 1039/2010); Doreen Geoghegan (Nr. 1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (Nr. 1041/2010); Isabelle Lecouffe (Nr. 1042/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (Nr. 1044/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1045/2010); Marko Rantaiso (Nr. 1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (Nr. 1047/2010); Sergio Niola (Nr. 1048/2010); Josef Ziegler (Nr. 1049/2010); Francesco Artusa (Nr. 1050/2010); Dimitar Stoyanov Dimitrov (Nr. 1051/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1052/2010).

2010. gada 27. septembris

Antonio Cifelli (2 paraksti) (Nr. 1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (Nr. 1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (Nr. 1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (Nr. 1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (Nr. 1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (Nr. 1058/2010); Mahmoud Daka (Nr. 1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 paraksti) (Nr. 1060/2010); José Antonio Belloch Giner (Nr. 1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (Nr. 1062/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1063/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1064/2010); Dominik Kohlhagen (Nr. 1065/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (Nr. 1067/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (Nr. 1069/2010); Stephan Weinberger (Nr. 1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (Nr. 1071/2010).

2010. gada 11. oktobris

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 paraksti) (Nr. 1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (Nr. 1073/2010); Aurelio Coslovich (Nr. 1074/2010); Jan Marco Mueller (Nr. 1075/2010); Dorina Suta (Nr. 1076/2010); Tero Korhonen (Nr. 1077/2010); Constant Verbraeken (Nr. 1078/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1079/2010); IlkoYordanov Dimov (Nr. 1080/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1081/2010); José António Da Costa Gouveia (Nr. 1082/2010); Rennie Evstatieva (Nr. 1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 paraksts) (Nr. 1084/2010); Aldwyn Llewelyn (Nr. 1085/2010); Maurizio Maestri (Nr. 1086/2010); Roger Verbiest (Nr. 1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 1088/2010); Valentini Lidia (Nr. 1089/2010); Cosmin Caraiani (Nr. 1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 paraksti) (Nr. 1091/2010); Sibylle Abstoss (Nr. 1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 paraksti) (Nr. 1093/2010).

2010. gada 14. oktobris

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1094/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1095/2010); Bertold Maucher (Nr. 1096/2010); Otto Gassner (Nr. 1097/2010); Bernhard Bökeler (Nr. 1098/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1099/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (Nr. 1101/2010); Gunter Köberl (Nr. 1102/2010); Afshin Seresti (Nr. 1103/2010); Erwin Achatz (Nr. 1104/2010); Ralf Czyborra (Nr. 1105/2010); Christian Fischer (Nr. 1106/2010); Kurt Knöfler (Nr. 1107/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1108/2010); Simone Eiler (Nr. 1109/2010); Rainer Böke (Nr. 1110/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1111/2010); Steffen Beier (Nr. 1112/2010); Adriana Stern (Nr. 1113/2010); Andreas Kühl (Nr. 1114/2010); Manfred Weist (Nr. 1115/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1116/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1117/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1118/2010); Wolfgang Klotzberg (Nr. 1119/2010); Hans-Georg Widmann (Nr. 1120/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (Nr. 1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (Nr. 1123/2010); Béatrice Jayme (Nr. 1124/2010); Lothar Krings (Nr. 1125/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1126/2010); Janusz Lech (3 paraksti) (Nr. 1127/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1128/2010); Marcin Kłapsia (Nr. 1129/2010); Asterios Dangas (Nr. 1130/2010); Stanisława Nowak (3 paraksti) (Nr. 1131/2010); Richard Prince (Nr. 1132/2010); Jerzy Neyman (Nr. 1133/2010); Rüdiger Blohm (Nr. 1134/2010); Wilfried Nöhring (Nr. 1135/2010); Bude Alois (Nr. 1136/2010); Peter Leverkus (Nr. 1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (Nr. 1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (Nr. 1139/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1140/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1141/2010); Alexander Patsalides (Nr. 1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (Nr. 1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (Nr. 1144/2010); Panayotis Tolos (Nr. 1145/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1146/2010); Andrée Arrighi (Nr. 1147/2010); Marie Geiss Galimard (Nr. 1148/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1149/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1150/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (Nr. 1152/2010); Stela Velichi (Nr. 1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (Nr. 1154/2010); Theofanis Balafoutis (Nr. 1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (Nr. 1156/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1157/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1158/2010); Zana Ivakina (Nr. 1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 paraksti) (Nr. 1160/2010); Graziano Benedetto (Nr. 1161/2010); Brian D Hall (Nr. 1162/2010); Parvu Alexandru (Nr. 1163/2010); Panagiotis Karampatis (Nr. 1164/2010); Elite Elettra Santarosa (Nr. 1165/2010); Marana Avvisati (Nr. 1166/2010); Hector Navarro Cervera (Nr. 1167/2010); Tomas Jordi (Nr. 1168/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1169/2010); Javier Layana Daza (Nr. 1170/2010); Sergio Songini (Nr. 1171/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1172/2010).


8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-0143/2010), kuru uzdeva Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz un Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā Komisijai: Datubāzes saistībā ar piederību rasei vai etnisko izcelsmi ES (B7-0553/2010).

- (O-0146/2010), kuru uzdeva Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Datubāzes par romiem, kā arī romu diskriminācija Francijā un ES (B7-0554/2010).

- (O-0149/2010), kuru uzdevaSophia in 't Veld un Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā un Birgit Sippel S&D grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu datu pārsūtīšana Amerikas Savienotajām Valstīm, pamatojoties uz saprašanās memorandu (B7-0555/2010).

- (O-0154/2010), kuru uzdeva Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā Komisijai: Datubāzes par romiem, kā arī romu diskriminācija Francijā un ES (B7-0556/2010).

- (O-0155/2010), kuru uzdeva Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Datubāzes par romiem un romu diskriminācija (B7-0557/2010).

- (O-0160/2010), kuru uzdeva Rui Tavares un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu datu pārsūtīšana Amerikas Savienotajām Valstīm, pamatojoties uz saprašanās memorandiem (B7-0558/2010).

- (O-0168/2010), kuru uzdevaJan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu datu pārsūtīšana Amerikas Savienotajām Valstīm, pamatojoties uz saprašanās memorandiem (B7-0561/2010).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund un Salvador Garriga Polledo - par Eiropas Labdarības dienas izveidošanu (0078/2010).

- Oreste Rossi - par palīdzības pamatlīmeņa Eiropā noteikšanu (0079/2010).

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul un Antonyia Parvanova - par nepieciešamību pastiprināt vēža zinātniskās izpētes koordināciju Eiropas Savienībā (0080/2010).


9. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 123. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas Nr. 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010, 0057/2010 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


10. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2010. gada jūnija sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


11. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts oktobra II sesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 449.494/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums uz vēlāku sesiju atlikt balsošanu par tematu "Eiropas Parlamenta 2012. gada sesiju kalendārs" (GDKP 107. punkts).

Uzstājās Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, un Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā, kurš iebilda pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (73 par, 183 pret, 10 atturas).

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

°
° ° °

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


12. Eiropas Parlamenta 2012. gada sesiju kalendārs

Priekšēdētāju konference iepazīstināja ar 2012. gada sesiju kalendāra priekšlikumiem.

Ierosinātais kalendārs ir šāds:

16.-19. janvāris;

1. un 2. februāris;

13.-16. februāris;

12.-15. marts;

28. un 29. marts;

17.-20. aprīlis;

7.-10. maijs;

4.-7. jūnijs;

20. un 21. jūnijs;

2.-5. jūlijs;

10.-13. septembris;

24.-27. septembris;

10. un 11. oktobris;

22.-25. oktobris;

12.-15. novembris;

28. un 29. novembris;

10.-13. decembris.

Grozījumu iesniegšanas termiņš ir šopirmdien, 2010. gada 18. oktobrī, plkst. 19.00.

Balsošana notiks trešdien, 2010. gada 20. oktobrī.


13. Drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošana strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, un strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti ***I - Sievietes nestabilās darba attiecībās (debates)

Otrais ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.Referente: Edite Estrela (A7-0032/2010).

Ziņojums par sievietēm nestabilās darba attiecībās [2010/2018(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.Referente: Britta Thomsen (A7-0264/2010).

Edite Estrela un Britta Thomsen iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Rovana Plumb (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Thomas Händel (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Anna Záborská PPE grupas vārdā, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Siiri Oviir ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, kura atbildēja arī uz Marije Cornelissen un Anneli Jäätteenmäki uzdotajiem “zilās kartītes” jautājumiem, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, kura atbildēja arī uz Marc Tarabella uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux un Sylvie Guillaume.

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten un Pascale Gruny.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik par brīvā mikrofona procedūras norisi, Edite Estrela un Britta Thomsen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. oktobra protokola 6.5. punkts un 2010. gada 19. oktobra protokola 8.8. punkts.


14. Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām pārskatīšana - Parlamenta Reglamenta pielāgošana pārskatītajam Pamatnolīgumam par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām (debates)

Ziņojums par pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu [2010/2118(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja.Referents: Paulo Rangel (A7-0279/2010).

Ziņojums par Parlamenta Reglamenta pielāgošanu pārskatītajam Pamatnolīgumam par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām [2010/2127(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja.Referents: Paulo Rangel (A7-0278/2010).

Paulo Rangel iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Íñigo Méndez de Vigo PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Andrew Duff ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Morten Messerschmidt EFD grupas vārdā, Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif un Guido Milana.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu un Krisztina Morvai.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Paulo Rangel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. oktobra protokola 4.1. punkts 2010. gada 20. oktobra protokola 4.2. punkts.


15. Dalībvalstu datu pārsūtīšana ASV, pamatojoties uz saprašanās memorandu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0149/2010) un kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā un Birgit Sippel S&D grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu datu pārsūtīšana Amerikas Savienotajām Valstīm, pamatojoties uz saprašanās memorandu (B7-0555/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0160/2010) un kuru uzdeva Rui Tavares un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu datu pārsūtīšana Amerikas Savienotajām Valstīm, pamatojoties uz saprašanās memorandiem (B7-0558/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0168/2010) un kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu datu pārsūtīšana Amerikas Savienotajām Valstīm, pamatojoties uz saprašanās memorandiem (B7-0561/2010).

Sophia in 't Veld izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, B7-0555/2010.

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Birgit Sippel, Rui Tavares un Jan Philipp Albrecht izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Maria Damanaki (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts un Ernst Strasser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška un Krisztina Morvai.

Uzstājās Sophia in 't Veld un Maria Damanaki.

Debates tika slēgtas.


16. Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļrietumatlantijas zvejniecībā *** - Kontroles un noteikumu izpildes shēma, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā ***I (debates)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Konvencijas par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļrietumatlantijas zvejniecībā grozījuma apstiprināšanu Eiropas Savienības vārdā [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja.Referents: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā [COM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)] - Zivsaimniecības komiteja.Referente: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010).

Jarosław Leszek Wałęsa un Carmen Fraga Estévez iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Uzstājās Alain Cadec PPE grupas vārdā, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Britta Reimers ALDE grupas vārdā, Isabella Lövin Verts/ALE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton un Daciana Octavia Sârbu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira un Franz Obermayr.

Uzstājās Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa un Carmen Fraga Estévez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 19. oktobra protokola 8.7. punkts un 2010. gada 19. oktobra protokola 8.6. punkts.

(Sēde tika pārtraukta uz īsu brīdi.)


17. Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Íñigo Méndez de Vigo, Evgeni Kirilov, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Dimitar Stoyanov, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Slavi Binev, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová un Ivailo Kalfin.


18. Eiropas standartizācijas nākotne (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas standartizācijas nākotni [2010/2051(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja.Referents: Edvard Kožušník (A7-0276/2010).

Edvard Kožušník iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová un Mitro Repo.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2010. gada 21. oktobra protokola 7.7. punkts.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 449.494/OJMA).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika