Index 
Notulen
PDF 216kWORD 159k
Maandag 18 oktober 2010 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Mededelingen van de Voorzitter
 4.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ingekomen stukken
 7.Verzoekschriften
 8.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 9.Vervallen schriftelijke verklaringen
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2012
 13.Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie ***I - Vrouwen in onzekere banen (debat)
 14.Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie - Aanpassing van het EP-Reglement aan het herziene kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (debat)
 15.Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (debat)
 16.Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan *** - Controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt ***I (debat)
 17.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 18.Toekomst van de Europese normalisatie (korte presentatie)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Mededelingen van de Voorzitter

De Voorzitter is verheugd over de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede 2010 aan de Chinese dissident Liu Xiaobo. Hij verzoekt de autoriteiten van de Volksrepubliek China Liu Xiaobo en anderen die zich inzetten voor de mensenrechten vrij te laten, en herinnert aan het engagement van het Parlement op dit vlak.

De Voorzitter verklaart tevens dat het gisteren de Internationale Dag van de bestrijding van de armoede was en vandaag de vierde Europese Dag tegen de mensenhandel. De Voorzitter herinnert aan het bezoek op dinsdag van de heer Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, ter gelegenheid van de Dag van de bestrijding van de armoede.

Hij wijst erop dat hij op woensdag 20 oktober 2010 van 12.10 tot 12.30 zijn toespraak halverwege zijn mandaat zal houden.


4. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement):

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).


5. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-gemeenschap: Cătălin Sorin Ivan in de plaats van Daciana Octavia Sârbu.


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- Verslag over de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (2010/2039(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van wijzigingen in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - Commissie BUDG (A7-0263/2010)

- Verslag over vrouwen in onzeker dienstverband (2010/2018(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Verslag over het geïntegreerde maritieme beleid van de EU – beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen (2010/2040(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Verslag over de financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen voor maatregelen en initiatieven op EU-niveau (tussentijds verslag) (2009/2182(INI)) - Commissie CRIS - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Verslag over de toekomst van de Europese normalisatie (2010/2051(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Verslag over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika (2010/2026(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Verslag over de aanpassing van het Reglement van het Europees Parlement aan het herziene kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (2010/2127(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Verslag over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (2010/2118(ACI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Verslag over het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III – Commissie (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: László Surján (A7-0281/2010)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende verbetering van het EU-kader voor economisch bestuur en stabiliteit, met name in de eurozone (2010/2099(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling II – Europese Raad en Raad, Afdeling III – Commissie, Afdeling X – Europese dienst voor extern optreden (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 - alle afdelingen en de nota's van wijzigingen nrs. 1/2011, 2/2011 en 3/2011 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - Commissie BUDG - Corapporteurs: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) van de leden

2.1) mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 116 van het Reglement) (B7-0552/2010)

aan de Raad:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna.

aan de Commissie:
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Cristiana Muscardini en Patrizia Toia. Ontwerpresolutie over geweld tegen jonge moslima's door familieleden (B7-0546/2010)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over importeurs/verzekeringen/douane (verhaal van de verzekeringsmaatschappijen tegen de importeurs) (B7-0547/2010)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr en Frank Vanhecke. Ontwerpresolutie over het uitvoeren van een impactstudie inzake de problemen van immigratie en integratie in geval van een toetreding van Turkije tot de Europese Unie (B7-0548/2010)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT, AFET


7. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 22 september 2010

Peter Kranz (nr. 1008/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1009/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (nr. 1011/2010); Peter Jans (nr. 1012/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1013/2010); Petrus Petrou (nr. 1014/2010); Günter Ott (nr. 1015/2010); Ejaz Rabudi (nr. 1016/2010); Wilfried Nöhring (2 handtekeningen) (nr. 1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 handtekeningen) (nr. 1018/2010); Elisabeth Fraiss (nr. 1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (nr. 1020/2010); Marcel Solomon (22 handtekeningen) (nr. 1021/2010); Ute Skibbe (nr. 1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (nr. 1023/2010); Erich Pudewell (nr. 1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (nr. 1025/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1026/2010); Wolfgang Rüd (nr. 1027/2010);

Op 23 september 2010

Mario Cuellar Brenes (nr. 1028/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1029/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1030/2010); Christophe Moens (nr. 1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (nr. 1032/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1033/2010); Behrend Abels (nr. 1034/2010); Heidi Wiley (nr. 1035/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1036/2010); Amy Cullen (nr. 1037/2010); Ares Zaimes (nr. 1038/2010); Joško Joras (nr. 1039/2010); Doreen Geoghegan (nr. 1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (nr. 1041/2010); Isabelle Lecouffe (nr. 1042/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (nr. 1044/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1045/2010); Marko Rantaiso (nr. 1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (nr. 1047/2010); Sergio Niola (nr. 1048/2010); Josef Ziegler (nr. 1049/2010); Francesco Artusa (nr. 1050/2010); Dimitar Stoyanov Dimitrov (nr. 1051/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1052/2010);

Op 27 september 2010

Antonio Cifelli (2 handtekeningen) (nr. 1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (nr. 1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (nr. 1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (nr. 1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (nr. 1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (nr. 1058/2010); Mahmoud Daka (nr. 1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 handtekeningen) (nr. 1060/2010); José Antonio Belloch Giner (nr. 1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (nr. 1062/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1063/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1064/2010); Dominik Kohlhagen (nr. 1065/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (nr. 1067/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (nr. 1069/2010); Stephan Weinberger (nr. 1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (nr. 1071/2010);

Op 11 oktober 2010

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 handtekeningen) (nr. 1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (nr. 1073/2010); Aurelio Coslovich (nr. 1074/2010); Jan Marco Mueller (nr. 1075/2010); Dorina Suta (nr. 1076/2010); Tero Korhonen (nr. 1077/2010); Constant Verbraeken (nr. 1078/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1079/2010); IlkoYordanov Dimov (nr. 1080/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1081/2010); José António Da Costa Gouveia (nr. 1082/2010); Rennie Evstatieva (nr. 1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 handtekeningen) (nr. 1084/2010); Aldwyn Llewelyn (nr. 1085/2010); Maurizio Maestri (nr. 1086/2010); Roger Verbiest (nr. 1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 1088/2010); Valentini Lidia (nr. 1089/2010); Cosmin Caraiani (nr. 1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 handtekeningen) (nr. 1091/2010); Sibylle Abstoss (nr. 1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 handtekeningen) (nr. 1093/2010);

Op 14 oktober 2010

(naam vertrouwelijk) (nr. 1094/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1095/2010); Bertold Maucher (nr. 1096/2010); Otto Gassner (nr. 1097/2010); Bernhard Bökeler (nr. 1098/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1099/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (nr. 1101/2010); Gunter Köberl (nr. 1102/2010); Afshin Seresti (nr. 1103/2010); Erwin Achatz (nr. 1104/2010); Ralf Czyborra (nr. 1105/2010); Christian Fischer (nr. 1106/2010); Kurt Knöfler (nr. 1107/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1108/2010); Simone Eiler (nr. 1109/2010); Rainer Böke (nr. 1110/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1111/2010); Steffen Beier (nr. 1112/2010); Adriana Stern (nr. 1113/2010); Andreas Kühl (nr. 1114/2010); Manfred Weist (nr. 1115/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1116/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1117/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1118/2010); Wolfgang Klotzberg (nr. 1119/2010); Hans-Georg Widmann (nr. 1120/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (nr. 1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (nr. 1123/2010); Béatrice Jayme (nr. 1124/2010); Lothar Krings (nr. 1125/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1126/2010); Janusz Lech (3 handtekeningen) (nr. 1127/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1128/2010); Marcin Kłapsia (nr. 1129/2010); Asterios Dangas (nr. 1130/2010); Stanisława Nowak (3 handtekeningen) (nr. 1131/2010); Richard Prince (nr. 1132/2010); Jerzy Neyman (nr. 1133/2010); Rüdiger Blohm (nr. 1134/2010); Wilfried Nöhring (nr. 1135/2010); Bude Alois (nr. 1136/2010); Peter Leverkus (nr. 1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (nr. 1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (nr. 1139/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1140/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1141/2010); Alexander Patsalides (nr. 1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (nr. 1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (nr. 1144/2010); Panayotis Tolos (nr. 1145/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1146/2010); Andrée Arrighi (nr. 1147/2010); Marie Geiss Galimard (nr. 1148/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1149/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1150/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr. 1152/2010); Stela Velichi (nr. 1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (nr. 1154/2010); Theofanis Balafoutis (nr. 1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (nr. 1156/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1157/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1158/2010); Zana Ivakina (nr. 1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 handtekeningen) (nr. 1160/2010); Graziano Benedetto (nr. 1161/2010); Brian D Hall (nr. 1162/2010); Parvu Alexandru (nr. 1163/2010); Panagiotis Karampatis (nr. 1164/2010); Elite Elettra Santarosa (nr. 1165/2010); Marana Avvisati (nr. 1166/2010); Hector Navarro Cervera (nr. 1167/2010); Tomas Jordi (nr. 1168/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1169/2010); Javier Layana Daza (nr. 1170/2010); Sergio Songini (nr. 1171/2010); (naam vertrouwelijk) (nr. 1172/2010).


8. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement):

- (O-0143/2010) van Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Databanken met gegevens over raciale en etnische afkomst in de EU (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) van Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Roma-databanken en discriminatie in Frankrijk en in de EU (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) van Sophia in 't Veld en Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) van Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Databanken en discriminatie van Roma in Frankrijk en in de EU (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) van Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Databanken en discriminatie van Roma in Frankrijk en in de EU (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) van Rui Tavares en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) van Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (B7-0561/2010).

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund en Salvador Garriga Polledo, over de instelling van een Europese schenkdag (0078/2010);

- Oreste Rossi, over de vaststelling van gemeenschappelijke basiszorgniveaus in Europa (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul en Antonyia Parvanova, over meer coördinatie van het kankeronderzoek in de Europese Unie (0080/2010).


9. Vervallen schriftelijke verklaringen

Schriftelijke verklaringen nrs. 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010, 0057/2010 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 123, lid 5, van het Reglement te vervallen.


10. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van juni 2010 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


11. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober II (PE 449.494/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de stemming over het "Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2012" uit te stellen tot een volgende vergadering (punt 107 van de PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, die zich tegen dit verzoek uitspreekt.

Bij ES (73 vóór, 183 tegen, 10 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


12. Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2012

De Conferentie van voorzitters heeft haar voorstellen voor het vergaderrooster voor 2012 bekendgemaakt.

Deze voorstellen zien er als volgt uit:

- van 16 t/m 19 januari

- op 1 en 2 februari

- van 13 t/m 16 februari

- van 12 t/m 15 maart

- op 28 en 29 maart

- van 17 t/m 20 april

- van 7 t/m 10 mei

- van 4 t/m 7 juni

- op 20 en 21 juni

- van 2 t/m 5 juli

- van 10 t/m 13 september

- van 24 t/m 27 september

- op 10 en 11 oktober

- van 22 t/m 25 oktober

- van 12 t/m 15 november

- op 28 en 29 november

- van 10 t/m 13 december

De termijn voor de indiening van amendementen is vastgesteld op maandag 18 oktober 2010 om 19.00 uur.

De stemming vindt plaats op woensdag 20 oktober 2010.


13. Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie ***I - Vrouwen in onzekere banen (debat)

Tweede verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.Rapporteur: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Verslag over vrouwen in onzeker dienstverband [2010/2018(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.Rapporteur: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela en Britta Thomsen leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rovana Plumb (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Thomas Händel (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Siiri Oviir, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, die tevens twee "blauwe kaart"-vragen beantwoordt van Marije Cornelissen en Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, die tevens een "blauwe kaart"-vraag beantwoordt van Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux en Sylvie Guillaume.

VOORZITTER: Silvana KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten en Pascale Gruny.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, over het verloop van de "catch the eye"-procedure, Edite Estrela en Britta Thomsen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 20.10.2010 en punt 8.8 van de notulen van 19.10.2010.


14. Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie - Aanpassing van het EP-Reglement aan het herziene kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (debat)

Verslag over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie [2010/2118(ACI)] - Commissie constitutionele zaken.Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Verslag betreffende de aanpassing van het Reglement van het Europees Parlement aan het herziene kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie [2010/2127(REG)] - Commissie constitutionele zaken.Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Íñigo Méndez de Vigo, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-ingeschrevene, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif en Guido Milana.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Paulo Rangel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 20.10.2010 en punt 4.2 van de notulen van 20.10.2010.


15. Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (debat)

Mondelinge vraag (O-0149/2010) van Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (B7-0555/2010)

Mondelinge vraag (O-0160/2010) van Rui Tavares en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (B7-0558/2010)

Mondelinge vraag (O-0168/2010) van Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (B7-0561/2010)

Sophia in 't Veld licht mondelinge vraag B7-0555/2010 toe.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Birgit Sippel, Rui Tavares en Jan Philipp Albrecht lichten de mondelinge vragen toe.

Maria Damanaki (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, en Ernst Strasser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld en Maria Damanaki.

Het debat wordt gesloten.


16. Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan *** - Controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt ***I (debat)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van wijzigingen in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)]- Commissie visserij.Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt [COM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)] - Commissie visserij.Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Jarosław Leszek Wałęsa en Carmen Fraga Estévez leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alain Cadec, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Britta Reimers, namens de ALDE-Fractie, Isabella Lövin, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton en Daciana Octavia Sârbu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa en Carmen Fraga Estévez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 19.10.2010 en punt 8.6 van de notulen van 19.10.2010.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


17. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Íñigo Méndez de Vigo, Evgeni Kirilov, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Dimitar Stoyanov, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Slavi Binev, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová en Ivailo Kalfin.


18. Toekomst van de Europese normalisatie (korte presentatie)

Verslag over de toekomst van de Europese normalisatie [2010/2051(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming.Rapporteur: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Edvard Kožušník geeft een toelichting.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová en Mitro Repo.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 21.10.2010.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 449.494/OJMA).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid