Indeks 
Protokół
PDF 218kWORD 186k
Poniedziałek, 18 października 2010 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Komunikaty Przewodniczącego
 4.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Składanie dokumentów
 7.Petycje
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Porządek obrad
 12.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego na rok 2012
 13.Poprawa w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią ***I - Kobiety w niepewnej sytuacji zawodowej (debata)
 14.Przegląd porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją - Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (debata)
 15.Przekazywanie danych Stanom Zjednoczonym przez państwa członkowskie na podstawie protokołów ustaleń (debata)
 16.Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku *** - System kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku ***I (debata)
 17.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 18.Przyszłość europejskiej normalizacji (krótkie przedstawienie)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.05.


2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Komunikaty Przewodniczącego

Przewodniczący przyjął z satysfakcją wiadomość o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla chińskiemu dysydentowi Liu Xiaobo. Wezwał władze Chińskiej Republiki Ludowej do uwolnienia Liu Xiaobo i innych obrońców praw człowieka oraz przypomniał zaangażowanie Parlamentu w tę sprawę.

Przewodniczący powiedział również, że w dniu wczorajszym obchodzono Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem oraz że w dziś obchodzi się czwarty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Przewodniczący przypomniał, że w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem we wtorek odwiedzi Parlament Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon.

Przypomniał też, że w środę 20 października 2010 r. w godz. od 12.10 do 12.30 wygłosi przemówienie z okazji połowy kadencji.


4. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu).

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD))


5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy S&D Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja ds. stosunków z krajami Wspólnoty Andyjskiej: Cătălin Sorin Ivan w miejsce Daciany Octavii Sârbu.


6. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie roli dochodu minimalnego w walce z ubóstwem i w promowaniu społeczeństwa integracyjnego w Europie (2010/2039(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Zalecenie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - komisja BUDG (A7-0263/2010)

- Sprawozdanie w sprawie kobiet w niepewnej sytuacji zawodowej (2010/2018(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Sprawozdanie w sprawie zintegrowanej polityki morskiej – ocena dokonanych postępów i nowe wyzwania (2010/2040(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Sprawozdanie w sprawie kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do podjęcia (sprawozdanie śródokresowe) (2009/2182(INI)) - komisja CRIS - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji (2010/2051(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską (2010/2026(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Sprawozdanie w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (2010/2127(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Sprawozdanie w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (2010/2118(ACI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: László Surján (A7-0281/2010)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące poprawy zarządzania gospodarką i ram stabilności Unii, w szczególności w strefie euro (2010/2099(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2010 na rok budżetowy 2010 Sekcja 2 – Rada Europejska i Rada; Sekcja 3 – Komisja; Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 – wszystkie sekcje oraz listów w sprawie poprawek nr 1/2011, 2/2011 i 3/2011 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - komisja BUDG – Sprawozdawczynie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) przez posłów

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0552/2010)

do Rady:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna,

do Komisji:

- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Cristiana Muscardini i Patrizia Toia: projekt rezolucji w sprawie przemocy rodzinnej wobec młodych kobiet muzułmańskich (B7-0546/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

LIBE

- Cristiana Muscardini: projekt rezolucji w sprawie importerów, ubezpieczycieli i organów celnych (prawo towarzystw ubezpieczeniowych do roszczeń zwrotnych wobec importerów) (B7-0547/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr i Frank Vanhecke: projekt rezolucji w sprawie przeprowadzenia analizy skutków w odniesieniu do problemów w zakresie imigracji i integracji w przypadku przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej (B7-0548/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT, AFET


7. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 22 września 2010

Peter Kranz (nr 1008/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1009/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (nr 1011/2010); Peter Jans (nr 1012/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1013/2010); Petrus Petrou (nr 1014/2010); Günter Ott (nr 1015/2010); Ejaz Rabudi (nr 1016/2010); Wilfried Nöhring (2 podpisy) (nr 1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 podpisów) (nr 1018/2010); Elisabeth Fraiss (nr 1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (nr 1020/2010); Marcel Solomon (22 podpisy) (nr 1021/2010); Ute Skibbe (nr 1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (nr 1023/2010); Erich Pudewell (nr 1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (nr 1025/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1026/2010); Wolfgang Rüd (nr 1027/2010);

Dnia 23 września 2010

Mario Cuellar Brenes (nr 1028/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1029/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1030/2010); Christophe Moens (nr 1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (nr 1032/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1033/2010); Behrend Abels (nr 1034/2010); Heidi Wiley (nr 1035/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1036/2010); Amy Cullen (nr 1037/2010); Ares Zaimes (nr 1038/2010); Joško Joras (nr 1039/2010); Doreen Geoghegan (nr 1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (nr 1041/2010); Isabelle Lecouffe (nr 1042/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (nr 1044/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1045/2010); Marko Rantaiso (nr 1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (nr 1047/2010); Sergio Niola (nr 1048/2010); Josef Ziegler (nr 1049/2010); Francesco Artusa (nr 1050/2010); Dimitar Stoyanov Dimitrov (nr 1051/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1052/2010);

Dnia 27 września 2010

Antonio Cifelli (2 podpisy) (nr 1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (nr 1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (nr 1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (nr 1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (nr 1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (nr 1058/2010); Mahmoud Daka (nr 1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 podpisy) (nr 1060/2010); José Antonio Belloch Giner (nr 1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (nr 1062/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1063/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1064/2010); Dominik Kohlhagen (nr 1065/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (nr 1067/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (nr 1069/2010); Stephan Weinberger (nr 1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (nr 1071/2010);

Dnia 11 października 2010

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 podpisy) (nr 1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (nr 1073/2010); Aurelio Coslovich (nr 1074/2010); Jan Marco Mueller (nr 1075/2010); Dorina Suta (nr 1076/2010); Tero Korhonen (nr 1077/2010); Constant Verbraeken (nr 1078/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1079/2010); IlkoYordanov Dimov (nr 1080/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1081/2010); José António Da Costa Gouveia (nr 1082/2010); Rennie Evstatieva (nr 1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 podpisów) (nr 1084/2010); Aldwyn Llewelyn (nr 1085/2010); Maurizio Maestri (nr 1086/2010); Roger Verbiest (nr 1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (nr 1088/2010); Valentini Lidia (nr 1089/2010); Cosmin Caraiani (nr 1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 podpisów) (nr 1091/2010); Sibylle Abstoss (nr 1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 podpisy) (nr 1093/2010);

Dnia 14 października 2010

(nazwisko zastrzeżone) (nr 1094/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1095/2010); Bertold Maucher (nr 1096/2010); Otto Gassner (nr 1097/2010); Bernhard Bökeler (nr 1098/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1099/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (nr 1101/2010); Gunter Köberl (nr 1102/2010); Afshin Seresti (nr 1103/2010); Erwin Achatz (nr 1104/2010); Ralf Czyborra (nr 1105/2010); Christian Fischer (nr 1106/2010); Kurt Knöfler (nr 1107/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1108/2010); Simone Eiler (nr 1109/2010); Rainer Böke (nr 1110/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1111/2010); Steffen Beier (nr 1112/2010); Adriana Stern (nr 1113/2010); Andreas Kühl (nr 1114/2010); Manfred Weist (nr 1115/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1116/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1117/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1118/2010); Wolfgang Klotzberg (nr 1119/2010); Hans-Georg Widmann (nr 1120/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (nr 1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (nr 1123/2010); Béatrice Jayme (nr 1124/2010); Lothar Krings (nr 1125/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1126/2010); Janusz Lech (3 podpisy) (nr 1127/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1128/2010); Marcin Kłapsia (nr 1129/2010); Asterios Dangas (nr 1130/2010); Stanisława Nowak (3 podpisy) (nr 1131/2010); Richard Prince (nr 1132/2010); Jerzy Neyman (nr 1133/2010); Rüdiger Blohm (nr 1134/2010); Wilfried Nöhring (nr 1135/2010); Bude Alois (nr 1136/2010); Peter Leverkus (nr 1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (nr 1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (nr 1139/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1140/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1141/2010); Alexander Patsalides (nr 1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (nr 1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (nr 1144/2010); Panayotis Tolos (nr 1145/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1146/2010); Andrée Arrighi (nr 1147/2010); Marie Geiss Galimard (nr 1148/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1149/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1150/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1152/2010); Stela Velichi (nr 1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (nr 1154/2010); Theofanis Balafoutis (nr 1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (nr 1156/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1157/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1158/2010); Zana Ivakina (nr 1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 podpisów) (nr 1160/2010); Graziano Benedetto (nr 1161/2010); Brian D Hall (nr 1162/2010); Parvu Alexandru (nr 1163/2010); Panagiotis Karampatis (nr 1164/2010); Elite Elettra Santarosa (nr 1165/2010); Marana Avvisati (nr 1166/2010); Hector Navarro Cervera (nr 1167/2010); Tomas Jordi (nr 1168/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1169/2010); Javier Layana Daza (nr 1170/2010); Sergio Songini (nr 1171/2010); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1172/2010).


8. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Złożono następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 115 Regulaminu):

- (O-0143/2010) zadali: Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D do Komisji: Bazy danych w UE dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) zadali: Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE do Komisji: Bazy danych dotyczące Romów i dyskryminacja Romów we Francji i w UE (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) zadali: Sophia in 't Veld i Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE oraz Birgit Sippel w imieniu grupy S&D do Komisji: Przekazywanie danych Stanom Zjednoczonym przez państwa członkowskie na podstawie protokołów ustaleń (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) zadali: Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE do Komisji: Bazy danych dotyczące Romów i dyskryminacja Romów we Francji i w UE (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) zadali: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias i Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL do Komisji: Bazy danych dotyczące Romów i dyskryminacja Romów (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) zadali: Rui Tavares i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL do Komisji: Przekazywanie danych Stanom Zjednoczonym przez państwa członkowskie na podstawie protokołów ustaleń (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) zadał: Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE do Komisji: Przekazywanie danych Stanom zjednoczonym przez państwa członkowskie na podstawie protokołów ustaleń (B7-0561/2010).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund i Salvador Garriga Polledo w sprawie wprowadzenia Europejskiego Dnia Hojności (0078/2010);

- Oreste Rossi w sprawie określenia zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Europie (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul i Antonyia Parvanova w sprawie potrzeby zwiększonej koordynacji badań nad rakiem wUnii Europejskiej (0080/2010).


9. Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

Na mocy art. 123 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010, 0057/2010 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


10. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji czerwcowej w 2010 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


11. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas II sesji październikowej (PE 449.494/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Bez zmian.

Środa

Wniosek grupy Verts/ALE o przeniesienie na późniejsze posiedzenie głosowania nad kalendarzem sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2012 (pkt 107 porządku dziennego).

Głos zabrali: Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który uzasadnił wniosek, i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, który sprzeciwił się wnioskowi.

W GE (przy 73 głosach za, 183 przeciw, 10 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


12. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego na rok 2012

Konferencja Przewodniczących zaproponowała kalendarz sesji miesięcznych na rok 2012.

Propozycja ta przedstawia się następująco:

- od 16 do 19 stycznia

- 1 i 2 lutego

- od 13 do 16 lutego

- od 12 do 15 marca

- 28 i 29 marca

- od 17 do 20 kwietnia

- od 7 do 10 maja

- od 4 do 7 czerwca

- 20 i 21 czerwca

- od 2 do 5 lipca

- od 10 do 13 września

- od 24 do 27 września

- 10 i 11 października

- od 22 do 25 października

- od 12 do 15 listopada

- 28 i 29 listopada

- od 10 do 13 grudnia

Termin składania poprawek został wyznaczony na na poniedziałek 18 października 2010 r. o godz.19.00.

Głosowanie odbędzie się w środę 20 października 2010 r.


13. Poprawa w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią ***I - Kobiety w niepewnej sytuacji zawodowej (debata)

Drugi projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.Sprawozdawca: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Sprawozdanie w sprawie kobiet w niepewnej sytuacji zawodowej [2010/2018(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.Sprawozdawca: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela i Britta Thomsen przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rovana Plumb (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Thomas Händel (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Anna Záborská w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Siiri Oviir w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, która odpowiedziała także na dwa pytania zadane za pomocą niebieskiej kartki przez Marije Cornelissen i Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, która odpowiedziała także na pytanie zadane za pomocą niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux i Sylvie Guillaume.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten i Pascale Gruny.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, w sprawie przebiegu procedury pytań z sali, Edite Estrela i Britta Thomsen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 20.10.2010 i pkt 8.8 protokołu z dnia 19.10.2010.


14. Przegląd porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją - Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (debata)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską [2010/2118(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych.Sprawozdawca: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Sprawozdanie w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską [2010/2127(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych.Sprawozdawca: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel przedstawił swoje sprawozdania.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Íñigo Méndez de Vigo w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Morten Messerschmidt w imieniu grupy EFD, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif i Guido Milana.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Paulo Rangel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 20.10.2010 i pkt 4.2 protokołu z dnia 20.10.2010.


15. Przekazywanie danych Stanom Zjednoczonym przez państwa członkowskie na podstawie protokołów ustaleń (debata)

Pytanie ustne (O-0149/2010) zadali: Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE i Birgit Sippel w imieniu grupy S&D do Komisji: Przekazywanie danych Stanom Zjednoczonym przez państwa członkowskie na podstawie protokołów ustaleń (B7-0555/2010)

Pytanie ustne (O-0160/2010) zadali: Rui Tavares i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL do Komisji: Przekazywanie danych Stanom Zjednoczonym przez państwa członkowskie na podstawie protokołów ustaleń (B7-0558/2010)

Pytanie ustne (O-0168/2010) zadał Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE do Komisji: Przekazywanie danych Stanom Zjednoczonym przez państwa członkowskie na podstawie protokołów ustaleń (B7-0561/2010)

Sophia in 't Veld zadała pytanie ustne B7-0555/2010.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Birgit Sippel, Rui Tavares i Jan Philipp Albrecht zadali pytania ustne.

Maria Damanaki (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania.

Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE, Andreas Mölzer niezrzeszony, i Ernst Strasser.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Sophia in 't Veld i Maria Damanaki.

Debata została zamknięta.


16. Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku *** - System kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku ***I (debata)

Zalecenie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)] - Komisja Rybołówstwa.Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku [COM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)]- Komisja Rybołówstwa.Sprawozdawca: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Jarosław Leszek Wałęsa i Carmen Fraga Estévez przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Alain Cadec w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, Isabella Lövin w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Diane Dodds niezrzeszona, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton i Daciana Octavia Sârbu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa i Carmen Fraga Estévez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 19.10.2010 i pkt 8.6 protokołu z dnia 19.10.2010.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka minut.)


17. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Íñigo Méndez de Vigo, Evgeni Kirilov, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Dimitar Stoyanov, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Slavi Binev, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová i Ivailo Kalfin.


18. Przyszłość europejskiej normalizacji (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji [2010/2051(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.Sprawozdawca: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Edvard Kožušník dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová i Mitro Repo.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 21.10.2010.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 449.494/OJMA).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności