Zoznam 
Zápisnica
PDF 218kWORD 181k
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Oznámenia predsedníctva
 4.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Predložené dokumenty
 7.Petície
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Program práce
 12.Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2012
 13.Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok ***I - Otázka žien na neistých pracovných miestach (rozprava)
 14.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou - Prispôsobenie rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou (rozprava)
 15.Prenos údajov členskými štátmi do USA na základe memoránd o porozumení (rozprava)
 16.Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku *** - Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku ***I (rozprava)
 17.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 18.Budúcnosť európskej normalizácie (stručná prezentácia)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Oznámenia predsedníctva

Predseda vyjadril potešenie nad udelením Nobelovej ceny za mier za rok 2010 čínskemu disidentovi Liouvi Siao-povi. Orgány Čínskej ľudovej republiky vyzval, aby prepustili Lioua Siao-poa a ďalších obhajcov ľudských práv, pričom pripomenul, že Parlament sa angažuje v tejto oblasti.

Predseda zároveň uviedol, že včerajší deň bol medzinárodným dňom boja proti chudobe a že dnes si pripomíname štvrtý európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Predseda pripomenul utorkovú návštevu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Pan Ki-Muna pri príležitosti dňa boja proti chudobe.

Pripomenul, že v stredu 20. októbra 2010 v čase od 12.10 do 12.30 h. prednesie prejav v polovici funkčného obdobia.


4. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov a ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD))


5. Zloženie výborov a delegácií

Parlament na žiadosť skupiny S&D potvrdil toto menovanie:

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva: Cătălin Sorin Ivan, ktorý vo funkcii nahrádza Dacianu Octaviu Sârbuovú.


6. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- Správa o úlohe minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpore inkluzívnej spoločnosti v Európe (2010/2039(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (KOM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (KOM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - výbor BUDG (A7-0263/2010)

- Správa o otázke žien na neistých pracovných miestach (2010/2018(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Správa o integrovanej námornej politike – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy (2010/2040(INI)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Správa o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (správa v polovici obdobia) (2009/2182(INI)) - výbor CRIS - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (KOM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Správa Budúcnosť európskej normalizácie (2010/2051(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Správa o obchodných vzťahoch Európskej únie s Latinskou Amerikou (2010/2026(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Správa o prispôsobení rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2010/2127(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Správa o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2010/2118(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: László Surján (A7-0281/2010)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o zlepšení hospodárskeho riadenia a rámci stability Únie, najmä v eurozóne (2010/2099(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel II – Európska rada a Rada, oddiel III – Komisia, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely a opravné listy č. 1/2011, č. 2/2011 a 3/2011 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - výbor BUDG - Spoluspravodajkyne: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (KOM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - výbor DEVE - Spravodajca: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 116 rokovacieho poriadku) B7-0552/2010)

pre Radu:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna.

pre Komisiu:

- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini a Patrizia Toia. Návrh uznesenia o domácom násilí páchanom na mladých moslimkách (B7-0546/2010)

pridelené

gestorský :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o dovozcoch/poisťovniach/colných orgánoch (právo poisťovní vymáhať odškodné od dovozcov) (B7-0547/2010)

pridelené

gestorský :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr a Frank Vanhecke. Návrh uznesenia o vypracovaní hodnotenia vplyvu týkajúceho sa problémov v oblasti prisťahovalectva a integrácie v prípade pristúpenia Turecka k Európskej únii (B7-0548/2010)

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

CULT, AFET


7. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 22. septembra 2010

Peter Kranz (č. 1008/2010); (meno je utajené) (č. 1009/2010); (meno je utajené) (č. 1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (č. 1011/2010); Peter Jans (č. 1012/2010); (meno je utajené) (č. 1013/2010); Petrus Petrou (č. 1014/2010); Günter Ott (č. 1015/2010); Ejaz Rabudi (č. 1016/2010); Wilfried Nöhring (2 podpisy) (č. 1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 podpisov) (č. 1018/2010); Elisabeth Fraiss (č. 1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (č. 1020/2010); Marcel Solomon (22 podpisov) (č. 1021/2010); Ute Skibbe (č. 1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (č. 1023/2010); Erich Pudewell (č. 1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (č. 1025/2010); (meno je utajené) (č. 1026/2010); Wolfgang Rüd (č. 1027/2010);

Dňa 23. septembra 2010

Mario Cuellar Brenes (č. 1028/2010); (meno je utajené) (č. 1029/2010); (meno je utajené) (č. 1030/2010); Christophe Moens (č. 1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (č. 1032/2010); (meno je utajené) (č. 1033/2010); Behrend Abels (č. 1034/2010); Heidi Wiley (č. 1035/2010); (meno je utajené) (č. 1036/2010); Amy Cullen (č. 1037/2010); Ares Zaimes (č. 1038/2010); Joško Joras (č. 1039/2010); Doreen Geoghegan (č. 1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (č. 1041/2010); Isabelle Lecouffe (č. 1042/2010); (meno je utajené) (č. 1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (č. 1044/2010); (meno je utajené) (č. 1045/2010); Marko Rantaiso (č. 1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (č. 1047/2010); Sergio Niola (č. 1048/2010); Josef Ziegler (č. 1049/2010); Francesco Artusa (č. 1050/2010); Dimitar Stoyanov Dimitrov (č. 1051/2010); (meno je utajené) (č. 1052/2010);

Dňa 27. septembra 2010

Antonio Cifelli (2 podpisy) (č. 1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (č. 1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (č. 1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (č. 1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (č. 1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (č. 1058/2010); Mahmoud Daka (č. 1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 podpisy) (č. 1060/2010); José Antonio Belloch Giner (č. 1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (č. 1062/2010); (meno je utajené) (č. 1063/2010); (meno je utajené) (č. 1064/2010); Dominik Kohlhagen (č. 1065/2010); (meno je utajené) (č. 1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (č. 1067/2010); (meno je utajené) (č. 1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (č. 1069/2010); Stephan Weinberger (č. 1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (č. 1071/2010);

Dňa 11. októbra 2010

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 podpisy) (č. 1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (č. 1073/2010); Aurelio Coslovich (č. 1074/2010); Jan Marco Mueller (č. 1075/2010); Dorina Suta (č. 1076/2010); Tero Korhonen (č. 1077/2010); Constant Verbraeken (č. 1078/2010); (meno je utajené) (č. 1079/2010); IlkoYordanov Dimov (č. 1080/2010); (meno je utajené) (č. 1081/2010); José António Da Costa Gouveia (č. 1082/2010); Rennie Evstatieva (č. 1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 podpisov) (č. 1084/2010); Aldwyn Llewelyn (č. 1085/2010); Maurizio Maestri (č. 1086/2010); Roger Verbiest (č. 1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (č. 1088/2010); Valentini Lidia (č. 1089/2010); Cosmin Caraiani (č. 1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 podpisov) (č. 1091/2010); Sibylle Abstoss (č. 1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 podpisov) (č. 1093/2010);

Dňa 14. októbra 2010

(meno je utajené) (č. 1094/2010); (meno je utajené) (č. 1095/2010); Bertold Maucher (č. 1096/2010); Otto Gassner (č. 1097/2010); Bernhard Bökeler (č. 1098/2010); (meno je utajené) (č. 1099/2010); (meno je utajené) (č. 1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (č. 1101/2010); Gunter Köberl (č. 1102/2010); Afshin Seresti (č. 1103/2010); Erwin Achatz (č. 1104/2010); Ralf Czyborra (č. 1105/2010); Christian Fischer (č. 1106/2010); Kurt Knöfler (č. 1107/2010); (meno je utajené) (č. 1108/2010); Simone Eiler (č. 1109/2010); Rainer Böke (č. 1110/2010); (meno je utajené) (č. 1111/2010); Steffen Beier (č. 1112/2010); Adriana Stern (č. 1113/2010); Andreas Kühl (č. 1114/2010); Manfred Weist (č. 1115/2010); (meno je utajené) (č. 1116/2010); (meno je utajené) (č. 1117/2010); (meno je utajené) (č. 1118/2010); Wolfgang Klotzberg (č. 1119/2010); Hans-Georg Widmann (č. 1120/2010); (meno je utajené) (č. 1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (č. 1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (č. 1123/2010); Béatrice Jayme (č. 1124/2010); Lothar Krings (č. 1125/2010); (meno je utajené) (č. 1126/2010); Janusz Lech (3 podpisy) (č. 1127/2010); (meno je utajené) (č. 1128/2010); Marcin Kłapsia (č. 1129/2010); Asterios Dangas (č. 1130/2010); Stanisława Nowak (3 podpisy) (č. 1131/2010); Richard Prince (č. 1132/2010); Jerzy Neyman (č. 1133/2010); Rüdiger Blohm (č. 1134/2010); Wilfried Nöhring (č. 1135/2010); Bude Alois (č. 1136/2010); Peter Leverkus (č. 1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (č. 1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (č. 1139/2010); (meno je utajené) (č. 1140/2010); (meno je utajené) (č. 1141/2010); Alexander Patsalides (č. 1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (č. 1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (č. 1144/2010); Panayotis Tolos (č. 1145/2010); (meno je utajené) (č. 1146/2010); Andrée Arrighi (č. 1147/2010); Marie Geiss Galimard (č. 1148/2010); (meno je utajené) (č. 1149/2010); (meno je utajené) (č. 1150/2010); (meno je utajené) (č. 1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (č. 1152/2010); Stela Velichi (č. 1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (č. 1154/2010); Theofanis Balafoutis (č. 1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (č. 1156/2010); (meno je utajené) (č. 1157/2010); (meno je utajené) (č. 1158/2010); Zana Ivakina (č. 1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 podpisov) (č. 1160/2010); Graziano Benedetto (č. 1161/2010); Brian D Hall (č. 1162/2010); Parvu Alexandru (č. 1163/2010); Panagiotis Karampatis (č. 1164/2010); Elite Elettra Santarosa (č. 1165/2010); Marana Avvisati (č. 1166/2010); Hector Navarro Cervera (č. 1167/2010); Tomas Jordi (č. 1168/2010); (meno je utajené) (č. 1169/2010); Javier Layana Daza (č. 1170/2010); Sergio Songini (č. 1171/2010); (meno je utajené) (č. 1172/2010);


8. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0143/2010) , ktorú položili Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Databázy týkajúce sa rasového a etnického pôvodu v EÚ (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) , ktorú položili Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Databázy týkajúce sa Rómov a ich diskriminácia vo Francúzsku a v EÚ (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) , ktorú položili Sophia in 't Veld a Alexander Alvaro v mene skupiny ALDE, a Birgit Sippel v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Prenos údajov do USA zo strany členských štátov na základe memoránd o porozumení (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) , ktorú položili Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Databázy o Rómoch a diskriminácia vo Francúzsku a v EÚ (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) , ktorú položili Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias a Eva-Britt Svensson v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Databázy o Rómoch a diskriminácia (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) , ktorú položili Rui Tavares a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Prenos údajov členskými štátmi do Spojených štátov amerických na základe memoránd o porozumení (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) , ktorú položil Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Prenos údajov do USA zo strany členských štátov na základe memoránd o porozumení (B7-0561/2010).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund a Salvador Garriga Polledo, o ustanovení Európskeho dňa dávania (0078/2010);

- Oreste Rossi, o určení nevyhnutného rozsahu pomoci v Európe (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul a Antonyia Parvanova, o potrebe posilnenej koordinácie výskumu rakoviny v Európskej únii (0080/2010).


9. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010, 0057/2010 v súlade s čl. 123 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


10. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi v júni 2010 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


11. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí z októbra II (PE 449.494/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE o odloženie hlasovania o kalendári schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2012 na jednu z nasledujúcich schôdzí (bod 107 PDOJ).

Vystúpili Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti a Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD proti tejto žiadosti.

Parlament zamietol žiadosť v EH (73 za, 183 proti, 10 sa zdržali).

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


12. Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2012

Konferencia predsedov oznámila svoj návrh kalendára schôdzí na rok 2012.

Predložený návrh má takúto podobu:

- od 16. do 19. januára

- 1. a 2. februára

- od 13. do 16. februára

- od 12. do 15. marca

- 28. a 29. marca

- od 17. do 20. apríla

- od 7. do 10. mája

- od 4. do 7. júna

- 20. a 21. júna

- od 2. do 5. júla

- od 10. do 13. septembra

- od 24. do 27. septembra

- 10. a 11. októbra

- od 22. do 25. októbra

- od 12. do 15. novembra

- 28. a 29. novembra

- od 10. do 13. decembra

Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je stanovená na tento pondelok 18. októbra 2010 o 19.00 h.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 20. októbra 2010.


13. Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok ***I - Otázka žien na neistých pracovných miestach (rozprava)

Druhá správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť.Spravodajkyňa Edite Estrela (A7-0032/2010)

Správa o otázke žien na neistých pracovných miestach [2010/2018(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť.Spravodajkyňa Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela a Britta Thomsen uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rovana Plumb (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Thomas Händel (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Anna Záborská v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Siiri Oviir v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Eva-Britt Svensson v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Marije Cornelissen a Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux a Sylvie Guillaume.

PREDSEDNÍCTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten a Pascale Gruny.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik k postupu „catch-the-eye“, Edite Estrela a Britta Thomsen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 20.10.2010 a bod 8.8 zápisnice zo dňa 19.10.2010.


14. Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou - Prispôsobenie rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou (rozprava)

Správa o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou [2010/2118(ACI)] - Výbor pre ústavné veci.Spravodajca Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Správa o prispôsobení rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou [2010/2127(REG)] - Výbor pre ústavné veci.Spravodajca Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel uviedol správy.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Íñigo Méndez de Vigo v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Andrew Duff v mene skupiny ALDE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Morten Messerschmidt v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif a Guido Milana.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a Paulo Rangel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 20.10.2010 a bod 4.2 zápisnice zo dňa 20.10.2010.


15. Prenos údajov členskými štátmi do USA na základe memoránd o porozumení (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0149/2010), ktorú položili Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro v mene skupiny ALDE a Birgit Sippel v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Prenos údajov do USA zo strany členských štátov na základe memoránd o porozumení (B7-0555/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0160/2010), ktorú položili Rui Tavares a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Prenos údajov členskými štátmi do Spojených štátov amerických na základe memoránd o porozumení (B7-0558/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0168/2010) , ktorú položil Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Prenos údajov členskými štátmi do Spojených štátov amerických na základe memoránd o porozumení (B7-0561/2010)

Sophia in 't Veld rozvinula otázku na ústne zodpovedanie B7-0555/2010.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Birgit Sippel, Rui Tavares a Jan Philipp Albrecht rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Maria Damanaki (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Alexander Alvaro v mene skupiny ALDE, nezaradený poslanec Andreas Mölzer a Ernst Strasser.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Sophia in 't Veld a Maria Damanaki.

Rozprava sa skončila.


16. Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku *** - Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku ***I (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)] - Výbor pre rybné hospodárstvo.Spravodajca Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku [KOM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Jarosław Leszek Wałęsa a Carmen Fraga Estévez uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alain Cadec v mene skupiny PPE, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, Britta Reimers v mene skupiny ALDE, Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, nezaradená poslankyňa Diane Dodds, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton a Daciana Octavia Sârbu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira a Franz Obermayr.

Vystúpili: Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa a Carmen Fraga Estévez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 19.10.2010 a bod 8.6 zápisnice zo dňa 19.10.2010.

(Schôdza bola na niekoľko minút prerušená.)


17. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Íñigo Méndez de Vigo, Evgeni Kirilov, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Dimitar Stoyanov, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Slavi Binev, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová a Ivailo Kalfin.


18. Budúcnosť európskej normalizácie (stručná prezentácia)

Správa o budúcnosti európskej normalizácie [2010/2051(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.Spravodajca Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Edvard Kožušník predložil návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová a Mitro Repo.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 21.10.2010.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 449.494/OJMA).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia