Index 
Protokoll
PDF 212kWORD 161k
Måndagen den 18 oktober 2010 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Meddelanden från talmannen
 4.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Inkomna dokument
 7.Framställningar
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Arbetsplan
 12.Datum för sammanträdesperioderna
 13.Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar ***I - Kvinnor med otrygga anställningsförhållanden (debatt)
 14.Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen - Anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (debatt)
 15.Överföring av uppgifter från medlemsstaterna till USA enligt samförståndsavtalen (debatt)
 16.Konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del *** - Kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten ***I (debatt)
 17.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 18.Framtiden för EU:s standardisering (kortfattad redogörelse)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Meddelanden från talmannen

Talmannen välkomnade att Nobels fredspris för 2010 tilldelats den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Han uppmanade Folkrepubliken Kinas myndigheter att släppa Liu Xiaobo och andra människorättsaktivister, och påminde om Europaparlamentets engegamang i dessa frågor.

Talmannen påpekade även att internationella dagen för fattigdomsbekämpning infallit under gårdagen och att den fjärde europeiska dagen för bekämpning av människohandel inföll just idag. Talmannen påminde om att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skulle avlägga ett besök i parlamentet på tisdagen med anledning av dagen för fattigdomsbekämpning.

Talmannen påminde även om att han skulle hålla ett anförande onsdagen den 20 oktober 2010 kl. 12.10-12.30 med anledning av att halva mandattiden som talman gått.


4. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande antagna rättsakter, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets direktiv om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i EU:s medlemsstater och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av S&D-gruppen bekräftade parlamentet följande nominering:

delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen: Cătălin Sorin Ivan i stället för Daciana Octavia Sârbu.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- Betänkande om vikten av ett system med minimiinkomst för att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle som är öppet för alla i Europa (2010/2039(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (KOM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Rekommendation om förslaget till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av ändringen av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (KOM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - utskottet BUDG (A7-0263/2010)

- Betänkande om kvinnor med otrygga anställningsförhållanden (2010/2018(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Betänkande om en integrerad havspolitik – utvärdering av gjorda framsteg och nya utmaningar (2010/2040(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Betänkande om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (delbetänkande) (2009/2182(INI)) - utskottet CRIS - Föredragande: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (KOM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Betänkande om framtiden för EU:s standardisering (2010/2051(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Betänkande om EU:s handelsförbindelser med Latinamerika (2010/2026(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Betänkande om anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (2010/2127(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Betänkande om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (2010/2118(ACI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: László Surján (A7-0281/2010)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om förbättring av ramarna för ekonomisk styrning och stabilitet i unionen, särskilt inom euroområdet (2010/2099(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2010 för budgetåret 2010, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet, avsnitt III – Kommissionen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 – alla avsnitt och ändringsskrivelse nr 1/2011, 2/2011 och 3/2011 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011(12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - utskottet BUDG – Medföredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (KOM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - utskottet DEVE - Föredragande: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) från ledamöterna

2.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 116 i arbetsordningen) (B7-0552/2010)

till rådet:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija och Záborská Anna

till kommissionen:

- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna och Angourakis Charalampos.

2.2) resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini och Patrizia Toia. Förslag till resolution om familjerelaterat våld mot unga muslimska kvinnor (B7-0546/2010)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

rådgivande utskott :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om importörer/försäkringsbolag/tullverk (försäkringsbolagens ersättningskrav gentemot importörerna) (B7-0547/2010)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr och Frank Vanhecke. Förslag till resolution om genomförande av en konsekvensanalys av invandrings- och integrationsproblem för det fall att Turkiet ansluts till Europeiska unionen (B7-0548/2010)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT, AFET


7. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 22 september 2010

Peter Kranz (nr 1008/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1009/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (nr 1011/2010); Peter Jans (nr 1012/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1013/2010); Petrus Petrou (nr 1014/2010); Günter Ott (nr 1015/2010); Ejaz Rabudi (nr 1016/2010); Wilfried Nöhring (2 underskrifter) (nr 1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 underskrifter) (nr 1018/2010); Elisabeth Fraiss (nr 1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (nr 1020/2010); Marcel Solomon (22 underskrifter) (nr 1021/2010); Ute Skibbe (nr 1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (nr 1023/2010); Erich Pudewell (nr 1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (nr 1025/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1026/2010); Wolfgang Rüd (nr 1027/2010);

Den 23 september 2010

Mario Cuellar Brenes (nr 1028/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1029/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1030/2010); Christophe Moens (nr 1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (nr 1032/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1033/2010); Behrend Abels (nr 1034/2010); Heidi Wiley (nr 1035/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1036/2010); Amy Cullen (nr 1037/2010); Ares Zaimes (nr 1038/2010); Joško Joras (nr 1039/2010); Doreen Geoghegan (nr 1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (nr 1041/2010); Isabelle Lecouffe (nr 1042/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (nr 1044/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1045/2010); Marko Rantaiso (nr 1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (nr 1047/2010); Sergio Niola (nr 1048/2010); Josef Ziegler (nr 1049/2010); Francesco Artusa (nr 1050/2010); Dimitar Stoyanov Dimitrov (nr 1051/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1052/2010);

Den 27 september 2010

Antonio Cifelli (2 underskrifter) (nr 1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (nr 1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (nr 1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (nr 1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (nr 1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (nr 1058/2010); Mahmoud Daka (nr 1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 underskrifter) (nr 1060/2010); José Antonio Belloch Giner (nr 1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (nr 1062/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1063/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1064/2010); Dominik Kohlhagen (nr 1065/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (nr 1067/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (nr 1069/2010); Stephan Weinberger (nr 1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (nr 1071/2010);

Den 11 oktober 2010

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 underskrifter) (nr 1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (nr 1073/2010); Aurelio Coslovich (nr 1074/2010); Jan Marco Mueller (nr 1075/2010); Dorina Suta (nr 1076/2010); Tero Korhonen (nr 1077/2010); Constant Verbraeken (nr 1078/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1079/2010); IlkoYordanov Dimov (nr 1080/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1081/2010); José António Da Costa Gouveia (nr 1082/2010); Rennie Evstatieva (nr 1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 underskrifter) (nr 1084/2010); Aldwyn Llewelyn (nr 1085/2010); Maurizio Maestri (nr 1086/2010); Roger Verbiest (nr 1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (nr 1088/2010); Valentini Lidia (nr 1089/2010); Cosmin Caraiani (nr 1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 underskrifter) (nr 1091/2010); Sibylle Abstoss (nr 1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 underskrifter) (nr 1093/2010);

Den 14 oktober 2010

(namnet konfidentiellt) (nr 1094/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1095/2010); Bertold Maucher (nr 1096/2010); Otto Gassner (nr 1097/2010); Bernhard Bökeler (nr 1098/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1099/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (nr 1101/2010); Gunter Köberl (nr 1102/2010); Afshin Seresti (nr 1103/2010); Erwin Achatz (nr 1104/2010); Ralf Czyborra (nr 1105/2010); Christian Fischer (nr 1106/2010); Kurt Knöfler (nr 1107/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1108/2010); Simone Eiler (nr 1109/2010); Rainer Böke (nr 1110/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1111/2010); Steffen Beier (nr 1112/2010); Adriana Stern (nr 1113/2010); Andreas Kühl (nr 1114/2010); Manfred Weist (nr 1115/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1116/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1117/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1118/2010); Wolfgang Klotzberg (nr 1119/2010); Hans-Georg Widmann (nr 1120/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (nr 1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (nr 1123/2010); Béatrice Jayme (nr 1124/2010); Lothar Krings (nr 1125/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1126/2010); Janusz Lech (3 underskrifter) (nr 1127/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1128/2010); Marcin Kłapsia (nr 1129/2010); Asterios Dangas (nr 1130/2010); Stanisława Nowak (3 underskrifter) (nr 1131/2010); Richard Prince (nr 1132/2010); Jerzy Neyman (nr 1133/2010); Rüdiger Blohm (nr 1134/2010); Wilfried Nöhring (nr 1135/2010); Bude Alois (nr 1136/2010); Peter Leverkus (nr 1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (nr 1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (nr 1139/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1140/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1141/2010); Alexander Patsalides (nr 1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (nr 1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (nr 1144/2010); Panayotis Tolos (nr 1145/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1146/2010); Andrée Arrighi (nr 1147/2010); Marie Geiss Galimard (nr 1148/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1149/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1150/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1152/2010); Stela Velichi (nr 1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (nr 1154/2010); Theofanis Balafoutis (nr 1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (nr 1156/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1157/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1158/2010); Zana Ivakina (nr 1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 underskrifter) (nr 1160/2010); Graziano Benedetto (nr 1161/2010); Brian D Hall (nr 1162/2010); Parvu Alexandru (nr 1163/2010); Panagiotis Karampatis (nr 1164/2010); Elite Elettra Santarosa (nr 1165/2010); Marana Avvisati (nr 1166/2010); Hector Navarro Cervera (nr 1167/2010); Tomas Jordi (nr 1168/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1169/2010); Javier Layana Daza (nr 1170/2010); Sergio Songini (nr 1171/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 1172/2010).


8. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen)::

- (O-0143/2010) från Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, till kommissionen: Databaser i EU med uppgifter om ras och etniskt ursprung (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) från Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Databaser om romer samt diskriminering i Frankrike och EU (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) från Sophia in 't Veld och Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, och Birgit Sippel för S&D-gruppen, till kommissionen: Överföring av uppgifter till USA från medlemsstaterna enligt samförståndsavtalen (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) från Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, till kommissionen: Databaser om romer samt diskriminering i Frankrike och EU (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) från Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Databaser om romer samt diskriminering (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) från Rui Tavares och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Överföring av uppgifter till USA från medlemsstaterna enligt samförståndsavtalen (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) från Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Överföring av uppgifter till USA från medlemsstaterna enligt samförståndsavtalen (B7-0561/2010).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund och Salvador Garriga Polledo, om införandet av en europeisk givardag (0078/2010);

- Oreste Rossi, om fastställande av grundläggande standarder inom hälso- och sjukvården i Europa (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul och Antonyia Parvanova, om behovet av bättre samordning av cancerforskningen i Europeiska unionen (0080/2010).


9. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010 och 0057/2010, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 123.5 i arbetsordningen.


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden juni 2010 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


11. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden oktober II (PE 449.494/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att skjuta upp omröstningen om punkten "Kalender för Europaparlamentets sammanträdesperioder - 2012" till en senare sammanträdesperiod (punkt 107 i det preliminära förslaget till föredragningslista).

Talare: Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran med EO (73 röster för, 183 röster emot, 10 nedlagda röster).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


12. Datum för sammanträdesperioderna

Talmanskonferensen hade lagt fram sitt förslag för datum för sammanträdesperioderna 2012.

Förslaget såg ut enligt följande:

- 16-19 januari

- 1-2 februari

- 13-16 februari

- 12-15 mars

- 28-29 mars

- 17-20 april

- 7-10 maj

- 4-7 juni

- 20-21 juni

- 2-5 juli

- 10-13 september

- 24-27 september

- 10 och 11 oktober

- 22-25 oktober

- 12-15 november

- 28-29 november

- 10-13 december

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till måndagen den 18 oktober 2010 kl. 19.00.

Omröstningen skulle äga rum onsdagen den 20 oktober 2010.


13. Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar ***I - Kvinnor med otrygga anställningsförhållanden (debatt)

Betänkande 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.Föredragande: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Betänkande om kvinnor med otrygga anställningsförhållanden [2010/2018(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.Föredragande: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela och Britta Thomsen redogjorde för betänkandena.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Rovana Plumb (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Thomas Händel (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Anna Záborská för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier som även besvarade två blåkortsfrågor från Marije Cornelissen och Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling som även besvarade en blåkortsfråga från Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux och Sylvie Guillaume.

ORDFÖRANDESKAP: Silvana KOCH-MEHRIN
Vice talman

Talare: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten och Pascale Gruny.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, om hur ögonkontakstsförfarandet fortlöpte, Edite Estrela och Britta Thomsen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 20.10.2010 och punkt 8.8 i protokollet av den 19.10.2010.


14. Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen - Anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (debatt)

Betänkande om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen [2010/2118(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor.Föredragande: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Betänkande om anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen [2010/2127(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor.Föredragande: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Íñigo Méndez de Vigo för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif och Guido Milana.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu och Krisztina Morvai.

Talare: Maroš Šefčovič och Paulo Rangel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 20.10.2010 och punkt 4.2 i protokollet av den 20.10.2010.


15. Överföring av uppgifter från medlemsstaterna till USA enligt samförståndsavtalen (debatt)

Muntlig fråga (O-0149/2010) från Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, och Birgit Sippel för S&D-gruppen, till kommissionen: Överföring av uppgifter till USA från medlemsstaterna enligt samförståndsavtalen (B7-0555/2010)

Muntlig fråga (O-0160/2010) från Rui Tavares och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Överföring av uppgifter till USA från medlemsstaterna enligt samförståndsavtalen (B7-0558/2010)

Muntlig fråga (O-0168/2010) från Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Överföring av uppgifter från medlemsstaterna till USA enligt samförståndsavtalen (B7-0561/2010)

Sophia in 't Veld utvecklade den muntliga frågan B7-0555/2010.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Birgit Sippel, Rui Tavares och Jan Philipp Albrecht utvecklade de muntliga frågorna.

Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, och Ernst Strasser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška och Krisztina Morvai.

Talare: Sophia in 't Veld och Maria Damanaki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del *** - Kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten ***I (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av ändringen av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)] - Fiskeriutskottet.Föredragande: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten [KOM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)] - Fiskeriutskottet.Föredragande: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Jarosław Leszek Wałęsa och Carmen Fraga Estévez redogjorde för betänkandena.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Alain Cadec för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton och Daciana Octavia Sârbu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira och Franz Obermayr.

Talare: Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa och Carmen Fraga Estévez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 19.10.2010 och punkt 8.6 i protokollet av den 19.10.2010.

(Sammanträdet avbröts för en kort stund)


17. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Íñigo Méndez de Vigo, Evgeni Kirilov, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Dimitar Stoyanov, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Slavi Binev, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová och Ivailo Kalfin.


18. Framtiden för EU:s standardisering (kortfattad redogörelse)

Betänkande om framtiden för EU:s standardisering [2010/2051(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.Föredragande: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Edvard Kožušník redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová och Mitro Repo.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 21.10.2010.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 449.494/OJMA).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy