Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο :

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της 28.9.2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων (C(2010)6459) - προθεσμία : 28/11/2010

αναπομπή επί της ουσίας : ITRE

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της 28.9.2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων (C(2010)6477) - προθεσμία : 28/11/2010

αναπομπή επί της ουσίας : ITRE

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της 28.9.2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών (C(2010)6481) - προθεσμία : 28/11/2010

αναπομπή επί της ουσίας : ITRE

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της 28.9.2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων (C(2010)6619) - προθεσμία : 28/11/2010

αναπομπή επί της ουσίας : ITRE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου