Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 19. října 2010 - Štrasburk

3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (KOM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI, REGI

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

REGI

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (KOM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, LIBE, IMCO

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (KOM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010 o schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (KOM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo (KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

TRAN

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (ES) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] (přepracované znění) (KOM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE

- Návrh na převod prostředků DEC 56/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán (KOM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenství (KOM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Právní upozornění - Ochrana soukromí