Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

3. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI, REGI

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της εν λόγω προτάσεως.

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

REGI

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της εν λόγω προτάσεως.

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, LIBE, IMCO

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της εν λόγω προτάσεως.

- Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων. (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, TRAN

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της εν λόγω προτάσεως.

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

TRAN

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της εν λόγω προτάσεως.

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «EURODAC» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […/…] [για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από άπατριν] (Αναδιατυπωμένη έκδοση) (COM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ITRE

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 56/2010- Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου