Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 oktober 2010 - Straatsburg

3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI, REGI

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

REGI

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG, LIBE, IMCO

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel voor een verordening (EU) nr. .../... van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1541/98 van de Raad betreffende de bewijsstukken inzake de oorsprong van bepaalde, in de Gemeenschap in het vrije verkeer gebrachte textielproducten van afdeling XI van de gecombineerde nomenclatuur en betreffende de voorwaarden waaronder die bewijsstukken kunnen worden aanvaard en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst (publiek gereguleerde dienst) die wordt aangeboden door het mondiale systeem voor navigatie per satelliet dat is ingevoerd door het Galileo-programma (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

TRAN

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. […/…] [tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] (Herschikking) (COM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ITRE

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 56/2010 - Afdeling III - Commissie (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010).

Juridische mededeling - Privacybeleid