Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

4. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε (B7-0583/2010)·

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε (B7-0584/2010

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes και Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε (B7-0585/2010

- Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε (B7-0586/2010

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah και Dominique Baudis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε (B7-0587/2010

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B7-0588/2010).

II.   Καμπότζη, ειδικότερα η περίπτωση του Sam Rainsy

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την Καμπότζη, ειδικότερα την περίπτωση του Sam Rainsy (B7-0550/2010

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Καμπότζη, ειδικότερα την περίπτωση του Sam Rainsy (B7-0589/2010

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda και Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Καμπότζη, ειδικότερα την περίπτωση του Sam Rainsy (B7-0590/2010

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella και Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Καμπότζη, ειδικότερα την περίπτωση του Sam Rainsy (B7-0591/2010

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Καμπότζη, ειδικότερα την περίπτωση του Sam Rainsy (B7-0592/2010

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Καμπότζη, ειδικότερα την περίπτωση του Sam Rainsy (B7-0593/2010

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec και Dominique Baudis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Καμπότζη, ειδικότερα την περίπτωση του Sam Rainsy (B7-0594/2010).

III.   Βόρειος Καύκασος, ειδικότερα η περίπτωση του Oleg Orlov

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Καύκασο και ειδικότερα την περίπτωση του Oleg Osrlov (B7-0549/2010

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Καύκασο και την περίπτωση του Oleg Orlov (B7-0595/2010)·

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Καύκασο, ειδικότερα την περίπτωση του Oleg Orlov (B7-0596/2010)·

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον Βόρειο Καύκασο, ειδικότερα την περίπτωση του Oleg Orlov (B7-0597/2010)·

- Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον Βόρειο Καύκασο, ειδικότερα την περίπτωση του Oleg Orlov (B7-0598/2010)·

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah και Dominique Baudis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον Βόρειο Καύκασο, ειδικότερα την περίπτωση του Oleg Orlov (B7-0599/2010).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου