Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. októbra 2010 - Štrasburg

4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Prípady núteného vysťahovania v Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE o prípadoch núteného vysťahovania v Zimbabwe (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE o prípadoch núteného vysťahovania v Zimbabwe (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes a Michael Cashman v mene skupiny S&D o prípadoch núteného vysťahovania v Zimbabwe (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o prípadoch núteného vysťahovania v Zimbabwe (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah a Dominique Baudis v mene skupiny PPE o prípadoch núteného vysťahovania v Zimbabwe (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Kambodža, najmä prípad Sama Rainsyho

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas a Mara Bizzotto v mene skupiny EFD o Kambodži, najmä prípade Sama Rainsyho (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez a Sarah Ludford v mene skupiny ALDE o Kambodži, najmä prípade Sama Rainsyho (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda a Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE o Kambodži, najmä prípade Sama Rainsyho (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella a Robert Goebbels v mene skupiny S&D o Kambodži, najmä prípade Sama Rainsyho (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL o Kambodži, najmä prípade Sama Rainsyho (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o Kambodži, najmä prípade Sama Rainsyho (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec a Dominique Baudis v mene skupiny PPE o Kambodži, najmä prípade Sama Rainsyho (B7-0594/2010).

III.   Predkaukazsko, najmä prípad Olega Orlova

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, o Predkaukazsku, najmä prípade Olega Orlova (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells a Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, o Predkaukazsku, najmä prípade Olega Orlova (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D, o Predkaukazsku, najmä prípade Olega Orlova (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal a Roberts Zīle v mene skupiny ECR, o Predkaukazsku, najmä prípade Olega Orlova (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o Predkaukazsku, najmä prípade Olega Orlova (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah a Dominique Baudis v mene skupiny PPE, o Predkaukazsku, najmä prípade Olega Orlova (B7-0599/2010).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia