Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0054(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0263/2010

Συζήτηση :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0368

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

5. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ***I - Τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών ***I - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 : Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο, Τμήμα III — Επιτροπή, Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγή.

Οι Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri και László Surján παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Knut Fleckenstein, για να ανακοινώσει ότι το Κοινοβούλιο της Τσετσενίας υπέστη τρομοκρατική επίθεση σήμερα το πρωί. (Ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει την καταδίκη του για κάθε πράξη τρομοκρατίας και διαβιβάζει την αλληλεγγύη του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων).

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής), Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) και Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jacek Saryusz-Wolski (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET) (A7-0288/2010), Göran Färm (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE) A7-0263/2010), Kader Arif (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) (A7-0288/2010), Edit Herczog (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski και Raffaele Baldassarre.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Zoran Thaler, Marek Siwiec και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška και Francisco Sosa Wagner.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay και Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2010, σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2010 και σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου