Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0041(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0217/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0217/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/10/2010 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0358

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

8.1. Στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών [COM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0358)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου