Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Κατάθεση εγγράφωv
 4.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 5.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ***I - Τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών ***I - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 : Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (συζήτηση)
 6.Αναπτυξιακές πτυχές της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας - Ο ρόλος ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία του Ban Ki-Moon, Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Nordjylland/Δανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : NXP Semiconductors/Κάτω Χώρες (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Qimonda/Πορτογαλία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Cataluna automocion/Ισπανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Σύμβαση περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Eργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο – όλα τα τμήματα - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010 : Τμήμα III - Επιτροπή - BAM (Συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας) (συζήτηση)
 13.Επανεξέταση του προϋπολογισμού (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15.Kαταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές ***I (συζήτηση)
 16.Καταστροφή από διαρροή ερυθράς ιλύος στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 17.Βάσεις δεδομένων σχετικά με τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή στην ΕΕ (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (307 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (222 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (103 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (288 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (402 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (486 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου