Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 19. oktoober 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse muutmine seoses Euroopa välisteenistusega ***I - Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmine ***I - Paranduseelarve nr 6/2010 projekt: II jagu - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu; III jagu - Komisjon; X jagu - Euroopa välisteenistus (arutelu)
 6.Vaesuse kaotamise rahvusvahelise päeva arenguaspektid - Miinimumsissetuleku roll vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas (arutelu)
 7.Pidulik istung - ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni kõne
 8.Hääletused
  
8.1.Kaupade ja reisijate merevedu käsitlevad statistilised aruanded ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Nordjylland/Taani (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: NPX Semiconductors / Madalmaad (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Qimonda/Portugal (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Cataluña automoción / Hispaania (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.Ebakindlates töösuhetes naised (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendi seisukoht nõukogu poolt muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta - kõik jaod - Paranduseelarve nr 3/2010 projekt: III jagu - Komisjon - banaanisektori kaasnevad meetmed (arutelu)
 13.Eelarve läbivaatamine (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul ***I (arutelu)
 16.Mudakatastroof Ungaris (arutelu)
 17.Rassilise ja etnilise päritolu andmebaasid ELis (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (188 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (307 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (83 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (284 kb) 
 
Protokoll (232 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (241 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (408 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika