Seznam 
Zápis
PDF 236kWORD 208k
Úterý, 19. října 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 3.Předložení dokumentů
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost ***I – Změna služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců těchto společenství ***I – Návrh opravného rozpočtu č. 6/2010: oddíl II – Evropská rada a Rada, oddíl III – Komise, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (rozprava)
 6.Rozvojové aspekty Mezinárodního dne za odstranění chudoby – Úloha minimálního příjmu v boji proti chudobě a prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě (rozprava)
 7.Slavnostní zasedání – Vystoupení generálního tajemníka Organizace spojených národů Bana Ki-Moona
 8.Hlasování
  8.1.Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Nordjylland, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: NXP Semiconductors, Nizozemsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Quimonda, Portugalsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Uvolnění prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Cataluña automoción, Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.7.Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.8.Nejisté pracovní podmínky žen (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Postoj Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 pozměněnému Radou – všechny oddíly – Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010: oddíl III – Komise – BAM (doprovodná opatření týkající se banánů) (rozprava)
 13.Přezkum rozpočtu (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 15.Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích ***I (rozprava)
 16.Katastrofální únik kalu v Maďarsku (rozprava)
 17.Databáze týkající se rasového a etnického původu v EU (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 19. ŘÍJNA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly předány tyto návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.…/.. ze dne 28.9.2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (C(2010)6459) - lhůta: 28. 11. 2010

postoupeno příslušný výbor: ITRE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.…/.. ze dne 28.9.2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (C(2010)6477) – lhůta 28. 11. 2010

postoupeno příslušný výbor: ITRE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.…/.. ze dne 28.9.2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (C(2010)6481) - lhůta: 28. 11. 2010

postoupeno příslušný výbor: ITRE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.…/.. ze dne 28.9.2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (C(2010)6619) – lhůta: 28/11/2010

postoupeno příslušný výbor: ITRE


3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (KOM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI, REGI

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

REGI

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (KOM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, LIBE, IMCO

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (KOM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010 o schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (KOM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo (KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

TRAN

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (ES) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] (přepracované znění) (KOM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE

- Návrh na převod prostředků DEC 56/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán (KOM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenství (KOM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Nucená vystěhovávání v Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o nucených vystěhováváních v Zimbabwe (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o nucených vystěhováváních v Zimbabwe (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes a Michael Cashman za skupinu S&D o nucených vystěhováváních v Zimbabwe (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o nucených vystěhováváních v Zimbabwe (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah a Dominique Baudis za skupinu PPE o nucených vystěhováváních v Zimbabwe (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański a Adam Bielan za skupinu ECR o Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Kambodža, zejména případ Sama Rainsyho

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas a Mara Bizzotto za skupinu EFD o Kambodži, zejména případu Sama Rainsyho (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez a Sarah Ludford za skupinu ALDE o Kambodži, zejména případu Sama Rainsyho (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda a Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE o Kambodži, zejména případu Sama Rainsyho (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella a Robert Goebbels za skupinu S&D o Kambodži, zejména případu Sama Rainsyho (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o Kambodži, zejména případu Sama Rainsyho (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Kambodži, zejména případu Sama Rainsyho (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec a Dominique Baudis za skupinu PPE o Kambodži, zejména případu Sama Rainsyho (B7-0594/2010).

III.   Severní Kavkaz, zejména případ Olega Orlova

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o situaci v severním Kavkaze, zejména případu Olega Orlova (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE o situaci v severním Kavkaze, zejména případu Olega Orlova (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda a Kristian Vigenin za skupinu S&D o severním Kavkaze, zejména případu Olega Orlova (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal a Roberts Zīle za skupinu ECR o severním Kavkaze, zejména případu Olega Orlova (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o severním Kavkaze, zejména případu Olega Orlova (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah a Dominique Baudis za skupinu PPE o severním Kavkaze, zejména případu Olega Orlova (B7-0599/2010).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


5. Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost ***I – Změna služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců těchto společenství ***I – Návrh opravného rozpočtu č. 6/2010: oddíl II – Evropská rada a Rada, oddíl III – Komise, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost [KOM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] – Rozpočtový výbor, Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Spoluzpravodajové: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenství [KOM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl II – Evropská rada a Rada, oddíl III – Komise, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Předseda vystoupil s krátkým úvodním projevem.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri a László Surján uvedli zprávy.

Vystoupil Knut Fleckenstein, aby oznámil, že na čečenský parlament byl dnes dopoledne spáchán atentát. (Předseda opakovaně odsoudil jakýkoli teroristický akt a vyjádřil solidaritu Parlamentu rodinám obětí).

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise), Janusz Lewandowski (člen Komise), Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) a Olivier Chastel (úřadující předseda Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Jacek Saryusz-Wolski (navrhovatel výboru AFET) (A7-0288/2010), Göran Färm (navrhovatel výboru AFET) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (navrhovatel výboru DEVE) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (navrhovatelka výboru DEVE) (A7-0263/2010), Kader Arif (navrhovatel výboru INTA) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (navrhovatelka výboru BUDG) (A7-0288/2010), Edit Herczog (navrhovatelka výboru CONT) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (navrhovatel výboru CONT) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Ziobro za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Angelika Werthmann nezařazená, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski a Raffaele Baldassarre.

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

Vystoupili: Zoran Thaler, Marek Siwiec a Monika Flašíková Beňová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška a Francisco Sosa Wagner.

Vystoupila Catherine Ashton.

Vystoupili: Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay a Roberto Gualtieri.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 20.10.2010, bod 4.4 zápisu ze dne 20.10.2010 a bod 4.5 zápisu ze dne 20.10.2010.


6. Rozvojové aspekty Mezinárodního dne za odstranění chudoby – Úloha minimálního příjmu v boji proti chudobě a prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Rozvojové aspekty Mezinárodního dne za odstranění chudoby

Zpráva o úloze minimálního příjmu v boji proti chudobě a o prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě [2010/2039(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (úřadující předseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komise) učinili prohlášení.

Ilda Figueiredo uvedla zprávu.

Vystoupili: Licia Ronzulli za skupinu PPE, Thijs Berman za skupinu S&D, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Nirj Deva za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor a Ivo Belet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik a Proinsias De Rossa.

Vystoupili: Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs a Olivier Chastel.

Vystoupila Anna Záborská, aby přivítala delegaci Mezinárodního hnutí za odmítnutí bídy a za práva člověka (ATD Quart-Monde).

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 20.10.2010.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:55, pokračovalo v 12:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

7. Slavnostní zasedání – Vystoupení generálního tajemníka Organizace spojených národů Bana Ki-Moona

U příležitosti vystoupení generálního tajemníka Organizace spojených národů Bana Ki-Moona se od 12:00 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupil Michał Tomasz Kamiński, aby oznámil, že v prostorách strany Právo a spravedlnost (PiS) v Lodži právě došlo k útoku, který si vyžádal dvě oběti.

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři [KOM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch.Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0358)


8.2. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Nordjylland, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Rozpočtový výbor.Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0270/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0359)


8.3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: NXP Semiconductors, Nizozemsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Rozpočtový výbor.Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0269/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0360)


8.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Quimonda, Portugalsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Rozpočtový výbor.Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0361)


8.5. Uvolnění prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Cataluña automoción, Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Rozpočtový výbor.Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0362)


8.6. Systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku [KOM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Výbor pro rybolov.Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0363)


8.7. Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Výbor pro rybolov.Zpravodaj: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0364)


8.8. Nejisté pracovní podmínky žen (hlasování)

Zpráva o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek [2010/2018(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví.Zpravodajka: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0365)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski a Clemente Mastella

zpráva Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica a Jarosław Kalinowski

zpráva Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská a Mario Borghezio.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Siiri Oviir oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávách, které předložili Brian Simpson (A7-0217/2010) a Barbara Matera (A7-0270/2010 a A7-0269/2010).


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Postoj Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 pozměněnému Radou – všechny oddíly – Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010: oddíl III – Komise – BAM (doprovodná opatření týkající se banánů) (rozprava)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 – všechny oddíly a návrzích na změnu č. 1/2011, 2/2011 a 3/2011 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajky: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel. (A7-0284/2010)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Rozpočtový výbor.Zpravodaj: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel a László Surján uvedli zprávy.

Vystoupili: Janusz Lewandowski (člen Komise) a Melchior Wathelet (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (navrhovatel výboru AFET), Thijs Berman (navrhovatel výboru DEVE), Bogusław Liberadzki (navrhovatel výboru CONT), Pervenche Berès (navrhovatelka výboru EMPL), Jutta Haug (navrhovatelka výboru ENVI), Heide Rühle (navrhovatelka výboru IMCO), Mairead McGuinness (navrhovatelka výboru AGRI), Morten Løkkegaard (navrhovatel výboru CULT), Juan Fernando López Aguilar (navrhovatel výboru LIBE), Algirdas Saudargas (navrhovatel výboru AFCO), Peter Šťastný (navrhovatel výboru INTA), Dominique Riquet (navrhovatel výboru TRAN), László Surján (navrhovatel výboru REGI), Paul Rübig k organizaci rozpravy, Salvador Garriga Polledo za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD, Lucas Hartong nezařazený, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položil Gerben-Jan Gerbrandy a Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros a João Ferreira.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka a Andreas Schwab (navrhovatel výboru ECON).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons a Milan Zver.

Vystoupili: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján a Göran Färm k organizaci rozpravy.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 20.10.2010 a bod 6.1 zápisu ze dne 20.10.2010.


13. Přezkum rozpočtu (rozprava)

Prohlášení Komise: Přezkum rozpočtu

Janusz Lewandowski (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Stéphane Le Foll za skupinu S&D, a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Marta Andreasen za skupinu EFD, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly a Markus Pieper.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupil Janusz Lewandowski.

Rozprava byla ukončena.


(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:50 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 19:05)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

14. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B7-0552/2010).

Otázka 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Basilejská kritéria (III) a evropské banky.

Otázka a doplňující otázky: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig a Janusz Władysław Zemke. Odpověď: Michel Barnier (člen Komise).

Otázka 19 (Enrique Guerrero Salom): Schůzka na vrcholné úrovni EU-Afrika na téma zabezpečení dodávek potravin.

Otázka a doplňující otázky: Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou a Marc Tarabella. Odpověď: Andris Piebalgs (člen Komise).

Otázka 20 (Marc Tarabella): Kontrola uplatňování práv cestujících v letecké a železniční dopravě.

Otázka a doplňující otázky: Marc Tarabella, Ádám Kósa a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Siim Kallas (místopředseda Komise).

Otázka 21 (Marian Harkin): Směrnice 2002/15/ES.

Otázka a doplňující otázka: Marian Harkin. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 22 (Georgios Koumoutsakos): Bezpečnost silničního provozu v období 2011–2020: specifická opatření pro školní autobusy a jejich řidiče.

Otázka 23 (Jim Higgins): Cíle bezpečnosti silničního provozu v EU.

Otázky a doplňující otázky: Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău a Marian Harkin. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 24 (Justas Vincas Paleckis): Přílišná hustota dopravy v Baltském moři.

Otázka a doplňující otázka: Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 31 (Georgios Papastamkos): SZP po roce 2013: rozdělení přímých podpor.

Otázka 32 (Giovanni La Via): Opatření zaměřená na prevenci eroze půdy v rámci SZP po roce 2013.

Otázka 33 (Nadezhda Neynsky): Nový rámec společné zemědělské politiky EU na období 2014–2020.

Otázka 34 (Sandrine Bélier): Zohlednění biodiverzity při reformě SZP.

Otázka 35 (Janusz Wojciechowski): Spravedlivé rozdělování plateb v rámci SZP.

Otázky a doplňující otázky: Georgios Papastamkos, Giovanni La Via a Nadezhda Neynsky. Odpověď: Dacian Cioloş (člen Komise).

Otázka 36 (Karin Kadenbach): Společná zemědělská politika a podmíněnost.

Otázka a doplňující otázky: Karin Kadenbach a Mairead McGuinness. Odpověď: Dacian Cioloş.

Otázka 37 (Nikolaos Chountis): Záruční fond pro řecké zemědělce a rybáře.

Otázka a doplňující otázka: Nikolaos Chountis. Odpověď: Dacian Cioloş.

Otázka 40 (Seán Kelly): Akvakultura v EU.

Otázka a doplňující otázky: Seán Kelly a Pat the Cope Gallagher. Odpověď: Maria Damanaki (členka Komise).

Otázka 41 (Ioannis A. Tsoukalas): Využívání zdrojů Evropského rybářského fondu.

Otázka a doplňující otázky: Ioannis A. Tsoukalas a Seán Kelly. Odpověď: Maria Damanaki.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:30, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

15. Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (přepracované znění) [KOM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.Zpravodajka: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler uvedla zprávu.

Vystoupil Antonio Tajani (člen Komise).

Vystoupili: Francesco De Angelis (navrhovatel výboru ITRE), Raffaele Baldassarre (navrhovatel výboru JURI), Małgorzata Handzlik za skupinu PPE, Bernadette Vergnaud za skupinu S&D, Jürgen Creutzmann za skupinu ALDE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, Oreste Rossi za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezařazený, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová a Peter Jahr.

Vystoupili: Antonio Tajani a Barbara Weiler.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 20.10.2010.


16. Katastrofální únik kalu v Maďarsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Katastrofální únik kalu v Maďarsku.

Kristalina Georgieva (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: János Áder za skupinu PPE, Csaba Sándor Tabajdi za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Lajos Bokros za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Béla Kovács nezařazený, Krisztina Morvai k chování některých poslanců během rozpravy, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi a Romana Jordan Cizelj.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, která se vrátila k vystoupení, které učinila Krisztina Morvai, Kriton Arsenis a Ulrike Lunacek.

Vystoupila Kristalina Georgieva

Rozprava byla ukončena.

Vystoupila Katarína Neveďalová, která se vrátila k vystoupení, které učinila Krisztina Morvai.


17. Databáze týkající se rasového a etnického původu v EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0143/2010), kterou pokládají Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz a Sylvie Guillaume za skupinu S&D Komisi: Databáze týkající se rasového a etnického původu v EU (B7-0553/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0146/2010), kterou pokládají Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE Komisi: Databáze Romů a jejich diskriminace ve Francii a v EU (B7-0554/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0154/2010), kterou pokládají Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE Komisi: Databáze Romů a jejich diskriminace ve Francii a EU (B7-0556/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0155/2010), kterou pokládají Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL Komisi: Databáze Romů a jejich diskriminace ve Francii a EU (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld a Cornelia Ernst rozvinuly otázky k ústnímu zodpovězení.

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Véronique Mathieu za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar a Ioan Enciu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška a Csanád Szegedi.

Vystoupila Viviane Reding.

Rozprava byla ukončena.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 449.494/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 0:10.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí