Indeks 
Protokol
PDF 236kWORD 187k
Tirsdag den 19. oktober 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 3.Modtagne dokumenter
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Ændring af forordning om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ***I - Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne ***I - Ændringsbudget nr. 6/2010: Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet; Sektion III — Kommissionen; Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (forhandling)
 6.Udviklingsaspekter for den internationale dag for udryddelse af fattigdom - Mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle (forhandling)
 7.Højtideligt møde - Tale af Ban Ki-Moon, De forenede Nationers generalsekretær
 8.Afstemningstid
  
8.1.Statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Nordjylland, Danmark (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: NXP Semiconductors/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen : Qimonda/Portugal (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Cataluña automoción/Spanien (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.6.Kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.7.Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.8.Kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Parlamentets holdning til forslaget til budget 2011 som ændret af Rådet - alle sektioner - Forslag til ændringsbudget nr. 3/2010: Sektion III – Kommissionen – Ledsageforanstaltninger for bananer (forhandling)
 13.Budgetrevision (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 15.Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner ***I (forhandling)
 16.Giftslamkatastrofe i Ungarn (forhandling)
 17.Databaser vedrørende racemæssig og etnisk oprindelse i EU (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

TIRSDAG DEN 19. OKTOBER 2010

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Følgende udkast til delegerede retsakter var blevet fremsendt til Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 28.9.2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner (K(2010)6459) - frist: 28.11.2010

henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/…af 28.9.2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (K(2010)6477) - frist: 28.11.2010

henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 28.9.2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (K(2010)6481) - frist: 28.11.2010

henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/…af 28.9.2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn (K(2010)6619) - frist: 28.11.2010

henvist til: ITRE


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (KOM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, REGI

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (KOM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

REGI

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (KOM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, LIBE, IMCO

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/…. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (KOM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (KOM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om betingelserne for adgang til det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret under Galileo-programmet (KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

TRAN

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EF) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs] (omarbejdet udgave) (KOM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 56/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan (KOM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (KOM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (KOM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - JURI - Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Tvangsudsættelser i Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0583/2010)

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0584/2010)

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes og Michael Cashman for S&D-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0585/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0586/2010)

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah og Dominique Baudis for PPE-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański og Adam Bielan for ECR-Gruppen om Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas og Mara Bizzotto for EFD-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0550/2010)

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez og Sarah Ludford for ALDE-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0589/2010)

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda og Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0590/2010)

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella og Robert Goebbels for S&D-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0592/2010)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec og Dominique Baudis for PPE-Gruppenom Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0594/2010).

III.   Menneskerettighedssituationen i Nordkaukasus (Den Russiske Føderation) og retssagen mod Oleg Orlov

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0549/2010)

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen om situationen i Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0595/2010)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen om Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0596/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal og Roberts Zīle for ECR-Gruppen om Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0597/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0598/2010)

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah og Dominique Baudis for PPE-Gruppen om Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0599/2010).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


5. Ændring af forordning om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ***I - Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne ***I - Ændringsbudget nr. 6/2010: Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet; Sektion III — Kommissionen; Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [KOM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget. Ordførere: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne [KOM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet, Sektion III – Kommissionen, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Formanden kom med en kort indledning.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri og László Surján forelagde deres betænkninger.

Knut Fleckenstein tog ordet for at meddele, at Tjetjeniens parlament var blevet udsat for et terrorangreb samme dags morgen (formanden gentog, at han fordømte enhver terrorhandling og gav udtryk for Parlamentets solidaritet med ofrenes familier).

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen), Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen), Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) et Olivier Chastel (formand for Rådet).

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Jacek Saryusz-Wolski (ordfører for udtalelse fra AFET) (A7-0288/2010), Göran Färm (ordfører for udtalelse fra AFET) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (ordfører for udtalelse fra DEVE) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (ordfører for udtalelse fra DEVE) (A7-0263/2010), Kader Arif (ordfører for udtalelse fra INTA) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (ordfører for udtalelse fra BUDG) (A7-0288/2010), Edit Herczog (ordfører for udtalelse fra CONT) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (ordfører for udtalelse fra CONT) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Franziska Katharina Brantner for Verts/ALE-Gruppen, Zbigniew Ziobro for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski og Raffaele Baldassarre.

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
næstformand

Talere: Zoran Thaler, Marek Siwiec og Monika Flašíková Beňová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška og Francisco Sosa Wagner.

Catherine Ashton tog ordet.

Talere: Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay og Roberto Gualtieri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 20.10.2010, punkt 4.4 i protokollen af 20.10.2010 og punkt 4.5 i protokollen af 20.10.2010.


6. Udviklingsaspekter for den internationale dag for udryddelse af fattigdom - Mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Udviklingsaspekter for den internationale dag for udryddelse af fattigdom

Betænkning om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle [2010/2039(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.Ordfører: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (formand for Rådet) og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Ilda Figueiredo forelagde sin betænkning.

Talere: Licia Ronzulli for PPE-Gruppen, Thijs Berman for S&D-Gruppen, Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Nirj Deva for ECR-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Franz Obermayr løsgænger, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor og Ivo Belet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik og Proinsias De Rossa.

Talere: Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs og Olivier Chastel.

Anna Záborská tog ordet for at byde velkommen til en delegation fra The International ATD Fourth World Movement.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 20.10.2010.

(Mødet udsat kl. 11.55 og genoptaget kl. 12.00)


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

7. Højtideligt møde - Tale af Ban Ki-Moon, De forenede Nationers generalsekretær

Fra kl. 12.00 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af tale af Ban Ki-Moon, De Forenede Nationers generalsekretær.


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Michał Tomasz Kamiński tog ordet for at meddele, at det polske PiS-partis kontorer i Lodz var blevet udsat for en voldshandling, som havde kostet to menneskeliv.

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen [KOM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Transport- og Turismeudvalget.Ordfører: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0358)


8.2. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Nordjylland, Danmark (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [KOM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Budgetudvalget.Ordfører: Barbara Matera (A7-0270/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0359)


8.3. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: NXP Semiconductors/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [KOM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Budgetudvalget.Ordfører: Barbara Matera (A7-0269/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0360)


8.4. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen : Qimonda/Portugal (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [KOM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Budgetudvalget.Ordfører: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0361)


8.5. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Cataluña automoción/Spanien (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [KOM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Budgetudvalget.Ordfører: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0362)


8.6. Kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav [KOM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Fiskeriudvalget.Ordfører: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0363)


8.7. Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringen af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Fiskeriudvalget.Ordfører: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0364)


8.8. Kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold (afstemning)

Betænkning om kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold [2010/2018(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.Ordfører: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0365)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski og Clemente Mastella

Betænkning: Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica og Jarosław Kalinowski

Betænkning: Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská og Mario Borghezio.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Siiri Oviir havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningerne om betænkningerne af Brian Simpson (A7-0217/2010) og Barbara Matera (A7-0270/2010 og A7-0269/2010).


(Mødet udsat kl. 13.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Parlamentets holdning til forslaget til budget 2011 som ændret af Rådet - alle sektioner - Forslag til ændringsbudget nr. 3/2010: Sektion III – Kommissionen – Ledsageforanstaltninger for bananer (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 - alle sektioner og om ændringsskrivelse nr. 1/2011, 2/2011 og 3/2011 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel. (A7-0284/2010)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Budgetudvalget.Ordfører: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel og László Surján forelagde deres betænkninger.

Talere: Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) og Melchior Wathelet (formand for Rådet).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (ordfører for udtalelse fra AFET), Thijs Berman (ordfører for udtalelse fra DEVE), Bogusław Liberadzki (ordfører for udtalelse fra CONT), Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra EMPL), Jutta Haug (ordfører for udtalelse fra ENVI), Heide Rühle (ordfører for udtalelse fra IMCO), Mairead McGuinness (ordfører for udtalelse fra AGRI), Morten Løkkegaard (ordfører for udtalelse fra CULT), Juan Fernando López Aguilar (ordfører for udtalelse fra LIBE), Algirdas Saudargas (ordfører for udtalelse fra AFCO), Peter Šťastný (ordfører for udtalelse fra INTA), Dominique Riquet (ordfører for udtalelse fra TRAN), László Surján (ordfører for udtalelse fra REGI), Paul Rübig, om tilrettelæggelsen af forhandlingen, Salvador Garriga Polledo for PPE-Gruppen, Göran Färm for S&D-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Gerben-Jan Gerbrandy og Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros og João Ferreira.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka og Andreas Schwab (ordfører for udtalelse fra ECON).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons og Milan Zver.

Talere: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján og Göran Färm, om tilrettelæggelsen af forhandlingen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 20.10.2010 og punkt 6.1 i protokollen af 20.10.2010.


13. Budgetrevision (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Budgetrevision

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Stéphane Le Foll for S&D-Gruppen og Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly og Markus Pieper.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via og Czesław Adam Siekierski.

Janusz Lewandowski tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 18.50 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 19.05)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

14. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0552/2010).

Spørgsmål nr. 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Basel III-kriterierne og europæiske banker.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig og Janusz Władysław Zemke.

Spørgsmål nr. 19 (Enrique Guerrero Salom): EU-Afrika-topmødet/fødevaresikkerhed.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou og Marc Tarabella.

Spørgsmål nr. 20 (Marc Tarabella): Kontrol med anvendelsen af fly- og togpassagerers rettigheder.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marc Tarabella, Ádám Kósa og Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål nr. 21 (Marian Harkin): Direktiv 2002/15/EF.

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 22 (Georgios Koumoutsakos): Færdselssikkerhed 2011-2020: særlig omsorg for skolebusser og deres chauffører.

Spørgsmål nr. 23 (Jim Higgins): Målene for trafiksikkerhed i EU.

Siim Kallas besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău og Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 24 (Justas Vincas Paleckis): Voldsom trafikforøgelse i Østersøen.

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål nr. 31 (Georgios Papastamkos): Den fælles landbrugspolitik for perioden efter 2013 - fordeling af den direkte støtte.

Spørgsmål nr. 32 (Giovanni La Via): Foranstaltninger til forebyggelse af jorderosion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik efter 2013.

Spørgsmål nr. 33 (Nadezhda Neynsky): En ny ramme for den fælles landbrugspolitik i perioden 2014-2020.

Spørgsmål nr. 34 (Sandrine Bélier): Hensyntagen til biodiversitet i reformen af den fælles landbrugspolitik.

Spørgsmål nr. 35 (Janusz Wojciechowski): Retfærdig fordeling af landbrugsstøtten.

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos, Giovanni La Via og Nadezhda Neynsky.

Spørgsmål nr. 36 (Karin Kadenbach): Den fælles landbrugspolitik og krydsoverensstemmelse.

Dacian Cioloş besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Karin Kadenbach og Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 37 (Nikolaos Chountis): Støtte til græske landbrugere og fiskere fra garantifonden for små virksomheder og mikrovirksomheder.

Dacian Cioloş besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Nikolaos Chountis.

Spørgsmål nr. 40 (Seán Kelly): Akvakultur i EU.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Kelly og Pat the Cope Gallagher.

Spørgsmål nr. 41 (Ioannis A. Tsoukalas): Udnyttelse af midlerne fra Den Europæiske Fiskerifond.

Maria Damanaki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ioannis A. Tsoukalas og Seán Kelly.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

15. Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (omarbejdning) [KOM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse.Ordfører: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler forelagde sin betænkning.

Antonio Tajani (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Francesco De Angelis (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Raffaele Baldassarre (ordfører for udtalelse fra JURI), Małgorzata Handzlik for PPE-Gruppen, Bernadette Vergnaud for S&D-Gruppen, Jürgen Creutzmann for ALDE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová og Peter Jahr.

Talere: Antonio Tajani og Barbara Weiler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 20.10.2010.


16. Giftslamkatastrofe i Ungarn (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Giftslamkatastrofe i Ungarn.

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: János Áder for PPE-Gruppen, Csaba Sándor Tabajdi for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Lajos Bokros for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Béla Kovács, løsgænger, Krisztina Morvai om visse medlemmers opførsel under forhandlingen, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi og Romana Jordan Cizelj.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, der også kommenterede indlægget af Krisztina Morvai, Kriton Arsenis og Ulrike Lunacek.

Kristalina Georgieva tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Katarína Neveďalová tog ordet for at kommentere Krisztina Morvais indlæg.


17. Databaser vedrørende racemæssig og etnisk oprindelse i EU (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0143/2010) af Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz og Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen til Kommissionen: Databaser vedrørende racemæssig og etnisk oprindelse i EU (B7-0553/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0146/2010) af Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Databaser om romaer og forskelsbehandling i Frankrig og EU (B7-0554/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0154/2010) af Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak et Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Databaser om romaer og forskelsbehandling i Frankrig og EU (B7-0556/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0155/2010) af Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias et Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Romadatabaser og forskelsbehandling (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld og Cornelia Ernst begrundede de mundtlige forespørgsler.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: Véronique Mathieu for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar og Ioan Enciu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška og Csanád Szegedi.

Taler: Viviane Reding.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 449.494/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00.10.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik