Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 232kWORD 185k
Teisipäev, 19. oktoober 2010 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse muutmine seoses Euroopa välisteenistusega ***I - Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmine ***I - Paranduseelarve nr 6/2010 projekt: II jagu - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu; III jagu - Komisjon; X jagu - Euroopa välisteenistus (arutelu)
 6.Vaesuse kaotamise rahvusvahelise päeva arenguaspektid - Miinimumsissetuleku roll vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas (arutelu)
 7.Pidulik istung - ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni kõne
 8.Hääletused
  8.1.Kaupade ja reisijate merevedu käsitlevad statistilised aruanded ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Nordjylland/Taani (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: NPX Semiconductors / Madalmaad (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Qimonda/Portugal (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Cataluña automoción / Hispaania (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.6.Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.7.Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.8.Ebakindlates töösuhetes naised (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendi seisukoht nõukogu poolt muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta - kõik jaod - Paranduseelarve nr 3/2010 projekt: III jagu - Komisjon - banaanisektori kaasnevad meetmed (arutelu)
 13.Eelarve läbivaatamine (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul ***I (arutelu)
 16.Mudakatastroof Ungaris (arutelu)
 17.Rassilise ja etnilise päritolu andmebaasid ELis (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Euroopa Parlamendile on edastatud järgmised delegeeritud õigusaktide projektid:


- Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr …/.., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökomärgistamisega (K(2010)6459) – muudatusettepanekute tähtaeg: 28/11/2010
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


- Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr …/.., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega (K(2010)6477) - muudatusettepanekute tähtaeg: 28/11/2010
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


- Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr …/.., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistamisega (K(2010)6481) - muudatusettepanekute tähtaeg: 28/11/2010
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


- Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr …/.., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega (K(2010)6619) - muudatusettepanekute tähtaeg: 28/11/2010
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (KOM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI, REGI

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (KOM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

REGI

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta (KOM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, LIBE, IMCO

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../..., millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate koondnomenklatuuri XI jao alla kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise tõendi aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta (KOM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2010 kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta (KOM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda (KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EÜ) nr […/…] [, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest,] tõhusa kohaldamise eesmärgil (uuesti sõnastatud) (KOM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 56/2010 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile (KOM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (KOM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (KOM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010).


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Sunniviisilised väljatõstmised Zimbabwes

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes ja Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ja Dominique Baudis fraktsiooni PPE nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0587/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel Zimbabwe kohta (B7-0588/2010).

II.   Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtum

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda ja Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Robert Goebbels fraktsiooni S&D nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0591/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0593/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec ja Dominique Baudis fraktsiooni PPE nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0594/2010).

III.   Inimõiguste olukord Põhja-Kaukaasias (Venemaa Föderatsioon) ja Oleg Orlovi kriminaalvastutusele võtmine

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel Põhja-Kaukaasia olukorra ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel Põhja-Kaukaasia olukorra ja Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda ja Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel Põhja-Kaukaasia ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel Põhja-Kaukaasia ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel Põhja-Kaukaasia ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ja Dominique Baudis fraktsiooni PPE nimel Põhja-Kaukaasia ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0599/2010).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


5. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse muutmine seoses Euroopa välisteenistusega ***I - Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmine ***I - Paranduseelarve nr 6/2010 projekt: II jagu - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu; III jagu - Komisjon; X jagu - Euroopa välisteenistus (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega [KOM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Eelarvekomisjon, eelarvekontrollikomisjon. Kaasraportöörid: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi [KOM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 6/2010 projekti kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu, III jagu – Komisjon, X jagu – Euroopa välisteenistus [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Parlamendi president esines lühikese sissejuhatava sõnavõtuga.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri ja László Surján tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Knut Fleckenstein, kes teatas, et täna hommikul toimus terrorirünnak Tšetšeenia parlamendile (Parlamendi president kinnitas taas, et mõistab hukka igasugused terroriaktid, ning väljendas Euroopa Parlamendi nimel solidaarsust ohvrite perekondadega).

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident), Janusz Lewandowski (komisjoni liige), Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ja Olivier Chastel (nõukogu eesistuja).

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Jacek Saryusz-Wolski (AFET komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0288/2010), Göran Färm (AFET komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (DEVE komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (DEVE komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0263/2010), Kader Arif (INTA komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0288/2010), Edit Herczog (CONT komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (CONT komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski ja Raffaele Baldassarre.

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

Sõna võtsid Zoran Thaler, Marek Siwiec ja Monika Flašíková Beňová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška ja Francisco Sosa Wagner.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay ja Roberto Gualtieri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.10.2010 protokolli punkt 4.3, 20.10.2010 protokolli punkt 4.4 ja 20.10.2010 protokolli punkt 4.5.


6. Vaesuse kaotamise rahvusvahelise päeva arenguaspektid - Miinimumsissetuleku roll vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Vaesuse kaotamise rahvusvahelise päeva arenguaspektid

Raport miinimumsissetuleku rolli kohta vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas [2010/2039(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon.Raportöör: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (nõukogu eesistuja) ja Andris Piebalgs (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Ilda Figueiredo tutvustas raportit.

Sõna võtsid Licia Ronzulli fraktsiooni PPE nimel, Thijs Berman fraktsiooni S&D nimel, Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor ja Ivo Belet.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik ja Proinsias De Rossa.

Sõna võtsid Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs ja Olivier Chastel.

Sõna võttis Anna Záborská, kes tervitas rahvusvahelise liikumise ATD Fourth World delegatsiooni liikmeid, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.10.2010protokoll punkt 6.7.

(Istung katkestati kell 11.55 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

7. Pidulik istung - ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni kõne

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung, kus esines kõnega ÜRO peasekretär Ban Ki-Moon.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võttis Michał Tomasz Kamiński, kes andis teada, et äsja toimus rünnak erakonna „Õigus ja õiglus“ (PiS) hoonetele Lodzis, mille tagajärjel sai surma kaks inimest.

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Kaupade ja reisijate merevedu käsitlevad statistilised aruanded ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta [KOM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon.Raportöör: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0358)


8.2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Nordjylland/Taani (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 [KOM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Eelarvekomisjon.Raportöör: Barbara Matera (A7-0270/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0359)


8.3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: NPX Semiconductors / Madalmaad (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 [KOM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Eelarvekomisjon.Raportöör: Barbara Matera (A7-0269/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0360)


8.4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Qimonda/Portugal (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 [KOM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Eelarvekomisjon.Raportöör: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0361)


8.5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Cataluña automoción / Hispaania (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 [KOM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Eelarvekomisjon.Raportöör: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0362)


8.6. Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem [KOM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Kalanduskomisjon.Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0363)


8.7. Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatused [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Kalanduskomisjon.Raportöör: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0364)


8.8. Ebakindlates töösuhetes naised (hääletus)

Raport ebakindlates töösuhetes naiste kohta [2010/2018(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon.Raportöör: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0365)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski ja Clemente Mastella

Raport: Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica ja Jarosław Kalinowski

Raport: Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská ja Mario Borghezio.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Siiri Oviir teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Brian Simpsoni raporti (A7-0217/2010) ja Barbara Matera raportite (A7-0270/2010 ja A7-0269/2010) hääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 13.00 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Parlamendi seisukoht nõukogu poolt muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta - kõik jaod - Paranduseelarve nr 3/2010 projekt: III jagu - Komisjon - banaanisektori kaasnevad meetmed (arutelu)

Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011 aasta üldeelarve projekti kohta - kõik jaod ja Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti kirjalikud muutmisettepanekud nr 1/2011, 2/2011 ja 3/2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel. (A7-0284/2010)

Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 3/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Eelarvekomisjon.Raportöör: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel ja László Surján tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski (komisjoni liige) ja Melchior Wathelet (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Thijs Berman (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Bogusław Liberadzki (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Pervenche Berès (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Haug (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Heide Rühle (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Mairead McGuinness (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Juan Fernando López Aguilar (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Algirdas Saudargas (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Peter Šťastný (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Dominique Riquet (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), László Surján (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Paul Rübig arutelu korralduse kohta, Salvador Garriga Polledo fraktsiooni PPE nimel, Göran Färm fraktsiooni S&D nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Gerben-Jan Gerbrandy ja Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros ja João Ferreira.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka ja Andreas Schwab (ECON komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons ja Milan Zver.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján ja Göran Färm arutelu korralduse kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.10.2010protokoll punkt 6.3 ja 20.10.2010protokoll punkt 6.1.


13. Eelarve läbivaatamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Eelarve läbivaatamine

Janusz Lewandowski (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Stéphane Le Foll fraktsiooni S&D nimel ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly ja Markus Pieper.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võttis Janusz Lewandowski.

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati enne infotundi kell 18.50 ja jätkus kell 19.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

14. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0552/2010).

Küsimus 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Basel III kriteeriumid ja Euroopa pangad.

Michel Barnier (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig ja Janusz Władysław Zemke.

Küsimus 19 (Enrique Guerrero Salom): ELi-Aafrika tippkohtumine / toiduga kindlustatus.

Andris Piebalgs (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou ja Marc Tarabella.

Küsimus 20 (Marc Tarabella): Lennu- ja rongireisijate õiguste jõustamise järelevalve.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marc Tarabella, Ádám Kósa ja Justas Vincas Paleckis.

Küsimus 21 (Marian Harkin): Direktiiv 2002/15/EÜ.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marian Harkin.

Küsimus 22 (Georgios Koumoutsakos): Liiklusohutuse tegevusprogramm aastateks 2011-2020: koolibussidele ja nende juhtidele suunatud erimeetmed.

Küsimus 23 (Jim Higgins): Liiklusohutuseesmärgid ELis.

Siim Kallas vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău ja Marian Harkin.

Küsimus 24 (Justas Vincas Paleckis): Liiga tihe liiklus Läänemerel.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Justas Vincas Paleckis.

Küsimus 31 (Georgios Papastamkos): ÜPP pärast 2013. aastat: otsetoetuste jagamine.

Küsimus 32 (Giovanni La Via): Pinnase erosiooni ennetusmeetmed 2013. aasta järgses ühises põllumajanduspoliitikas.

Küsimus 33 (Nadezhda Neynsky): Ühise põllumajanduspoliitika uus raamistik aastateks 2014-2020.

Küsimus 34 (Sandrine Bélier): Bioloogilise mitmekesisuse arvessevõtmine ÜPP reformis.

Küsimus 35 (Janusz Wojciechowski): Ühise põllumajanduspoliitika toetuste õiglane jaotamine.

Dacian Cioloş (komisjoni liige) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos, Giovanni La Via ja Nadezhda Neynsky.

Küsimus 36 (Karin Kadenbach): Ühine põllumajanduspoliitika ja nõuetele vastavus.

Dacian Cioloş vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Karin Kadenbach ja Mairead McGuinness.

Küsimus 37 (Nikolaos Chountis): Tagatisfond Kreeka põllumajandus- ja kalandusettevõtjatele.

Dacian Cioloş vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis.

Küsimus 40 (Seán Kelly): Vesiviljelus ELis.

Maria Damanaki (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Seán Kelly ja Pat the Cope Gallagher.

Küsimus 41 (Ioannis A. Tsoukalas): Euroopa Kalandusfondi vahendite kasutamine.

Maria Damanaki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Ioannis A. Tsoukalas ja Seán Kelly.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 20.30 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

15. Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (uuesti sõnastatud) [KOM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon.Raportöör: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni liige).

Sõna võtsid Francesco De Angelis (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Raffaele Baldassarre (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Małgorzata Handzlik fraktsiooni PPE nimel, Bernadette Vergnaud fraktsiooni S&D nimel, Jürgen Creutzmann fraktsiooni ALDE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Csanád Szegedi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos ja Sari Essayah.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová ja Peter Jahr.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Barbara Weiler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.10.2010protokoll punkt 6.6.


16. Mudakatastroof Ungaris (arutelu)

Komisjoni avaldus: Mudakatastroof Ungaris.

Kristalina Georgieva (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid János Áder fraktsiooni PPE nimel, Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lajos Bokros fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Béla Kovács (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krisztina Morvai teatavate parlamendiliikmete käitumise kohta arutelu ajal, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi ja Romana Jordan Cizelj.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová Krisztina Morvai sõnavõtu kohta, Kriton Arsenis ja Ulrike Lunacek.

Sõna võttis Kristalina Georgieva.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Katarína Neveďalová Krisztina Morvai sõnavõtu kohta.


17. Rassilise ja etnilise päritolu andmebaasid ELis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0143/2010), mille esitas(id) Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz ja Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Rassilise ja etnilise päritolu andmebaasid ELis (B7-0553/2010).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0146/2010), mille esitas(id) Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Andmebaasid romade kohta ning diskrimineerimine Prantsusmaal ja ELis (B7-0554/2010).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0154/2010), mille esitas(id) Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Andmebaasid romade kohta ning diskrimineerimine Prantsusmaal ja ELis (B7-0556/2010).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0155/2010), mille esitas(id) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Andmebaasid romade kohta ning diskrimineerimine (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld ja Cornelia Ernst esitas suuliselt vastatavad küsimused.

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Véronique Mathieu fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar ja Ioan Enciu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška ja Csanád Szegedi.

Sõna võttis Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 449.494/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.10.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika