Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 232kWORD 190k
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta ***I - Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen ***I - Lisätalousarvioesitys nro 6/2010: pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III - Komissio, pääluokka X - Euroopan ulkosuhdehallinto (keskustelu)
 6.Köyhyyden poistamisen kansainvälisen teemapäivän kehitykseen liittyvät kysymykset - Vähimmäistulon asema köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa (keskustelu)
 7.Juhlaistunto - Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin puhe
 8.Äänestykset
  8.1.Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevat tilastot ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Nordjylland/Tanska (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: NXP Semiconductors/Alankomaat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Qimonda/Portugali (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Cataluña automoción/Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.6.Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.7.Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.8.Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki pääluokat - Lisätalousarvioesitys nro 3/2010: pääluokka III - Komissio - BAM (banaanialan liitännäistoimenpiteet) (keskustelu)
 13.Talousarvion uudelleen tarkastelu (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15.Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen ***I (keskustelu)
 16.Lietekatastrofi Unkarissa (keskustelu)
 17.Rodulliseen ja etniseen alkuperään liittyvät tietokannat EU:ssa (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

TIISTAI 19. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi on toimitettu parlamentille:


- Delegoitu komission asetus (EU) N:o …/.., annettu 28.9.2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta (C(2010)6459) - määräaika: 28.11.2010
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


- Delegoitu komission asetus (EU) N:o …/.., annettu 28.9.2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (C(2010)6477) – määräaika: 28.11.2010
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


- Delegoitu komission asetus (EU) N:o …/.., annettu 28.9.2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (C(2010)6481) – määräaika: 28.11.2010
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


- Delegoitu komission asetus (EU) N:o …/.., annettu 28.9.2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä televisioiden energiamerkinnän osalta (C(2010)6619) – määräaika: 28.11.2010
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta (KOM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI, REGI

Puhemies ilmoitti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o1698/2005 muuttamisesta (KOM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

REGI

Puhemies ilmoitti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) (KOM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, LIBE, IMCO

Puhemies ilmoitti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon kuuluvien ja yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tiettyjen tekstiilituotteiden alkuperäselvityksistä sekä kyseisten selvitysten hyväksymisedellytyksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1541/98 kumoamisesta sekä tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 muuttamisesta (KOM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (KOM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

Puhemies ilmoitti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä (KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

TRAN

Puhemies ilmoitti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun] asetuksen (EY)tehokkaaksi soveltamiseksi (Uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ITRE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 56/2010 - Pääluokka III - Komissio (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille (KOM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (KOM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

2) parlamentin valiokunnilta:

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (KOM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Pakkohäädöt Zimbabwessa

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0583/2010)

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0584/2010)

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes ja Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0585/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0586/2010)

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B7-0588/2010).

II.   Kambodža, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapaus

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0550/2010)

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0589/2010)

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda ja Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0590/2010)

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0592/2010)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0594/2010).

III.   Pohjois-Kaukasia, erityisesti Oleg Orlovin tapaus

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0549/2010)

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0595/2010)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0596/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0597/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0598/2010)

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0599/2010).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


5. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta ***I - Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen ***I - Lisätalousarvioesitys nro 6/2010: pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III - Komissio, pääluokka X - Euroopan ulkosuhdehallinto (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta [KOM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Budjettivaliokunta, talousarvion valvontavaliokunta. Yhteisesittelijät: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta [KOM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III – Komissio ja pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Puhemies piti lyhyen aloituspuheenvuoron.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri ja László Surján esittelivät laatimansa mietinnöt.

Knut Fleckenstein käytti puheenvuoron ilmoittaakseen, että Tšetšenian parlamenttiin oli tehty aamulla terroristi-isku. (Puhemies toisti tuomitsevansa kaikki terrotiteot ja ilmaisi parlamentin solidaarisuuden uhrien perheitä kohtaan.)

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja), Janusz Lewandowski (komission jäsen), Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) ja Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja).

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0288/2010), Göran Färm (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija) A7-0263/2010), Kader Arif (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0288/2010), Edit Herczog (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski ja Raffaele Baldassarre.

Puhetta johti Silvana KOCH-MEHRIN
varapuhemies

Puheenvuorot: Zoran Thaler, Marek Siwiec ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška ja Francisco Sosa Wagner.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay ja Roberto Gualtieri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 4.3, istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 4.4 ja istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 4.5.


6. Köyhyyden poistamisen kansainvälisen teemapäivän kehitykseen liittyvät kysymykset - Vähimmäistulon asema köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Köyhyyden poistamisen kansainvälisen teemapäivän kehitykseen liittyvät kysymykset

Mietintö vähimmäistulon asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa [2010/2039(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.Esittelijä: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Ilda Figueiredo esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Licia Ronzulli PPE-ryhmän puolesta, Thijs Berman S&D-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor ja Ivo Belet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik ja Proinsias De Rossa.

Puheenvuorot: Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs ja Olivier Chastel.

Anna Záborská käytti puheenvuoron toivottaakseen tervetulleeksi Mouvement international ATD Quart Monde -järjestön valtuuskunnan.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 6.7.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

7. Juhlaistunto - Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin puhe

Parlamentti kokoontui klo 12.00 - 12.30 juhlaistuntoon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin puheen johdosta.


Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

Michał Tomasz Kamiński käytti puheenvuoron ilmoittaakseen, että Laki ja oikeus -puolueen (PiS) tiloissa Lodzissa on tapahtunut välikohtaus, joka on vaatinut kaksi kuolonuhria.

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevat tilastot ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta [KOM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)]- Liikenne- ja matkailuvaliokunta.Esittelijä: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0358)


8.2. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Nordjylland/Tanska (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Budjettivaliokunta.Esittelijä: Barbara Matera (A7-0270/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0359)


8.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: NXP Semiconductors/Alankomaat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Budjettivaliokunta.Esittelijä: Barbara Matera (A7-0269/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0360)


8.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Qimonda/Portugali (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Budjettivaliokunta.Esittelijä: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0361)


8.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Cataluña automoción/Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Budjettivaliokunta.Esittelijä: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0362)


8.6. Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta [KOM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Kalatalousvaliokunta.Esittelijä: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0363)


8.7. Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Kalatalousvaliokunta.Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0364)


8.8. Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät (äänestys)

Mietintöluonnos epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä [2010/2018(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.Esittelijä: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0365)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski ja Clemente Mastella

Mietintö Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica ja Jarosław Kalinowski

Mietintö Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská ja Mario Borghezio.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Siiri Oviir ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöistä Brian Simpson (A7-0217/2010) ja Barbara Matera (A7-0270/2010 ja A7-0269/2010).


(Istunto keskeytettiin klo 13.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS
varapuhemies

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki pääluokat - Lisätalousarvioesitys nro 3/2010: pääluokka III - Komissio - BAM (banaanialan liitännäistoimenpiteet) (keskustelu)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 – kaikki pääluokat ja oikaisukirjelmistä nro 1/2011, 2/2011 ja 3/2011 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0284/2010)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Budjettivaliokunta.Esittelijä: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel ja László Surján esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski (komission jäsen) ja Melchior Wathelet (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Thijs Berman (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogusław Liberadzki (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pervenche Berès (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jutta Haug (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Heide Rühle (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mairead McGuinness (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Juan Fernando López Aguilar (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Algirdas Saudargas (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Šťastný (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), László Surján (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig keskustelun järjestämisestä, Salvador Garriga Polledo PPE-ryhmän puolesta, Göran Färm S&D-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerben-Jan Gerbrandy ja Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros ja João Ferreira.

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka ja Andreas Schwab (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons ja Milan Zver.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján ja Göran Färm keskustelun järjestämisestä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 6.3 ja istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 6.1.


13. Talousarvion uudelleen tarkastelu (keskustelu)

Komission julkilausuma: Talousarvion uudelleen tarkastelu

Janusz Lewandowski (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Stéphane Le Foll S&D-ryhmän puolesta ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
varapuhemies

Puheenvuorot: Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly ja Markus Pieper.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via ja Czesław Adam Siekierski.

Janusz Lewandowski käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 18.50 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 19.05.)

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

14. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0552/2010).

Kysymys 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Basel III -ehdot ja eurooppalaiset pankit.

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig ja Janusz Władysław Zemke.

Kysymys 19 (Enrique Guerrero Salom): EU-Afrikka-huippukokous ja ruokaturva.

Andris Piebalgs (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou ja Marc Tarabella.

Kysymys 20 (Marc Tarabella): Lento- ja rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien valvonta.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marc Tarabella, Ádám Kósa ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 21 (Marian Harkin): Direktiivi 2002/15/EY.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marian Harkin.

Kysymys 22 (Georgios Koumoutsakos): Tieliikenneturvallisuus 2011-2020: koulubusseja ja niiden kuljettajia koskevat erityistoimet.

Kysymys 23 (Jim Higgins): Tieliikenneturvallisuutta koskevat EU:n tavoitteet.

Siim Kallas vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău ja Marian Harkin.

Kysymys 24 (Justas Vincas Paleckis): Liialliset kuljetukset Itämerellä.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 31 (Georgios Papastamkos): YMP vuoden 2013 jälkeen: suorien tukien jako.

Kysymys 32 (Giovanni La Via): Maaperän eroosion ehkäisemistä koskevat toimenpiteet vuoden 2013 jälkeisessä yhteisessä maatalouspolitiikassa.

Kysymys 33 (Nadezhda Neynsky): Yhteisen maatalouspolitiikan uusi kehys vuosiksi 2014-2020.

Kysymys 34 (Sandrine Bélier): Biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen YMP:n uudistuksessa.

Kysymys 35 (Janusz Wojciechowski): YMP:n tukien oikeudenmukainen jakautuminen.

Dacian Cioloş (komission jäsen) vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papastamkos, Giovanni La Via ja Nadezhda Neynsky.

Kysymys 36 (Karin Kadenbach): Yhteinen maatalouspolitiikka ja täydentävät ehdot.

Dacian Cioloş vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Karin Kadenbach ja Mairead McGuinness.

Kysymys 37 (Nikolaos Chountis): Kreikkalaisten pienviljelijöiden ja -kalastajien takausrahasto.

Dacian Cioloş vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Nikolaos Chountis.

Kysymys 40 (Seán Kelly): EU:n vesiviljelyala.

Maria Damanaki (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Kelly ja Pat the Cope Gallagher.

Kysymys 41 (Ioannis A. Tsoukalas): Euroopan kalatalousrahaston määrärahojen käyttöönotto.

Maria Damanaki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ioannis A. Tsoukalas ja Seán Kelly.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

15. Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (uudelleenlaadittu toisinto) [KOM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta.Esittelijä: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Francesco De Angelis (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Raffaele Baldassarre (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Małgorzata Handzlik PPE-ryhmän puolesta, Bernadette Vergnaud S&D-ryhmän puolesta, Jürgen Creutzmann ALDE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová ja Peter Jahr.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Barbara Weiler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 6.6.


16. Lietekatastrofi Unkarissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Lietekatastrofi Unkarissa.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: János Áder PPE-ryhmän puolesta, Csaba Sándor Tabajdi S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lajos Bokros ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács, Krisztina Morvai tiettyjen jäsenten käytöksestä keskustelun aikana, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi ja Romana Jordan Cizelj.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, joka palasi myös Krisztina Morvain puheenvuoroon, Kriton Arsenis ja Ulrike Lunacek.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Katarína Neveďalová, joka palasi Krisztina Morvain puheenvuoroon.


17. Rodulliseen ja etniseen alkuperään liittyvät tietokannat EU:ssa (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0143/2010) Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Rodulliseen ja etniseen alkuperään liittyvät tietokannat EU:ssa (B7-0553/2010)

Suullinen kysymys (O-0146/2010) Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Romaneja koskevat tietokannat ja romanien syrjintä Ranskassa ja EU:ssa (B7-0554/2010)

Suullinen kysymys (O-0154/2010) Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Romaneja koskevat tietokannat ja romanien syrjintä Ranskassa ja EU:ssa (B7-0556/2010)

Suullinen kysymys (O-0155/2010) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias ja Eva-Britt Svensson, GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Romaneja koskevat tietokannat ja romanien syrjintä (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld ja Cornelia Ernst esitteli suulliset kysymykset.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Véronique Mathieu PPEryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar ja Ioan Enciu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška ja Csanád Szegedi.

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 449.494/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 00.10.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö