Rodyklė 
Protokolas
PDF 237kWORD 212k
Antradienis, 2010 m. spalio 19 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguoti aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.Gauti dokumentai
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento dalinis keitimas dėl Europos išorės veiksmų tarnybos ***I - Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų dalinis keitimas ***I - Taisomasis biudžetas Nr. 6/2010. II skirsnis (Europos Vadovų Taryba ir Taryba). III skirsnis (Komisija). X skirsnis (Europos išorės veiksmų tarnyba) (diskusijos)
 6.Tarptautinė kovos su skurdu diena ir vystymosi aspektai - Minimalių pajamų vaidmuo kovojant su skurdu ir skatinant įtraukties principais grindžiamą visuomenę Europoje (diskusijos)
 7.Iškilmingas posėdis - Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moono kalba
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinės ataskaitos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („Nordjylland“, Danija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („NXP Semiconductors“, Nyderlandai) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („Qimonda“, Portugalija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („Cataluña automoción“, Ispanija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose vandenyse ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Konvencija dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Moterų darbas be garantijų (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Parlamento pozicija dėl 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. Visi skirsniai - Taisomasis biudžetas Nr. 3/2010. III skirsnis (Komisija). Papildomos prekybos bananais priemonės (diskusijos)
 13.Biudžeto peržiūra (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 15.Kova su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal komercinius sandorius ***I (diskusijos)
 16.Toksinio šlamo išsiliejimo katastrofa Vengrijoje (diskusijos)
 17.ES duomenų bazės, susijusios su rasine ir etnine kilme (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Deleguoti aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui pateikti šių deleguotų aktų projektai:

- 2010.9.28 Deleguotasis Komisijos reglamentas (ES) Nr..../.., kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (K(2010)6459) - terminas: 28/11/2010

perduota atsakingam komitetui: ITRE

- 2010.9.28 Deleguotasis Komisijos reglamentas (ES) Nr..../.., kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (K(2010)6477) – terminas: 28/11/2010

perduota atsakingam komitetui: ITRE

- 2010.9.28 Deleguotasis Komisijos reglamentas (ES) Nr..../.., kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (K(2010)6481) - terminas: 28/11/2010

perduota atsakingam komitetui: ITRE

- 2010.9.28 Deleguotasis Komisijos reglamentas (ES) Nr..../.., kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (K(2010)6619) – terminas: 28/11/2010

perduota atsakingam komitetui: ITRE


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.73/2009, nustatantis bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI, REGI

Pirmininkas informavo, kad remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi dėl šio pasiūlymo jis konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

REGI

Pirmininkas informavo, kad remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi dėl šio pasiūlymo jis konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG, LIBE, IMCO

Pirmininkas informavo, kad remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi dėl šio pasiūlymo jis konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų ir kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr.3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2010 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

Pirmininkas informavo, kad remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi dėl šio pasiūlymo jis konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl GALILEO programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarkos (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

TRAN

Pirmininkas informavo, kad remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi ir 125 straipsnio 1 dalimi dėl šio pasiūlymo jis konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos EURODAC sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (EB)Nr. [.../...][, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai] (Nauja redakcija) (COM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas perkelti DEC 56/2010 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Priverstiniai iškeldinimai Zimbabvėje

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes ir Michael Cashman S&D frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ir Dominique Baudis PPE frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B7-0588/2010).

II.   Kambodža, ypač Sam Rainsy atvejis

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ir Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda ir Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella ir Robert Goebbels S&D frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec ir Dominique Baudis PPE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0594/2010).

III.   Šiaurės Kaukazas, ypač Olego Orlovo atvejis

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Šiaurės Kaukaze, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Šiaurės Kaukaze ir Olego Orlovo atvejo (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kaukazo, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kaukazo, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kaukazo, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ir Dominique Baudis PPE frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kaukazo, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0599/2010).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


5. Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento dalinis keitimas dėl Europos išorės veiksmų tarnybos ***I - Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų dalinis keitimas ***I - Taisomasis biudžetas Nr. 6/2010. II skirsnis (Europos Vadovų Taryba ir Taryba). III skirsnis (Komisija). X skirsnis (Europos išorės veiksmų tarnyba) (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Biudžeto komitetas, Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2010. II skirsnis (Europos Vadovų Taryba ir Taryba). III skirsnis (Komisija). X skirsnis (Europos išorės veiksmų tarnyba) [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Pirmininkas pasakė trumpą įžanginę kalbą.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri ir László Surján pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Knut Fleckenstein, jis pranešė, kad šį rytą prieš Čečėnijos parlamentą įvykdytas teroristinis išpuolis. (Pirmininkas pareiškė, kad smerkia bet kokius teroristinius aktus, ir pasakė, kad Parlamentas solidarizuojasi su aukų šeimomis).

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Janusz Lewandowski (Komisijos narys), Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) ir Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jacek Saryusz-Wolski (AFET komiteto nuomonės referentas) (A7-0288/2010), Göran Färm (AFET komiteto nuomonės referentas), Filip Kaczmarek (DEVE komiteto nuomonės referentas) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (DEVE komiteto nuomonės referentė) A7-0263/2010), Kader Arif (INTA komiteto nuomonės referentas) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (BUDG komiteto nuomonės referentė) (A7-0288/2010), Edit Herczog (CONT komiteto nuomonės referentė) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (CONT komiteto nuomonės referentas) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Angelika Werthmann, nepriklausoma Parlamento narė, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski ir Raffaele Baldassarre.

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Zoran Thaler, Marek Siwiec ir Monika Flašíková Beňová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška ir Francisco Sosa Wagner.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay ir Roberto Gualtieri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.3 protokolo 20.10.2010, punktas 4.4 protokolo 20.10.2010 ir punktas 4.5 protokolo 20.10.2010.


6. Tarptautinė kovos su skurdu diena ir vystymosi aspektai - Minimalių pajamų vaidmuo kovojant su skurdu ir skatinant įtraukties principais grindžiamą visuomenę Europoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tarptautinė kovos su skurdu diena ir vystymosi aspektai

Pranešimas dėl minimalių pajamų vaidmens kovojant su skurdu ir skatinant įtraukties principais grindžiamą visuomenę Europoje [2010/2039(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.Pranešėja: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Ilda Figueiredo pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Licia Ronzulli PPE frakcijos vardu, Thijs Berman S&D frakcijos vardu, Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr, nepriklausomas Parlamento narys, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor ir Ivo Belet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik ir Proinsias De Rossa.

Kalbėjo: Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs ir Olivier Chastel.

Kalbėjo Anna Záborská, ji pasveikino tarptautinio judėjimo už pagalbą skurstantiems „Ketvirtasis pasaulis“ delegaciją.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 20.10.2010.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

7. Iškilmingas posėdis - Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moono kalba

Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moono kalbos proga nuo 12.00 iki 12.30 vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Michał Tomasz Kamiński, jis pranešė, kad Lodzėje partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) būstinėje įvykdytas išpuolis, per kurį nukentėjo du žmonės.

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinės ataskaitos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų [COM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas.Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0358)


8.2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („Nordjylland“, Danija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Biudžeto komitetas.Pranešėja: Barbara Matera (A7-0270/2010)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0359)


8.3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („NXP Semiconductors“, Nyderlandai) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Biudžeto komitetas.Pranešėja: Barbara Matera (A7-0269/2010)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0360)


8.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („Qimonda“, Portugalija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Biudžeto komitetas.Pranešėja: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0361)


8.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas („Cataluña automoción“, Ispanija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Biudžeto komitetas.Pranešėja: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0362)


8.6. Kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose vandenyse ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose vandenyse [COM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Žuvininkystės komitetas.Pranešėja: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0363)


8.7. Konvencija dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje pakeitimų patvirtinimo Europos Sąjungos vardu [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Žuvininkystės komitetas.Pranešėjas: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0364)


8.8. Moterų darbas be garantijų (balsavimas)

Pranešimo projektas dėl moterų darbo be garantijų [2010/2018(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas.Pranešėja: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0365)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski ir Clemente Mastella

Pranešimas: Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica ir Jarosław Kalinowski

Pranešimas: Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská ir Mario Borghezio.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Siiri Oviir pranešė, kad balsuojant dėl Brian Simpson (A7-0217/2010) ir Barbara Matera (A7-0270/2010 ir A7-0269/2010) pranešimų neveikė jos balsavimo pultas.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Parlamento pozicija dėl 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. Visi skirsniai - Taisomasis biudžetas Nr. 3/2010. III skirsnis (Komisija). Papildomos prekybos bananais priemonės (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos biudžeto projekto. Visi skirsniai ir 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto Taisomieji raštai Nr. 1/2011, 2/2011 ir 3/2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel. (A7-0284/2010)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 3/2010 projekto, III skirsnis (Komisija) [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Biudžeto komitetas.Pranešėjas: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel ir László Surján pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski (Komisijos narys) ir Melchior Wathelet (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komiteto nuomonės referentas), Thijs Berman (DEVE komiteto nuomonės referentas), Bogusław Liberadzki (CONT komiteto nuomonės referentas), Pervenche Berès (EMPL komiteto nuomonės referentė), Jutta Haug (ENVI komiteto nuomonės referentė), Heide Rühle (IMCO komiteto nuomonės referentė), Mairead McGuinness (AGRI komiteto nuomonės referentė), Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), Juan Fernando López Aguilar (LIBE komiteto nuomonės referentas), Algirdas Saudargas (AFCO komiteto nuomonės referentas), Peter Šťastný (INTA komiteto nuomonės referentas), Dominique Riquet (TRAN komiteto nuomonės referentas), László Surján (REGI komiteto nuomonės referentas), Paul Rübig apie diskusijų organizavimą, Salvador Garriga Polledo PPE frakcijos vardu, Göran Färm S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Lucas Hartong , nepriklausomas Parlamento narys, jis atsakė į du į klausimus, kuriuos pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė Gerben-Jan Gerbrandy ir Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros ir João Ferreira.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka ir Andreas Schwab (ECON komiteto nuomonės referentas).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons ir Milan Zver.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján ir Göran Färm apie diskusijų organizavimą.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 20.10.2010 ir punktas 6.1 protokolo 20.10.2010.


13. Biudžeto peržiūra (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Biudžeto peržiūra

Janusz Lewandowski (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Stéphane Le Foll S&D frakcijos vardu ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly ir Markus Pieper.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo Janusz Lewandowski.

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 18.50 val. prieš klausimų valandą ir atnaujintas 19.05 val.).

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

14. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0552/2010).

Klausimas 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Susitarimo "Bazelis III" kriterijai ir Europos bankai.

Michel Barnier (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig ir Janusz Władysław Zemke papildomus klausimus.

Klausimas 19 (Enrique Guerrero Salom): Afrikos ir ES aukščiausio lygio susitikimas. Maisto sauga.

Andris Piebalgs (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou ir Marc Tarabella papildomus klausimus.

Klausimas 20 (Marc Tarabella): Oro ir geležinkelių keleivių teisių taikymo kontrolė.

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Marc Tarabella, Ádám Kósa ir Justas Vincas Paleckis papildomus klausimus.

Klausimas 21 (Marian Harkin): Direktyva 2002/15/EB.

Siim Kallas atsakė į klausimą ir į Marian Harkin papildomą klausimą.

Klausimas 22 (Georgios Koumoutsakos): Kelių eismo saugumas 2011-2020 m. Specialios priemonės, skirtos mokykliniams autobusams ir jų vairuotojams.

Klausimas 23 (Jim Higgins): Kelių saugos tikslai Europos Sąjungoje.

Siim Kallas atsakė į klausimus ir į Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău ir Marian Harkin papildomus klausimus.

Klausimas 24 (Justas Vincas Paleckis): Perteklinis transportas Baltijos jūroje.

Siim Kallas atsakė į klausimą ir į Justas Vincas Paleckis papildomą klausimą.

Klausimas 31 (Georgios Papastamkos): BŽŪP po 2013 m.: tiesioginės pagalbos paskirstymas.

Klausimas 32 (Giovanni La Via): Priemonės, kurias taikant būtų įmanoma užkirsti kelią dirvožemio erozijai taikant bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) po 2013 m..

Klausimas 33 (Nadezhda Neynsky): Naujas bendros žemės ūkio politikos pagrindas 2014-2020 m. laikotarpiui.

Klausimas 34 (Sandrine Bélier): Biologinės įvairovės klausimo įtraukimas į BŽŪP reformą.

Klausimas 35 (Janusz Wojciechowski): Dėl teisingo bendrosios žemės ūkio politikos išmokų paskirstymo.

Dacian Cioloş (Komisijos narys) atsakė į klausimus ir į Georgios Papastamkos, Giovanni La Via ir Nadezhda Neynsky papildomus klausimus.

Klausimas 36 (Karin Kadenbach): Bendra žemės ūkio politika ir kompleksinis paramos susiejimas.

Dacian Cioloş atsakė į klausimą ir į Karin Kadenbach ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Klausimas 37 (Nikolaos Chountis): Graikijos ūkininkų ir žvejų garantijų kasa.

Dacian Cioloş atsakė į klausimą ir į Nikolaos Chountis papildomą klausimą.

Klausimas 40 (Seán Kelly): Akvakultūra Europos Sąjungoje.

Maria Damanaki (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Seán Kelly ir Pat the Cope Gallagher papildomus klausimus.

Klausimas 41 (Ioannis A. Tsoukalas): Europos žuvininkystės fondo išteklių naudojimas.

Maria Damanaki atsakė į klausimą ir į Ioannis A. Tsoukalas ir Seán Kelly papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

15. Kova su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal komercinius sandorius ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal komercinius sandorius (nauja redakcija) [COM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.Pranešėja: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos narys).

Kalbėjo: Francesco De Angelis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Raffaele Baldassarre (JURI komiteto nuomonės referentas), Małgorzata Handzlik PPE frakcijos vardu, Bernadette Vergnaud S&D frakcijos vardu, Jürgen Creutzmann ALDE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Csanád Szegedi , nepriklausomas Parlamento narys, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová ir Peter Jahr.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Barbara Weiler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.6 protokolo 20.10.2010.


16. Toksinio šlamo išsiliejimo katastrofa Vengrijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Toksinio šlamo išsiliejimo katastrofa Vengrijoje.

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: János Áder PPE frakcijos vardu, Csaba Sándor Tabajdi S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Lajos Bokros ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Béla Kovács, nepriklausomas Parlamento narys, Krisztina Morvai dėl kai kurių Parlamento narių elgesio diskusijų metu, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi ir Romana Jordan Cizelj.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, ji taip pat kalbėjo Krisztina Morvai iškeltu klausimu, Kriton Arsenis ir Ulrike Lunacek.

Kalbėjo Kristalina Georgieva

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Katarína Neveďalová, ji taip pat kalbėjo Krisztina Morvai iškeltu klausimu.


17. ES duomenų bazės, susijusios su rasine ir etnine kilme (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0143/2010), kurį pateikė Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz ir Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu Komisijai: ES duomenų bazės, susijusios su rasine ir etnine kilme (B7-0553/2010)

Žodinis klausimas (O-0146/2010), kurį pateikėHélène Flautre, Raül Romeva i Rueda ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Romų duomenų bazės ir diskriminacija Prancūzijoje ir ES (B7-0554/2010)

Žodinis klausimas (O-0154/2010), kurį pateikė Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu Komisijai: Romų duomenų bazės ir diskriminacija Prancūzijoje ir ES (B7-0556/2010)

Žodinis klausimas (O-0155/2010), kurį pateikė Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias ir Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Romų duomenų bazės ir diskriminacija (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld ir Cornelia Ernst pateikė žodinius klausimus.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į žodinius klausimus.

Kalbėjo: Véronique Mathieu PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar ir Ioan Enciu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška ir Csanád Szegedi.

Kalbėjo Viviane Reding.

Diskusijos baigtos.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 449.494/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.10 val.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika