Indekss 
Protokols
PDF 237kWORD 211k
Otrdiena, 2010. gada 19. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 5.Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu ***I - Grozījumi Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā ***I - Budžeta grozījums Nr. 6/2010, II iedaļa — Eiropadome un Padome, III iedaļa — Komisija, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests (debates)
 6.Nabadzības izskaušanai veltītās starptautiskās dienas attīstības aspekti - Minimālā ienākuma nozīme nabadzības apkarošanā un integrējošas sabiedrības attīstības veicināšanā Eiropā (debates)
 7.Svinīgā sēde - Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra Ban Ki-Moon uzruna
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Statistikas pārskati attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.2.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Nordjylland/Dānija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — NXP Semiconductors / Nīderlande (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Qimonda/Portugāle (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Cataluna automocion / Spānija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Kontroles un noteikumu izpildes shēma, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.7.Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļrietumatlantijas zvejniecībā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.8.Sievietes nestabilās darba attiecībās (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Parlamenta nostāja attiecībā uz Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu — visas iedaļas - Projekts budžeta grozījumam Nr. 3/2010: III iedaļa — Komisija — papildu pasākumi banānu nozarē (BAM) (debates)
 13.Budžeta pārskatīšana (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 15.Maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos ***I (debates)
 16.Indīgo dubļu izraisītā katastrofa Ungārijā (debates)
 17.Eiropas Savienībā pastāvošas datubāzes, kas saistītas ar piederību rasei vai etnisko izcelsmi (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegti šādi deleģēto aktu projekti:


- Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. …/.., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (C(2010)6459) - termiņš: 28/11/2010
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE


- Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. …/.., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (C(2010)6477) – termiņš: 28/11/2010
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE


- Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. …/.., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu (C(2010)6481) - termiņš: 28/11/2010
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE


- Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. …/.., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumiem (C(2010)6619) - termiņš: 28/11/2010
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE


3. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 – 2010/0267(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI, REGI

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 – 2010/0266(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

REGI

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 – 2010/0275(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, LIBE, IMCO

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) Nr.../.., ar ko atceļ Padomes Regulu(EK) Nr.1541/98 par izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm, kas iekļautas kombinētās nomenklatūras XIiedaļā un ir laistas brīvā apgrozībā Kopienā, kā arī par šāda apliecinājuma akceptēšanas nosacījumiem, un groza Padomes Regulu(EEK) Nr.3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) Nr..../2010 par divu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par piekļuves nosacījumiem publiskajam regulētajam pakalpojumam, ko piedāvā globālā satelītu radionavigācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo programmu (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 – 2010/0282(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

TRAN

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (EK) Nr. […/…] [, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm] (pārstrādāta versija) (COM(2010)0555 - C7-0319/2010 – 2008/0242(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses (08505/2010 - C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 56/2010 – III iedaļa – Komisija (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 – 2010/2232(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Pakistānai ievieš ārkārtas autonomās tirdzniecības preferences (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - JURI komiteja - Referents: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010).


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Iedzīvotāju masveida padzīšana no dzimtajām vietām Zimbabvē

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda un Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes un Michael Cashman S&D grupas vārdā - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah un Dominique Baudis PPE grupas vārdā - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0587/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par Zimbabvi (B7-0588/2010).

II.   Kambodža, jo īpaši Sam Rainsy lieta

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas un Mara Bizzotto EFD grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez un Sarah Ludford ALDE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda un Gerald Häfner Verts/ALE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella un Robert Goebbels S&D grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0591/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0593/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec un Dominique Baudis PPE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0594/2010).

III.   Ziemeļkaukāzs, jo īpaši Oļega Orlova lieta

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Ziemeļkaukāzā un jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells un Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā - par stāvokli Ziemeļkaukāzā un Oļega Orlova lietu (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā - par stāvokli Ziemeļkaukāzā, jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal un Roberts Zīle ECR grupas vārdā - par Ziemeļkaukāzu, jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par Ziemeļkaukāzu, jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah un Dominique Baudis PPE grupas vārdā - par Ziemeļkaukāzu, jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0599/2010).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


5. Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu ***I - Grozījumi Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā ***I - Budžeta grozījums Nr. 6/2010, II iedaļa — Eiropadome un Padome, III iedaļa — Komisija, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Budžeta komiteja, Budžeta kontroles komiteja. Līdzreferenti: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010).

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2010 projektu, II iedaļa – Eiropadome un Padome, III iedaļa – Komisija, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Budžeta komiteja. Līdzreferenti: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010).

Sēdes vadītājs teica īsu ievadrunu.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri un László Surján iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Knut Fleckenstein, lai informētu, ka šorīt teroristi uzbrukuši Čečenijas parlamentam. (Sēdes vadītājs vēlreiz nosodīja jebkādus terora aktus un pauda Parlamenta solidaritāti ar upuru ģimenēm.)

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis), Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) un Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jacek Saryusz-Wolski (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs) (A7-0288/2010), Göran Färm (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja) (A7-0263/2010), Kader Arif (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja) (A7-0288/2010), Edit Herczog (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE grupas vārdā, Zbigniew Ziobro ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski un Raffaele Baldassarre.

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Zoran Thaler, Marek Siwiec un Monika Flašíková Beňová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška un Francisco Sosa Wagner.

Uzstājās Catherine Ashton.

Uzstājās Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay un Roberto Gualtieri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. oktobra protokola 4.3. punkts, 2010. gada 20. oktobra protokola 4.4. punkts un 2010. gada 20. oktobra protokola 4.5. punkts.


6. Nabadzības izskaušanai veltītās starptautiskās dienas attīstības aspekti - Minimālā ienākuma nozīme nabadzības apkarošanā un integrējošas sabiedrības attīstības veicināšanā Eiropā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nabadzības izskaušanai veltītās starptautiskās dienas attīstības aspekti.

Ziņojums par minimālā ienākuma nozīmi nabadzības apkarošanā un integrējošas sabiedrības attīstības veicināšanā Eiropā [2010/2039(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.Referente: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010).

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Ilda Figueiredo iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Licia Ronzulli PPE grupas vārdā, Thijs Berman S&D grupas vārdā, Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Nirj Deva ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor un Ivo Belet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik un Proinsias De Rossa.

Uzstājās Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs un Olivier Chastel.

Uzstājās Anna Záborská, lai sveiktu Starptautiskās kustības “ATD Ceturtā pasaule” delegāciju.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. oktobra protokola 6.7. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

7. Svinīgā sēde - Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra Ban Ki-Moon uzruna

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde, kurā uzrunu teica Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Ban Ki-Moon.


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Michał Tomasz Kamiński, kurš norādīja, ka partijas “Likums un taisnīgums” (PiS) darba telpās Lodzā noticis uzbrukums, kura bojā gājuši divi cilvēki.

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Statistikas pārskati attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru [COM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja.Referents: Brian Simpson (A7-0217/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0358).


8.2. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Nordjylland/Dānija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Budžeta komiteja.Referente: Barbara Matera (A7-0270/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0359).


8.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — NXP Semiconductors / Nīderlande (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Budžeta komiteja.Referente: Barbara Matera (A7-0269/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0360).


8.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Qimonda/Portugāle (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Budžeta komiteja.Referente: Barbara Matera (A7-0271/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0361).


8.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Cataluna automocion / Spānija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Budžeta komiteja.Referente: Barbara Matera (A7-0272/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0362).


8.6. Kontroles un noteikumu izpildes shēma, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā [COM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Zivsaimniecības komiteja.Referente: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0363).


8.7. Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļrietumatlantijas zvejniecībā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Konvencijas par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļrietumatlantijas zvejniecībā grozījuma apstiprināšanu Eiropas Savienības vārdā [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja.Referents: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0364).


8.8. Sievietes nestabilās darba attiecībās (balsošana)

Ziņojums par sievietēm nestabilās darba attiecībās [2010/2018(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.Referente: Britta Thomsen (A7-0264/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0365).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Carmen Fraga Estévez ziņojums - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski un Clemente Mastella.

Jarosław Leszek Wałęsa ziņojums - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica un Jarosław Kalinowski.

Britta Thomsen ziņojums - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská un Mario Borghezio.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Siiri Oviir norādīja, ka viņas balsošanas iekārta nedarbojās, balsojot par šādiem ziņojumiem: Brian Simpson (A7-0217/2010) un Barbara Matera (A7-0270/2010 un A7-0269/2010).


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Parlamenta nostāja attiecībā uz Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu — visas iedaļas - Projekts budžeta grozījumam Nr. 3/2010: III iedaļa — Komisija — papildu pasākumi banānu nozarē (BAM) (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas — un grozījumu vēstulēm Nr. 1/2011, Nr. 2/2011 un Nr. 3/2011 attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Budžeta komiteja. Līdzreferentes: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel. (A7-0284/2010)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2010 projektu, III iedaļa — Komisija [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Budžeta komiteja.Referents: László Surján (A7-0281/2010).

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel un László Surján iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis) un Melchior Wathelet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Thijs Berman (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogusław Liberadzki (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Pervenche Berès (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Jutta Haug (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Heide Rühle (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Mairead McGuinness (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Morten Løkkegaard (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Juan Fernando López Aguilar (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Algirdas Saudargas (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Šťastný (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Dominique Riquet (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), László Surján (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Paul Rübig par debašu organizēšanu, Salvador Garriga Polledo PPE grupas vārdā, Göran Färm S&D grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, kurš atbildēja arī uz Gerben-Jan Gerbrandy un Andreas Mölzer uzdotajiem “zilās kartītes” jautājumiem, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros un João Ferreira.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka un Andreas Schwab (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons un Milan Zver.

Uzstājās Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján un Göran Färm par debašu organizēšanu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. oktobra protokola 6.3. punkts un 2010. gada 20. oktobra protokola 6.1. punkts.


13. Budžeta pārskatīšana (debates)

Komisijas paziņojums: Budžeta pārskatīšana.

Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Stéphane Le Foll S&D grupas vārdā un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly un Markus Pieper.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Janusz Lewandowski.

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.50 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 19.05.)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0552/2010).

Jautājums Nr. 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Bāzeles III vienošanās kritēriji un Eiropas bankas.

Michel Barnier (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig un Janusz Władysław Zemke.

Jautājums Nr. 19 (Enrique Guerrero Salom): ES un Āfrikas augstākā līmeņa sanāksme / nodrošinātība ar pārtiku.

Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou un Marc Tarabella.

Jautājums Nr. 20 (Marc Tarabella): Aviopasažieru un dzelzceļa pasažieru tiesību ievērošanas kontrole.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marc Tarabella, Ádám Kósa un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 21 (Marian Harkin): Direktīva 2002/15/EK.

Siim Kallas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marian Harkin.

Jautājums Nr. 22 (Georgios Koumoutsakos): Ceļu satiksmes drošība laikposmā no 2011. līdz 2020. gadam - specifiski pasākumi attiecībā uz skolas autobusiem un to vadītājiem.

Jautājums Nr. 23 (Jim Higgins): Ceļu satiksmes drošības mērķi ES.

Siim Kallas atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău un Marian Harkin.

Jautājums Nr. 24 (Justas Vincas Paleckis): Pārāk intensīvs transports Baltijas jūrā.

Siim Kallas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 31 (Georgios Papastamkos): KLP pēc 2013. gada - tiešā atbalsta sadalījums.

Jautājums Nr. 32 (Giovanni La Via): Kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) paredzētie augsnes erozijas novēršanas pasākumi pēc 2013. gada.

Jautājums Nr. 33 (Nadezhda Neynsky): Kopējās lauksaimniecības politikas jaunās pamatnostādnes 2014.-2020. gadam.

Jautājums Nr. 34 (Sandrine Bélier): Kā KLP reformā ņemt vērā bioloģisko daudzveidību.

Jautājums Nr. 35 (Janusz Wojciechowski): KLP maksājumu taisnīgs sadalījums.

Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos, Giovanni La Via un Nadezhda Neynsky.

Jautājums Nr. 36 (Karin Kadenbach): Kopējā lauksaimniecības politika un savstarpējā atbilstība.

Dacian Cioloş atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Karin Kadenbach un Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 37 (Nikolaos Chountis): Garantiju fonds Grieķijas lauksaimniekiem un zvejniekiem.

Dacian Cioloş atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Nikolaos Chountis.

Jautājums Nr. 40 (Seán Kelly): Akvakultūra Eiropas Savienībā.

Maria Damanaki (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Kelly un Pat the Cope Gallagher.

Jautājums Nr. 41 (Ioannis A. Tsoukalas): Eiropas Zivsaimniecības fonda resursu izmantošana.

Maria Damanaki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Ioannis A. Tsoukalas un Seán Kelly.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.30 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

15. Maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (pārstrādāta redakcija) [COM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja.Referente: Barbara Weiler (A7-0136/2010).

Barbara Weiler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas loceklis).

Uzstājās Francesco De Angelis (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Raffaele Baldassarre (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Małgorzata Handzlik PPE grupas vārdā, Bernadette Vergnaud S&D grupas vārdā, Jürgen Creutzmann ALDE grupas vārdā, Malcolm Harbour ECR grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Csanád Szegedi, pie grupām nepiederošs deputāts, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová un Peter Jahr.

Uzstājās Antonio Tajani un Barbara Weiler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. oktobra protokola 6.6. punkts.


16. Indīgo dubļu izraisītā katastrofa Ungārijā (debates)

Komisijas paziņojums: Indīgo dubļu izraisītā katastrofa Ungārijā.

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās János Áder PPE grupas vārdā, Csaba Sándor Tabajdi S&D grupas vārdā, Corinne Lepage ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Lajos Bokros ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Béla Kovács, pie grupām nepiederošs deputāts, Krisztina Morvai par atsevišķu deputātu uzvedību debašu laikā, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi un Romana Jordan Cizelj.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, kura atgriezās arī pie Krisztina Morvai uzstāšanās, Kriton Arsenis un Ulrike Lunacek.

Uzstājās Kristalina Georgieva

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Katarína Neveďalová par Krisztina Morvai uzstāšanos.


17. Eiropas Savienībā pastāvošas datubāzes, kas saistītas ar piederību rasei vai etnisko izcelsmi (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0143/2010) un kuru uzdeva Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz un Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā Komisijai: Datubāzes saistībā ar piederību rasei vai etnisko izcelsmi ES (B7-0553/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0146/2010) un kuru uzdeva Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Datubāzes par romiem, kā arī romu diskriminācija Francijā un ES (B7-0554/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0154/2010) un kuru uzdeva Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā Komisijai: Datubāzes par romiem, kā arī romu diskriminācija Francijā un ES (B7-0556/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0155/2010) un kuru uzdeva Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Datubāzes par romiem un romu diskriminācija (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld un Cornelia Ernst izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz šiem jautājumiem.

Uzstājās Véronique Mathieu PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar un Ioan Enciu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška un Csanád Szegedi.

Uzstājās Viviane Reding.

Debates tika slēgtas.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 449.494/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 0.10.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika