Index 
Notulen
PDF 240kWORD 186k
Dinsdag 19 oktober 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 3.Ingekomen stukken
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden ***I - Wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden ***I - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010: Afdeling II - Europese Raad en Raad - Afdeling III - Commissie - Afdeling X - Europese dienst voor extern optreden (debat)
 6.Ontwikkelingsaspecten van de Internationale Dag voor de uitbanning van armoede - De rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (debat)
 7.Plechtige vergadering - Toespraak van Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties
 8.Stemmingen
  
8.1.Statistiek van het zeevervoer van goederen en personen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Nordjylland/Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: NXP Halfgeleiders /Nederland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Qimonda/Portugal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Cataluña automocion/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Vrouwen in onzekere banen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2011 als gewijzigd door de Raad - alle afdelingen - Ontwerp van gewijzigde begroting 3/2010: Afdeling III - Commissie - BAM (begeleidende maatregelen bananen) (debat)
 13.Begrotingsevaluatie (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties ***I (debat)
 16.Slibramp in Hongarije (debat)
 17.Databanken met gegevens over raciale en etnische afkomst in de EU (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Het Parlement heeft de volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen ontvangen:

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van 28.9.2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van afwasmachines (C(2010)6459) - termijn: 28/11/2010

verwezen naar ten principale: ITRE

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van 28.9.2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines (C(2010)6477) - termijn: 28/11/2010

verwezen naar ten principale: ITRE

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van 28.9.2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke koelapparaten (C(2010)6481) - termjin: 28/11/2010

verwezen naar ten principale: ITRE

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van 28.9.2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van televisies (C(2010)6619) - termijn: 28/11/2010

verwezen naar ten principale: ITRE.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI, REGI

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

REGI

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG, LIBE, IMCO

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel voor een verordening (EU) nr. .../... van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1541/98 van de Raad betreffende de bewijsstukken inzake de oorsprong van bepaalde, in de Gemeenschap in het vrije verkeer gebrachte textielproducten van afdeling XI van de gecombineerde nomenclatuur en betreffende de voorwaarden waaronder die bewijsstukken kunnen worden aanvaard en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst (publiek gereguleerde dienst) die wordt aangeboden door het mondiale systeem voor navigatie per satelliet dat is ingevoerd door het Galileo-programma (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

TRAN

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. […/…] [tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] (Herschikking) (COM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ITRE

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 56/2010 - Afdeling III - Commissie (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010).


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   Gedwongen uitzettingen in Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes en Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah en Dominique Baudis, namens de PPE-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0587/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas en Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda en Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0591/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0593/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec en Dominique Baudis, namens de PPE-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0594/2010).

III.   Noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de noordelijke Kaukasus en de zaak Oleg Orlov (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, over de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah en Dominique Baudis, namens de PPE-Fractie, over de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0599/2010).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


5. Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden ***I - Wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden ***I - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010: Afdeling II - Europese Raad en Raad - Afdeling III - Commissie - Afdeling X - Europese dienst voor extern optreden (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Begrotingscommissie, Commissie begrotingscontrole. Corapporteurs: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Commissie juridische zaken.Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling II – Europese Raad en Raad, Afdeling III – Commissie, Afdeling X – Europese dienst voor extern optreden [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Begrotingscommissie. Corapporteurs: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

De Voorzitter houdt een korte inleiding.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri en László Surján leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Knut Fleckenstein, die meedeelt dat er vanmorgen en terroristische aanslag is gepleegd op het Tsjetsjeense parlement. (De Voorzitter verklaart nogmaals elke terroristische actie te veroordelen en spreekt namens het Parlement zijn solidariteit uit met de families van de slachtoffers).

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie), Janusz Lewandowski (lid van de Commissie), Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) (A7-0288/2010), Göran Färm (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) (A7-0263/2010), Kader Arif (rapporteur voor advies van de Commissie INTA) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG) (A7-0288/2010), Edit Herczog (rapporteur voor advies van de Commissie CONT) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (rapporteur voor advies van de Commissie CONT) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Franziska Katharina Brantner, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski en Raffaele Baldassarre.

VOORZITTER: Silvana KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zoran Thaler, Marek Siwiec en Monika Flašíková Beňová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška en Francisco Sosa Wagner.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay en Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 20.10.2010, punt 4.4 van de notulen van 20.10.2010 en punt 4.5 van de notulen van 20.10.2010.


6. Ontwikkelingsaspecten van de Internationale Dag voor de uitbanning van armoede - De rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Ontwikkelingsaspecten van de Internationale Dag voor de uitbanning van armoede

Verslag over de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa [2010/2039(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.Rapporteur: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Ilda Figueiredo leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Licia Ronzulli, namens de PPE-Fractie, Thijs Berman, namens de S&D-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor en Ivo Belet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik en Proinsias De Rossa.

Het woord wordt gevoerd door Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs en Olivier Chastel.

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, die een delegatie van de Mouvement international ATD Quart-Monde verwelkomt.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 20.10.2010.

(De vergadering wordt om 11.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

7. Plechtige vergadering - Toespraak van Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Van 12.00 tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties.


VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michał Tomasz Kamiński, die opmerkt dat er een aanslag is gepleegd op het gebouw van de Partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in Lodz, waarbij twee slachtoffers gevallen zijn.

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Statistiek van het zeevervoer van goederen en personen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen [COM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Commissie vervoer en toerisme.Rapporteur: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0358)


8.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Nordjylland/Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0270/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0359)


8.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: NXP Halfgeleiders /Nederland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0269/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0360)


8.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Qimonda/Portugal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0361)


8.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Cataluña automocion/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0362)


8.6. Controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt [COM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Commissie visserij.Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0363)


8.7. Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van wijzigingen in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Commissie visserij.Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0364)


8.8. Vrouwen in onzekere banen (stemming)

Verslag over vrouwen in onzeker dienstverband [2010/2018(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.Rapporteur: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0365).


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski en Clemente Mastella

Verslag Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica en Jarosław Kalinowski

Verslag Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská en Mario Borghezio.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Siiri Oviir heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte tijdens de stemmingen over de verslagen Brian Simpson (A7-0217/2010) en Barbara Matera (A7-0270/2010 en A7-0269/2010).


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2011 als gewijzigd door de Raad - alle afdelingen - Ontwerp van gewijzigde begroting 3/2010: Afdeling III - Commissie - BAM (begeleidende maatregelen bananen) (debat)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 - alle afdelingen en over de nota's van wijzigingen nrs. 1/2011, 2/2011 en 3/2011 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] _ Begrotingscommissie. Corapporteurs: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0284/2010).

Verslag over het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III – Commissie [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Begrotingscommissie.Rapporteur: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel en László Surján leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie) en Melchior Wathelet (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Thijs Berman (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bogusław Liberadzki (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Heide Rühle (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Mairead McGuinness (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Juan Fernando López Aguilar (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Algirdas Saudargas (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Peter Šťastný (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Dominique Riquet (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), László Surján (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Paul Rübig, over de organisatie van het debat, Salvador Garriga Polledo, namens de PPE-Fractie, Göran Färm, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, die tevens twee “blauwe kaart”-vragen beantwoordt van Gerben-Jan Gerbrandy en Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros en João Ferreira.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka en Andreas Schwab (rapporteur voor advies van de Commissie ECON).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons en Milan Zver.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján en Göran Färm, over de organisatie van het debat.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 20.10.2010 en punt 6.1 van de notulen van 20.10.2010.


13. Begrotingsevaluatie (debat)

Verklaring van de Commissie: Begrotingsevaluatie

Janusz Lewandowski (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Stéphane Le Foll, namens de S&D-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly en Markus Pieper.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski.

Het debat wordt gesloten.


(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 18.50 uur onderbroken en om 19.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

14. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0552/2010).

Vraag 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Criteria Basel ΙΙΙ en Europese banken.

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig en Janusz Władysław Zemke.

Vraag 19 (Enrique Guerrero Salom): De top Afrika-EU en voedselzekerheid.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou en Marc Tarabella.

Vraag 20 (Marc Tarabella): Toezicht op toepassing wetgeving inzake rechten van trein- en luchtreizigers.

Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marc Tarabella, Ádám Kósa en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 21 (Marian Harkin): Richtlijn 2002/15/EG.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Vraag 22 (Georgios Koumoutsakos): Verkeersveiligheid 2011-2020: bijzondere aandacht voor schoolbussen en hun chauffeurs.

Vraag 23 (Jim Higgins): EU-doelstellingen inzake verkeersveiligheid.

Siim Kallas beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău en Marian Harkin.

Vraag 24 (Justas Vincas Paleckis): Buitensporig veel vervoer in de Oostzee.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Justas Vincas Paleckis.

Vraag 31 (Georgios Papastamkos): GLB na 2013: verdeling van de rechtstreekse steun.

Vraag 32 (Giovanni La Via): Maatregelen ter voorkoming van bodemerosie in GLB-kader na 2013.

Vraag 33 (Nadezhda Neynsky): Nieuw kader voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode 2014-2020.

Vraag 34 (Sandrine Bélier): Opneming van de biologische verscheidenheid in de herziening van het GLB.

Vraag 35 (Janusz Wojciechowski): Eerlijke verdeling van de GLB-betalingen.

Dacian Cioloş (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos, Giovanni La Via en Nadezhda Neynsky.

Vraag 36 (Karin Kadenbach): Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en randvoorwaarden.

Dacian Cioloş beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Karin Kadenbach en Mairead McGuinness.

Vraag 37 (Nikolaos Chountis): Garantiefonds voor kleine en zeer kleine ondernemingen voor Griekse landbouwers en vissers.

Dacian Cioloş beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Nikolaos Chountis.

Vraag 40 (Seán Kelly): Aquacultuur in de EU.

Maria Damanaki (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Kelly en Pat the Cope Gallagher.

Vraag 41 (Ioannis A. Tsoukalas): Besteding van de kredieten van het Europees Visserijfonds.

Maria Damanaki beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Ioannis A. Tsoukalas en Seán Kelly.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

15. Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (herschikking) [COM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming.Rapporteur: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Francesco De Angelis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Raffaele Baldassarre (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Małgorzata Handzlik, namens de PPE-Fractie, Bernadette Vergnaud, namens de S&D-Fractie, Jürgen Creutzmann, namens de ALDE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-ingeschrevene, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová en Peter Jahr.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Barbara Weiler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 20.10.2010.


16. Slibramp in Hongarije (debat)

Verklaring van de Commissie: Slibramp in Hongarije.

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door János Áder, namens de PPE-Fractie, Csaba Sándor Tabajdi, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Lajos Bokros, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Béla Kovács, niet-ingeschrevene, Krisztina Morvai over het gedrag van enkele leden tijdens het debat, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi en Romana Jordan Cizelj.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, die terugkomt op de woorden van Krisztina Morvai, Kriton Arsenis en Ulrike Lunacek.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Katarína Neveďalová, die terugkomt op de woorden van Krisztina Morvai.


17. Databanken met gegevens over raciale en etnische afkomst in de EU (debat)

Mondelinge vraag (O-0143/2010) van Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Databanken met gegevens over raciale en etnische afkomst in de EU (B7-0553/2010)

Mondelinge vraag (O-0146/2010) van Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Roma-databanken en discriminatie in Frankrijk en in de EU (B7-0554/2010)

Mondelinge vraag (O-0154/2010) van Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Databanken en discriminatie van Roma in Frankrijk en in de EU (B7-0556/2010)

Mondelinge vraag (O-0155/2010) van Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Databanken en discriminatie van Roma in Frankrijk en in de EU (B7-0557/2010)

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld en Cornelia Ernst lichten de mondelinge vragen toe.

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de mondelinge vragen.

Het woord wordt gevoerd door Véronique Mathieu, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar en Ioan Enciu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška en Csanád Szegedi.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 449.494/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid