Indeks 
Protokół
PDF 241kWORD 216k
Wtorek, 19 października 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 3.Składanie dokumentów
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych ***I - Zmiana Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich ***I - Projekt budżetu korygującego nr 6/2010: Sekcja 2 - Rada Europejska i Rada - Sekcja 3 - Komisja - Sekcja 10 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (debata)
 6.Aspekty rozwojowe Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem - Znaczenie minimalnych dochodów w zwalczaniu ubóstwa i promowaniu społeczeństwa opartego na integracji (debata)
 7.Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Ban Ki-Moona, Sekretarza Generalnego ONZ
 8.Głosowanie
  
8.1.Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Nordjylland/Dania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Półprzewodniki NXP/Holandia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Qimonda/Portugalia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Cataluna automocion/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.System kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Kobiety w niepewnej sytuacji zawodowej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - wszystkie sekcje - Projekt budżetu korygującego nr 3/2010: sekcja 3 - Komisja - BAM (środki towarzyszące dotyczące bananów) (debata)
 13.Przegląd budżetu (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Komisji)
 15.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych ***I (debata)
 16.Wyciek toksycznego szlamu na Węgrzech (debata)
 17.Bazy danych w UE dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Do Parlamentu wpłynęły następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane (UE) nr …/.. Komisji z dnia 28.9.2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (C(2010)6459) - termin: 28/11/2010

odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE

- Rozporządzenie delegowane (UE) nr …/.. Komisji z dnia 28.9.2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (C(2010)6477) – termin: 28/11/2010

odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE

- Rozporządzenie delegowane (UE) nr …/.. Komisji z dnia 28.9.2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (C(2010)6481) - termin: 28/11/2010

odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE

- Rozporządzenie delegowane (UE) nr …/.. Komisji z dnia 28.9.2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów

(C(2010)6619) – termin: 28/11/2010

odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE


3. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI, REGI

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że zasięgnie w tej sprawie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

REGI

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że zasięgnie w tej sprawie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG, LIBE, IMCO

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że zasięgnie w tej sprawie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/.. uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1541/98 w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu, a także zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Rozporządzenie (UE) nr .../2010 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że zasięgnie w tej sprawie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

TRAN

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że zasięgnie w tej sprawie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu EURODAC do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] (wersja przekształcona) (COM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ITRE

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 56/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)


4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Przymusowe eksmisje w Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE w sprawie przymusowych eksmisji w Zimbabwe (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie przymusowych eksmisji w Zimbabwe (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes i Michael Cashman w imieniu grupy S&D w sprawie przymusowych eksmisji w Zimbabwe (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przymusowych eksmisji w Zimbabwe (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah i Dominique Baudis w imieniu grupy PPE w sprawie przymusowych eksmisji w Zimbabwe (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Kambodża, w szczególności przypadek Sama Rainsy'ego

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD w sprawie Kambodży, w szczególności przypadku Sama Rainsy'ego (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE w sprawie Kambodży, w szczególności przypadku Sama Rainsy'ego (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda i Gerald Häfner w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Kambodży, w szczególności przypadku Sama Rainsy'ego (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella i Robert Goebbels w imieniu grupy S&D, w sprawie Kambodży, w szczególności przypadku Sama Rainsy'ego (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Kambodży, w szczególności przypadku Sama Rainsy'ego (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie Kambodży, w szczególności przypadku Sama Rainsy'ego (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec i Dominique Baudis w imieniu grupy PPE w sprawie Kambodży, w szczególności przypadku Sama Rainsy'ego (B7-0594/2010).

III.   Północny Kaukaz, w szczególności przypadek Olega Orłowa

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji na Północnym Kaukazie, w szczególności przypadku Olega Orłowa (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells i Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji na Północnym Kaukazie, w szczególności przypadku Olega Orłowa (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji na Północnym Kaukazie, w szczególności przypadku Olega Orłowa (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji na Północnym Kaukazie, w szczególności przypadku Olega Orłowa (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji na Północnym Kaukazie, w szczególności przypadku Olega Orłowa (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah i Dominique Baudis w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji na Północnym Kaukazie, w szczególności przypadku Olega Orłowa (B7-0599/2010).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


5. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych ***I - Zmiana Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich ***I - Projekt budżetu korygującego nr 6/2010: Sekcja 2 - Rada Europejska i Rada - Sekcja 3 - Komisja - Sekcja 10 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Komisja Budżetowa, Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawcy: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010).

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2010 na rok budżetowy 2010 Sekcja 2 – Rada Europejska i Rada Sekcja 3 – Komisja Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010).

Przewodniczący dokonał krótkiego wprowadzenia.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri i László Surján przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Knut Fleckenstein, który poinformował, że dziś rano doszło do ataku terrorystycznego na parlament czeczeński. (Przewodniczący ponownie potępił wszelkie akty terrorystyczne i przekazał wyrazy solidarności Parlamentu Europejskiego rodzinom ofiar.).

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji), Janusz Lewandowski (członek Komisji), Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) i Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady).

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET) (A7-0288/2010), Göran Färm (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE)A7-0263/2010), Kader Arif (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG) A7-0288/2010), Edit Herczog (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Franziska Katharina Brantner w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski i Raffaele Baldassarre.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Zoran Thaler, Marek Siwiec i Monika Flašíková Beňová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška i Francisco Sosa Wagner.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay i Roberto Gualtieri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 20.10.2010, pkt 4.4 protokołu z dnia 20.10.2010 i pkt 4.5 protokołu z dnia 20.10.2010.


6. Aspekty rozwojowe Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem - Znaczenie minimalnych dochodów w zwalczaniu ubóstwa i promowaniu społeczeństwa opartego na integracji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Aspekty rozwojowe Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

Sprawozdanie w sprawie roli minimalnych dochodów w zwalczaniu ubóstwa i promowaniu społeczeństwa integracyjnego w Europie [2010/2039(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Ilda Figueiredo przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Licia Ronzulli w imieniu grupy PPE, Thijs Berman w imieniu grupy S&D, Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor i Ivo Belet.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik i Proinsias De Rossa.

Głos zabrali: Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs i Olivier Chastel.

Głos zabrała Anna Záborská, aby powitać delegację Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 20.10.2010.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.55 i wznowione o 12.00.)


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

7. Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Ban Ki-Moona, Sekretarza Generalnego ONZ

W godzinach od 12.00 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu w związku z przemówieniem Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona.


PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Michał Tomasz Kamiński, który poinformował, że w siedzibie partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w Łodzi doszło do napadu, w wyniku którego poszkodowane zostały dwie osoby.

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2009/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską [COM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki.Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0358)


8.2. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Nordjylland/Dania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Komisja Budżetowa.Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0270/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0359)


8.3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Półprzewodniki NXP/Holandia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Komisja Budżetowa.Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0269/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0360)


8.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Qimonda/Portugalia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Komisja Budżetowa.Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0361)


8.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Cataluna automocion/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Komisja Budżetowa.Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0362)


8.6. System kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku [COM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Komisja Rybołówstwa.Sprawozdawca: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0363)


8.7. Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] - Komisja Rybołówstwa.Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0364)


8.8. Kobiety w niepewnej sytuacji zawodowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kobiet w niepewnej sytuacji zawodowej [2010/2018(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.Sprawozdawca: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0365)


9. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski i Clemente Mastella

Sprawozdanie Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica i Jarosław Kalinowski

Sprawozdanie Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská i Mario Borghezio.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Siiri Oviir poinformowała, że jej terminal do głosowania nie działał podczas głosowań nad na sprawozdaniami Briana Simpsona (A7-0217/2010) i Barbary Matery (A7-0270/2010 i A7-0269/2010).


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.00 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - wszystkie sekcje - Projekt budżetu korygującego nr 3/2010: sekcja 3 - Komisja - BAM (środki towarzyszące dotyczące bananów) (debata)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 – wszystkie sekcje - oraz listów w sprawie poprawek nr 1/2011, 2/2011 oraz 3/2011 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel. (A7-0284/2010)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Komisja Budżetowa.Sprawozdawca: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel i László Surján przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski (członek Komisji) i Melchior Wathelet (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Thijs Berman (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Bogusław Liberadzki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Heide Rühle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Mairead McGuinness (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Morten Løkkegaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Algirdas Saudargas (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Peter Šťastný (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Dominique Riquet (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), László Surján (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Paul Rübig w sprawie organizacji debaty, Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, który odpowiedział także na pytania, jakie za pomocą niebieskiej kartki zadali Gerben-Jan Gerbrandy i Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros i João Ferreira.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka i Andreas Schwab (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons i Milan Zver.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján i Göran Färm w sprawie organizacji debaty.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 20.10.2010 i pkt 6.1 protokołu z dnia 20.10.2010.


13. Przegląd budżetu (debata)

Oświadczenie Komisji: Przegląd budżetu

Janusz Lewandowski (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Stéphane Le Foll w imieniu grupy S&D, i Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly i Markus Pieper.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrał Janusz Lewandowski.

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie zawieszone o godzinie 18.50 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godzinie 19.05.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

14. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0552/2010).

Pytanie 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Kryteria konwencji bazylejskiej ΙΙΙ a banki europejskie.

Michel Barnier (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig i Janusz Władysław Zemke.

Pytanie 19 (Enrique Guerrero Salom): Szczyt Afryka-UE/bezpieczeństwo żywienia.

Andris Piebalgs (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou i Marc Tarabella.

Pytanie 20 (Marc Tarabella): Kontrola stosowania praw pasażerów korzystających z transportu lotniczego i kolejowego.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marc Tarabella, Ádám Kósa i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 21 (Marian Harkin): Dyrektywa 2002/15/WE.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Marian Harkin.

Pytanie 22 (Georgios Koumoutsakos): Bezpieczeństwo na drogach w latach 2011-2020: szczególne środki dotyczące autobusów szkolnych i ich kierowców.

Pytanie 23 (Jim Higgins): Cele UE w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.

Siim Kallas odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău i Marian Harkin.

Pytanie 24 (Justas Vincas Paleckis): Nadmierny ruch transportowy na Morzu Bałtyckim.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 31 (Georgios Papastamkos): Wspólna polityka rolna po 2013 r.: podział dopłat bezpośrednich.

Pytanie 32 (Giovanni La Via): Środki mające na celu zapobieganie erozji gleby we wspólnej polityce rolnej po 2013 r..

Pytanie 33 (Nadezhda Neynsky): Nowe ramy dla wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020.

Pytanie 34 (Sandrine Bélier): Uwzględnienie różnorodności biologicznej w reformie WPR.

Pytanie 35 (Janusz Wojciechowski): W sprawie sprawiedliwego podziału płatności w ramach WPR.

Dacian Cioloş (członek Komisji) odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos, Giovanni La Via i Nadezhda Neynsky.

Pytanie 36 (Karin Kadenbach): Wspólna Polityka Rolna i zasada wzajemnej zgodności.

Dacian Cioloş udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Karin Kadenbach i Mairead McGuinness.

Pytanie 37 (Nikolaos Chountis): Pomoc dla greckich rolników i rybaków z funduszu gwarancyjnego dla małych i bardzo małych przedsiębiorstw.

Dacian Cioloş udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Nikolaos Chountis.

Pytanie 40 (Seán Kelly): Akwakultura w Unii Europejskiej.

Maria Damanaki (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Kelly i Pat the Cope Gallagher.

Pytanie 41 (Ioannis A. Tsoukalas): Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Maria Damanaki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ioannis A. Tsoukalas i Seán Kelly.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.30 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

15. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja przekształcona) [COM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.Sprawozdawca: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (członek Komisji).

Głos zabrali: Francesco De Angelis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Małgorzata Handzlik w imieniu grupy PPE, Bernadette Vergnaud w imieniu grupy S&D, Jürgen Creutzmann w imieniu grupy ALDE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová i Peter Jahr.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Barbara Weiler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 20.10.2010.


16. Wyciek toksycznego szlamu na Węgrzech (debata)

Oświadczenie Komisji: Wyciek toksycznego szlamu na Węgrzech.

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: János Áder w imieniu grupy PPE, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Lajos Bokros w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Béla Kovács niezrzeszony, Krisztina Morvai w sprawie zachowania niektórych posłów podczas debaty, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi i Romana Jordan Cizelj.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, która nawiązała także do wypowiedzi Krisztiny Morvai, Kriton Arsenis i Ulrike Lunacek.

Głos zabrał Kristalina Georgieva

Debata została zamknięta.

Głos zabrała Katarína Neveďalová, która nawiązała do wypowiedzi Krisztiny Morvai.


17. Bazy danych w UE dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego (debata)

Pytanie ustne (O-0143/2010) zadali: Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D do Komisji: Bazy danych w UE dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego (B7-0553/2010)

Pytanie ustne (O-0146/2010) zadali: Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE do Komisji: Bazy danych dotyczące Romów i przypadki dyskryminacji we Francji i w Unii Europejskiej (B7-0554/2010)

Pytanie ustne (O-0154/2010) zadali: Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE do Komisji: Bazy danych dotyczące Romów i przypadki dyskryminacji we Francji i w Unii Europejskiej (B7-0556/2010)

Pytanie ustne (O-0155/2010) zadali: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias i Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL do Komisji: Bazy danych dotyczące Romów i dyskryminacja (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld i Cornelia Ernst zadały pytania ustne.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Véronique Mathieu w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar i Ioan Enciu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška i Csanád Szegedi.

Głos zabrała Viviane Reding.

Debata została zamknięta.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 449.494/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 0.10.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności