Index 
Proces-verbal
PDF 239kWORD 222k
Marţi, 19 octombrie 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 3.Depunere de documente
 4.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 5.Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, în ceea ce priveşte Serviciul european pentru acţiune externă ***I - Modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților ***I - Proiect de buget rectificativ nr. 6/2010: secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul; secţiunea III - Comisia; secţiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (dezbatere)
 6.Aspecte legate de dezvoltare în contextul Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei - Rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei şi în promovarea unei societăţi incluzive în Europa (dezbatere)
 7.Şedinţă solemnă - Alocuţiunea lui Ban Ki-Moon, Secretar General al Organizaţiei Naţiunilor Unite
 8.Votare
  
8.1.Raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Nordjylland/Danemarca (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: NXP Semiconductors/Ţările de Jos (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Qimonda/Portugalia (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Cataluna automocion/Spania (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Sistemul de control şi executare aplicabil în zona reglementată de Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Femeile cu locuri de muncă precare (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Poziţia Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile - Bugetul rectificativ nr. 3/2010: secţiunea III - Comisia - BAM (măsuri de însoţire pentru sectorul bananelor) (dezbatere)
 13.Revizuirea bugetară (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 15.Combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale ***I (dezbatere)
 16.Catastrofa reziduului nămolos din Ungaria (dezbatere)
 17.Baze de date referitoare la originea rasială şi etnică în UE (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PROCES-VERBAL

MARŢI 19 OCTOMBRIE 2010

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului European:

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/.. al Comisiei din 28.9.2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (C(2010)6459) - termen: 28/11/2010

retrimis fond: ITRE

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/.. al Comisiei din 28.9.2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (C(2010)6477) – termen: 28/11/2010

retrimis fond : ITRE

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 28.9.2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic (C(2010)6481) - termen: 28/11/2010

retrimis fond : ITRE

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 28.9.2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV (C(2010)6619) – termen: 28/11/2010

retrimis fond : ITRE


3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI, REGI

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

REGI

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, LIBE, IMCO

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

- Propunere de Regulament (UE) nr. …/…. al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1541/98 al Consiliului privind dovezile de origine pentru anumite produse textile încadrate la secțiunea XI din Nomenclatura Combinată, puse în liberă circulație în cadrul Comunității, precum și condițiile de acceptare a acestor dovezi, și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

retrimis

fond :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului - Regulamentul (UE) Nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

TRAN

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi cu articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficace a Regulamentului (CE) nr. […/…] [de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] (versiune reformată) (COM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ITRE

- Propunere de transfer de credite DEC 56/2010 - Sectiunea III - Comisie (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - JURI - Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)


4. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Expulzările forţate din Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah şi Dominique Baudis, în numele Grupului PPE, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Cambodgia, în special cazul lui Sam Rainsy

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez şi Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda şi Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella şi Robert Goebbels, în numele Grupului S&D, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec şi Dominique Baudis, în numele Grupului PPE, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0594/2010).

III.   Caucazul de Nord, în special cazul lui Oleg Orlov

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal şi Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah şi Dominique Baudis, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0599/2010).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


5. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, în ceea ce priveşte Serviciul european pentru acţiune externă ***I - Modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților ***I - Proiect de buget rectificativ nr. 6/2010: secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul; secţiunea III - Comisia; secţiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, în ceea ce priveşte Serviciul european pentru acţiune externă [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Comisia pentru bugete, Comisia pentru control bugetar. Coraportori: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul, secțiunea III – Comisia, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Comisia pentru bugete. Coraportori: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Preşedintele a susţinut un scurt discurs introductiv.

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini, Bernhard Rapkay, Roberto Gualtieri şi László Surján şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Knut Fleckenstein, pentru a comunica faptul că, în dimineaţa zilei respective, Parlamentul Ceceniei a fost ţinta unui atac terorist. (Preşedintele a condamnat din nou toate actele teroriste şi a asigurat familiile victimelor de solidaritatea Parlamentului European.)

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei), Janusz Lewandowski (membru al Comisiei), Catherine Ashton (Vicepreşedinta Comisiei şi Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) şi Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jacek Saryusz-Wolski (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET) (A7-0288/2010), Göran Färm (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET) (A7-0263/2010), Filip Kaczmarek (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE) (A7-0288/2010), Véronique De Keyser (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE) (A7-0263/2010), Kader Arif (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA) (A7-0263/2010), Nadezhda Neynsky (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG) (A7-0288/2010), Edit Herczog (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT) (A7-0288/2010), Zigmantas Balčytis (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT) (A7-0283/2010), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Franziska Katharina Brantner, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Angelika Werthmann, neafiliată, Elmar Brok, Adrian Severin, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Marta Andreasen, Lucas Hartong, Jan Kozłowski, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski şi Raffaele Baldassarre.

A PREZIDAT: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepreşedintă

Au intervenit: Zoran Thaler, Marek Siwiec şi Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elisabeth Köstinger, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Franziska Keller, Jaroslav Paška şi Francisco Sosa Wagner.

A intervenit Catherine Ashton.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Maroš Šefčovič, Bernhard Rapkay şi Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 20.10.2010, punctul 4.4 al PV din 20.10.2010 şi punctul 4.5 al PV din 20.10.2010.


6. Aspecte legate de dezvoltare în contextul Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei - Rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei şi în promovarea unei societăţi incluzive în Europa (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Aspecte legate de dezvoltare în contextul Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei

Raport referitor la rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei și în promovarea unei societăți incluzive în Europa [2010/2039(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale.Raportoare: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Andris Piebalgs (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Ilda Figueiredo şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Licia Ronzulli, în numele Grupului PPE, Thijs Berman, în numele Grupului S&D, Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Jean Lambert, Tadeusz Cymański, Niki Tzavela, Sari Essayah, Pervenche Berès, David Casa, Regina Bastos, Csaba Sógor şi Ivo Belet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Elisabeth Schroedter, Elie Hoarau, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik şi Proinsias De Rossa.

Au intervenit: Ilda Figueiredo, Andris Piebalgs şi Olivier Chastel.

A intervenit Anna Záborská, pentru a ura bun-venit unei delegaţii a organizaţiei internaţionale ATD Quart-Monde.

Propunerile de rezoluţie, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 20.10.2010.

(Şedinţa, suspendată la 11.55, a fost reluată la 12.00.)


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

7. Şedinţă solemnă - Alocuţiunea lui Ban Ki-Moon, Secretar General al Organizaţiei Naţiunilor Unite

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia alocuţiunii lui Ban Ki-Moon, Secretar General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

A intervenit Michał Tomasz Kamiński, care a semnalat că tocmai a avut loc o agresiune la sediul partidului Drept şi Justiţie (PiS) din Lodz, care a făcut două victime.

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri [COM(2010)0065-C7-0068/2010-2010/0041(COD)] - Comisia pentru transport şi turism.Raportor: Brian Simpson (A7-0217/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0358)


8.2. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Nordjylland/Danemarca (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2010)0451-C7-0222/2010-2010/2163(BUD)] - Comisia pentru bugete.Raportoare: Barbara Matera (A7-0270/2010)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0359)


8.3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: NXP Semiconductors/Ţările de Jos (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2010)0446-C7-0210/2010-2010/2141(BUD)] - Comisia pentru bugete.Raportoare: Barbara Matera (A7-0269/2010)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0360)


8.4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Qimonda/Portugalia (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2010)0452-C7-0223/2010-2010/2164(BUD)] - Comisia pentru bugete.Raportoare: Barbara Matera (A7-0271/2010)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0361)


8.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Cataluna automocion/Spania (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2010)0453-C7-0224/2010-2010/2165(BUD)] - Comisia pentru bugete.Raportoare: Barbara Matera (A7-0272/2010)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0362)


8.6. Sistemul de control şi executare aplicabil în zona reglementată de Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem de control şi executare aplicabil în zona reglementată de Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est [COM(2009)0151-C7-0009/2009-2009/0051(COD)] - Comisia pentru pescuit.Raportoare: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0363)


8.7. Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a modificării la Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest [11076/2010-C7-0181/2010-2010/0042(NLE)] -Comisia pentru pescuit.Raportor: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0364)


8.8. Femeile cu locuri de muncă precare (vot)

Raport referitor la femeile cu locuri de muncă precare [2010/2018(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen.Raportoare: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0365)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Carmen Fraga Estévez - A7-0260/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Kalinowski şi Clemente Mastella

Raport Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0262/2010
Izaskun Bilbao Barandica şi Jarosław Kalinowski

Raport Britta Thomsen - A7-0264/2010
Izaskun Bilbao Barandica, Miroslav Mikolášik, Clemente Mastella, Andrea Češková, Monika Flašíková Beňová, Mario Pirillo, Anna Záborská şi Mario Borghezio.


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Siiri Oviir a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării rapoartelor Brian Simpson (A7-0217/2010) şi Barbara Matera (A7-0270/2010 şi A7-0269/2010).


(Şedinţa, suspendată la 13.00, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Poziţia Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile - Bugetul rectificativ nr. 3/2010: secţiunea III - Comisia - BAM (măsuri de însoţire pentru sectorul bananelor) (dezbatere)

Raport referitor la poziţia Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011 - toate secţiunile şi scrisorile rectificative nr. 1/2011, nr. 2/2011 şi nr. 3/2011 privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Comisia pentru bugete. Coraportori: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel.(A7-0284/2010)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Comisia pentru bugete.Raportor: László Surján (A7-0281/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel şi László Surján şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Janusz Lewandowski (membru al Comisiei) şi Melchior Wathelet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Thijs Berman (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Bogusław Liberadzki (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Pervenche Berès (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jutta Haug (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Heide Rühle (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Mairead McGuinness (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Juan Fernando López Aguilar (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Algirdas Saudargas (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Peter Šťastný (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Dominique Riquet (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), László Surján (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Paul Rübig, cu privire la organizarea dezbaterii, Salvador Garriga Polledo, în numele Grupului PPE, Göran Färm, în numele Grupului S&D, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări de tipul „cartonaş albastru” adresate de Gerben-Jan Gerbrandy şi Andreas Mölzer, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Carl Haglund, François Alfonsi, Lajos Bokros şi João Ferreira.

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, James Elles, Kyriacos Triantaphyllides, Frank Vanhecke, Reimer Böge, Eider Gardiazábal Rubial, Riikka Manner, Hynek Fajmon, Giovanni La Via, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Konrad Szymański, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Oldřich Vlasák, Véronique Mathieu, Roberto Gualtieri, Maria Da Graça Carvalho, Estelle Grelier, Georgios Stavrakakis, Vladimír Maňka şi Andreas Schwab (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Giovanni Collino, Andrew Henry William Brons şi Milan Zver.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel, László Surján şi Göran Färm, cu privire la organizarea dezbaterii.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 20.10.2010 şi punctul 6.1 al PV din 20.10.2010.


13. Revizuirea bugetară (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Revizuirea bugetară

Janusz Lewandowski (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Stéphane Le Foll, în numele Grupului S&D, şi Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, László Surján, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Seán Kelly şi Markus Pieper.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Manuel Fernandes, Jutta Haug, Elie Hoarau, Mairead McGuinness, Ivailo Kalfin, Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial, Isabelle Durant, Jan Olbrycht, Kyriakos Mavronikolas, Giovanni La Via şi Czesław Adam Siekierski.

A intervenit Janusz Lewandowski.

Dezbaterea s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 18.50 în aşteptarea timpului afectat întrebărilor, a fost reluată la 19.05)

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

14. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B7-0552/2010).

Întrebarea 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Criteriile de la Basel III și băncile europene.

Michel Barnier (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig şi Janusz Władysław Zemke.

Întrebarea 19 (Enrique Guerrero Salom): Summitul Africa-UE/Siguranța alimentară.

Andris Piebalgs (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Enrique Guerrero Salom, Georgios Papanikolaou şi Marc Tarabella.

Întrebarea 20 (Marc Tarabella): Controlul privind aplicarea drepturilor călătorilor care folosesc avionul sau trenul.

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marc Tarabella, Ádám Kósa şi Justas Vincas Paleckis.

Întrebarea 21 (Marian Harkin): Directiva 2002/15/CE.

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marian Harkin.

Întrebarea 22 (Georgios Koumoutsakos): Siguranţa rutieră 2011-2020: măsuri specifice privind autobuzele şcolare şi conducătorii acestora.

Întrebarea 23 (Jim Higgins): Obiectivele în materie de siguranță rutieră în UE.

Siim Kallas a răspuns întrebărilor, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău şi Marian Harkin.

Întrebarea 24 (Justas Vincas Paleckis): Excesul transporturilor în Marea Baltică.

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Justas Vincas Paleckis.

Întrebarea 31 (Georgios Papastamkos): PAC după 2013: distribuirea ajutoarelor directe.

Întrebarea 32 (Giovanni La Via): Măsuri din cadrul PAC post 2013 pentru prevenirea eroziunii solului.

Întrebarea 33 (Nadezhda Neynsky): Noul cadru al politicii agricole comune a UE pentru perioada 2014-2020.

Întrebarea 34 (Sandrine Bélier): Luarea în considerație a biodiversității în cadrul reformei PAC.

Întrebarea 35 (Janusz Wojciechowski): Distribuția echitabilă a plăților PAC.

Dacian Cioloş (membru al Comisiei) a răspuns întrebărilor, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papastamkos, Giovanni La Via şi Nadezhda Neynsky.

Întrebarea 36 (Karin Kadenbach): Politica agricolă comună și ecocondiționalitatea.

Dacian Cioloş a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Karin Kadenbach şi Mairead McGuinness.

Întrebarea 37 (Nikolaos Chountis): Fondul de garantare pentru agricultorii și pescarii greci.

Dacian Cioloş a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Nikolaos Chountis.

Întrebarea 40 (Seán Kelly): Acvacultura în UE.

Maria Damanaki (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Seán Kelly şi Pat the Cope Gallagher.

Întrebarea 41 (Ioannis A. Tsoukalas): Utilizarea resurselor Fondului european pentru pescuit.

Maria Damanaki a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Ioannis A. Tsoukalas şi Seán Kelly.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 20.30, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

15. Combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale (reformare) [COM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor.Raportoare: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Barbara Weiler şi-a prezentat raportul.

A intervenit Antonio Tajani (membru al Comisiei).

Au intervenit: Francesco De Angelis (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Raffaele Baldassarre (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Małgorzata Handzlik, în numele Grupului PPE, Bernadette Vergnaud, în numele Grupului S&D, Jürgen Creutzmann, în numele Grupului ALDE, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Csanád Szegedi, neafiliat, Andreas Schwab, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvana Rapti, Janusz Wojciechowski, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Lara Comi, Regina Bastos şi Sari Essayah.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Giovanni Collino, Monika Flašíková Beňová şi Peter Jahr.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Barbara Weiler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 20.10.2010.


16. Catastrofa reziduului nămolos din Ungaria (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Catastrofa reziduului nămolos din Ungaria.

Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: János Áder, în numele Grupului PPE, Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Lajos Bokros, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Béla Kovács, neafiliat, Krisztina Morvai cu privire la comportamentul anumitor deputaţi în timpul dezbaterii, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Ramona Nicole Mănescu, Bas Eickhout, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Satu Hassi şi Romana Jordan Cizelj.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, care a revenit şi asupra intervenţiei lui Krisztina Morvai, Kriton Arsenis şi Ulrike Lunacek.

A intervenit Kristalina Georgieva

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Katarína Neveďalová, care a revenit asupra intervenţiei lui Krisztina Morvai.


17. Baze de date referitoare la originea rasială şi etnică în UE (dezbatere)

Întrebare orală (O-0143/2010) adresată de Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz şi Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Comisiei: Baze de date referitoare la originea rasială și etnică în UE (B7-0553/2010)

Întrebare orală (O-0146/2010) adresată de Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Bases de données sur les Roms et discriminations en France et dans l'Union européenne (B7-0554/2010)

Întrebare orală (O-0154/2010) adresată de Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak et Marielle De Sarnez, au nom du groupe ALDE, Comisiei: Bases de données sur les Roms et discrimination en France et dans l'Union européenne (B7-0556/2010)

Întrebare orală (O-0155/2010) adresată de Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias et Eva-Britt Svensson, au nom du groupe GUE/NGL, Comisiei: Bases de données sur les Roms et discrimination (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld et Cornelia Ernst a dezvoltat întrebările orale.

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: Véronique Mathieu, în numele Grupului PPE, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar şi Ioan Enciu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška et Csanád Szegedi.

A intervenit Viviane Reding.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 449.494/OJME).


19. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 0.10.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate