Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0058(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0066/2009

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0378

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

10. Μηχανισμός σταθερότητας ***I - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***I - Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I - Χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες ***I - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας [COM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.Εισηγήτρια: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως [COM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Επιτροπή Ανάπτυξης.Εισηγητής: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως [COM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.Συνεισηγητές: Kinga Gál και Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη [COM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.Εισηγητής: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας [COM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Επιτροπή Ανάπτυξης.Εισηγητής: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Η Franziska Katharina Brantner παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr για να εκφράσει τη λύπη του για το μικρό αριθμό παρόντων βουλευτών στο Ημικύκλιο.

Οι Iva Zanicchi, Kinga Gál και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) και Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Lochbihler (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Nirj Deva (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Ivailo Kalfin (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes, που απαντά επίσης σε μια ερώτηση "γαλάζια κάρτα" της Heidi Hautala, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Νικόλαος Σαλαβράκος, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Τάκης Χατζηγεωργίου, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška και Franz Obermayr.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mariya Nedelcheva και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (εισηγητής) και Charles Goerens (εισηγητής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2010, σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2010, σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2010, σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2010 και σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου