Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 227kWORD 176k
Keskiviikko 20. lokakuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.G20-huippukokouksen (11.-12. marraskuuta) valmistelu - Eurooppa-neuvoston kokouksen (28.-29. lokakuuta) valmistelu - Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi - Unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantaminen etenkin euroalueella (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminen (äänestys)
  
4.2.Parlamentin työjärjestyksen mukauttaminen Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen (äänestys)
  
4.3.Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta ***I (äänestys)
  
4.4.Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen ***I (äänestys)
  
4.5.Lisätalousarvioesitys nro 6/2010: pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III - Komissio, pääluokka X - Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
 5.Juhlaistunto - Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin puhe toimikauden puolivälissä
 6.Äänestykset (jatkoa)
  
6.1.Lisätalousarvioesitys nro 3/2010: pääluokka III - Komissio - BAM (banaanialan liitännäistoimenpiteet) (äänestys)
  
6.2.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (äänestys)
  
6.3.Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki pääluokat (äänestys)
  
6.4.Parlamentin istuntokalenteri – 2012 (äänestys)
  
6.5.Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä ***I (äänestys)
  
6.6.Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen ***I (äänestys)
  
6.7.Vähimmäistulon asema köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa (äänestys)
  
6.8.Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (äänestys)
  
6.9.Unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantaminen etenkin euroalueella (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Vakautusväline ***I - Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I - Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline ***I - Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I (keskustelu)
 11.Ukraina (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 13.Valiokuntien kokoonpano
 14.Tuki Pakistanille ja mahdollinen vaikutus Euroopan teollisuussektoriin (keskustelu)
 15.Tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitseminen ***I (keskustelu)
 16.Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA) (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

KESKIVIIKKO 20. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

°
° ° °

Edit Herczog käytti puheenvuoron eilen käydystä talousarvion uudelleen tarkastastelua koskeneesta keskustelusta (istunnon pöytäkirja 19.10.2010, kohta 13) ja pyysi, että ITRE-valiokunnassa hyväksytty mietintö toimitettaisiin neuvostolle.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission direktiivi alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta (D005510/04 - 2010/2901(RPS) - määräaika: 07/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission asetukseksi (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta tarhatun ja luonnonvaraisen riistan sekä tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihan osalta (D008453/06 - 2010/2913(RPS) - määräaika: 13/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen I muuttamisesta tarhatun riistan osalta (D008455/05 - 2010/2912(RPS) - määräaika: 12/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen I muuttamisesta (D010323/02 - 2010/2892(RPS) - määräaika: 05/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Luonnos komission asetukseksi (EU) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIII muuttamisesta (D010324/02 - 2010/2893(RPS) - määräaika: 05/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Luonnos komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (akryyliamidi) (D010376/02 - 2010/2929(RPS) - määräaika: 14/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta bifentriinin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (D010779/02 - 2010/2907(RPS) - määräaika: 08/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta fenoksikarbin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (D010784/02 - 2010/2904(RPS) - määräaika: 08/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta nonaanihapon lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (D010785/02 - 2010/2905(RPS) - määräaika: 08/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta (Z,E)-tetradeka-9,12-dienyyliasetaatin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I ja I A (D010786/02 - 2010/2906(RPS) - määräaika: 08/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi asetuksen (EU) N:o 595/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen maidolle ja maitotuotteille, hevoseläinten seerumille ja teknisten tuotteiden valmistukseen käytettäville käsitellyille verituotteille, lukuun ottamatta hevoseläimistä saatavia verituotteita, annettujen terveystodistusten käyttöä koskevan siirtymäkauden pidentämisestä (D011014/02 - 2010/2891(RPS) - määräaika: 05/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta (D011137/01 - 2010/2890(RPS) - määräaika: 05/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: EMPL

- Luonnos komission asetukseksi (EU) yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (D011178/02 - 2010/2894(RPS) - määräaika: 05/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) lannoitteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D011188/01 - 2010/2903(RPS) - määräaika: 08/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätösten 2002/741/EY, 2002/747/EY, 2003/31/EY, 2003/200/EY, 2005/341/EY ja 2005/343/EY muuttamisesta Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (D011237/01 - 2010/2928(RPS) - määräaika: 13/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) komission direktiivin 2007/68/EY muuttamisesta viinien merkintävaatimusten osalta (D011352/02 - 2010/2902(RPS) - määräaika: 07/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta IFRS-standardeihin tehtyjen parannusten osalta (D011505/01 - 2010/2897(RPS) - määräaika: 06/01/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI


3. G20-huippukokouksen (11.-12. marraskuuta) valmistelu - Eurooppa-neuvoston kokouksen (28.-29. lokakuuta) valmistelu - Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi - Unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantaminen etenkin euroalueella (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: G20-huippukokouksen (11.-12. marraskuuta) valmistelu ja Eurooppa-neuvoston kokouksen (28.-29. lokakuuta) valmistelu

Mietintö rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö) [2009/2182(INI)] - Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta.Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Mietintö suosituksista komissiolle unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantamisesta etenkin euroalueella [2010/2099(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta.Esittelijä: Diogo Feio (A7-0282/2010)

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti Gianni PITTELLA
varapuhemies

Pervenche Berès (esittelijä) ja Diogo Feio (esittelijä) esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Marta Andreasen (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), António Fernando Correia De Campos (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martin Schulz onnitellakseen Ramón Jáuregui Atondoa hänen nimityksestään Espanujan hallituksen jäseneksi, Ramón Jáuregui Atondo (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martin Schulz, José Manuel Barroso Nigel Faragen puheenvuorosta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Othmar Karas, Stephen Hughes, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Roberts Zīle, Ilda Figueiredo, Juozas Imbrasas, Krisztina Morvai, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Wolf Klinz, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Sirpa Pietikäinen, Udo Bullmann, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Strejček, Jürgen Klute ja Jean-Paul Gauzès.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Elisa Ferreira, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Robert Goebbels, Regina Bastos, Liisa Jaakonsaari, Iliana Ivanova, Ivailo Kalfin, Frank Engel, Burkhard Balz, Antonio Cancian, Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark ja Theodoros Skylakakis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Jan Kozłowski, Gilles Pargneaux, Monika Flašíková Beňová, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Miguel Portas, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros, Antigoni Papadopoulou, Philippe Lamberts, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Rachida Dati, Vilija Blinkevičiūtė ja Andreas Mölzer.

Puheenvuorot: Pervenche Berès, Diogo Feio, Olli Rehn (komission jäsen) ja Olivier Chastel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 6.8 ja istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 6.9.


Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

Janusz Wojciechowski käytti puheenvuoron eilen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) tiloissa Lodzissa kuolemantapauksiin johtaneesta välikohtauksesta.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten ja Gerard Batten istuntosalissa olleista ilmapalloista.

4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminen (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta [2010/2118(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta.Esittelijä: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0366)


4.2. Parlamentin työjärjestyksen mukauttaminen Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen (äänestys)

Mietintö parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen [2010/2127(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta.Esittelijä: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0367)

°
° ° °

Jerzy Buzek (puhemies) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) allekirjoittivat puitesopimuksen Paulo Rangelin, Klaus-Heiner Lehnen, Hannes Swobodan, Diana Wallisin, Rebecca Harmsin, Dagmar Roth-Behrendtin ja Maroš Šefčovičin (komission varapuheenjohtaja) läsnä ollessa.


4.3. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta [KOM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0368)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0368)


4.4. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen ***I (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta [KOM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta.Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0369)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0369)


4.5. Lisätalousarvioesitys nro 6/2010: pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III - Komissio, pääluokka X - Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III – Komissio ja pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Roberto Gualtieri ja László Surján (A7-0283/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0370)


5. Juhlaistunto - Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin puhe toimikauden puolivälissä

Parlamentti kokoontui klo 12.20 - 12.45 juhlaistuntoon Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin toimikautensa puolivälissä pitämän puheen johdosta.


Puhetta johti Gianni PITTELLA
varapuhemies

6. Äänestykset (jatkoa)

6.1. Lisätalousarvioesitys nro 3/2010: pääluokka III - Komissio - BAM (banaanialan liitännäistoimenpiteet) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Budjettivaliokunta.Esittelijä: László Surján (A7-0281/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0371)


6.2. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (äänestys)

- Tarkistusluonnokset vuoden 2011 yleisen talousarvioesityksen pääluokkaan III – Komissio

- Tarkistusluonnokset vuoden 2011 yleisen talousarvioesityksen pääluokkiin I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX – Euroopan parlamentti, neuvosto, Euroopan unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan tietosuojavaltuutettu

Perustamissopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnokset hyväksytään parlamentin jäsenten enemmistöllä.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset esitetään Hyväksytyt tekstit -asiakirjan liitteessä.")

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (esittelijä) ehdotti seuraavia teknisiä mukautuksia:

   1) Oikaisukirjelmä nro1/2011:

Jotta oikaisukirjelmä nro 1/2011 voidaan sisällyttää parlamentin käsittelyyn, tarvitaan tiettyjä teknisiä mukautuksia sekä uuteen Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevaan pääluokkaan että komission pääluokkaan ehdotettujen pääluokkien välisten määrärahasiirtojen vuoksi.

Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevan pääluokan tapauksessa nämä koskevat uuden yksikön 1,85 prosentin palkkojen mukautusten budjetointia samaan tapaan kuin muissa toimielimissä. Myös komission pääluokan määriä, joita oikaisukirjelmä koskee, on muutettava vastaavasti.

Tämä koskee myös tiettyjä parlamentin hallinnollisia menoja koskeviin budjettikohtiin tekemiä tarkistuksia, jotka on mukautettava pääluokkaan III otettuihin lopullisiin määriin.

   2) Virastot:

Tiettyjä virastoja koskevia selvitysosia on mukautettava teknisesti, jotta ne vastaavat lopullisesti hyväksyttäjä määriä.

   3) Selvitysosat:

Budjettikohta 02 01 04 04: tarkistuksessa 996 hyväksytty selvitysosa lisätään sellaisenaan tarkistukseen 1010, joka koskee toimintamenoja koskevaa budjettikohtaa 02 02 01 (osa pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevaa pakettia).

Budjettikohta 19 05 01: sanat "Yhdysvaltoja lukuun ottamatta" poistetaan otsikosta ja selvitysosasta budjettivaliokunnan päätöksen mukaisesti.

Budjettikohta 19 09 01: selvitysosaan lisätään budjettivaliokunnan hyväksymä suullinen tarkistus.

Lisätään sanat "Osa määrärahasta on tarkoitettu kattamaan muun muassa tuki sellaisille aloitteille kuin EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen säätiö (josta päätettiin EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokouksessa) sekä Biarritzin foorumi.”

   4) Tiettyjen budjettikohtien uudelleennumerointi:

Osa budjettikohdista oli numeroitava uudelleen, jotta vältyttiin ristiriitaiselta numeroinnilta tiettyjen uusien budjettikohtien tapauksessa ja jotta voitiin kunnioittaa nimikkeistöä koskevia määräyksiä. Tämä ei koske monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvää lukua eikä budjettivaliokunnan hyväksymiin tarkistuksiin liittyvää lukua. Uudelleennumerointi koskee tarkistuksia 386, 389, 521, 833, 997, 998, 999, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023 ja 1024.

Puhemies totesi, että näitä ehdotettuja mukautuksia ei vastustettu.

Äänestysten aikana:

József Szájer PPE-ryhmän tarkistusta 967 koskevasta äänestyslistasta.

Göran Färm S&D-ryhmän tarkistusta 987 koskevasta äänestyslistasta.

Äänestysten jälkeen:

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) pani merkille parlamentin ja neuvoston väliset erimielisyydet ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean koollekutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.


6.3. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki pääluokat (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 – kaikki pääluokat ja oikaisukirjelmästä nro 1/2011 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel (A7-0284/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0372).


6.4. Parlamentin istuntokalenteri – 2012 (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus

Puheenvuorot:

Joseph Daul pyytäkseen, että kalenterista toimitettavaa äänestystä lykätään, Martin Schulz kannattaakseen tätä pyyntöä ja Ashley Fox vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (380 puolesta, 250 vastaan, 31 tyhjää).


6.5. Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä ***I (äänestys)

Toinen mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.Esittelijä: Edite Estrela (A7-0032/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0373)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0373)

Puheenvuoro:

Carl Schlyter ilmoittaakseen virheistä ruotsinkielisessä versiossa.


6.6. Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (uudelleenlaadittu toisinto) [KOM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta.Esittelijä: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0374)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0374).


6.7. Vähimmäistulon asema köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa (äänestys)

Mietintö vähimmäistulon asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa [2010/2039(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.Esittelijä: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0375).


6.8. Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (äänestys)

Mietintö rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö) [2009/2182(INI)] - Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta.Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0376).


6.9. Unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantaminen etenkin euroalueella (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantamisesta etenkin euroalueella [2010/2099(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta.Esittelijä: Diogo Feio (A7-0282/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0377).

Puheenvuoro:

Olle Schmidt ennen äänestystä ehdottaakseen uuden F a kappaleen lisäämistä koskevaa suullista tarkistusta, joka hyväksyttiin.

°
° ° °

Puhemies pyysi myöhäisen ajankohdan vuoksi, että jäljellä olevat suulliset äänestysselitykset toimitettaisiin kirjallisina tai seuraavana päivänä.

Michał Tomasz Kamiński käytti puheenvuoron onnitellakseen puhemiestä tavasta, jolla hän toimitti äänestykset.

Nicole Sinclaire, Barbara Matera ja Licia Ronzulli käyttivät puheenvuoron äänestysselityksistä.


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011

Nicole Sinclaire


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Marita Ulvskog ilmoitti, että hän ei voinut osallistua tiettyihin äänestyksiin hänen äänestyskoneeseensa liittyneiden teknisten syiden johdosta.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Maria Da Graça Carvalho ilmoitti olleensa läsnä 7. lokakuuta 2010 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


10. Vakautusväline ***I - Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I - Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline ***I - Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta.Esittelijä: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta.Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta.Yhteisesittelijät: Kinga Gál ja Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta.Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta [KOM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta.Esittelijä: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner esitteli laatimansa mietinnön.

Franz Obermayr käytti puheenvuoron pahoitellakseen istuntosalissa läsnä olevien jäsenten vähäistä määrää.

Iva Zanicchi, Kinga Gál ja Barbara Lochbihler esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs (komission jäsen) ja Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Barbara Lochbihler (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nirj Deva (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivailo Kalfin (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Gianluca Susta S&D-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Heidi Hautala, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif ja Richard Howitt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška ja Franz Obermayr.

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mariya Nedelcheva ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (esittelijä) ja Charles Goerens (esittelijä).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.1, istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.2, istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.3, istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.4 ja istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.5.


11. Ukraina (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ukraina

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta, Adina-Ioana Vălean ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, György Schöpflin, Marek Siwiec, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Siwiec ja Rebecca Harms, Kristian Vigenin, Traian Ungureanu ja Hannes Swoboda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kyriakos Mavronikolas, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski, Jaromír Kohlíček, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Mariya Nedelcheva, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock ja Lena Kolarska-Bobińska

Puheenvuorot: Štefan Füle, Michael Gahler ja Hannes Swoboda.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Ukrainasta (B7-0571/2010)

- Jaromír Kohlíček ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta UkrainastaUkrainasta (B7-0574/2010)

- Rebecca Harms ja Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta (B7-0575/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta Ukrainasta (B7-0576/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta Ukrainasta (B7-0577/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Ukrainasta (B7-0578/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.8.

(Istunto keskeytettiin klo 17.55 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)


Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

12. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0552/2010).

Kysymys 1 (Marian Harkin): YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marian Harkin, Janusz Władysław Zemke ja Vilija Blinkevičiūtė.

Kysymys 2 (Gay Mitchell): Epilepsian hoito.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Mairead McGuinness (laatijan sijainen).

Kysymys 3 (Seán Kelly): EU:n kannan koordinointi Cancunin ilmastonmuutoskonferenssissa.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău ja Franz Obermayr.

Kysymys 4 (Georgios Papanikolaou): Puheenjohtajavaltion työohjelma ja ennenaikainen koulunkäynnin keskeyttäminen.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papanikolaou, Vilija Blinkevičiūtė ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 5 (Jim Higgins): Jalkaväkimiinojen täydellistä poistamista koskeva EU:n tavoite.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jim Higgins, Paul Rübig ja Seán Kelly.

Kysymys 6 (Vilija Blinkevičiūtė): Euroopan naisiin kohdistuvan väkivallan seurantakeskuksen perustaminen.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Vilija Blinkevičiūtė ja Paul Rübig.

Kysymys 7 (José Manuel Fernandes): Biojätteet.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti José Manuel Fernandes.

Kysymys 8 (Mairead McGuinness): W-taantuman mahdollisuus: kolmen prosentin tavoitteen kestävyys.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness, Brian Crowley ja Georgios Papanikolaou.

Kysymys 9 (Silvia-Adriana Ţicău): Neuvoston suunnittelemat toimenpiteet työntekijöiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi jäsenvaltioiden välillä.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou ja Nicole Sinclaire.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


13. Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

AFCO: Enrique Guerrero Salom Ramón Jáuregui Atondon tilalle


(Istunto keskeytettiin klo 19.05 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

14. Tuki Pakistanille ja mahdollinen vaikutus Euroopan teollisuussektoriin (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tuki Pakistanille ja mahdollinen vaikutus Euroopan teollisuussektoriin

Karel De Gucht (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Nuno Melo PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Jacek Włosowicz ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Sajjad Karim, Joe Higgins, Cristiana Muscardini, Josefa Andrés Barea ja Christofer Fjellner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lara Comi, Jörg Leichtfried, Jean Lambert, João Ferreira, Claudio Morganti, Georgios Papanikolaou, Seán Kelly, Elisabeth Köstinger vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitseminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä [KOM(2005)0661 - C7-0048/2010- 2005/0254(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta.Esittelijä: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

Cristiana Muscardini esitteli laatimansa mietinnön.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Kader Arif S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Malika Benarab-Attou, Jacky Hénin, Jaroslav Paška ja Zuzana Roithová.

Puhetta johti László TŐKÉS
varapuhemies

Puheenvuorot: Jörg Leichtfried, Antonio Cancian, Sergio Gutiérrez Prieto ja Peter Šťastný.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni Collino, Mario Pirillo, Peter Jahr, Sergio Paolo Francesco Silvestris, João Ferreira ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja Cristiana Muscardini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.6.


16. Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA) (keskustelu)

Komission julkilausuma: Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA)

Karel De Gucht (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Kader Arif S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Christofer Fjellner, Françoise Castex, Christian Engström, Jörg Leichtfried, Judith Sargentini ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: Seuraava istuntojakso.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 449.494/OJJE).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.55.

Klaus Welle

Libor Rouček

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö