Kazalo 
Zapisnik
PDF 227kWORD 200k
Sreda, 20. oktober 2010 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 3.Priprave na vrhunsko srečanje skupine G20 (11. in 12. november) - Priprave na zasedanje Evropskega sveta (28. in 29.10) - Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili - Izboljšanje gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo (glasovanje)
  
4.2.Prilagoditev poslovnika Parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (glasovanje)
  
4.3.Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih Skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje ***I (glasovanje)
  
4.4.Sprememba Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ***I (glasovanje)
  
4.5.Predlog spremembe proračuna št. 6/2010: Oddelek II - Evropski svet in Svet; Oddelek III - Komisija; Oddelek X - Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
 5.Slavnostna seja - Vmesni nagovor predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzka
 6.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
6.1.Predlog spremembe proračuna št. 3/2010: Oddelek III - Komisija - BAM (spremljevalni ukrepi za sektor banan) (glasovanje)
  
6.2.Predlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2011 (glasovanje)
  
6.3.Stališče Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet - vsi oddelki (glasovanje)
  
6.4.Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2012 (glasovanje)
  
6.5.Izboljšave na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo ***I (glasovanje)
  
6.6.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih ***I (glasovanje)
  
6.7.Vloga minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi (glasovanje)
  
6.8.Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (glasovanje)
  
6.9.Izboljšanje gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Instrument za stabilnost ***I - Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***I - Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***I - Instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami ***I - Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***I (razprava)
 11.Ukrajina (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 13.Sestava odborov
 14.Pomoč za Pakistan in morebitne posledice za evropski industrijski sektor (razprava)
 15.Navedba države porekla za določene izdelke, uvožene iz tretjih držav ***I (razprava)
 16.Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA) (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.

°
° ° °

Govorila je Edit Herczog o razpravi glede pregleda proračuna, ki je potekala včeraj (točka 13 zapisnika z dne 19.10.2010), in je zahtevala, da se poročilo, ki je bilo sprejeto v odboru ITRE, posreduje Svetu.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Osnutek direktive ../…/EU z dne […] o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet Skupnosti (D005510/04 - 2010/2901(RPS) - rok: 07/01/2011)
posredovano pristojni: TRAN

- Osnutek uredbe Komisije z dne [...] o spremembi Priloge III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 v zvezi z gojeno divjadjo in divjadjo ter njunim mesom (D008453/06 - 2010/2913(RPS) - rok: 13/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije z dne [...] o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 v zvezi s farmsko gojeno divjadjo (D008455/05 - 2010/2912(RPS) - rok: 12/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D010323/02 - 2010/2892(RPS) - rok: 05/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Osnutek uredbe Komisije (EU) o spremembi Priloge XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D010324/02 - 2010/2893(RPS) - rok: 05/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Osnutek uredbe Komisije (EU) o spremembi Priloge XVII (akrilamid) k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D010376/02 - 2010/2929(RPS) - rok: 14/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Osnutek direktive Komisije ../…/EU z dne […] o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev bifentrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (D010779/02 - 2010/2907(RPS) - rok: 08/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek direktive Komisije ../…/EU z dne […] o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev fenoksikarba kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (D010784/02 - 2010/2904(RPS) - rok: 08/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek direktive Komisije ../…/EU z dne […] o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev nonanojske kisline kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (D010785/02 - 2010/2905(RPS) - rok: 08/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek direktive Komisije ../…/EU o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetata kot aktivne snovi v prilogi I in IA k Direktivi (D010786/02 - 2010/2906(RPS) - rok: 08/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije z dne [...] o spremembi Uredbe (EU) št. 595/2010 v zvezi s podaljšanjem prehodnega obdobja za uporabo nekaterih zdravstvenih spričeval za mleko in mlečne izdelke, serum enoprstih kopitarjev in obdelane krvne proizvode, razen iz enoprstih kopitarjev za proizvodnjo tehničnih proizvodov (D011014/02 - 2010/2891(RPS) - rok: 05/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja (D011137/01 - 2010/2890(RPS) - rok: 05/01/2011)
posredovano pristojni: CULT
mnenje: EMPL

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/.. o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (D011178/02 - 2010/2894(RPS) - rok: 05/01/2011)
posredovano pristojni: REGI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/.. o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV k Uredbi tehničnemu napredku (D011188/01 - 2010/2903(RPS) - rok: 08/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije z dne [...] o spremembi odločb 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES in 2005/343/ES zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom (D011237/01 - 2010/2928(RPS) - rok: 13/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije o spremembi Direktive Komisije 2007/68/ES v zvezi z zahtevami o označevanju vin (D011352/02 - 2010/2902(RPS) - rok: 07/01/2011)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/.. z dne [...] o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) (D011505/01 - 2010/2897(RPS) - rok: 06/01/2011)
posredovano pristojni: ECON
mnenje: JURI


3. Priprave na vrhunsko srečanje skupine G20 (11. in 12. november) - Priprave na zasedanje Evropskega sveta (28. in 29.10) - Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili - Izboljšanje gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na vrhunsko srečanje skupine G20 (11. in 12. november) in Priprave na zasedanje Evropskega sveta (28. in 29.10)

Poročilo o finančni, gospodarski in socialni krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo) [2009/2182(INI)] - Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Poročilo s priporočili Komisiji o izboljšanju gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju [2010/2099(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Diogo Feio (A7-0282/2010)

Olivier Chastel (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Pervenche Berès (poročevalka) in Diogo Feio (poročevalec) sta predstavila poročili.

Govorili so Marta Andreasen (pripravljalka mnenja odbora BUDG), David Casa (pripravljalec mnenja odbora EMPL), António Fernando Correia De Campos (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Martin Schulz, ki je čestital Ramónu Jáureguiju Atondu za njegovo nedavno imenovanje za člana vlade v Španiji, Ramón Jáuregui Atondo (pripravljalec mnenja odbora AFCO), Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Martin Schulz, José Manuel Barroso o govoru Nigela Farageja, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Othmar Karas, Stephen Hughes, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Roberts Zīle, Ilda Figueiredo, Juozas Imbrasas, Krisztina Morvai, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Wolf Klinz, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Sirpa Pietikäinen, Udo Bullmann, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Strejček, Jürgen Klute in Jean-Paul Gauzès.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Govorili so Elisa Ferreira, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Robert Goebbels, Regina Bastos, Liisa Jaakonsaari, Iliana Ivanova, Ivailo Kalfin, Frank Engel, Burkhard Balz, Antonio Cancian, Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark in Theodoros Skylakakis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Jan Kozłowski, Gilles Pargneaux, Monika Flašíková Beňová, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Miguel Portas, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros, Antigoni Papadopoulou, Philippe Lamberts, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Rachida Dati, Vilija Blinkevičiūtė in Andreas Mölzer.

Govorili so Pervenche Berès, Diogo Feio, Olli Rehn (član Komisije) in Olivier Chastel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 20.10.2010 in točka 6.9 zapisnika z dne 20.10.2010.


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

Govoril je Janusz Wojciechowski o smrtnem napadu, ki se je včeraj pripetil v prostorih stranke Zakon in Pravičnost (PiS) v Lodžu.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Govorila sta Ria Oomen-Ruijten in Gerard Batten o prisotnosti balonov v dvorani.

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo (glasovanje)

Poročilo o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo [2010/2118(ACI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2010)0366)


4.2. Prilagoditev poslovnika Parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (glasovanje)

Poročilo o prilagoditvi poslovnika Parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo [2010/2127(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2010)0367)

°
° ° °

Jerzy Buzek (predsednik) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podpisala okvirni sporazum, čemur so prisostvovali Paulo Rangel, Klaus-Heiner Lehne, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Rebecca Harms, Dagmar Roth-Behrendt in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).


4.3. Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih Skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje [COM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Odbor za proračun Soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0368)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0368)


4.4. Sprememba Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ***I (glasovanje)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti [COM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0369)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0369)


4.5. Predlog spremembe proračuna št. 6/2010: Oddelek II - Evropski svet in Svet; Oddelek III - Komisija; Oddelek X - Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010: Oddelek II – Evropski svet in Svet; Oddelek III – Komisija; Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Odbor za proračun Soporočevalca: Roberto Gualtieri in László Surján (A7-0283/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0370)


5. Slavnostna seja - Vmesni nagovor predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzka

Parlament se je od 12.20 do 12.45 sestal na slavnostni seji zaradi vmesnega nagovora predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzka.


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

6. Čas glasovanja (nadaljevanje)

6.1. Predlog spremembe proračuna št. 3/2010: Oddelek III - Komisija - BAM (spremljevalni ukrepi za sektor banan) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta glede predloga spremembe proračuna št. 3/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek III – Komisija [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: László Surján (A7-0281/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0371)


6.2. Predlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2011 (glasovanje)

- Osnutki predlogov sprememb za odobrena proračunska sredstva za Oddelek III v predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2011 za Komisijo

- Osnutki predlogov sprememb za Oddelke I, II, IV, V, VI, VII, VIII in IX v predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2011 za Evropski parlament, Svet, Sodišče, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Varuha človekovih pravic in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

V skladu z določbami pogodb, morajo osnutki predlogov sprememb, če želijo biti sprejeti, zbrati glasove večine poslancev, ki sestavljajo Evropski parlament.

(Sprejeti osnutki predlogov sprememb se nahajajo v prilogi k "Sprejetim besedilom".)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Govori

Pred glasovanjem

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (poročevalka) je predlagala naslednje tehnične prilagoditve:

   1) Pisni predlog spremembe št. 1/2011:

Za vključitev pisnega predloga spremembe št.°1/2011 v obravnavo Parlamenta potrebujemo nekatere tehnične prilagoditve, tako v novem oddelku Evropska služba za zunanje delovanje kot v oddelku Komisija, zaradi predlogov prerazporeditev sredstev med oddelki.

V oddelku Evropska služba za zunanje delovanje to zadeva predvsem vključitve 1,85-odstotne prilagoditve plač v proračun za novo službo, kot je v primeru ostalih institucij. Zneski, ki jih zadeva pisni predlog spremembe v oddelku Komisija, bodo prav tako morali biti posledično prilagojeni.

To velja tudi za nekatere dopolnitve Evropskega parlamenta za upravne vrstice, ki jih je treba prilagoditi glede na končne zneske, vpisne v proračunske vrstice oddelka III.

   2) Agencije:

Opombe po proračunskih vrsticah za nekatere agencije bodo tehnično prilagojene, da bodo tako skladne s končno sprejetimi zneski.

   3) Opombe:

Vrstica 02 01 04 04: opombe, ki so bile sprejete pri dopolnitvi 996 se kot takšne dodajo k dopolnitvi 1010 o operacijski vrstici 02 02 01 (kot del svežnja o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih).

Vrstica 19 05 01: besede "z Združenimi državami" se črtajo iz naslova in opomb, v skladu s sklepom Odbora za proračun.

Vrstica 19 09 01: ustni predlog spremembe v Odboru za proračun se vstavi v opombe.

Dodajo se besede "S temi sredstvi naj bi se med drugim delno podprli pobudi kot sta fundacija EU–LAK (o kateri se je odločalo na vrhu voditeljev držav in vlad EU ter Latinske Amerike in Karibov) in Forum iz Biarritza".

   4) Preštevilčenje nekaterih proračunskih vrstic:

V izogib protislovjem pri številčenju nekaterih oblikovanih proračunskih vrstic in za spoštovanje pravil nomenklature, se bo izvedlo preštevilčenje proračunskih vrstic. To ne zadeva poglavja VFO (večletni finančni okvir) niti proračunskega poglavja dopolnitve, ki jo je sprejel Odbor za proračun, ampak zadeva dopolnitve 386, 389, 521, 833, 997, 998, 999, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023 in 1024.

Predsedujoči je ugotovil, da predlaganim prilagoditvam ni nasprotoval nihče.

Med glasovanjem

József Szájer o navodilih za glasovanje skupine PPE o dopolnitvi 967.

Göran Färm o navodilih za glasovanje skupine S&D o dopolnitvi 987.

Po glasovanju

Olivier Chastel (predsedujoči Svetu), ki se je seznanil z razlikami med Parlamentom in Svetom in se je strinjal s sklicem spravnega odbora v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


6.3. Stališče Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet - vsi oddelki (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 – vsi oddelki in pisnega predloga sprememb št. 1/2011 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalki: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska in Helga Trüpel (A7-0284/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0372).


6.4. Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2012 (glasovanje)

Predlog konference predsednikov

Govoril je

Joseph Daul, ki je zahteval preložitev glasovanja o časovnem razporedu, Martin Schulz, ki je zahtevo podprl, in Ashley Fox, ki je tej zahtevi nasprotovala.

Parlament je odobril zahtevo (EG) (380 glasov za, 250 glasov proti, 31 vzdržanih glasov).


6.5. Izboljšave na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo ***I (glasovanje)

Drugo poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Edite Estrela (A7-0032/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0373)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0373)

Govoril je

Carl Schlyter, ki je opozoril na napake v prevodu v švedski različici.


6.6. Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (Prenovitev) [COM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0374)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0374).


6.7. Vloga minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi (glasovanje)

Poročilo o vlogi minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi [2010/2039(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0375).


6.8. Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (glasovanje)

Poročilo o finančni, gospodarski in socialni krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo) [2009/2182(INI)] - Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0376).


6.9. Izboljšanje gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o izboljšanju gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju [2010/2099(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Diogo Feio (A7-0282/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0377).

Govoril je


Olle Schmidt, pred glasovanjem, ki je predlagal ustni predlog spremembe, s katerim bi dodali novo uvodno izjavo F a, ki je bil upoštevan.

°
° ° °

Predsednik je glede na pozno uro predlagal govorcem, vpisanim na seznam za ustne obrazložitve glasovanja, da jih posredujejo pisno, oziroma, da jih izrečejo jutri.

Govoril je Michał Tomasz Kamiński, ki je predsedniku čestital za njegovo vodenje časa glasovanja.

O obrazložitvi glasovanj so govorile Nicole Sinclaire, Barbara Matera in Licia Ronzulli.


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustna obrazložitev glasovanja:

Predlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2011

Nicole Sinclaire


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Marita Ulvskog je sporočila, da zaradi tehničnih težav, povezanih z njeno glasovalno napravo, ni mogla sodelovati pri številnih glasovanjih.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Maria Da Graça Carvalho je bila prisotna na seji 7. oktobra 2010, vendar njeno ime ni navedeno na listi prisotnosti.


10. Instrument za stabilnost ***I - Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***I - Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***I - Instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami ***I - Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1717/2006 o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost [COM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu [COM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu [COM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Odbor za zunanje zadeve.Soporočevalca: Kinga Gál in Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom [COM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja [COM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner je predstavila poročilo.

Govoril je Franz Obermayr, ki je obžaloval nizko udeležbo poslancev v dvorani.

Iva Zanicchi, Kinga Gál in Barbara Lochbihler so predstavile poročila.

Govorila sta Andris Piebalgs (član Komisije) in Olivier Chastel (predsedujoči Svetu).

Govorili so Barbara Lochbihler (pripravljalka mnenja odbora AFET), Nirj Deva (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Ivailo Kalfin (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Gianluca Susta v imenu skupine S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Franziska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Heidi Hautala, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif in Richard Howitt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška in Franz Obermayr.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" sta govorila Mariya Nedelcheva in Andrew Henry William Brons.

Govorili so Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (poročevalec) in Charles Goerens (poročevalec).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 21.10.2010, točka 7.2 zapisnika z dne 21.10.2010, točka 7.3 zapisnika z dne 21.10.2010, točka 7.4 zapisnika z dne 21.10.2010 in točka 7.5 zapisnika z dne 21.10.2010.


11. Ukrajina (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Ukrajina

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Henryk Migalski, Adrian Severin v imenu skupine S&D, Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, György Schöpflin, Marek Siwiec, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Siwiec in Rebecca Harms, Kristian Vigenin, Traian Ungureanu in Hannes Swoboda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kyriakos Mavronikolas, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski, Jaromír Kohlíček, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Mariya Nedelcheva, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock in Lena Kolarska-Bobińska

Govorili so Štefan Füle, Michael Gahler in Hannes Swoboda.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE o Ukrajini (B7-0571/2010)

- Jaromír Kohlíček in Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o Ukrajini o Ukrajini (B7-0574/2010)

- Rebecca Harms in Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Ukrajinio razmerah v Ukrajini (B7-0575/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin in Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D o Ukrajinio Ukrajini (B7-0576/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański in Roberts Zīle v imenu skupine ECR o Ukrajinio Ukrajini (B7-0577/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu in Inese Vaidere v imenu skupine PPE o Ukrajinio Ukrajini (B7-0578/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 21.10.2010.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.55 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 18.00.)


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

12. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B7-0552/2010).

Vprašanje 1 (Marian Harkin): Konvencija ZN o pravicah invalidov.

Olivier Chastel (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marian Harkin, Janusz Władysław Zemke in Vilija Blinkevičiūtė.

Vprašanje 2 (Gay Mitchell): Zdravljenje epilepsije.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in na dodatno vprašanje, ki ga je postavila Mairead McGuinness (ki je nadomeščala avtorja).

Vprašanje 3 (Seán Kelly): Usklajevanje stališča EU pred konferenco v Cancunu.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău in Franz Obermayr.

Vprašanje 4 (Georgios Papanikolaou): Program predsedstva - predčasna prekinitev šolanja.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Georgios Papanikolaou, Vilija Blinkevičiūtė in Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 5 (Jim Higgins): Cilj EU o popolni odpravi kopenskih min.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Jim Higgins, Paul Rübig in Seán Kelly.

Vprašanje 6 (Vilija Blinkevičiūtė): Vzpostavitev organa za spremljanje nasilja nad ženskami.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Vilija Blinkevičiūtė in Paul Rübig.

Vprašanje 7 (José Manuel Fernandes): Biološki odpadki.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil José Manuel Fernandes.

Vprašanje 8 (Mairead McGuinness): Možnost ponovnega pojava recesije: vzdržljivost cilja 3-odstotnega primanjkljaja.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Mairead McGuinness, Brian Crowley in Georgios Papanikolaou.

Vprašanje 9 (Silvia-Adriana Ţicău): Ukrepi, ki jih je predvidel Svet, da bi olajšal prost pretok delavcev med državami članicami.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou in Nicole Sinclaire.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


13. Sestava odborov

Na zahtevo skupine S&D je Parlament potrdil naslednje imenovanje:

odbor AFCO: Enrique Guerrero Salom namesto Ramóna Jáureguija Atonde.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.05, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

14. Pomoč za Pakistan in morebitne posledice za evropski industrijski sektor (razprava)

Izjava Komisije: Pomoč za Pakistan in morebitne posledice za evropski industrijski sektor

Karel De Gucht (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Nuno Melo v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Jacek Włosowicz v imenu skupine ECR, Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Sajjad Karim, Joe Higgins, Cristiana Muscardini, Josefa Andrés Barea in Christofer Fjellner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lara Comi, Jörg Leichtfried, Jean Lambert, João Ferreira, Claudio Morganti, Georgios Papanikolaou, Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Govoril je Karel De Gucht.

Razprava se je zaključila.


15. Navedba države porekla za določene izdelke, uvožene iz tretjih držav ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o navedbi države porekla za določene izdelke, uvožene iz tretjih držav [COM(2005)0661 - C7-0048/2010- 2005/0254(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

Cristiana Muscardini je predstavila poročilo.

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Govorili so Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Kader Arif v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Malika Benarab-Attou, Jacky Hénin, Jaroslav Paška in Zuzana Roithová.

PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
podpredsednik

Govorili so Jörg Leichtfried, Antonio Cancian, Sergio Gutiérrez Prieto in Peter Šťastný.

Po postopku "catch the eye" so govorili Giovanni Collino, Mario Pirillo, Peter Jahr, Sergio Paolo Francesco Silvestris, João Ferreira in Seán Kelly.

Govorila sta Karel De Gucht in Cristiana Muscardini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 21.10.2010.


16. Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA) (razprava)

Izjava Komisije: Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA)

Karel De Gucht (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Kader Arif v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Christofer Fjellner, Françoise Castex, Christian Engström, Jörg Leichtfried, Judith Sargentini in Monika Flašíková Beňová.

Po postopku "catch the eye" je govorila Zuzana Roithová.

Govoril je Karel De Gucht.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


17. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 449.494/OJJE).


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.55.

Klaus Welle

Libor Rouček

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov