Index 
Protokoll
PDF 233kWORD 175k
Onsdagen den 20 oktober 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Förberedelser inför G20-toppmötet (den 11-12 november) - Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 28-29 oktober) - Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ - Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU , i synnerhet i euroområdet (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (omröstning)
  
4.2.Anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (omröstning)
  
4.3.Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ***I (omröstning)
  
4.4.Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper ***I (omröstning)
  
4.5.Förslag till ändringsbudget nr 6/2010 : Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet , Avsnitt III - Kommissionen, Avsnitt X - Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (omröstning)
 5.Högtidligt möte - Anförande av Jerzy Buzek med anledning av att halva mandattiden som Europaparlamentets talman löpt ut
 6.Omröstning (fortsättning)
  
6.1.Förslag till ändringsbudget nr 3/2010: Avsnitt III - Kommissionen - Stödåtgärder för bananer (omröstning)
  
6.2.Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 (omröstning)
  
6.3.Parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar - alla avsnitt (omröstning)
  
6.4.Kalender för Europaparlamentets sammanträdesperioder - 2012 (omröstning)
  
6.5.Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar ***I (omröstning)
  
6.6.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner ***I (omröstning)
  
6.7.Minimiinkomstens roll när det gäller att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle för alla i Europa (omröstning)
  
6.8.Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (omröstning)
  
6.9.Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU , i synnerhet i euroområdet (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Stabilitetsinstrumentet ***I - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***I - Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***I - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I (debatt)
 11.Ukraina (debatt)
 12.Frågestund (frågor till rådet)
 13.Utskottens sammansättning
 14.Bistånd till Pakistan och eventuella konsekvenser för EU:s industrisektor (debatt)
 15.Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer ***I (debatt)
 16.Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

°
° ° °

Talare: Edit Herczog om debatten om översynen av budgeten som hade ägt rum under gårdagen (punkt 13 i protokollet av den 19.10.2010), för begära att det betänkande som antagits av ITRE-utskottet skulle översändas till rådet.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens direktiv ../…/EU av den […] om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (D005510/04 - 2010/2901(RPS) - tidsfrist: 07/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller hägnat och frilevande vilt samt kött av hägnat och frilevande vilt (D008453/06 - 2010/2913(RPS) - tidsfrist: 13/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 vad gäller hägnat vilt (D008455/05 - 2010/2912(RPS) - tidsfrist: 12/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D010323/02 - 2010/2892(RPS) - tidsfrist: 05/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga XIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D010324/02 - 2010/2893(RPS) - tidsfrist: 05/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga XVII (akrylamid) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D010376/02 - 2010/2929(RPS) - tidsfrist: 14/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Utkast till kommissionens direktiv ../…/EU av den […] om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp bifentrin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (D010779/02 - 2010/2907(RPS) - tidsfrist: 08/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv ../…/EU av den […] om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp fenoxikarb som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (D010784/02 - 2010/2904(RPS) - tidsfrist: 08/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv ../…/EU av den […] om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp nonansyra som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (D010785/02 - 2010/2905(RPS) - tidsfrist: 08/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv ../…/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp (Z,E)-tetradeka-9,12-dienylacetat som ett verksamt ämne i bilagorna I och IA till direktivet (D010786/02 - 2010/2906(RPS) - tidsfrist: 08/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av förordning (EU) nr 595/2010 vad gäller förlängning av övergångsperioden för användning av vissa hälsointyg för mjölk och mjölkprodukter, serum från hästdjur och behandlade blodprodukter, utom från hästdjur, för framställning av tekniska produkter (D011014/02 - 2010/2891(RPS) - tidsfrist: 05/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem (D011137/01 - 2010/2890(RPS) - tidsfrist: 05/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: EMPL

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (D011178/02 - 2010/2894(RPS) - tidsfrist: 05/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV till den tekniska utvecklingen (D011188/01 - 2010/2903(RPS) - tidsfrist: 08/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2002/741/EG, 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2003/200/EG, 2005/341/EG och 2005/343/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter (D011237/01 - 2010/2928(RPS) - tidsfrist: 13/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning om ändring av kommissionens direktiv 2007/68/EG vad gäller märkningskrav för vin (D011352/02 - 2010/2902(RPS) - tidsfrist: 07/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/.. om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på förbättringar av IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) (D011505/01 - 2010/2897(RPS) - tidsfrist: 06/01/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI


3. Förberedelser inför G20-toppmötet (den 11-12 november) - Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 28-29 oktober) - Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ - Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU , i synnerhet i euroområdet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför G20-toppmötet (den 11-12 november) och Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 28-29 oktober)

Betänkande om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (delbetänkande) [2009/2182(INI)] - Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen.Föredragande: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU , i synnerhet i euroområdet [2010/2099(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor.Föredragande: Diogo Feio (A7-0282/2010)

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Pervenche Berès (föredragande) och Diogo Feio (föredragande) redogjorde för betänkandena.

Talare: Marta Andreasen (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), David Casa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), António Fernando Correia De Campos (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Martin Schulz för att gratulera Ramón Jáuregui Atondo för utnämningen till ledamot av den spanska regeringen, Ramón Jáuregui Atondo (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen som även besvarade en blåkortsfråga från Martin Schulz, José Manuel Barroso om inlägget av Nigel Farage, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Othmar Karas, Stephen Hughes, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Roberts Zīle, Ilda Figueiredo, Juozas Imbrasas, Krisztina Morvai, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Wolf Klinz, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Sirpa Pietikäinen, Udo Bullmann, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Strejček, Jürgen Klute och Jean-Paul Gauzès.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Elisa Ferreira, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Robert Goebbels, Regina Bastos, Liisa Jaakonsaari, Iliana Ivanova, Ivailo Kalfin, Frank Engel, Burkhard Balz, Antonio Cancian, Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark och Theodoros Skylakakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Jan Kozłowski, Gilles Pargneaux, Monika Flašíková Beňová, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Miguel Portas, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros, Antigoni Papadopoulou, Philippe Lamberts, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Rachida Dati, Vilija Blinkevičiūtė och Andreas Mölzer.

Talare: Pervenche Berès, Diogo Feio, Olli Rehn (ledamot av kommissionen) och Olivier Chastel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 20.10.2010 och punkt 6.9 i protokollet av den 20.10.2010.


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

Talare: Janusz Wojciechowski om det överfall med dödlig utgång som ägde rum under gårdagen i det poslka partiet Lag och rättvisas lokaler i Lodz.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talare: Ria Oomen-Ruijten och Gerard Batten om förekomsten av ballonger i kammaren.

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


4.1. Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (omröstning)

Betänkande om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen [2010/2118(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor.Föredragande: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0366)


4.2. Anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (omröstning)

Betänkande om anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen [2010/2127(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor.Föredragande: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0367)

°
° ° °

Jerzy Buzek (talman) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) undertecknade ramavtaleten i närvaro av Paulo Rangel, Klaus-Heiner Lehne, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Rebecca Harms, Dagmar Roth-Behrendt och Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande)..


4.3. Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder [KOM(2010)0085 - C7-0086/2010- 2010/0054(COD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Ingeborg Gräßle och Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0368)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0368)


4.4. Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper ***I (omröstning)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna [KOM(2010)0309 - C7-0146/2010- 2010/0171(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor.Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0369)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0369)


4.5. Förslag till ändringsbudget nr 6/2010 : Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet , Avsnitt III - Kommissionen, Avsnitt X - Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2010 för Europeiska unionen för budgetåret 2010, Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet, Avsnitt III - Kommissionen, Avsnitt X - Europeiska avdelningen för yttre åtgärder [13475/2010 - C7-0262/2010- 2010/2094(BUD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Roberto Gualtieri och László Surján (A7-0283/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0370)


5. Högtidligt möte - Anförande av Jerzy Buzek med anledning av att halva mandattiden som Europaparlamentets talman löpt ut

Kl. 12.20–12.45 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för ett anförande av Jerzy Buzek med anledning av att halva mandattiden som Europaparlamentets talman löpt ut.


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

6. Omröstning (fortsättning)

6.1. Förslag till ändringsbudget nr 3/2010: Avsnitt III - Kommissionen - Stödåtgärder för bananer (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen [13472/2010 - C7-0263/2010- 2010/2048(BUD)] - Budgetutskottet.Föredragande: László Surján (A7-0281/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0371)


6.2. Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 (omröstning)

- Ändringsförslag beträffande de anslag som omfattas av avsnitt III i förslaget till allmän budget för 2011 avseende kommissionen

- Ändringsförslag beträffande avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX i förslaget till allmän budget för budgetåret 2011 avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen

I enlighet med fördragen måste en majoritet av parlamentets samtliga ledamöter rösta för ett ändringsförslag för att det ska antas

(Antagna förslag till ändringar återfinns i bilagan till "Antagna texter")

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Inlägg:

Före omröstningen

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (föredragande) föreslog följande justeringar av teknisk natur:

   1) Ändringsskrivelse nr 1/2011:

När det gäller införande av Ändringsskrivelse nr 1/2011 i parlamentets behandling är vissa tekniska jsuteringar nödvändiga, som i det nya avsnittet Europeiska utrikestjänsten och avsnittet för kommissionen, med anledning av förslag till anslagsöverföringar mellan avsnitten.

I avsnittet Europeiska utrikestjänsten gäller detta främst införandet i budgeten av en lönejustering på 1,85% för den nya tjänsten, i likhet med övriga institutioner. De belopp som berörs av ändringsskrivelsen i avsnittet för kommissionen måste också justeras i enlighet med detta.

Detta gäller även vissa ändringar från parlamentet för administrativa budgetposter som måste anpassas till de slutliga belopp som förts in i budgetposterna för avsnitt III.

   2) Decentraliserade organ:

Anmärkningarna avseende budgetposter för vissa av de decentralicerade organen kommer att anpassas tekniskt för att de ska överensstämma med de belopp som slutligen antagits.

   3) Anmärkningar:

Budgetpost 02 01 04 04: de anmärkningar som antagits för ändring 996 ska läggas till i likhet med ändringsförslag 1010 för driftsbudgetpost 02 02 01 (som del av paketet för pilotprojekt och förberedande åtgärder).

Budgetpost 19 05 01: orden "andra än Förenta staterna" utgår ur titeln och anmärkningarna i enlighet med budgetutskottets beslut.

Budgetpost 19 09 01: ett muntligt ändringsförslag som antogs av budgetutskottet ska läggas till anmärkningarna.

Orden "Detta anslag syftar till del att stödja, bland annat, initiativ som Stiftelsen EU-Latinamerika/Västindien (beslut från topmötet mellan stats- och regeringscheferna från EU och Latinamerika/Västindien), och Biarritzforumet" läggs till.

   4) Omnumrering av vissa budgetposter:

För att undvika motsägelser i numreringen av vissa inrättade budgetposter, och för att följa kontoplanen, kommer en omnumrering av budgetosterna att göras. Detta kommer varken att påverka kapitlet för den fleråriga budgetramen eller budgetkapitlet för ändringar som antagits av budgetutskottet, utan avser endast ändringarna 386, 389, 521, 833, 997, 998, 999, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023 och 1024.

Talmannen konstaterade att ingen hade motsatt sig de föreslagna justeringarna.

Under omröstningen

József Szájer om PPE-gruppens voteringsanvisningar för ändringsförslag 967.

Göran Färm om S&D-gruppens voteringsanvisningar för ändringsförslag 987.

Efter omröstningen

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) konstaterade att det förelåg skillnader mellan Europaparlamentet och rådet och gav sitt samtycke till sammankallande av förlikningskommittén i enlighet med artikel 314.4c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


6.3. Parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar - alla avsnitt (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 - alla avsnitt och ändringsskrivelse nr 1/2011 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 [12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)] - Budgetutskottet. Medföredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel (A7-0284/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0372).


6.4. Kalender för Europaparlamentets sammanträdesperioder - 2012 (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen

Inlägg:

Joseph Daul, för att begära att omröstningen om sammanträdeskalendern skulle skjutas upp, Martin Schulz, för att stödja begäran, och Ashley Fox som motsatte sig denna begäan.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (380 röster för, 250 röster emot, 31 nedlagda).


6.5. Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar ***I (omröstning)

Betänkande 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.Föredragande: Edite Estrela (A7-0032/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0373)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0373)

Inlägg:

Carl Schlyter, som rapporterade att det förekom fel i den svenska versionen.


6.6. Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (omarbetning) [KOM(2009)0126 - C7-0044/2009- 2009/0054(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.Föredragande: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0374)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0374).


6.7. Minimiinkomstens roll när det gäller att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle för alla i Europa (omröstning)

Betänkande om vikten av ett system med minimiinkomst för att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle som är öppet för alla i Europa [2010/2039(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor.Föredragande: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0375.


6.8. Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (omröstning)

Betänkande om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (delbetänkande) [2009/2182(INI)] - Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen.Föredragande: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0376).


6.9. Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU , i synnerhet i euroområdet (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU , i synnerhet i euroområdet [2010/2099(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor.Föredragande: Diogo Feio (A7-0282/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0377).

Inlägg:


Olle Schmidt, före omröstningen, för att lägga fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till ett skäl F a) nytt, vilket beaktades.

°
° ° °

Talmannen föreslog med tanke på att man var försenade, att talare som var uppskrivna för muntliga röstförklaringar skulle lämna in dem skriftligt eller göra inläggen under morgiondagen.

Talare: Michał Tomasz Kamiński för att berömma talmannen för hans sätt att sköta omröstningen.

Följande ledamöter gjorde inlägg om röstförklaringarna: Nicole Sinclaire, Barbara Matera och Licia Ronzulli.


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011

Nicole Sinclaire


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Marita Ulvskog hade meddelat att hon på grund av tekniska orsaker som hade att göra med hennes omröstningsapparat inte hade kunnat delta i ett antal omröstningar.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Maria Da Graça Carvalho hade varit närvarande vid sammanträdet den 7 oktober 2010 men hennes namn var inte med på närvarolistan.


10. Stabilitetsinstrumentet ***I - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***I - Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***I - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1717/2006 om upprättande av ett stabilitetsinstrument [KOM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor.Föredragande: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen [KOM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Utskottet för utveckling.Föredragande: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen [KOM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor.medföredragande: Kinga Gál och Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier [KOM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Utskottet för internationell handel.Föredragande: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete [KOM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Utskottet för utveckling.Föredragande: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franz Obermayr som beklagade att så få ledamöter var närvarande i kammaren.

Iva Zanicchi, Kinga Gál och Barbara Lochbihler redogjorde för betänkandena.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) och Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Barbara Lochbihler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Nirj Deva (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Ivailo Kalfin (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Tunne Kelam för PPE-gruppen, Gianluca Susta för S&D-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes som besvarade en blåkortsfråga från Heidi Hautala, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška och Franz Obermayr.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mariya Nedelcheva och Andrew Henry William Brons.

Talare: Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (föredragande) och Charles Goerens (föredragande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 21.10.2010, punkt 7.2 i protokollet av den 21.10.2010, punkt 7.3 i protokollet av den 21.10.2010, punkt 7.4 i protokollet av den 21.10.2010 och punkt 7.5 i protokollet av den 21.10.2010.


11. Ukraina (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ukraina

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, som även besvarade en blåkortsfråga från Marek Henryk Migalski, Adrian Severin för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, György Schöpflin, Marek Siwiec, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere, som även besvarade två blåkortsfrågor från Marek Siwiec och Rebecca Harms, Kristian Vigenin, Traian Ungureanu och Hannes Swoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kyriakos Mavronikolas, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski, Jaromír Kohlíček, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Mariya Nedelcheva, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock och Lena Kolarska-Bobińska

Talare: Štefan Füle, Michael Gahler och Hannes Swoboda.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om Ukraina (B7-0571/2010)

- Jaromír Kohlíček och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om Ukraina om Ukraina (B7-0574/2010)

- Rebecca Harms och Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ukraina (B7-0575/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, om Ukraina om Ukraina (B7-0576/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański och Roberts Zīle för ECR-gruppen, om Ukraina om Ukraina (B7-0577/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu och Inese Vaidere för PPE-gruppen, om Ukrainaom Ukraina (B7-0578/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 21.10.2010.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.55, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

12. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B7-0552/2010).

Fråga 1 (Marian Harkin): FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Marian Harkin, Janusz Władysław Zemke och Vilija Blinkevičiūtė.

Fråga 2 (Gay Mitchell): Epilepsibehandling.

Olivier Chastel besvarade frågan samt en följdfråga från Mairead McGuinness (ersatte frågeställaren).

Fråga 3 (Seán Kelly): Samordningen av EU:s hållning i Cancún.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău och Franz Obermayr.

Fråga 4 (Georgios Papanikolaou): Ordförandeskapets program - avbruten skolgång.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papanikolaou, Vilija Blinkevičiūtė och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 5 (Jim Higgins): EU:s mål att helt avskaffa landminor.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins, Paul Rübig och Seán Kelly.

Fråga 6 (Vilija Blinkevičiūtė): Inrättande av ett europeiskt övervakningsorgan för våld mot kvinnor.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Vilija Blinkevičiūtė och Paul Rübig.

Fråga 7 (José Manuel Fernandes): Biologiskt avfall.

Olivier Chastel besvarade frågan samt en följdfråga från José Manuel Fernandes.

Fråga 8 (Mairead McGuinness): Eventuell återkommande recession - målet på 3 % och dess hållbarhet.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Mairead McGuinness, Brian Crowley och Georgios Papanikolaou.

Fråga 9 (Silvia-Adriana Ţicău): Rådets åtgärder för att främja den fria rörligheten för arbetstagare mellan medlemsstaterna.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou och Nicole Sinclaire.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


13. Utskottens sammansättning

På begäran av S&D-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

utskottet AFCO: Enrique Guerrero Salom i stället för Ramón Jáuregui Atondo


(Sammanträdet avbröts kl. 19.05 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

14. Bistånd till Pakistan och eventuella konsekvenser för EU:s industrisektor (debatt)

Uttalande av kommissionen: Bistånd till Pakistan och eventuella konsekvenser för EU:s industrisektor

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Nuno Melo för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Jacek Włosowicz för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Sajjad Karim, Joe Higgins, Cristiana Muscardini, Josefa Andrés Barea och Christofer Fjellner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lara Comi, Jörg Leichtfried, Jean Lambert, João Ferreira, Claudio Morganti, Georgios Papanikolaou, Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, som även besvarade en blåkortsfråga från William (The Earl of) Dartmouth och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talare: Karel De Gucht.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer [KOM(2005)0661 - C7-0048/2010- 2005/0254(COD)] - Utskottet för internationell handel.Föredragande: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

Cristiana Muscardini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Kader Arif för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Malika Benarab-Attou, Jacky Hénin, Jaroslav Paška och Zuzana Roithová.

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

Talare: Jörg Leichtfried, Antonio Cancian, Sergio Gutiérrez Prieto och Peter Šťastný.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni Collino, Mario Pirillo, Peter Jahr, Sergio Paolo Francesco Silvestris, João Ferreira och Seán Kelly.

Talare: Karel De Gucht och Cristiana Muscardini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 21.10.2010.


16. Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta)

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Kader Arif för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Christofer Fjellner, Françoise Castex, Christian Engström, Jörg Leichtfried, Judith Sargentini och Monika Flašíková Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová.

Talare: Karel De Gucht.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle läggas fram senare.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: Nästa sammanträdesperiod.


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 449.494/OJJE).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.55.

Klaus Welle

Libor Rouček

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy