Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0060B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0188/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0188/2010

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0380

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

7.3. Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως [COM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Kinga Gál και Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0380)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0380)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου