Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 227kWORD 150k
Torstai 21. lokakuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Toteutetut uudistukset ja kehitys Moldovan tasavallassa (keskustelu)
 4.Merellä kadonneet kontit ja niiden korvaaminen (keskustelu)
 5.Yhdennetty meripolitiikka (keskustelu)
 6.Saharov-palkinto 2010 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 7.Äänestykset
  
7.1.Vakautusväline ***I (äänestys)
  
7.2.Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I (äänestys)
  
7.3.Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I (äänestys)
  
7.4.Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline ***I (äänestys)
  
7.5.Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I (äänestys)
  
7.6.Tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitseminen ***I (äänestys)
  
7.7.Eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuus (äänestys)
  
7.8.Ukraina (äänestys)
  
7.9.Toteutetut uudistukset ja kehitys Moldovan tasavallassa (äänestys)
  
7.10.Yhdennetty meripolitiikka (äänestys)
  
7.11.EU:n ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteet (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
11.1.Pakkohäädöt Zimbabwessa
  
11.2.Kambodža, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapaus
  
11.3.Ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasiassa (Venäjän federaatio) ja Oleg Orlovia koskeva rikostutkinta
 12.Äänestykset
  
12.1.Pakkohäädöt Zimbabwessa (äänestys)
  
12.2.Kambodža, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapaus (äänestys)
  
12.3.Ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasiassa (Venäjän federaatio) ja Oleg Orlovia koskeva rikostutkinta (äänestys)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Valtakirjojen tarkastus
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

TORSTAI 21. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
varapuhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

Mario Pirillo käytti puheenvuoron Calabriaan 18. lokakuuta 2010 iskeneestä myrskystä ja ilmaisi solidaarisuutensa asianomaisille (puhemies yhtyi puheenvuoroon).


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella (KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella (KOM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta (KOM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (10496/2010 - C7-0330/2010 - 2010/0102(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Määrärahasiirtoesitys DEC 38/2010 - Pääluokka III - Komissio (N7-0058/2010 - C7-0331/2010 - 2010/2240(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Saksa) (KOM(2010)0568 - C7-0332/2010 - 2010/2241(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Oikaisukirjelmä nro 1 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: Neuvoston kanta 15. lokakuuta 2010 (15000/2010 - C7-0333/2010 - 2010/2001(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenia) (KOM(2010)0582 - C7-0334/2010 - 2010/2243(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (13988/2010 - C7-0335/2010 - 2009/0115(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä (13989/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Määrärahasiirtoesitys DEC 37/2010 - Pääluokka III - Komissio (N7-0059/2010 - C7-0337/2010 - 2010/2244(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


3. Toteutetut uudistukset ja kehitys Moldovan tasavallassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Toteutetut uudistukset ja kehitys Moldovan tasavallassa

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta, Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Traian Ungureanu, Iliana Malinova Iotova, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Elena Băsescu, Kristian Vigenin, Cristian Dan Preda, Marek Siwiec ja Eduard Kukan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Mario Pirillo ja Andrew Henry William Brons.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta Moldovan tasavallan tilanteesta ja maassa toteutetuista uudistuksista (B7-0572/2010)

- Graham Watson, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta Moldovan tilanteesta (B7-0573/2010)

- Jiří Maštálka, Rui Tavares ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta Moldovan tasavallan tilanteesta ja maassa toteutetuista uudistuksista (B7-0579/2010)

- Tatjana Ždanoka ja Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta Moldovan tasavallan tilanteesta (B7-0580/2010)

- Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta Moldovan tasavallan tilanteesta ja maassa toteutetuista uudistuksista (B7-0581/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba ja Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta Moldovan tasavallan tilanteesta ja maassa toteutetuista uudistuksista (B7-0582/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.9.


4. Merellä kadonneet kontit ja niiden korvaaminen (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0115/2010) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Merellä kadonneet kontit ja niiden korvaaminen (B7-0469/2010)

Brian Simpson esitteli suullisen kysymyksen.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Dominique Riquet PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta ja Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Rainer WIELAND
varapuhemies

Puheenvuorot: Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Jim Higgins, Inés Ayala Sender ja Jörg Leichtfried.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mario Pirillo.

Puheenvuorot: Brian Simpson ja Máire Geoghegan-Quinn.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Yhdennetty meripolitiikka (keskustelu)

Mietintö yhdennetystä meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet [2010/2040(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

Gesine Meissner esitteli laatimansa mietinnön.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Kuhn (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Stavrakakis (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Koumoutsakos PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Franz Obermayr, Ville Itälä, Guido Milana, Corinne Lepage, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Nick Griffin, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Britta Reimers, Elie Hoarau, Maria do Céu Patrão Neves, Spyros Danellis ja Debora Serracchiani.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marian-Jean Marinescu, Luís Paulo Alves, Michael Theurer, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Petru Constantin Luhan, Kriton Arsenis, Werner Kuhn, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Josefa Andrés Barea, Mario Pirillo ja Inés Ayala Sender.

Puheenvuorot: Máire Geoghegan-Quinn ja Gesine Meissner.

Paul Rübig käytti puheenvuoron keskustelun järjestämisestä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.10.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

6. Saharov-palkinto 2010 (ilmoitus palkinnon saajasta)

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on tämänpäiväisessä kokouksessaan päättänyt myöntää vuoden 2010 Saharov-palkinnon kuubalaiselle toisinajattelijalle Guillermo Fariñasille.

Palkinto luovutetaan joulukuussa 2010.

Marie-Christine Vergiat käytti puheenvuoron.


Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Vakautusväline ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0378)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0378)


7.2. Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0379)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0379)


7.3. Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I (äänestys)

Mietintö: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Yhteisesittelijät: Kinga Gál ja Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0380)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0380)


7.4. Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0381)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0381)


7.5. Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta [KOM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A7-0285/2010)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0382)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0382)


7.6. Tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitseminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä [KOM(2005)0661 - C7-0048/2010- 2005/0254(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0383)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0383)

Puheenvuorot:

- Cristiana Muscardini (esittelijä) esitellääkseen äänestyksen ja ehdottaakseen tarkistukseen 19 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

- Licia Ronzulli tarkistuksen 43 kohta kohdalta -äänestyksestä.


7.7. Eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuus (äänestys)

Mietintö eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta [2010/2051(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0384)


7.8. Ukraina (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0571/2010, B7-0574/2010, B7-0575/2010, B7-0576/2010, B7-0577/2010 ja B7-0578/2010

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0571/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0571/2010, B7-0575/2010, B7-0577/2010 ja B7-0578/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, György Schöpflin, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Jacek Protasiewicz ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta,

Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta,

Werner Schulz ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot:

Hannes Swoboda ehdotti äänestyksen siirtämistä seuraavalle Brysselissä pidettävälle istuntojaksolle, Michał Tomasz Kamiński kannatti pyyntöä, Michael Gahler vastusti pyyntöä, ja Francesco Enrico Speroni pyysi äänestyspäivämäärää koskevaa täsmennystä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (317 puolesta, 270 vastaan, 19 tyhjää).

Ukrainaa koskeva äänestys siirrettiin seuraavalle Brysselissä pidettävälle istuntojaksolle.


7.9. Toteutetut uudistukset ja kehitys Moldovan tasavallassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 ja B7-0582/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0572/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 ja B7-0582/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta

Graham Watson, Leonidas Donskis ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta

Werner Schulz, Tatjana Ždanoka ja Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba ja Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta

Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0385)

Puheenvuorot:

Monica Luisa Macovei esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Vytautas Landsbergis esitti suullisen tarkistuksen 11 kappaleeseen, joka hyväksyttiin.


7.10. Yhdennetty meripolitiikka (äänestys)

Mietintö yhdennetystä meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet [2010/2040(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0386)

Puheenvuorot:

Saïd El Khadraoui esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.11. EU:n ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteet (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteista [2010/2026(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0387)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Jarosław Kalinowski

Puhetta johti László TŐKÉS
varapuhemies

Mietintö Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Tunne Kelam

Mietintö Gay Mitchell - A7-0078/2009
Jarosław Kalinowski, Seán Kelly

Mietintö Edvard Kožušník - A7-0276/2010
Alajos Mészáros

Mietintö Cristiana Muscardini - A7-0273/2010
Siiri Oviir

Toteutetut uudistukset ja kehitys Moldovan tasavallassa - RC-B7-0572/2010
Laima Liucija Andrikienė

Mietintö Gesine Meissner - A7-0266/2010
Laima Liucija Andrikienė

Mietintö Helmut Scholz - A7-0277/2010
Miroslav Mikolášik, Laima Liucija Andrikienė

Eilisiä äänestyksiä koskevat äänestysselitykset

Mietintö László Surján - A7-0281/2010
Daniel Hannan

Mietintö Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel - A7-0284/2010
Daniel Hannan ja Martin Kastler edeltävästä puheenvuorosta

Mietintö Edite Estrela - A7-0032/2010
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ville Itälä, Mitro Repo ja Martin Kastler


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Christine De Veyrac ilmoitti, että hän ei osallistunut keskiviikkona 20. lokakuuta 2010 mietinnöstä Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0284/2010) toimitettuun äänestykseen, joka koski tarkistusta 18 (3. osa) ja tarkistusta 8P.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti Libor ROUČEK
varapuhemies

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Raül Romeva i Rueda käytti puheenvuoron Länsi-Saharan tilanteesta.

°
° ° °

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 19.10.2010, kohta 4)


11.1. Pakkohäädöt Zimbabwessa

Päätöslauselmaesitykset B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0586/2010, B7-0587/2010 ja B7-0588/2010

Anneli Jäätteenmäki, Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Alain Cadec ja Nirj Deva esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Timo Soini EFD-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Corina Creţu ja Jaroslav Paška.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei ja Charles Tannock.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 12.1.


11.2. Kambodža, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0592/2010, B7-0593/2010 ja B7-0594/2010

Marietje Schaake, Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Charles Tannock ja Monica Luisa Macovei esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Sari Essayah PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda ja Jaroslav Paška.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 12.2.


11.3. Ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasiassa (Venäjän federaatio) ja Oleg Orlovia koskeva rikostutkinta

Päätöslauselmaesitykset B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 ja B7-0599/2010

Heidi Hautala, Marietje Schaake, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jarosław Leszek Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Alexander Mirsky S&D-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola ja Bogusław Sonik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaromír Kohlíček ja Ana Gomes.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 12.3.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Pakkohäädöt Zimbabwessa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0586/2010, B7-0587/2010 ja B7-0588/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0583/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0587/2010 ja B7-0588/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Elmar Brok ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Konrad Szymański ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0388)

(Päätöslauselmaesitys B7-0586/2010 raukesi.)


12.2. Kambodža, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0592/2010, B7-0593/2010 ja B7-0594/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0550/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0593/2010 ja B7-0594/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Sógor ja Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta
Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta
Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0389)

(Päätöslauselmaesitys B7-0592/2010 raukesi.)


12.3. Ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasiassa (Venäjän federaatio) ja Oleg Orlovia koskeva rikostutkinta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 ja B7-0599/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0549/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 ja B7-0599/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Mario Mauro, Sari Essayah, Elisabeth Morin-Chartier, Tadeusz Zwiefka ja Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Roberts Zīle ja Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0390)

Puheenvuoro

Bernd Posselt esitti kohtiin 3, 5 ja 15 suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


14. Valtakirjojen tarkastus

Oikeudellisten asioiden valiokunta käsitteli 18. lokakuuta 2010 pitämässään kokouksessa Zoltán Bagón valtakirjojen tarkastusta työjärjestyksen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja ehdotti yksimielisesti, että hänen valtuutuksensa julistetaan päteväksi 12. syyskuuta 2010 alkaen.


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 48 artikla)

AFET-valiokunta

- Euroopan unionin suhteet Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa (2010/2233(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, INTA)

DEVE-valiokunta

- AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2009 (2010/2236(INI))

EMPL-valiokunta

- Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen (2010/2239(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ITRE, IMCO, ECON)

- Uutta pontta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 -strategian tueksi (2010/2234(INI))
(lausuntoa varten: IMCO, CULT)

TRAN-valiokunta

- Tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020 (2010/2235(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

Valiokuntien yhteistyömenettely

AFET-valiokunta

- Euroopan unionin suhteet Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa (2010/2233(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)
Valiokuntien yhteistyömenettely AFET, INTA
(puheenjohtajakokouksen päätös 15.10.2010)

EMPL-valiokunta

- Uutta pontta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 -strategian tueksi (2010/2234(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)
Valiokuntien yhteistyömenettely EMPL, CULT
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.10.2010)

- Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen (2010/2239(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ITRE, IMCO)
Valiokuntien yhteistyömenettely EMPL, ECON
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.10.2010)

Valiokuntaan lähettäminen

ECON-valiokunta

- Palveludirektiivin 2006/123/EY täytäntöönpano (2010/2053(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ECON, REGI)

EMPL-valiokunta

- EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tilanne ja tuleva synergia tehokkuuden lisäämiseksi (2010/2160(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
(lausuntoa varten: EMPL, BUDG)


16. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

165

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

70

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

50

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

203

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

217

63/2010

Filip Kaczmarek

49

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

71

65/2010

Vincenzo Iovine

22

66/2010

Vincenzo Iovine

22

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

98

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

221

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

73

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

93

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

230

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

73

73/2010

Oreste Rossi

21

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

47

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

158

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

16

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

84

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

16

79/2010

Oreste Rossi

23

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

71


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 10 ja 11. marraskuuta 2010.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö