Index 
Notulen
PDF 234kWORD 151k
Donderdag 21 oktober 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Uitgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië (debat)
 4.Op zee verloren containers en schadevergoeding (debat)
 5.Geïntegreerd maritiem beleid (debat)
 6.Sacharov-prijs 2010 (bekendmaking van de winnaar)
 7.Stemmingen
  7.1.Stabiliteitsinstrument ***I (stemming)
  7.2.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I (stemming)
  7.3.Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***I (stemming)
  7.4.Financieringsinstrument voor samenwerking met industrielanden ***I (stemming)
  7.5.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I (stemming)
  7.6.Aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten die uit derde landen worden ingevoerd ***I (stemming)
  7.7.Toekomst van de Europese normalisatie (stemming)
  7.8.Oekraïne (stemming)
  7.9.Uitgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië (stemming)
  7.10.Geïntegreerd maritiem beleid (stemming)
  7.11.Handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  11.1.Gedwongen uitzettingen in Zimbabwe
  11.2.Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy
  11.3.Situatie van de mensenrechten in de noordelijke Kaukasus (Russische Federatie) en de strafrechtelijke vervolging van Oleg Orlov
 12.Stemmingen
  12.1.Gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (stemming)
  12.2.Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (stemming)
  12.3.Situatie van de mensenrechten in de noordelijke Kaukasus (Russische Federatie) en de strafrechtelijke vervolging van Oleg Orlov (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Onderzoek geloofsbrieven
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

Mario Pirillo voert het woord over de storm in Calabrië op 18 oktober 2010 en betuigt zijn solidariteit met de getroffen bevolking (de Voorzitter sluit zich aan bij deze woorden).


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied (COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied (COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden (COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Moldavië aan EU-programma's (10496/2010 - C7-0330/2010 - 2010/0102(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 38/2010 - Afdeling III - Commissie (N7-0058/2010 - C7-0331/2010 - 2010/2240(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/018 DE/ Heidelberger Druckmaschinen, Duitsland) (COM(2010)0568 - C7-0332/2010 - 2010/2241(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Nota van wijzigingen nr. 1 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011: standpunt van de Raad van 15 oktober 2010 (15000/2010 - C7-0333/2010 - 2010/2001(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenië) (COM(2010)0582 - C7-0334/2010 - 2010/2243(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (13988/2010 - C7-0335/2010 - 2009/0115(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart (13989/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 37/2010 - Afdeling III - Commissie (N7-0059/2010 - C7-0337/2010 - 2010/2244(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


3. Uitgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië (debat)

Verklaring van de Commissie: Uitgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Traian Ungureanu, Iliana Malinova Iotova, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Elena Băsescu, Kristian Vigenin, Cristian Dan Preda, Marek Siwiec en Eduard Kukan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Mario Pirillo en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over doorgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië (B7-0572/2010),

- Graham Watson, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Moldavië (B7-0573/2010),

- Jiří Maštálka, Rui Tavares en Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de doorgevoerde hervormingen en de ontwikkelingen in de Republiek Moldavië (B7-0579/2010),

- Tatjana Ždanoka en Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de Republiek Moldavië (B7-0580/2010),

- Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, over doorgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië (B7-0581/2010),

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba en Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, over doorgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië (B7-0582/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 21.10.2010.


4. Op zee verloren containers en schadevergoeding (debat)

Mondelinge vraag (O-0115/2010) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Op zee verloren containers en schadevergoeding (B7-0469/2010)

Brian Simpson licht de mondelinge vraag toe.

Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Dominique Riquet, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, en Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Jim Higgins, Inés Ayala Sender en Jörg Leichtfried.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mario Pirillo.

Het woord wordt gevoerd door Brian Simpson en Máire Geoghegan-Quinn.

Het debat wordt gesloten.


5. Geïntegreerd maritiem beleid (debat)

Verslag over het geïntegreerde maritieme beleid van de EU – beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen [2010/2040(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

Gesine Meissner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Kuhn (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Georgios Stavrakakis (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Georgios Koumoutsakos, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, en Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Ville Itälä, Guido Milana, Corinne Lepage, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Nick Griffin, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Britta Reimers, Elie Hoarau, Maria do Céu Patrão Neves, Spyros Danellis en Debora Serracchiani.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marian-Jean Marinescu, Luís Paulo Alves, Michael Theurer, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Petru Constantin Luhan, Kriton Arsenis, Werner Kuhn, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Josefa Andrés Barea, Mario Pirillo en Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn en Gesine Meissner.

Paul Rübig voert het woord over het verloop van het debat.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 21.10.2010.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.40 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat)


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

6. Sacharov-prijs 2010 (bekendmaking van de winnaar)

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters in haar vergadering van vandaag Guillermo Fariñas, Cubaans dissident, heeft uitgeroepen tot winnaar van de Sacharov-prijs 2010.

De uitreiking van de prijs vindt plaats in december 2010.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat.


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Stabiliteitsinstrument ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1717/2006 tot invoering van een stabiliteitsinstrument [COM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0378)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0378)


7.2. Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld [COM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0379)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0379)


7.3. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***I (stemming)

Verslag Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld [COM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Co-rapporteurs: Kinga Gál en Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0380)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0380)


7.4. Financieringsinstrument voor samenwerking met industrielanden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor samenwerking met industrielanden en andere landen en gebiedsdelen met een hoog inkomen [COM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0381)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0381)


7.5. Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking [COM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Charles Goerens (A7-0285/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0382)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0382)


7.6. Aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten die uit derde landen worden ingevoerd ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen [COM(2005)0661 - C7-0048/2010- 2005/0254(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0383)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0383)

Het woord werd gevoerd door:

- Cristiana Muscardini (rapporteur) om de stemming toe te lichten en vervolgens om een mondeling amendement voor te stellen op amendement 19, dat in aanmerking werd genomen.

- Licia Ronzulli over de stemming in onderdelen over amendement 43.


7.7. Toekomst van de Europese normalisatie (stemming)

Verslag over de toekomst van de Europese normalisatie [2010/2051(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0384)


7.8. Oekraïne (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0571/2010, B7-0574/2010, B7-0575/2010, B7-0576/2010, B7-0577/2010 en B7-0578/2010

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0571/2010

(ter vervanging van B7-0571/2010, B7-0575/2010, B7-0577/2010 en B7-0578/2010):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, György Schöpflin, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Jacek Protasiewicz en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie,

Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie,

Werner Schulz en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Het woord werd gevoerd door:

Hannes Swoboda, die voorstelde de stemming tot de volgende vergaderperiode in Brussel uit te stellen, Michał Tomasz Kamiński, die zich uitsprak vóór het voorstel, Michael Gahler die zich uitsprak tegen het voorstel, en Francesco Enrico Speroni, die vroeg op welke datum precies gestemd zou worden.

Bij ES (317 vóór, 270 tegen, 19 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De stemming over Oekraïne wordt derhalve uitgesteld tot de volgende vergaderperiode in Brussel.


7.9. Uitgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 en B7-0582/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0572/2010

(ter vervanging van B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 en B7-0582/2010):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin en Marek Siwiec, namens de S&D-Fractie,

Graham Watson, Leonidas Donskis en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie,

Werner Schulz, Tatjana Ždanoka en Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba en Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie,

Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0385)

Het woord werd gevoerd door:

Monica Luisa Macovei, die een mondeling amendement voorstelde op amendement 1, dat in aanmerking werd genomen;

Vytautas Landsbergis, die een mondeling amendement voorstelde op paragraaf 11, dat in aanmerking werd genomen.


7.10. Geïntegreerd maritiem beleid (stemming)

Verslag over het geïntegreerde maritieme beleid van de EU – beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen [2010/2040(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0386)

Het woord werd gevoerd door:

Saïd El Khadraoui, die een mondeling amendement voorstelde op amendement 1, dat in aanmerking werd genomen.


7.11. Handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika (stemming)

Verslag over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika [2010/2026(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0387)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Jarosław Kalinowski

VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

Verslag Franziska Katharina Brantner - A7-0066/2009:
Tunne Kelam

Verslag Gay Mitchell - A7-0078/2009
Jarosław Kalinowski, Seán Kelly

Verslag Edvard Kožušník - A7-0276/2010
Alajos Mészáros

Verslag Cristiana Muscardini - A7-0273/2010
Siiri Oviir

Uitgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië - RC-B7-0572/2010
Laima Liucija Andrikienė

Verslag Gesine Meissner - A7-0266/2010
Laima Liucija Andrikienė

Verslag Helmut Scholz - A7-0277/2010
Miroslav Mikolášik, Laima Liucija Andrikienė

Stemverklaringen ingevolge de stemmingen van gisteren

Verslag László Surján - A7-0281/2010
Daniel Hannan

Verslag Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel - A7-0284/2010
Daniel Hannan, en Martin Kastler over deze woorden

Verslag Edite Estrela - A7-0032/2010
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ville Itälä, Mitro Repo en Martin Kastler.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Christine De Veyrac heeft laten weten dat zij niet heeft deelgenomen aan de stemming van woensdag 20 oktober 2010 over amendementen 18 (3de deel) en 8S op het verslag Sidonia Elżbieta Jędrzejewska/Helga Trüpel (A7-0284/2010).


(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Het woord wordt gevoerd door Raül Romeva i Rueda over de situatie in de westelijke Sahara.

°
° ° °

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 4 van de notulen van 19.10.2010 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


11.1. Gedwongen uitzettingen in Zimbabwe

Ontwerpresoluties B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0586/2010, B7-0587/2010 en B7-0588/2010

Anneli Jäätteenmäki, Judith Sargentini, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Alain Cadec en Nirj Deva lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Timo Soini, namens de EFD-Fractie, Cristian Dan Preda, Corina Creţu en Jaroslav Paška.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei en Charles Tannock.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 21.10.2010.


11.2. Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy

Ontwerpresoluties B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0592/2010, B7-0593/2010 en B7-0594/2010

Marietje Schaake, Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Charles Tannock en Monica Luisa Macovei lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Sari Essayah, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie, en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 21.10.2010.


11.3. Situatie van de mensenrechten in de noordelijke Kaukasus (Russische Federatie) en de strafrechtelijke vervolging van Oleg Orlov

Ontwerpresoluties B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 en B7-0599/2010

Heidi Hautala, Marietje Schaake, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Alexander Mirsky, namens de S&D-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola en Bogusław Sonik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaromír Kohlíček en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 21.10.2010.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0586/2010, B7-0587/2010 en B7-0588/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0583/2010

(ter vervanging van B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0587/2010 en B7-0588/2010):

ingediend door de volgende leden:

Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Elmar Brok en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Konrad Szymański en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0388)

(Ontwerpresolutie B7-0586/2010 komt te vervallen.)


12.2. Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0592/2010, B7-0593/2010 en B7-0594/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0550/2010

(ter vervanging van B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0593/2010 en B7-0594/2010):

ingediend door de volgende leden:
Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Sógor en Thomas Mann, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Marc Tarabella en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie
Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie
Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie
Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0389)

(Ontwerpresolutie B7-0592/2010 komt te vervallen.)


12.3. Situatie van de mensenrechten in de noordelijke Kaukasus (Russische Federatie) en de strafrechtelijke vervolging van Oleg Orlov (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 en B7-0599/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0549/2010

(ter vervanging van B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 en B7-0599/2010):

ingediend door de volgende leden:
Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Mario Mauro, Sari Essayah, Elisabeth Morin-Chartier, Tadeusz Zwiefka en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Roberts Zīle en Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0390)

Het woord werd gevoerd door:

Bernd Posselt, om 3 mondelinge amendementen op paragrafen 3, 5 et 15 in te dienen, die in aanmerking werden genomen.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


14. Onderzoek geloofsbrieven

Op de vergadering van 18 oktober 2010 heeft de Commissie juridische zaken overeenkomstig artikel 3, leden 3 en 4, van het Reglement de geloofsbrieven van Zoltán Bagó onderzocht en met algemene stemmen voorgesteld om zijn mandaat met ingang van 12 september 2010 te bekrachtigen.


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie AFET

- Betrekkingen tussen de Europese Unie en de Samenwerkingsraad van de Golf (2010/2233(INI))
(advies: ITRE, INTA)

Commissie DEVE

- De werkzaamheden van de ACS-EU Paritaire Parlementaire Vergadering in 2009 (2010/2236(INI))

Commissie EMPL

- Groenboek "Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels" (2010/2239(INI))
(advies: FEMM, ITRE, IMCO, ECON)

- Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie (2010/2234(INI))
(advies: IMCO, CULT)

Commissie TRAN

- Verkeersveiligheid 2011-2020 (2010/2235(INI))
(advies: ITRE)

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie AFET

- Betrekkingen tussen de Europese Unie en de Samenwerkingsraad van de Golf (2010/2233(INI))
(advies: ITRE)
Medeverantwoordelijke commissies AFET, INTA
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 15.10.2010)

Commissie EMPL

- Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie (2010/2234(INI))
(advies: IMCO)
Medeverantwoordelijke commissies EMPL, CULT
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.10.2010)

- Groenboek "Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels" (2010/2239(INI))
(advies: FEMM, ITRE, IMCO)
Medeverantwoordelijke commissies EMPL, ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.10.2010)

Aanwijzing commissies

Commissie ECON

- Uitvoering van de dienstenrichtlijn (2006/123/EG) (2010/2053(INI))
verwezen naar ten principale: IMCO
advies: ENVI, EMPL, ECON, REGI

Commissie EMPL

- Stand van zaken en toekomstige synergieën tussen het EFRO en andere structuurfondsen, ter vergroting van de doeltreffendheid (2010/2160(INI))
verwezen naar ten principale: REGI
advies: EMPL, BUDG.


16. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

165

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

70

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

50

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

203

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

217

63/2010

Filip Kaczmarek

49

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

71

65/2010

Vincenzo Iovine

22

66/2010

Vincenzo Iovine

22

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

98

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

221

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

73

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

93

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

230

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

73

73/2010

Oreste Rossi

21

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

47

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

158

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

16

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

84

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

16

79/2010

Oreste Rossi

23

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

71


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 10 en 11 november 2010.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid