Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 10. november 2010 - Bruxelles

13. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november I 2010 (PE 451.900/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Onsdag

1. Forhandlingen "Styrkelsen af OSCE – EU's rolle" ville ske på grundlag af en redegørelse fra Rådet for næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

2. Jean-Paul Gauzès' betænkning om "Forvaltere af alternative investeringsfonde" (A7-0171/2010) og redegørelsen fra Kommissionen om "Lov om det indre marked" ville blive behandlet i nævnte rækkefølge efter forhandlingen af "EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger" og før den mundtlige forespørgsel om "Innovationspartnerskaber".

3. De to henstillinger fra Nathalie Griesbeck om hhv."Aftale EU/Georgien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa" og "Aftale EU/Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse" skulle tages af dagsordenen.

Torsdag

1. Eva Lichtenbergers betænkning om anmodning om ophævelse af Krzysztof Liseks immunitet (A7-0301/2010) skulle opføres under afstemningstiden.

2. Afstemningen om forslag til beslutning om "Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2008" skulle udsættes til en senere mødeperiode.

Talere: Marta Andreasen for EFD-Gruppen med en anmodning om, at afstemningen om forslag til beslutning om ”Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2008” ikke blev udsat, hvorefter William (The Earl of) Dartmouth talte for denne anmodning, og Véronique Mathieu talte imod.

Parlamentet forkastede anmodningen.

3. Afstemningen om forslag til beslutning om Ukraine skulle udsættes til mødeperioden november II.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen med en anmodning om, at afstemningen om forslag til beslutning om Ukraine ikke blev udsat, hvorefter Gunnar Hökmark talte for denne anmodning, og Hannes Swoboda talte imod.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (135 for, 171 imod, 4 hverken/eller).

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik