Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 10 november 2010 - Bryssel

13. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november I 2010 (PE 451.900/PDOJ) hade delats ut, och till det hade följande ändringar, i smaförstånd med de politiska grupperna, föreslagits (artikel 140 i arbetsordningen):

Onsdag

1. Debatten om "Stärkandet av OSSE - en roll för EU" skulle äga rum utifrån en förklaring från rådet som gjorts av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

2. Betänkandet Jean-Paul Gauzès om "Förvaltare av alternativa investeringsfonder" (A7-0171/2010) om förklaringen från kommissionen om en "Inremarknadslag" skulle behandlas, i denna ordning, efter debatten om "EU:s yttre strategi för passageraruppgifter (PNR)" och före den muntliga frågan om "Innovationspartnerskap".

3. De två rekommendationerna från Nathalie Griesbeck om '"Avtal EU/Georgien om förenklat utfärdande av viseringar" och'"Avtal EU/Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd" drogs tillbaka från föredragningslistan.

Torsdag

1. Ett betänkande av Eva Lichtenberger om upphävande av Krzysztof Liseks parlamentariska immunitet (A7-0301/2010) infördes under punkten Omröstning.

2. Omröstningen om förslaget till beslut om "Avslutande av Europeiska polisakademins räkenskaper för budgetåret 2008" sköts upp till en senare sammanträdesperiod.

Talare: Marta Andreasen för EFD-gruppen, som begärde att omröstningen om förslaget till beslut om Avslutande av Europeiska polisakademins räkenskaper för budgetåret 2008 inte skulle skjutas upp, William (The Earl of) Dartmouth, som ställde sig bakom denna begäran, och Véronique Mathieu, som uttalade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

3. Omröstningen om förslagen till resolutioner om Ukraina sköts upp till sammanträdesperioden november II.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, som begärde att förslagen till resolutioner om Ukraina inte skulle skjutas upp, Gunnar Hökmark, som ställde sig bakom denna begäran, och Hannes Swoboda, som uttalade sig emot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran med EO (135 röster för, 171 röster emot, 4 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy