Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0608/2010

Debatter :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Omröstningar :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0396

Protokoll
Onsdagen den 10 november 2010 - Bryssel

14. Det kommande toppmötet EU-Förenta staterna och Transatlantiska ekonomiska rådet - Avtal mellan EU och USA om uppgiftsskydd (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det kommande toppmötet EU-Förenta staterna och Transatlantiska ekonomiska rådet - Avtal mellan EU och USA om uppgiftsskydd

Stefaan De Clerck (rådets tjänstgörande ordförande) och Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis och Alexander Alvaro.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam och Simon Busuttil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo och Angelika Werthmann.

Talare: Karel De Gucht.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Viviane Reding och Stefaan De Clerck.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu och Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte (B7-0608/2010),

- Adrian Severin och Hannes Swoboda för S&D-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och USA samt Transatlantiska ekonomiska rådet (B7-0609/2010),

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och USA samt Transatlantiska ekonomiska rådet (B7-0610/2010),

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand och Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och USA samt Transatlantiska ekonomiska rådet (B7-0611/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 11.11.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy