Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Κατάθεση εγγράφωv
 8.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 11.Μεταφορές πιστώσεων
 12.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο - Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων (συζήτηση)
 15.Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (συζήτηση)
 16.Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (συζήτηση)
 17.Πράξη Ενιαίας Αγοράς (συζήτηση)
 18.Συμπράξεις καινοτομίας (συζήτηση)
 19.Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή ***I (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (σύντομη παρουσίαση)
 23.Εφαρμογή των προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (229 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου