Показалец 
Протокол
PDF 241kWORD 215k
Сряда, 10 ноември 2010 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявления на председателството
 4.Състав на Парламента
 5.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Внесени документи
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 13.Ред на работа
 14.Предстояща среща на високо равнище между ЕС и САЩ и Трансатлантически икономически съвет - Споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ (разискване)
 15.Външната стратегия на ЕС относно данните от досиетата на пътниците (PNR данни) (разискване)
 16.Лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции ***I (разискване)
 17.Акт за единния пазар (разискване)
 18.Партньорства за целите на иновациите (разискване)
 19.Укрепване на ОССЕ - ролята на Европейския съюз (разискване)
 20.Изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване ***I (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Демографски предизвикателства и солидарност между поколенията (кратко представяне)
 23.Изпълнение на рамковите програми за научни изследвания (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 15.05 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Изявления на председателството

Председателят осъжда насилственото нападение, извършено срещу журналиста Олег Кашин в Москва през нощта на петък срещу събота, 5-ти срещу 6-ти ноември 2010 г. и приветства ангажимента, който президентът на Русия Медведв пое бързо, извършителите да бъдат изправени пред правосъдието.

Председателят обявява, че на 31-ви октомври 2010 г., в Москва за първи път от две години насам се е провела демонстрация без намеса на полицията. Председателят изразява надеждата на Парламента, че това е признак за демократизация на обществения живот в Русия.

На същата дата християни са станали жертва на терористичен атентат в древносирийската католическа катедрала в Багдад в Ирак. От името на Парламента, председателят призовава към прекратяване на религиозното насилие в района.

По случай връчването на Нобеловата награда за мир на 10 декември 2010 г., председателят изразява своето възмущение от опитите от страна на китайските органи за оказване на натиск върху европейските посланици да не присъстват на церемонията и припомня, че Европейският парламент счита за неотменни правата на човека в целия свят и уведомява, че ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Норвегия ще представлява Европейския парламент на тази церемония.

°
° ° °

Изказа се Luigi Berlinguer относно последните наводнения във Венеция и рухването на „Къщата на гладиаторите“ в Помпей.


4. Състав на Парламента

Ramón Jáuregui Atondo съобщава на председателството на Парламента своето назначаване за член на правителството на Испания от 21 октомви 2010 г.

Парламентът отбелязва този факт и съгласно член 7, параграф 1 от Акта относно избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, обявява неговия пост за вакантен, считано от 21 октомври 2010 г.


5. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправката (P7_TA-PROV(2010)0227(cor01)) към приет текст от Европейския парламент.

Поправка към позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 юни 2010 г., с оглед приемането на Директива 2010/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар

(Тескт от значение за ЕИП)

P7_TA-PROV(2010)0227 - (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)) ECON

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до четиридесет и осем часа от обявяването й политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта Séance en direct.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получава от групата S&D следните искания за назначения:

комисия DEVE: Ricardo Cortés Lastra на мястото на Enrique Guerrero Salom

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико: Ricardo Cortés Lastra

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията:

- Предложение за pешение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Соломоновите острови (09335/2010 - C7-0338/2010 - 2010/0094(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, ENVI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесните селскостопански и горски трактори с тясна колея (Кодифициран текст) (COM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят съобщава, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

- Предложение за решение на Съвета и на Комисията за сключване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (15619/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост (COM(2010)0607 - C7-0342/2010 - 2010/0301(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят съобщава, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

- Предложение за регламент (ЕС) № […/….] на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, BUDG, ITRE

В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят съобщава, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/005 ES/ Comunidad Valenciana Natural Stone, подадено от Испания) (COM(2010)0617 - C7-0344/2010 - 2010/2250(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания) (COM(2010)0613 - C7-0345/2010 - 2010/2251(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade, подадено от Испания) (COM(2010)0615 - C7-0346/2010 - 2010/2252(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17май2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, подадено от Полша) (COM(2010)0616 - C7-0347/2010 - 2010/2253(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 39/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0061/2010 - C7-0348/2010 - 2010/2254(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 41/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0062/2010 - C7-0349/2010 - 2010/2255(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 42/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0063/2010 - C7-0350/2010 - 2010/2256(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 43/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0064/2010 - C7-0351/2010 - 2010/2257(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 57/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0065/2010 - C7-0352/2010 - 2010/2258(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 54/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0066/2010 - C7-0353/2010 - 2010/2259(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 58/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0067/2010 - C7-0354/2010 - 2010/2260(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 61/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0068/2010 - C7-0355/2010 - 2010/2261(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти (COM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO

В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят съобщава, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 45/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0069/2010 - C7-0357/2010 - 2010/2262(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 47/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0070/2010 - C7-0358/2010 - 2010/2263(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 55/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0071/2010 - C7-0359/2010 - 2010/2264(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/023 ES/Lear от Испания) (COM(2010)0625 - C7-0360/2010 - 2010/2265(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań от Полша) (COM(2010)0631 - C7-0361/2010 - 2010/2266(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 59/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0072/2010 - C7-0363/2010 - 2010/2267(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии:

доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD)) - ITRE - Докладчик: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

- Доклад относно демографски предизвикателства и солидарност между поколенията (2010/2027(INI)) - EMPL - Докладчик: Thomas Mann (A7-0268/2010)

- Доклад относно опростяването на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания (2010/2079(INI)) - ITRE - Докладчик: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (COM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0489 - C7-0280/2010 - 2010/2214(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0297/2010)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Krzysztof Lisek (2009/2244(IMM)) - JURI - Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010).


8. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии през юни и юли 2010 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Споразумение за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия;

- Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия;

- Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия;

- Споразумение между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009–2014 г.;

- Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009–2014 г.;

- Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество, установяващо партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и република Молдова, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за общите принципи на участие на Република Молдова в програми на Съюза;

- Споразумение между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги;


10. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0132/2010) зададен от Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi и Georgios Papastamkos, от името на групата PPE, Kader Arif, Bernd Lange и Gianluca Susta, от името на групата S&D, Метин Казак, Niccolò Rinaldi и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Robert Sturdy, Syed Kamall и Jan Zahradil, от името на групата ECR, към Комисията: Анти-дъмпингови дела - текущо състояние и перспективи (B7-0562/2010);

- (O-0141/2010/rév.1) зададен от Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr и Maria do Céu Patrão Neves, от името на групата PPE, James Nicholson, от името на групата ECR, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll и Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, към Комисията: Кризата в животновъдния сектор на ЕС (B7-0559/2010);

- (O-0158/2010) зададен от Judith A. Merkies, от името на групата S&D, Paul Rübig, от името на групата PPE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Партньорства за иновации в рамките на водещата инициатива "Съюз за иновации" (B7-0560/2010).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch и Sabine Wils, относно произшествията с тежкотоварни превозни средства (0081/2010);

- Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini и Rui Tavares, относно INDECT (интелигентна информационна система, подпомагаща наблюдението, търсенето и откриване на заплахи за осигуряване на сигурността на гражданите в градска среда) (0082/2010);

- Elisabetta Gardini, относно определяне на европейски месец на околната среда (0083/2010);

- Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat и Renate Weber, относно създаването на европейски устави на взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите(0084/2010);

- Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas и Heide Rühle, относно прилагането на принципа за субсидиарност и многообразие при определянето на конкретните задачи, които държавите-членки възлагат на социалните жилища (0085/2010);

- Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira и Niccolò Rinaldi, относно опазването на водата като обществено благо(0086/2010);

- Nicole Sinclaire и Mike Nattrass, относно пускането в продажба на яйца от кокошки, отглеждани в забранени клетки (0087/2010);

- Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog и Olle Schmidt, относно административните тежести за малките и средните предприятия (МСП) (0088/2010);

- Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký и Manfred Weber, относно възстановяването на реципрочността във визовия режим – солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада (0089/2010).


11. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 28/2010 (N7-0049/2010 - C7-0281/2010 – 2010/2215(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 29/2010 (N7-0051/2010 - C7-0303/2010 – 2010/2219(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 30/2010 (N7-0052/2010 - C7-0304/2010 – 2010/2220(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 31/2010 (N7-0053/2010 - C7-0305/2010 – 2010/2221(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 32/2010 (N7-0054/2010 - C7-0306/2010 – 2010/2222(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 33/2010 (N7-0055/2010 - C7-0307/2010 – 2010/2223(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 34/2010 (N7-0056/2010 - C7-0308/2010 – 2010/2224(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 53/2010 (N7-0050/2010 - C7-0291/2010 – 2010/2218(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 54/2010 (N7-0066/2010 - C7-0353/2010 – 2010/2259(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от Съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението на Комисията за трансфер на бюджетни кредити DEC 56/2010 (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 – 2010/2232(GBD)).


12. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Предложение за регламент на Съвета за формулиране на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2010)0576 - 2010/2944(RPS) - срок: 22/02/2011)

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (D009654/03 - 2010/2945(RPS) - срок: 28/01/2011)

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Проект на решение на Комисията относно техническите спецификации за оперативната съвместимост на подсистемата „подвижен състав — шум“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (D009791/03 - 2010/2942(RPS) - срок: 25/01/2011)

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на решение на Комисията за изменение на Решение 2007/756/EО за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав (D010346/03 - 2010/2943(RPS) - срок: 25/01/2011)

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на регламент (ЕС) № …/…на Комисията от […] година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (D011331/02 - 2010/2946(RPS) - срок: 28/01/2011)

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Проект на Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на приложения ІІ и V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (D011380/01 - 2010/2947(RPS) - срок: 28/01/2011)

Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Проект на регламент (ЕС) № .../.. на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за контрол на качеството, използвана за паритетите на покупателна способност (D011681/01 - 2010/2948(RPS) - срок: 04/02/2011)

Разглеждане в комисия: водеща : ECON


13. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Беше раздаден окончателният проект на дневен ред на пленарните заседания на първата месечна сесия през ноември 2010 г. (PE 451.900/PDOJ), в който, със съгласието на политическите групи, се предлагат следните изменения (член 140 от Правилника за дейността):

Сряда

1. Разискването „Укрепване на ОССЕ - ролята на Европейския съюз“ ще се основава на изявление на Съвета, направено в негово име от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

2. Докладът Jean-Paul Gauzès „Лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции“ (A7-0171/2010), както и съобщението на Комисията „Акт за единния пазар“ ще бъдат разгледани в този ред след разискването на „Външната стратегия на ЕС относно данните от досиетата на пътниците (PNR данни)“ и преди въпроса с искане за устен отговор относно „Партньорства за целите на иновациите“ .

3. Двете препоръки на Nathalie Griesbeck относно „Споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи“ и „Споразумението между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица“ се оттеглят от дневния ред.

Четвъртък

1. Към времето за гласуване се добавя докладът на Eva Lichtenberger относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Krzysztof Lisek (A7-0301/2010).

2. Гласуването на предложението за решение „Приключване на отчетите на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година“ се отлага за следваща месечна сесия.

Изказаха се: Marta Andreasen, от името на групата EFD, която поиска гласуването на предложението за решение „Приключване на отчетите на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година“ да не бъде отлагано, William (The Earl of) Dartmouth, в подкрепа на искането и Véronique Mathieu, против искането.

Парламентът отхвърля искането.

3. Гласуването на предложенията за резолюция във връзка с Украйна се отлага за втората месечна сесия през ноември 2010 г.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, който поиска гласуването на предложенията за резолюция относно Украйна да не бъде отлагано, Gunnar Hökmark, в подкрепа на искането и Hannes Swoboda, против искането.

С електронно гласуване (135 гласа „за“, 171 гласа „против“, 4 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

С това редът на работа е определен.


14. Предстояща среща на високо равнище между ЕС и САЩ и Трансатлантически икономически съвет - Споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Предстояща среща на високо равнище между ЕС и САЩ и Трансатлантически икономически съвет - Споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ

Stefaan De Clerck (действащ председател на Съвета) и Karel De Gucht (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis и Alexander Alvaro.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Владко Тодоров Панайотов, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam и Simon Busuttil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo и Angelika Werthmann.

Изказа се Karel De Gucht.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Viviane Reding и Stefaan De Clerck.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu и Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и Трансатлантическия икономически съвет (B7-0608/2010),

- Adrian Severin и Hannes Swoboda, от името на групата S&D, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и Трансатлантическия икономически съвет (B7-0609/2010),

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и Трансатлантическия икономически съвет (B7-0610/2010),

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand и Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и Трансатлантическия икономически съвет (B7-0611/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 11.11.2010.


15. Външната стратегия на ЕС относно данните от досиетата на пътниците (PNR данни) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Външната стратегия на ЕС относно данните от досиетата на пътниците (PNR данни)

Annemie Turtelboom (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Philip Bradbourn, от името на групата ECR, Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Salvatore Iacolino, Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Angelika Werthmann и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Cecilia Malmström.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказа се Annemie Turtelboom.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Axel Voss et Nuno Melo, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, и Rui Tavares , от името на групата GUE/NGL, относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави и относно препоръките на Комисията към Съвета да даде разрешение за започването на преговори между Европейския съюз и Австралия, Канада и Съединените щати (B7-0604/2010/rév.2)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 11.11.2010.


16. Лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно администраторите на фондове за алтернативни инвестиции и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/EО [COM(2009)0207 - C7-0040/2009- 2009/0064(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси.Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

Jean-Paul Gauzès представи доклада.

Изказаха се: Didier Reynders (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията JURI), Burkhard Balz, от името на групата PPE, Robert Goebbels, от името на групата S&D, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Syed Kamall, от името на групата ECR, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Sharon Bowles, Kay Swinburne, Astrid Lulling, Ivo Strejček, Alfredo Pallone, Theodor Dumitru Stolojan и Diogo Feio.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik и Zigmantas Balčytis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ilda Figueiredo, Seán Kelly, Elena Băsescu и Othmar Karas.

Изказаха се: Michel Barnier, Didier Reynders и Jean-Paul Gauzès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 11.11.2010.


17. Акт за единния пазар (разискване)

Изявление на Комисията: Акт за единния пазар

Michel Barnier (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Matteo Salvini, от името на групата EFD, Lara Comi, Louis Grech, Olle Schmidt и Edvard Kožušník.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, Stephen Hughes, Kay Swinburne, Sandra Kalniete, Małgorzata Handzlik, Regina Bastos и Sophie Auconie.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Damien Abad, Marc Tarabella, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud и Pablo Arias Echeverría.

Изказа се Michel Barnier.

Разискването приключи.


18. Партньорства за целите на иновациите (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор O-0158/2010 зададен от Judith A. Merkies, от името на групата S&D, Paul Rübig, от името на групата PPE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, et Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL към Съвета: Партньорства за иновации в рамките на водещата инициатива "Съюз за иновации" (B7-0560/2010)

Judith A. Merkies, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský и Marisa Matias развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Benoît Cerexhe (Действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Reinhard Bütikofer.

Изказаха се: Ioannis A. Tsoukalas, от името на групата PPE, Teresa Riera Madurell, от името на групата S&D, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, Hermann Winkler, António Fernando Correia De Campos, Cristina Gutiérrez-Cortines, Silvia-Adriana Ţicău, Danuta Maria Hübner, Zigmantas Balčytis и Mario Pirillo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Ioan Enciu, Anneli Jäätteenmäki, Ilda Figueiredo и Iosif Matula.

Изказа се Benoît Cerexhe.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Amalia Sartori, от името на групата PPE, Judith A. Merkies, от името на групата S&D, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, и Niki Tzavela, от името на групата EFD, относно европейски партньорства за иновации в рамките на водещата инициатива „Съюз за иновации“ (B7-0602/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 11.11.2010.


19. Укрепване на ОССЕ - ролята на Европейския съюз (разискване)

Изявление на Съвета (от името на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията): Укрепване на ОССЕ - ролята на Европейския съюз

Olivier Chastel (Действащ председател на Съвета), от името на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, направи изявление.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, и Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Мария Неделчева, Csaba Sándor Tabajdi, Heidi Hautala, Marek Henryk Migalski и Csaba Sógor.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Joe Higgins.

Изказа се Olivier Chastel.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Libor Rouček, от името на комисията AFET, относно укрепване на ОССЕ – роля на ЕС (B7-0603/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 11.11.2010.


20. Изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване [COM(2010)0358 - C7-0162/2010- 2010/0192(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra представи доклада.

Изказаха се: Андрей Ковачев (докладчик по становището на комисията AFET) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Mario Borghezio, от името на групата EFD, Béla Kovács, независим член на ЕП, и Kinga Göncz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Ioan Enciu, Marek Henryk Migalski и Peter Jahr.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 11.11.2010.


21. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Nuno Teixeira, Vilija Blinkevičiūtė, Филиз Хакъева Хюсменова, Raül Romeva i Rueda, Marek Henryk Migalski, João Ferreira, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, María Muñiz De Urquiza, Zbigniew Ziobro, Eduard Kukan, Guido Milana, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Köstinger, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik и Seán Kelly.


22. Демографски предизвикателства и солидарност между поколенията (кратко представяне)

Доклад относно демографските предизвикателства и солидарността между поколенията [2010/2027(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси.Докладчик: Thomas Mann (A7-0268/2010)

Thomas Mann направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Vilija Blinkevičiūtė, Elizabeth Lynne, Peter Jahr, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Точката е приключена.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 11.11.2010.


23. Изпълнение на рамковите програми за научни изследвания (кратко представяне)

Доклад относно опростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания [2010/2079(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.Докладчик: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

Maria Da Graça Carvalho направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ilda Figueiredo, Jean-Pierre Audy, Marisa Matias и Seán Kelly.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 11.11.2010.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 451.900/OJJE).


25. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.40 ч.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност