Indeks 
Protokol
PDF 222kWORD 172k
Onsdag den 10. november 2010 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Modtagne dokumenter
 8.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 11.Bevillingsoverførsler
 12.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 13.Arbejdsplan
 14.Det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd - Databeskyttelsesaftale mellem EU og USA (forhandling)
 15.EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger (forhandling)
 16.Forvaltere af alternative investeringsfonde ***I (forhandling)
 17.Lov om det indre marked (forhandling)
 18.Innovationspartnerskaber (forhandling)
 19.Styrkelsen af OSCE – EU's rolle (forhandling)
 20.Ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Den demografiske udfordring og solidaritet mellem generationerne (kortfattet forelæggelse)
 23.Gennemførelse af rammeprogrammerne for forskning (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2010 - 2011

Mødeperioden fra den 10. til 11. november 2010

BRUXELLES

PROTOKOL

ONSDAG DEN 10. NOVEMBER 2010

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.05.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden fordømte det voldsomme overfald, som journalisten Oleg Kashin var blevet udsat for i Moskva natten mellem fredag den 5. og lørdag den 6. november 2010, og glædede sig over den hurtige reaktion fra præsidenten for Den Russiske Føderation, Medvedev, hvori han havde lovet at retsforfølge gerningsmændene.

Formanden meddelte, at der den 31. oktober 2010 for første gang i to år havde fundet en demonstration sted i Moskva, uden at politiet havde grebet ind. Han gav udtryk for Parlamentets ønske om, at dette var et tegn på demokratisering af det offentlige liv i Rusland.

Samme dag var nogle kristne i den syrisk-katolske katedral i Bagdad i Irak blevet ofre for et terrorangreb. På Parlamentets vegne opfordrede formanden til at sætte en stopper for den religiøse vold i denne region.

Med hensyn til overrækkelsen af Nobels Fredspris den 10. december 2010 beklagede formanden, at de kinesiske myndigheder havde forsøgt at presse europæiske ambassadører til ikke at deltage i ceremonien, og mindede om, at der efter Europa-Parlamentets opfattelse ikke kan gives køb på menneskerettighederne noget som helst sted i verden. Endelig oplyste han, at Parlamentet ville være repræsenteret ved denne ceremoni af lederen af Den Europæiske Unions delegation i Norge.

°
° ° °

Luigi Berlinguer tog ordet om de seneste oversvømmelser i Veneto og om sammenstyrtningen af Gladiatorernes Hus i Pompeji.


4. Parlamentets sammensætning

Ramón Jáuregui Atondo havde meddelt formanden, at han var blevet udnævnt til medlem af den spanske regering fra den 21. oktober 2010.

Parlamentet tog dette til efterretning og konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 21. oktober 2010.


5. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse (P7_TA-PROV(2010)0227(cor01)) til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. juni 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/.../EU om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked
(EØS-relevant tekst)
P7_TA-PROV(2010)0227 - (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)) ECON

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen findes på websiden ”Séance en direct”.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

DEVE: Ricardo Cortés Lastra i stedet for Enrique Guerrero Salom

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico: Ricardo Cortés Lastra

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne (09335/2010 - C7-0338/2010 - 2010/0094(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) (12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrtsikre frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodifikation) (KOM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (15619/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen (KOM(2010)0607 - C7-0342/2010 - 2010/0301(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [.../...] om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (KOM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, ITRE

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana - natursten, Spanien) (KOM(2010)0617 - C7-0344/2010 - 2010/2250(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien) (KOM(2010)0613 - C7-0345/2010 - 2010/2251(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/016 ES/Aragón - detailhandel, Spanien) (KOM(2010)0615 - C7-0346/2010 - 2010/2252(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie - bilindustrien, Polen) (KOM(2010)0616 - C7-0347/2010 - 2010/2253(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 39/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0061/2010 - C7-0348/2010 - 2010/2254(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 41/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0062/2010 - C7-0349/2010 - 2010/2255(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 42/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0063/2010 - C7-0350/2010 - 2010/2256(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 43/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0064/2010 - C7-0351/2010 - 2010/2257(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 57/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0065/2010 - C7-0352/2010 - 2010/2258(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 54/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0066/2010 - C7-0353/2010 - 2010/2259(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 58/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0067/2010 - C7-0354/2010 - 2010/2260(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 61/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0068/2010 - C7-0355/2010 - 2010/2261(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../... om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004, hvad angår anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler (KOM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 45/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0069/2010 - C7-0357/2010 - 2010/2262(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 47/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0070/2010 - C7-0358/2010 - 2010/2263(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 55/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0071/2010 - C7-0359/2010 - 2010/2264(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/023 ES/Lear, Spanien) (KOM(2010)0625 - C7-0360/2010 - 2010/2265(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, Polen) (KOM(2010)0631 - C7-0361/2010 - 2010/2266(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 59/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0072/2010 - C7-0363/2010 - 2010/2267(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene: følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet (KOM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD)) - ITRE - Ordfører: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

- Betænkning om den demografiske udfordring og solidaritet mellem generationerne (2010/2027(INI)) - EMPL - Ordfører: Thomas Mann (A7-0268/2010)

- Betænkning om forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning (2010/2079(INI)) - ITRE - Ordfører: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (KOM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD)) - LIBE - Ordfører: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2010)0489 - C7-0280/2010 - 2010/2214(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0297/2010)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Krzysztof Liseks immunitet (2009/2244(IMM)) - JURI - Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010).


8. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioderne i juni og juli 2010 forelå på websiden ”Séance en direct”.


9. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- Samarbejdsaftale om satellitnavigation mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Kongeriget Norge

- Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island

- Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

- Aftale mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

- Aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014

- Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om de generelle principper for Republikken Moldovas deltagelse i EU-programmer

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visse aspekter af lufttrafik.


10. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115):

- (O-0132/2010) af Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi og Georgios Papastamkos for PPE-Gruppen, Kader Arif, Bernd Lange og Gianluca Susta for S&D-Gruppen, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Robert Sturdy, Syed Kamall og Jan Zahradil for ECR-Gruppen til Kommissionen: Antidumpingsager - status og fremtidsudsigter (B7-0562/2010);

- (O-0141/2010/rév.1) af Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr og Maria do Céu Patrão Neves for PPE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll og Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen til Kommissionen: Krisen i EU's husdyrsektor (B7-0559/2010);

- (O-0158/2010) af Judith A. Merkies for S&D-Gruppen, Paul Rübig for PPE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts og Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen til Rådet: Innovationspartnerskaber inden for flagskibsinitiativet innovation i EU (B7-0560/2010);

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123):

- Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch og Sabine Wils om påkørsel af tunge lastvogne (0081/2010);

- Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini og Rui Tavares om INDECT (intelligent informationssystem til observation, søgning og registrering med henblik på borgernes sikkerhed i urbane omgivelser) (0082/2010);

- Elisabetta Gardini om indførelse af den europæiske miljømåned (0083/2010);

- Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat og Renate Weber om etablering af en europæisk statut for gensidige selskaber, foreninger og fonde (0084/2010);

- Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas og Heide Rühle om subsidiaritetsprincippet og princippet om mangfoldighed ved medlemsstaternes definition af særlige opgaver i forbindelse med socialt boligbyggeri (0085/2010);

- Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira og Niccolò Rinaldi om beskyttelse af vand som et offentligt gode (0086/2010);

- Nicole Sinclaire og Mike Nattrass om salg af æg fra høns, der holdes i ulovlige bure (0087/2010);

- Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog og Olle Schmidt om den administrative byrde for små og mellemstore virksomhede (SMV'er) (0088/2010);

- Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký og Manfred Weber om genoprettelse af gensidighed i visumordningen – solidaritet med tjekkiske statsborgeres ulige status efter Canadas unilaterale indførelse af visumpligt (0089/2010).


11. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 28/2010 (N7-0049/2010 - C7-0281/2010 – 2010/2215(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 29/2010 (N7-0051/2010 - C7-0303/2010 – 2010/2219(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 30/2010 (N7-0052/2010 - C7-0304/2010 – 2010/2220(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 31/2010 (N7-0053/2010 - C7-0305/2010 – 2010/2221(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 32/2010 (N7-0054/2010 - C7-0306/2010 – 2010/2222(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 33/2010 (N7-0055/2010 - C7-0307/2010 – 2010/2223(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 34/2010 (N7-0056/2010 - C7-0308/2010 – 2010/2224(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 53/2010 (N7-0050/2010 - C7-0291/2010 – 2010/2218(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 54/2010 (N7-0066/2010 - C7-0353/2010 – 2010/2259(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 56/2010 (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 – 2010/2232(GBD)).


12. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være affald ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (KOM(2010)0576 - 2010/2944(RPS) - frist: 22/02/2011)

henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af […] om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier (D009654/03 - 2010/2945(RPS) - frist: 28/01/2011)

henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Udkast til Kommissionens afgørelse af […] om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet "rullende materiel – støj" i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (D009791/03 - 2010/2942(RPS) - frist: 25/01/2011)

henvist til: kor.udv.: TRAN

- Forslag til Kommissionens afgørelse af […] om ændring af beslutning 2007/756/EF om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister (D010346/03 - 2010/2943(RPS) - frist: 25/01/2011)

henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/… af […] om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier (D011331/02 - 2010/2946(RPS) - frist: 28/01/2011)

henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) af […] om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (D011380/01 - 2010/2947(RPS) - frist: 28/01/2011)

henvist til: kor.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af […] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 for så vidt angår kvalitetskontrolsystemet i forbindelse med købekraftpariteter (D011681/01 - 2010/2948(RPS) - frist: 04/02/2011)

henvist til: kor.udv.: ECON.


13. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november I 2010 (PE 451.900/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Onsdag

1. Forhandlingen "Styrkelsen af OSCE – EU's rolle" ville ske på grundlag af en redegørelse fra Rådet for næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

2. Jean-Paul Gauzès' betænkning om "Forvaltere af alternative investeringsfonde" (A7-0171/2010) og redegørelsen fra Kommissionen om "Lov om det indre marked" ville blive behandlet i nævnte rækkefølge efter forhandlingen af "EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger" og før den mundtlige forespørgsel om "Innovationspartnerskaber".

3. De to henstillinger fra Nathalie Griesbeck om hhv."Aftale EU/Georgien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa" og "Aftale EU/Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse" skulle tages af dagsordenen.

Torsdag

1. Eva Lichtenbergers betænkning om anmodning om ophævelse af Krzysztof Liseks immunitet (A7-0301/2010) skulle opføres under afstemningstiden.

2. Afstemningen om forslag til beslutning om "Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2008" skulle udsættes til en senere mødeperiode.

Talere: Marta Andreasen for EFD-Gruppen med en anmodning om, at afstemningen om forslag til beslutning om ”Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2008” ikke blev udsat, hvorefter William (The Earl of) Dartmouth talte for denne anmodning, og Véronique Mathieu talte imod.

Parlamentet forkastede anmodningen.

3. Afstemningen om forslag til beslutning om Ukraine skulle udsættes til mødeperioden november II.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen med en anmodning om, at afstemningen om forslag til beslutning om Ukraine ikke blev udsat, hvorefter Gunnar Hökmark talte for denne anmodning, og Hannes Swoboda talte imod.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (135 for, 171 imod, 4 hverken/eller).

Arbejdsplanen fastsattes således.


14. Det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd - Databeskyttelsesaftale mellem EU og USA (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd - Databeskyttelsesaftale mellem EU og USA

Stefaan De Clerck (formand for Rådet) og Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis og Alexander Alvaro.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam og Simon Busuttil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo og Angelika Werthmann.

Karel De Gucht tog ordet.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Viviane Reding og Stefaan De Clerck.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu og Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen og Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0608/2010),

- Adrian Severin og Hannes Swoboda for S&D-Gruppen om det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0609/2010),

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0610/2010),

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand og Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen om det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0611/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 11.11.2010.


15. EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger

Annemie Turtelboom (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Philip Bradbourn for ECR-Gruppen, Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat og Monika Flašíková Beňová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Salvatore Iacolino, Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Angelika Werthmann og Andrew Henry William Brons.

Cecilia Malmström tog ordet.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Annemie Turtelboom tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Axel Voss og Nuno Melo for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen og Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande og om Kommissionens henstillinger til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Australien, Canada og USA (B7-0604/2010/rév.2)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 11.11.2010.


16. Forvaltere af alternative investeringsfonde ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF [KOM(2009)0207 - C7-0040/2009- 2009/0064(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget.Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

Jean-Paul Gauzès forelagde sin betænkning.

Talere: Didier Reynders (formand for Rådet) og Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra JURI), Burkhard Balz for PPE-Gruppen, Robert Goebbels for S&D-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Sharon Bowles, Kay Swinburne, Astrid Lulling, Ivo Strejček, Alfredo Pallone, Theodor Dumitru Stolojan og Diogo Feio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik og Zigmantas Balčytis.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ilda Figueiredo, Seán Kelly, Elena Băsescu og Othmar Karas.

Talere: Michel Barnier, Didier Reynders og Jean-Paul Gauzès.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 11.11.2010.


17. Lov om det indre marked (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Lov om det indre marked

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Jürgen Creutzmann for ALDE-Gruppen, Emilie Turunen for Verts/ALE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Matteo Salvini for EFD-Gruppen, Lara Comi, Louis Grech, Olle Schmidt og Edvard Kožušník.

FORSÆDE: László TŐKÉS
næstformand

Talere: Anna Maria Corazza Bildt, Stephen Hughes, Kay Swinburne, Sandra Kalniete, Małgorzata Handzlik, Regina Bastos og Sophie Auconie.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Damien Abad, Marc Tarabella, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud og Pablo Arias Echeverría.

Michel Barnier tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Innovationspartnerskaber (forhandling)

Mundtlig forespørgsel O-0158/2010 af Judith A. Merkies for S&D-Gruppen, Paul Rübig for PPE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts og Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen til Rådet om: Innovationspartnerskaber inden for flagskibsinitiativet innovation i EU (B7-0560/2010)

Judith A. Merkies, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský og Marisa Matias begrundede den mundtlige forespørgsel.

Benoît Cerexhe (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Reinhard Bütikofer tog ordet.

Talere: Ioannis A. Tsoukalas for PPE-Gruppen, Teresa Riera Madurell for S&D-Gruppen, Zbigniew Ziobro for ECR-Gruppen, Hermann Winkler, António Fernando Correia De Campos, Cristina Gutiérrez-Cortines, Silvia-Adriana Ţicău, Danuta Maria Hübner, Zigmantas Balčytis og Mario Pirillo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Ioan Enciu, Anneli Jäätteenmäki, Ilda Figueiredo og Iosif Matula.

Benoît Cerexhe tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Amalia Sartori for PPE-Gruppen, Judith A. Merkies for S&D-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts og Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen og Niki Tzavela for EFD-Gruppen om europæiske innovationspartnerskaber under flagskibsinitiativet "Innovation i EU" (B7-0602/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 11.11.2010.


19. Styrkelsen af OSCE – EU's rolle (forhandling)

Redegørelse fra Rådet (for næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik): Styrkelsen af OSCE – EU's rolle

Olivier Chastel (formand for Rådet), for næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, afgav redegørelsen.

Talere: Andrzej Grzyb for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Mariya Nedelcheva, Csaba Sándor Tabajdi, Heidi Hautala, Marek Henryk Migalski og Csaba Sógor.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Joe Higgins.

Olivier Chastel tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Libor Rouček for AFET om styrkelse af OSCE – EU's rolle (B7-0603/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 11.11.2010.


20. Ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav [KOM(2010)0358 - C7-0162/2010- 2010/0192(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra forelagde sin betænkning.

Talere: Andrey Kovatchev (ordfører for udtalelse fra AFET) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Georgios Papanikolaou for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Mario Borghezio for EFD-Gruppen, Béla Kovács, løsgænger, og Kinga Göncz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Enciu, Marek Henryk Migalski og Peter Jahr.

Talere: Cecilia Malmström og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 11.11.2010.


21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Nuno Teixeira, Vilija Blinkevičiūtė, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Raül Romeva i Rueda, Marek Henryk Migalski, João Ferreira, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, María Muñiz De Urquiza, Zbigniew Ziobro, Eduard Kukan, Guido Milana, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Köstinger, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik og Seán Kelly.


22. Den demografiske udfordring og solidaritet mellem generationerne (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om den demografiske udfordring og solidaritet mellem generationerne [2010/2027(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.Ordfører: Thomas Mann (A7-0268/2010)

Thomas Mann foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Vilija Blinkevičiūtė, Elizabeth Lynne, Peter Jahr, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu og Petru Constantin Luhan.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede behandlingen af punktet for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 11.11.2010.


23. Gennemførelse af rammeprogrammerne for forskning (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning [2010/2079(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi.Ordfører: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

Maria Da Graça Carvalho foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ilda Figueiredo, Jean-Pierre Audy, Marisa Matias og Seán Kelly.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 11.11.2010.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 451.900/OJJE).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik