Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 214kWORD 175k
Keskiviikko 10. marraskuuta 2010 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Määrärahojen siirrot
 12.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttinen talousneuvosto - EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojasopimus (keskustelu)
 15.Matkustajarekisteriä koskeva EU:n ulkoinen strategia (keskustelu)
 16.Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (keskustelu)
 17.Yhtenäismarkkinasäädös (keskustelu)
 18.Innovaatiokumppanuudet (keskustelu)
 19.Etyjin vahvistaminen - EU:n rooli (keskustelu)
 20.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ***I (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus (lyhyt esittely)
 23.Tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2010 - 2011

Istunnot 10. ja 11. marraskuuta 2010

BRYSSEL

PÖYTÄKIRJA

KESKIVIIKKO 10. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.05.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies tuomitsi väkivaltaisen hyökkäyksen, jonka kohteeksi toimittaja Oleg Kašin joutui Moskovassa perjantain ja lauantain välisenä yönä 5.-6. marraskuuta 2010, ja ilmaisi tyytyväisyytensä Venäjän federaation presidentin Medvedevin nopeista toimista syyllisten saattamiseksi oikeuden eteen.

Puhemies ilmoitti, että Moskovassa järjestettiin 31. lokakuuta 2010 ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen mielenosoitus ilman poliisin puuttumista asiaan. Hän ilmaisi parlamentin toiveen siitä, että tämä on merkki demokratisoitumisesta Venäjällä.

Samana päivänä tehtiin terrori-isku kristittyjä vastaan Syyrian katolisen kirkon katedraaliin Bagdadissa Irakissa. Puhemies vetosi parlamentin puolesta uskonnollisen väkivallan lopettamiseksi alueella.

Nobelin rauhanpalkinto luovutetaan 10. joulukuuta 2010, ja tässä yhteydessä puhemies ilmaisi paheksuntansa kiinalaisviranomaisten yrityksiin painostaa eurooppalaisia suurlähettiläitä, jotta he eivät osallistuisi seremoniaan, ja muistutti, että Euroopan parlamentti pitää ihmisoikeuksia luovuttamattomina kaikkialla maailmassa, sekä totesi, että Euroopan unionin Norjan edustuston johtaja edustaa Euroopan parlamenttia kyseisessä seremoniassa.

°
° ° °

Luigi Berlinguer käytti puheenvuoron Veneton äskettäisistä tulvista ja Pompeijin Gladiaattorien talon sortumisesta.


4. Parlamentin kokoonpano

Ramón Jáuregui Atondo on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle tulleensa nimitetyksi Espanjan hallituksen jäseneksi 21. lokakuuta 2010 alkaen.

Parlamentti pani asian merkille ja totesi Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan sekä työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti kyseisen edustajantoimen vapautuneen 21. lokakuuta 2010 alkaen.


5. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin (P7_TA-PROV(2010)0227(cor01)):

Oikaisu ensimmäisessä käsittelyssä 17. kesäkuuta 2010 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/.../EU antamiseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
P7_TA-PROV(2010)0227 - (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)) ECON

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

DEVE-valiokunta: Enrique Guerrero Salomin tilalle Ricardo Cortés Lastra

Valtuuskunta EU:n ja Meksikon välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Ricardo Cortés Lastra

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


7. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Salomonsaarten välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (09335/2010 - C7-0338/2010 - 2010/0094(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden Euroopan unioniin suuntautuvaa kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä (12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (Kodifikaatio) (KOM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

- Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (15619/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavia traktoreita koskevien säännösten osalta (KOM(2010)0607 - C7-0342/2010 - 2010/0301(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (KOM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG, ITRE

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/005ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, Espanja) (KOM(2010)0617 - C7-0344/2010 - 2010/2250(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/009ES/Comunidad Valenciana Textiles, Espanja) (KOM(2010)0613 - C7-0345/2010 - 2010/2251(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade, Espanja) (KOM(2010)0615 - C7-0346/2010 - 2010/2252(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, Puola) (KOM(2010)0616 - C7-0347/2010 - 2010/2253(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Määrärahasiirtoesitys DEC 39/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0061/2010 - C7-0348/2010 - 2010/2254(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 41/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0062/2010 - C7-0349/2010 - 2010/2255(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 42/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0063/2010 - C7-0350/2010 - 2010/2256(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 43/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0064/2010 - C7-0351/2010 - 2010/2257(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 57/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0065/2010 - C7-0352/2010 - 2010/2258(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 54/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0066/2010 - C7-0353/2010 - 2010/2259(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 58/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0067/2010 - C7-0354/2010 - 2010/2260(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 61/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0068/2010 - C7-0355/2010 - 2010/2261(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien pyykinpesuaineissa (KOM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

- Määrärahasiirtoesitys DEC 45/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0069/2010 - C7-0357/2010 - 2010/2262(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 47/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0070/2010 - C7-0358/2010 - 2010/2263(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 55/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0071/2010 - C7-0359/2010 - 2010/2264(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/023 ES/Lear, Espanja) (KOM(2010)0625 - C7-0360/2010 - 2010/2265(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań, Puola) (KOM(2010)0631 - C7-0361/2010 - 2010/2266(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Määrärahasiirtoesitys DEC 59/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0072/2010 - C7-0363/2010 - 2010/2267(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 663/2009 muuttamisesta (KOM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

- Mietintö väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta (2010/2027(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Thomas Mann (A7-0268/2010)

- Mietintö tutkimuksen puiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta (2010/2079(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (KOM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0489 - C7-0280/2010 - 2010/2214(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0297/2010)

- Mietintö Krzysztof Lisekin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2009/2244(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010).


8. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin kesäkuun ja heinäkuun 2010 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


9. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välinen yhteistyösopimus satelliittinavigoinnista

- Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja

- Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja

- Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välinen sopimus vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmästä

- Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan sopimus vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä

- pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimuksesta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin koskevista yleisistä periaatteista

- Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista.


10. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0132/2010) Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi ja Georgios Papastamkos PPE-ryhmän puolesta, Kader Arif, Bernd Lange ja Gianluca Susta S&D-ryhmän puolesta, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Robert Sturdy, Syed Kamall ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Polkumyyntitapaukset - tilanne ja näkymät (B7-0562/2010)

- (O-0141/2010/rév.1) Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr ja Maria do Céu Patrão Neves PPE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta ja Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll ja Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n karjankasvatusalan kriisi (B7-0559/2010)

- (O-0158/2010) Judith A. Merkies S&D-ryhmän puolesta, Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Innovaatiokumppanuudet Innovaatiounioni-aloitteen puitteissa (B7-0560/2010).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch ja Sabine Wils raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäyksiin (0081/2010)

- Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini ja Rui Tavares sINDECT-järjestelmään (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment) (0082/2010)

- Elisabetta Gardini Euroopan ympäristökuukauden perustamiseen (0083/2010)

- Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat ja Renate Weber keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatimiseen (0084/2010)

- Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas ja Heide Rühle toissijaisuus- ja monimuotoisuusperiaatteiden soveltamiseen määriteltäessä jäsenvaltioiden sosiaalisen asuntotarjonnan erityisiä tehtäviä (0085/2010)

- Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira ja Niccolò Rinaldi veden suojeluun yleisenä hyödykkeenä (0086/2010)

- Nicole Sinclaire ja Mike Nattrass säännönvastaisissa häkeissä kasvatettujen kanojen munien markkinointiin (0087/2010)

- Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog ja Olle Schmidt pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hallinnolliseen rasitukseen (0088/2010)

- Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký ja Manfred Weber vastavuoroisen viisumijärjestelmän palauttamiseen – Tšekin kansalaisten eriarvoista asemaa koskeva solidaarisuus Kanadan otettua viisumit yksipuolisesti käyttöön (0089/2010).


11. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 28/2010 (N7-0049/2010 - C7-0281/2010 – 2010/2215(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 29/2010 (N7-0051/2010 - C7-0303/2010 – 2010/2219(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 30/2010 (N7-0052/2010 - C7-0304/2010 – 2010/2220(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 31/2010 (N7-0053/2010 - C7-0305/2010 – 2010/2221(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 32/2010 (N7-0054/2010 - C7-0306/2010 – 2010/2222(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 33/2010 (N7-0055/2010 - C7-0307/2010 – 2010/2223(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 34/2010 (N7-0056/2010 - C7-0308/2010 – 2010/2224(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 53/2010 (N7-0050/2010 - C7-0291/2010 – 2010/2218(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 54/2010 (N7-0066/2010 - C7-0353/2010 – 2010/2259(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 56/2010 (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 – 2010/2232(GBD)).


12. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Ehdotus neuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin tietyntyyppiset romumetallit lakkaavat olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY nojalla (KOM(2010)0576 - 2010/2944(RPS) - määräaika: 22/02/2011)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteen I muuttamisesta (D009654/03 - 2010/2945(RPS) - määräaika: 28/01/2011)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää "liikkuva kalusto – melu" koskevista yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä (D009791/03 - 2010/2942(RPS) - määräaika: 25/01/2011)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission päätökseksi kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2007/756/EY muuttamisesta (D010346/03 - 2010/2943(RPS) - määräaika: 25/01/2011)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteen I ja V muuttamisesta (D011331/02 - 2010/2946(RPS) - määräaika: 28/01/2011)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Luonnos komission asetukseksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteiden II ja V muuttamisesta (D011380/01 - 2010/2947(RPS) - määräaika: 28/01/2011)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1445/2007 täytäntöönpanosta ostovoimapariteetteja koskevan laadunvalvontajärjestelmän osalta (D011681/01 - 2010/2948(RPS) - määräaika: 04/02/2011)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON.


13. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Marraskuun I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 451.900/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu poliittisten ryhmien suostumuksella seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Keskiviikko

1. Keskustelu "Etyjin vahvistaminen - EU:n rooli" perustuu neuvoston julkilausumaan, joka annetaan komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

2. Jean-Paul Gauzèsin mietintö aiheesta "Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat" (A7-0171/2010) sekä komission julkilausuma aiheesta "Yhtenäismarkkinasäädös" käsitellään tässä järjestyksessä aiheesta "Matkustajarekisteriä koskeva EU:n ulkoinen strategia" käytävän keskustelun jälkeen ja ennen suullista kysymystä aiheesta "Innovaatiokumppanuudet".

3. Nathalie Griesbeckin kaksi suositusta aiheista "Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Euroopan unionin ja Georgian välillä" ja "Euroopan unionin ja Georgian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta" poistetaan esityslistalta.

Torstai

1. Äänestyksiin lisätään Eva Lichtenbergerin mietintö Krzysztof Lisekin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisestä (A7-0301/2010).

2. Äänestystä ehdotuksesta päätökseksi aiheesta "Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2008 tilien päättäminen" lykätään myöhempään istuntojaksoon.

Puheenvuorot: Marta Andreasen, joka pyysi EFD-ryhmän puolesta, että äänestystä ehdotuksesta päätökseksi Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2008 tilien päättämisestä ei lykättäisi, William (The Earl of) Dartmouth, joka kannatti pyyntöä, ja Véronique Mathieu, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

3. Äänestys päätöslauselmaesityksistä Ukrainasta lykätään marraskuun II istuntojaksoon.

Puheenvuorot: Elmar Brok, joka pyysi PPE-ryhmän puolesta, että äänestystä päätöslauselmaesityksistä Ukrainasta ei lykättäisi, Gunnar Hökmark, joka kannatti pyyntöä, ja Hannes Swoboda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (135 puolesta, 171 vastaan, 4 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


14. Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttinen talousneuvosto - EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojasopimus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttinen talousneuvosto - EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojasopimus

Stefaan De Clerck (neuvoston puheenjohtaja) ja Karel De Gucht (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS
varapuhemies

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis ja Alexander Alvaro.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam ja Simon Busuttil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo ja Angelika Werthmann.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Stefaan De Clerck.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu ja Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0608/2010)

- Adrian Severin ja Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0609/2010)

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0610/2010)

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand ja Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0611/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.6.


15. Matkustajarekisteriä koskeva EU:n ulkoinen strategia (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Matkustajarekisteriä koskeva EU:n ulkoinen strategia

Annemie Turtelboom (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Philip Bradbourn ECR-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniël van der Stoep, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Salvatore Iacolino, Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Angelika Werthmann ja Andrew Henry William Brons.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

Annemie Turtelboom käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Axel Voss ja Nuno Melo PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta ja Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sekä komission suosituksista neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin sekä Australian, Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä (B7-0604/2010/rev2).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.7.


16. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta [KOM(2009)0207 - C7-0040/2009- 2009/0064(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta.Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

Jean-Paul Gauzès esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Didier Reynders (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Evelyn Regner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Sharon Bowles, Kay Swinburne, Astrid Lulling, Ivo Strejček, Alfredo Pallone, Theodor Dumitru Stolojan ja Diogo Feio.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik ja Zigmantas Balčytis.

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ilda Figueiredo, Seán Kelly, Elena Băsescu ja Othmar Karas.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Didier Reynders ja Jean-Paul Gauzès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.3.


17. Yhtenäismarkkinasäädös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yhtenäismarkkinasäädös

Michel Barnier (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Jürgen Creutzmann ALDE-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Matteo Salvini EFD-ryhmän puolesta, Lara Comi, Louis Grech, Olle Schmidt ja Edvard Kožušník.

Puhetta johti László TŐKÉS
varapuhemies

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt, Stephen Hughes, Kay Swinburne, Sandra Kalniete, Małgorzata Handzlik, Regina Bastos ja Sophie Auconie.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Damien Abad, Marc Tarabella, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud ja Pablo Arias Echeverría.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Innovaatiokumppanuudet (keskustelu)

Suullinen kysymys O-0158/2010 Judith A. Merkies S&D-ryhmän puolesta, Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Innovaatiokumppanuudet Innovaatiounioni-aloitteen puitteissa (B7-0560/2010)

Judith A. Merkies, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský ja Marisa Matias esittelivät suullisen kysymyksen.

Benoît Cerexhe (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Reinhard Bütikofer käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ioannis A. Tsoukalas PPE-ryhmän puolesta, Teresa Riera Madurell S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta, Hermann Winkler, António Fernando Correia De Campos, Cristina Gutiérrez-Cortines, Silvia-Adriana Ţicău, Danuta Maria Hübner, Zigmantas Balčytis ja Mario Pirillo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Ioan Enciu, Anneli Jäätteenmäki, Ilda Figueiredo ja Iosif Matula.

Benoît Cerexhe käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Amalia Sartori PPE-ryhmän puolesta, Judith A. Merkies S&D-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta eurooppalaisista innovaatiokumppanuuksista Innovaatiounioni-aloitteen puitteissa (B7-0602/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.8.


19. Etyjin vahvistaminen - EU:n rooli (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma (komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta): Etyjin vahvistaminen - EU:n rooli

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Libor ROUČEK
varapuhemies

Puheenvuorot: Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mariya Nedelcheva, Csaba Sándor Tabajdi, Heidi Hautala, Marek Henryk Migalski ja Csaba Sógor.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joe Higgins.

Olivier Chastel käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Libor Rouček AFET-valiokunnan puolesta Euroopan unionin roolista Etyjin vahvistamisessa (B7-0603/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.9.


20. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta [KOM(2010)0358 - C7-0162/2010- 2010/0192(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Andrey Kovatchev (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

Puheenvuorot: Georgios Papanikolaou PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács ja Kinga Göncz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Enciu, Marek Henryk Migalski ja Peter Jahr.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.4.


21. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Nuno Teixeira, Vilija Blinkevičiūtė, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Raül Romeva i Rueda, Marek Henryk Migalski, João Ferreira, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, María Muñiz De Urquiza, Zbigniew Ziobro, Eduard Kukan, Guido Milana, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Köstinger, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik ja Seán Kelly.


22. Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus (lyhyt esittely)

Mietintö väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta [2010/2027(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.Esittelijä: Thomas Mann (A7-0268/2010)

Thomas Mann esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Vilija Blinkevičiūtė, Elizabeth Lynne, Peter Jahr, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu ja Petru Constantin Luhan.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Käsittely julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.10.


23. Tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpano (lyhyt esittely)

Mietintö tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta [2010/2079(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.Esittelijä: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

Maria Da Graça Carvalho esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ilda Figueiredo, Jean-Pierre Audy, Marisa Matias ja Seán Kelly.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.11.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 451.900/OJJE).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö