Rodyklė 
Protokolas
PDF 226kWORD 219k
Trečiadienis, 2010 m. lapkričio 10 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Parlamento sudėtis
 5.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Gauti dokumentai
 8.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 9.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 11.Asignavimų perkėlimas
 12.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 13.Darbų programa
 14.Būsimas ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas ir Transatlantinė ekonomikos taryba. ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas (diskusijos)
 15.ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) išorės strategija (diskusijos)
 16.Alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ***I (diskusijos)
 17.Bendrosios rinkos aktas (diskusijos)
 18.Inovacijų partnerystės (diskusijos)
 19.ESBO stiprinimas. Europos Sąjungos vaidmuo (diskusijos)
 20.Reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, dalinis keitimas ***I (diskusijos)
 21.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 22.Demografinės problemos ir kartų solidarumas (trumpas pristatymas)
 23.Mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimas (trumpas pristatymas)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas pasmerkė žiaurų žurnalisto Olego Kašino užpuolimą Maskvoje naktį iš penktadienio, 2010 m. lapkričio 5 d., į šeštadienį, lapkričio 6 d., ir teigiamai įvertino tai, kad Rusijos Federacijos Prezidentas D. Medvedevas skubiai paragino patraukti kaltus asmenis baudžiamojon atsakomybėn.

Pirmininkas pranešė, kad Maskvoje pirmą kartą po dvejų metų 2010 m. spalio 31 d. buvo surengta demonstracija, kurios nesutrukdė policijos veiksmai. Jis išreiškė Parlamento viltį, kad tai ženklas, jog Rusijos visuomeninis gyvenimas tampa demokratinis.

Tą pačią dieną Irako sostinėje Bagdade krikščionys tapo sirų katalikų katedroje įvykdyto teroristų išpuolio aukomis. Pirmininkas Parlamento vardu paragino baigti religinį smurtą šiame regione.

Pirmininkas, kalbėdamas apie 2010 m. gruodžio 10 d. vyksiančias Nobelio taikos premijos teikimo iškilmes, išreiškė savo nepritarimą Kinijos valdžios atstovų bandymams daryti spaudimą Europos ambasadoriams ir siekti įtikinti juos nedalyvauti šiose iškilmėse. Jis priminė, kad Europos Parlamentas mano, jog niekur pasaulyje negalima iš asmenų atimti žmogaus teisių, ir pranešė, kad iškilmėse Parlamentui atstovaus Europos Sąjungos delegacijos Norvegijoje vadovas.

°
° ° °

Kalbėjo Luigi Berlinguer dėl neseniai Veneciją užliejusių potvynių ir Gladiatorių namų Pompėjoje griūties.


4. Parlamento sudėtis

Ramón Jáuregui Atondo pranešė Parlamento pirmininkui apie savo paskyrimą eiti Ispanijos vyriausybės nario pareigas nuo 2010 m. spalio 21 d.

Parlamentas į tai atsižvelgė ir, vadovaudamasis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalimi bei Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, konstatavo, kad yra laisva Parlamento nario vieta nuo 2010 m. spalio 21 d.


5. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą (P7_TA-PROV(2010)0227(cor01)):

Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą 2010 m. birželio 17 d. priimtos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/... /ES, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, klaidų ištaisymas.
(Tekstas svarbus EEE)
P7_TA-PROV(2010)0227 - (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)) ECON

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį laikoma, kad šiam klaidų ištaisymui pritarta, jeigu per 48 valandas frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepareikalauja, kad dėl jo būtų balsuojama.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

DEVE komitetas: Ricardo Cortés Lastra vietoj Enrique Guerrero Salom

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete: Ricardo Cortés Lastra

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Saliamono Salų žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo sudarymo (09335/2010 - C7-0338/2010 - 2010/0094(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (FLEGT) sudarymo (12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, kurios montuojamos prieš siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo sėdynę (kodifikuota redakcija) (COM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, Pirmininkas pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo (15619/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą (COM(2010)0607 - C7-0342/2010 - 2010/0301(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, Pirmininkas pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) […/….], kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI, BUDG, ITRE

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, Pirmininkas pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą („Ispanijos paraiška EGF/2010/005ES/Comunidad Valenciana, gamtinis akmuo“) (COM(2010)0617 - C7-0344/2010 - 2010/2250(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą („Ispanijos paraiška EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilė“) (COM(2010)0613 - C7-0345/2010 - 2010/2251(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2010/016 ES/Aragón, mažmeninė prekyba“) (COM(2010)0615 - C7-0346/2010 - 2010/2252(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėlEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie, automobiliai“) (COM(2010)0616 - C7-0347/2010 - 2010/2253(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas perkelti DEC 39/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0061/2010 - C7-0348/2010 - 2010/2254(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 41/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0062/2010 - C7-0349/2010 - 2010/2255(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 42/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0063/2010 - C7-0350/2010 - 2010/2256(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 43/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0064/2010 - C7-0351/2010 - 2010/2257(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 57/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0065/2010 - C7-0352/2010 - 2010/2258(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 54/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0066/2010 - C7-0353/2010 - 2010/2259(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 58/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0067/2010 - C7-0354/2010 - 2010/2260(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 61/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0068/2010 - C7-0355/2010 - 2010/2261(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.…/…, kuriuo dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.648/2004 (COM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, Pirmininkas pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas perkelti DEC 45/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0069/2010 - C7-0357/2010 - 2010/2262(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 47/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0070/2010 - C7-0358/2010 - 2010/2263(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 55/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0071/2010 - C7-0359/2010 - 2010/2264(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2010/023 ES/Lear“) (COM(2010)0625 - C7-0360/2010 - 2010/2265(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2010/006PL/H.Cegielski-Poznań“) (COM(2010)0631 - C7-0361/2010 - 2010/2266(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas perkelti DEC 59/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0072/2010 - C7-0363/2010 - 2010/2267(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų šie pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

- Pranešimas dėl demografijos problemos ir kartų solidarumo (2010/2027(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Thomas Mann (A7-0268/2010)

- Pranešimas dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo (2010/2079(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (COM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (COM(2010)0489 - C7-0280/2010 - 2010/2214(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0297/2010)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Krzysztofo Liseko imunitetą (2009/2244(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010)


8. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2010 m. birželio ir liepos mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


9. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimas;

- Europos Ekonominės Bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo papildomas protokolas;

- Europos Ekonominės Bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomas protokolas;

- Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimas dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo;

- Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės
susitarimas dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo
;

- Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos
pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Moldovos Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai;

- Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų.


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- (O-0132/2010), kurį pateikė Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi ir Georgios Papastamkos PPE frakcijos vardu, Kader Arif, Bernd Lange ir Gianluca Susta S&D frakcijos vardu, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Robert Sturdy, Syed Kamall ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu Komisijai: Antidempingo bylos - esama padėtis ir perspektyvos (B7-0562/2010);

- (O-0141/2010/rév.1), kurį pateikė Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr ir Maria do Céu Patrão Neves PPE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll ir Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu Komisijai: Krizė ES gyvulininkystės sektoriuje (B7-0559/2010);

- (O-0158/2010), kurį pateikė Judith A. Merkies S&D frakcijos vardu, Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu Tarybai: Inovacijų partnerystės pagal pavyzdinė iniciatyvą "Inovacijų Sąjunga" (B7-0560/2010).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis):

- Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch ir Sabine Wils – dėl sunkiasvorių transporto priemonių susidūrimų (0081/2010);

- Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini ir Rui Tavares – dėl projekto INDECT (pažangi informacinė sistema, sustiprinanti stebėjimą, paiešką ir išaiškinimą miestuose piliečių saugumo tikslais) (0082/2010);

- Elisabetta Gardini – dėl Europos aplinkos apsaugos mėnesio paskelbimo (0083/2010);

- Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat ir Renate Weber – dėl Europos savidraudos draugijų, asociacijų ir fondų įstatų parengimo (0084/2010);

- Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas ir Heide Rühle – dėl subsidiarumo ir įvairovės principų taikymo valstybėms narėms nustatant konkrečią socialinių būstų paskirtį (0085/2010);

- Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira ir Niccolò Rinaldi – dėl vandens, kaip visuotinio turto, apsaugos (0086/2010);

- Nicole Sinclaire ir Mike Nattrass – dėl uždraustuose narvuose laikomų vištų kiaušinių pardavimo (0087/2010);

- Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog ir Olle Schmidt – dėl mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) tenkančios administracinės naštos (0088/2010);

- Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký ir Manfred Weber – dėl vizų režimo abipusiškumo atkūrimo. Solidarumas su Čekijos piliečiais atsižvelgiant į jų netolygią padėtį Kanadai vienašališkai nustačius vizų režimą (0089/2010).


11. Asignavimų perkėlimas

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 28/2010 (N7-0049/2010 - C7-0281/2010 – 2010/2215(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 29/2010 (N7-0051/2010 - C7-0303/2010 – 2010/2219(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 30/2010 (N7-0052/2010 - C7-0304/2010 – 2010/2220(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 31/2010 (N7-0053/2010 - C7-0305/2010 – 2010/2221(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 32/2010 (N7-0054/2010 - C7-0306/2010 – 2010/2222(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 33/2010 (N7-0055/2010 - C7-0307/2010 – 2010/2223(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 34/2010 (N7-0056/2010 - C7-0308/2010 – 2010/2224(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 53/2010 (N7-0050/2010 - C7-0291/2010 – 2010/2218(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 54/2010 (N7-0066/2010 - C7-0353/2010 – 2010/2259(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalimi, kuri yra išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 punkte, Biudžeto komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl asignavimų perkėlimo DEC 56/2010 (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 – 2010/2232(GBD)).


12. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (COM(2010)0576 - 2010/2944(RPS) - terminas: 22/02/2011)

perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas, projektas (D009654/03 - 2010/2945(RPS) - terminas: 28/01/2011)

perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos sprendimo dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys: triukšmas“ techninių sąveikos specifikacijų projektas (D009791/03 - 2010/2942(RPS) - terminas: 25/01/2011)

perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, projektas (D010346/03 - 2010/2943(RPS) - terminas: 25/01/2011)

perduota atsakingam komitetui: TRAN

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. …/…, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I ir V priedai, projektas (D011331/02 - 2010/2946(RPS) - terminas: 28/01/2011)

perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II ir V priedai, projektas (D011380/01 - 2010/2947(RPS) - terminas: 28/01/2011)

perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.., kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1445/2007 nuostatos dėl perkamosios galios paritetų kokybės kontrolės sistemos, projektas (D011681/01 - 2010/2948(RPS) - terminas: 04/02/2011)

perduota atsakingam komitetui: ECON


13. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2010 m. lapkričio mėn. I sesijos plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 451.900/PDOJ) ir, frakcijoms sutikus, buvo pasiūlyta atlikti šiuos pakeitimus(Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Trečiadienis

1. Diskusijos tema „ESBO stiprinimas. Europos Sąjungos vaidmuo“ bus grindžiamos Tarybos pareiškimu, kuris pateiktas Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

2. Jean-Paul Gauzès pranešimas dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (A7-0171/2010), taip pat Komisijos pareiškimas dėl Bendrosios rinkos akto bus nagrinėjami šia tvarka po diskusijų tema „ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) išorės strategija“ ir prieš žodinį klausimą dėl inovacijų partnerystės.

3. Abi Nathalie Griesbeck rekomendacijos dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo ir dėl ES ir Gruzijos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos išbraukiamos iš darbotvarkės.

Ketvirtadienis

1. Į balsavimui skirtą laiką įtraukiamas Evos Lichtenberger pranešimas dėl prašymo atšaukti Parlamento nario Krzysztofo Liseko imunitetą (A7-0301/2010).

2. Balsavimas dėl pasiūlymo dėl sprendimo dėl Europos Policijos koledžo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo perkeliamas į kitą sesiją.

Kalbėjo: Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, kuri paprašė, kad balsavimas dėl pasiūlymo dėl sprendimo dėl Europos Policijos koledžo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo nebūtų atidėtas, William (The Earl of) Dartmouth, palaikydamas šį prašymą, ir Véronique Mathieu, kuri nepritarė šiam prašymui.

Parlamentas atmetė prašymą.

3. Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos Ukrainos tema perkeliamas į lapkričio mėn. II sesiją.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, kuris paprašė, kad balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos Ukrainos tema nebūtų atidėtas, Gunnar Hökmark, palaikydamas šį prašymą, ir Hannes Swoboda, kuris nepritarė šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (135 balsavo už, 171 – prieš, 4 susilaikė) atmetė prašymą.

Darbų programa patvirtinta.


14. Būsimas ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas ir Transatlantinė ekonomikos taryba. ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Būsimas ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas ir Transatlantinė ekonomikos taryba. ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas

Stefaan De Clerck (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Karel De Gucht (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis ir Alexander Alvaro.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam ir Simon Busuttil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo Karel De Gucht.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Viviane Reding ir Stefaan De Clerck.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu ir Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos (B7-0608/2010),

- Adrian Severin ir Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu – dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos susitikimo (B7-0609/2010),

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu – dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos susitikimo (B7-0610/2010),

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand ir Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu – dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos susitikimo (B7-0611/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.6 protokolo 11.11.2010.


15. ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) išorės strategija (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) išorės strategija

Annemie Turtelboom (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Philip Bradbourn ECR frakcijos vardu, Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Daniël van der Stoep , nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat ir Monika Flašíková Beňová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Salvatore Iacolino, Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Angelika Werthmann ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Annemie Turtelboom.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Axel Voss ir Nuno Melo PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu ir Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu – dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos ir dėl Komisijos rekomendacijų Tarybai įgalioti pradėti derybas tarp Europos Sąjungos ir Australijos, Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų (B7-0604/2010/rév.2)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.7 protokolo 11.11.2010.


16. Alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo [COM(2009)0207 - C7-0040/2009- 2009/0064(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

Jean-Paul Gauzès pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Didier Reynders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Evelyn Regner (JURI komiteto nuomonės referentas), Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Robert Goebbels S&D frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Sharon Bowles, Kay Swinburne, Astrid Lulling, Ivo Strejček, Alfredo Pallone, Theodor Dumitru Stolojan ir Diogo Feio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik ir Zigmantas Balčytis.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ilda Figueiredo, Seán Kelly, Elena Băsescu ir Othmar Karas.

Kalbėjo: Michel Barnier, Didier Reynders ir Jean-Paul Gauzès.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.11.2010 protokolo 8.3 punktas.


17. Bendrosios rinkos aktas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bendrosios rinkos aktas

Michel Barnier (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Jürgen Creutzmann ALDE frakcijos vardu, Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Matteo Salvini EFD frakcijos vardu, Lara Comi, Louis Grech, Olle Schmidt ir Edvard Kožušník.

PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, Stephen Hughes, Kay Swinburne, Sandra Kalniete, Małgorzata Handzlik, Regina Bastos ir Sophie Auconie.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Damien Abad, Marc Tarabella, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud ir Pablo Arias Echeverría.

Kalbėjo Michel Barnier.

Diskusijos baigtos.


18. Inovacijų partnerystės (diskusijos)

Žodinis klausimas O-0158/2010, kurį pateikė Judith A. Merkies S&D frakcijos vardu, Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu Tarybai: Inovacijų partnerystės pagal pavyzdinė iniciatyvą "Inovacijų Sąjunga" (B7-0560/2010)

Judith A. Merkies, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský ir Marisa Matias pateikė žodinį klausimą.

Benoît Cerexhe (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo Reinhard Bütikofer.

Kalbėjo: Ioannis A. Tsoukalas PPE frakcijos vardu, Teresa Riera Madurell S&D frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu, Hermann Winkler, António Fernando Correia De Campos, Cristina Gutiérrez-Cortines, Silvia-Adriana Ţicău, Danuta Maria Hübner, Zigmantas Balčytis ir Mario Pirillo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Ioan Enciu, Anneli Jäätteenmäki, Ilda Figueiredo ir Iosif Matula.

Kalbėjo Benoît Cerexhe.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Amalia Sartori PPE frakcijos vardu, Judith A. Merkies S&D frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, ir Niki Tzavela EFD frakcijos vardu – dėl Europos inovacijų partnerystės pagal pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ (B7-0602/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010.11.11 protokolo 8.8 punktas.


19. ESBO stiprinimas. Europos Sąjungos vaidmuo (diskusijos)

Tarybos pareiškimas (Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu): ESBO stiprinimas. Europos Sąjungos vaidmuo

Olivier Chastel (Einantis Tarybos pirmininko pareigas), Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu, padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Mariya Nedelcheva, Csaba Sándor Tabajdi, Heidi Hautala, Marek Henryk Migalski ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Joe Higgins.

Kalbėjo Olivier Chastel.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Libor Rouček, AFET komiteto vardu, dėl ESBO stiprinimo. ES vaidmuo (B7-0603/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.9 protokolo 11.11.2010.


20. Reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, dalinis keitimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus [COM(2010)0358 - C7-0162/2010- 2010/0192(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Andrey Kovatchev (AFET komiteto nuomonės referentas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Georgios Papanikolaou PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, Béla Kovács , nepriklausomas Parlamento narys, ir Kinga Göncz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Enciu, Marek Henryk Migalski ir Peter Jahr.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.4 protokolo 11.11.2010.


21. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Nuno Teixeira, Vilija Blinkevičiūtė, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Raül Romeva i Rueda, Marek Henryk Migalski, João Ferreira, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, María Muñiz De Urquiza, Zbigniew Ziobro, Eduard Kukan, Guido Milana, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Köstinger, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik ir Seán Kelly.


22. Demografinės problemos ir kartų solidarumas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl demografinių problemų ir kartų solidarumo [2010/2027(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.Pranešėjas: Thomas Mann (A7-0268/2010)

Thomas Mann padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Vilija Blinkevičiūtė, Elizabeth Lynne, Peter Jahr, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 8.10 protokolo 11.11.2010.


23. Mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo [2010/2079(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.Pranešėja: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

Maria Da Graça Carvalho padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ilda Figueiredo, Jean-Pierre Audy, Marisa Matias ir Seán Kelly.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 11.11.2010.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 451.900/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.40 val.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika