Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0150(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0246/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0246/2010

Συζήτηση :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2010 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0395

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες

8.5. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας [COM(2010)0283 - C7-0139/2010- 2010/0150(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.Εισηγήτρια: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0395)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0395)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου