Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 11 november 2010 - Bryssel

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter : Irland - SR Technics (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.2. Begäran om upphävande av Krzysztof Liseks parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.3. Förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I (omröstning)

8.4. Ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav ***I (omröstning)

8.5. Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I (omröstning)

8.6. Det kommande toppmötet EU-Förenta staterna och Transatlantiska ekonomiska rådet (omröstning)

8.7. EU:s yttre strategi för passageraruppgifter (PNR) (omröstning)

8.8. Innovationspartnerskap (omröstning)

8.9. Stärkandet av OSSE - en roll för EU (omröstning)

8.10. Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna (omröstning)

8.11. Genomförande av ramprogrammen för forskning (omröstning)

8.12. Krisen i EU:s djurhållningssektor (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy