Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (συζήτηση)
 4.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I (συζήτηση)
 5.Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ιρλανδία - SR Technics (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Krysztof Lisek (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
8.7.Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (ψηφοφορία)
  
8.8.Συμπράξεις καινοτομίας (ψηφοφορία)
  
8.9.Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.10.Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (ψηφοφορία)
  
8.11.Εφαρμογή των προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας (ψηφοφορία)
  
8.12.Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (160 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1344 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (200 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (389 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1097 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (567 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1056 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου