Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 228kWORD 200k
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (συζήτηση)
 4.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I (συζήτηση)
 5.Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ιρλανδία - SR Technics (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Krysztof Lisek (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
8.7.Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (ψηφοφορία)
  
8.8.Συμπράξεις καινοτομίας (ψηφοφορία)
  
8.9.Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.10.Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (ψηφοφορία)
  
8.11.Εφαρμογή των προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας (ψηφοφορία)
  
8.12.Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από τους βουλευτές:

1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού):

- Oreste Rossi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μορφές βασανιστηρίων που εφαρμόζονται στους ιθαγενείς της Παπούα-Νέας Γουινέας (B7-0601/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE

- Salvador Garriga Polledo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευρωπαϊκή θεώρηση (B7-0613/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Philip Claeys και Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία (B7-0614/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

2) προτάσεις σύστασης (άρθρο 121 του κανονισμού):

- Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (B7-0615/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA


3. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (συζήτηση)

Ο Vítor Manuel da Silva Caldeira, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρουσιάζει την ετήσια έκθεση του οργάνου.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Γεώργιος Σταυρακάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Martin Ehrenhauser, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cătălin Sorin Ivan, Luigi de Magistris, Peter van Dalen ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Jens Geier, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Christel Schaldemose, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Inés Ayala Sender, Iliana Ivanova, Jens Geier, Lambert van Nistelrooij και Derek Vaughan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Η εξέταση αυτού του σημείου περατώνεται.


4. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας [COM(2010)0283 - C7-0139/2010- 2010/0150(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.Εισηγήτρια: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

Η Kathleen Van Brempt παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Antonio Cancian, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Arturs Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Bart Staes, Ryszard Czarnecki, Jan Březina, Patrizia Toia, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Edit Herczog, Herbert Reul και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Nicole Sinclaire σχετικά με την απότιση φόρου τιμής στη μνήμη των πεσόντων με αφορμή την επέτειο της 11ης Νοεμβρίου 1918 (Η Πρόεδρος απαντά ότι έχει προβλεφθεί ενός λεπτού σιγή για τον σκοπό αυτό), και Kathleen Van Brempt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.11.2010.


5. Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0141/2010/αναθ.1) που κατέθεσαν οι Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Γεώργιος Παπαστάμκος, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr και Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (B7-0559/2010)

Οι Esther Herranz García, James Nicholson και Iratxe García Pérez αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Rareş-Lucian Niculescu, Luis Manuel Capoulas Santos, Martin Häusling, Bairbre de Brún, John Stuart Agnew, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Michel Dantin και Alan Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jarosław Kalinowski, Κρίτων Αρσένης, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Esther Herranz García και Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (B7-0605/2010),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (B7-0606/2010),

- Νικόλαος Χουντής, Bairbre de Brún, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, João Ferreira και Alfreds Rubiks, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (B7-0607/2010),

- George Lyon και Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (B7-0612/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.11.2010.

Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

6. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι σήμερα εορτάζεται η επέτειος της Ανακωχής που σήμανε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων αυτού του πολέμου.


7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ιρλανδία - SR Technics (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0489 - C7-0280/2010- 2010/2214(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών.Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0297/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0391)


8.2. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Krysztof Lisek (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Krzysztof Lisek [2009/2244(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0392)


8.3. Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ [COM(2009)0207 - C7-0040/2009- 2009/0064(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0393)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0393)

Παρέμβαση:

Ο Jean-Paul Gauzès (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση πριν από την ψηφοφορία.


8.4. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή [COM(2010)0358 - C7-0162/2010- 2010/0192(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0394)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0394)

Παρέμβαση:

Ο Agustín Díaz de Mera García Consuegra (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση πριν από την ψηφοφορία.


8.5. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας [COM(2010)0283 - C7-0139/2010- 2010/0150(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.Εισηγήτρια: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0395)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0395)


8.6. Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0608/2010, B7-0609/2010, B7-0610/2010 και B7-0611/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0608/2010

(αντικαθιστά τις B7-0608/2010, B7-0609/2010 και B7-0611/2010)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj και Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda και Peter Skinner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand και Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Timothy Kirkhope και James Elles, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0396)

(Ηπρόταση ψηφίσματος __[A8469]__ καταπίπτει.)

Παρέμβαση:

Ο Elmar Brok παρουσιάζει δύο προφορικές τροπολογίες επί της παραγράφου 33 και της αιτιολογικής σκέψης Γ, οι οποίες κρατούνται.


8.7. Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0604/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0397)


8.8. Συμπράξεις καινοτομίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0602/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0398)


8.9. Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0603/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0399)


8.10. Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών [2010/2027(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.Εισηγητής: Thomas Mann (A7-0268/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0400)


8.11. Εφαρμογή των προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας (ψηφοφορία)

Έκθεση με αντικείμενο την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας [2010/2079(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.Εισηγήτρια: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0401)


8.12. Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0605/2010, B7-0606/2010, B7-0607/2010 και B7-0612/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0605/2010

(αντικαθιστά τις B7-0605/2010, B7-0606/2010 και B7-0612/2010)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Esther Herranz García και Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Luis Manuel Capoulas Santos και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
George Lyon και Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
James Nicholson και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0402)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0607/2010 καταπίπτει.)

Παρέμβαση:

Η Esther Herranz García προβαίνει, πριν από την ψηφοφορία, σε διευκρίνιση τεχνικού χαρακτήρα επί της αιτιολογικής σκέψης Ι.


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jean-Paul Gauzès - A7-0171/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Syed Kamall

Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0294/2010

Laima Liucija Andrikienė, Ulrike Lunacek

Έκθεση Kathleen Van Brempt - A7-0246/2010

Lena Ek, Daniel Hannan

Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο - RC-B7-0608/2010

Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Thomas Mann - A7-0268/2010

Philip Claeys

Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο - RC-B7-0608/2010

Peter Skinner, Philip Claeys

Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) - B7-0604/2010

Laima Liucija Andrikienė

Συμπράξεις καινοτομίας - B7-0602/2010

Filip Kaczmarek

Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ - B7-0603/2010

Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Thomas Mann - A7-0268/2010

Licia Ronzulli, Jarosław Kalinowski, Filip Kaczmarek, Marian Harkin, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan

Έκθεση Maria Da Graça Carvalho - A7-0274/2010

Alajos Mészáros, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ - RC-B7-0605/2010

Marian Harkin, Mario Pirillo, Seán Kelly.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Michał Tomasz Kamiński γνωστοποιεί ότι η συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τη ψηφοφορία επί της έκθεσης Barbara MateraA7-0297/2010.


11. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή FEMM

- Ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2010/2234(INI))

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: FEMM, IMCO, CULT

- Η δημογραφική αλλαγή και οι συνέπειές της για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ (2010/2157(INI))

αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: FEMM, EMPL

επιτροπή EMPL

- Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης (2010/2095(INI))

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI


12. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

171

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

75

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

50

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

221

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

225

63/2010

Filip Kaczmarek

54

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

85

65/2010

Vincenzo Iovine

26

66/2010

Vincenzo Iovine

27

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

103

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

271

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

78

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

103

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

253

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

84

73/2010

Oreste Rossi

28

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

51

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

233

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

18

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

95

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

29

79/2010

Oreste Rossi

30

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

118

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

24

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Σταύρος Λαμπρινίδης, Judith Sargentini, Rui Tavares

13

83/2010

Elisabetta Gardini

7

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

17

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

25

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

22

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

5

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

27

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Σταύρος Λαμπρινίδης, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

15


13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


14. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 22 Νοεμβρίου 2010 έως τις 25 Νοεμβρίου 2010.


15. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου