Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 202kWORD 161k
Neljapäev, 11. november 2010 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Kontrollikoja 2009. aasta aruande tutvustus (arutelu)
 4.Määruse (EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele) muutmine ***I (arutelu)
 5.ELi loomakasvatussektori kriis (arutelu)
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Hääletused
  
8.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa - SR Technics (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Krzysztof Liseki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ***I (hääletus)
  
8.4.Määruse (EÜ) nr 539/2001 (milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud) muutmine ***I (hääletus)
  
8.5.Määruse (EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele) muutmine ***I (hääletus)
  
8.6.Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu (hääletus)
  
8.7.Broneeringuinfot käsitlev ELi välisstrateegia (hääletus)
  
8.8.Innovatsioonialased partnerlused (hääletus)
  
8.9.OSCE tugevdamine ja ELi roll (hääletus)
  
8.10.Demograafilised probleemid ja põlvkondadevaheline solidaarsus (hääletus)
  
8.11.Teadusuuringute raamprogrammide rakendamine (hääletus)
  
8.12.ELi loomakasvatussektori kriis (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud parlamendiliikmed:

1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek põliselanike piinamise kohta Paapuas (B7-0601/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Salvador Garriga Polledo. Resolutsiooni ettepanek Euroopa viisa kohta (B7-0613/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Philip Claeys ja Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek Türgile ühinemiseelse abi rahastamisvahendist antava abi lõpetamise kohta (B7-0614/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

2) soovituse ettepanekud (kodukorra artikkel 121):

- Ana Gomes, fraktsiooni S&D nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule ELi ja Liibüa raamlepingu käimasolevate läbirääkimiste kohta (B7-0615/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA


3. Kontrollikoja 2009. aasta aruande tutvustus (arutelu)

Kontrollikoja president Vítor Manuel da Silva Caldeira esitas institutsiooni aastaaruande.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Georgios Stavrakakis fraktsiooni S&D nimel, Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel ja Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Cătălin Sorin Ivan, Luigi de Magistris, Peter van Dalen, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Jens Geier, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Christel Schaldemose, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Inés Ayala Sender, Iliana Ivanova, Jens Geier, Lambert van Nistelrooij ja Derek Vaughan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrzej Grzyb ja Karin Kadenbach.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Punkti käsitlemine lõpetati.


4. Määruse (EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele) muutmine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 663/2009, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele [KOM(2010)0283 - C7-0139/2010- 2010/0150(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

Kathleen Van Brempt tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jens Geier (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Antonio Cancian fraktsiooni PPE nimel, Teresa Riera Madurell fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Zbigniew Ziobro fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Arturs Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Bart Staes, Ryszard Czarnecki, Jan Březina, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Edit Herczog, Herbert Reul ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo ja Bogusław Sonik.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Nicole Sinclaire 1918. aasta 11. novembri mälestamise teemal (asepresident vastas, et selleks on ette nähtud üheminutiline vaikusehetk) ja Kathleen Van Brempt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.11.2010protokoll punkt 8.5.


5. ELi loomakasvatussektori kriis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0141/2010/rev.1), mille esitas(id) Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr ja Maria do Céu Patrão Neves fraktsiooni PPE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll ja Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Kriis Euroopa Liidu loomakasvatussektoris (B7-0559/2010)

Esther Herranz García, James Nicholson ja Iratxe García Pérez esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Dacian Cioloş (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Liam Aylward fraktsiooni ALDE nimel, José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Giancarlo Scottà fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rareş-Lucian Niculescu, Luis Manuel Capoulas Santos, Martin Häusling, Bairbre de Brún, John Stuart Agnew, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Michel Dantin ja Alan Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jarosław Kalinowski, Kriton Arsenis, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson ja João Ferreira.

Sõna võttis Dacian Cioloş.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Esther Herranz García ja Albert Deß fraktsiooni PPE nimel: ELi loomakasvatussektori kriis (B7-0605/2010),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll ja Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel: ELi loomakasvatussektori kriis (B7-0606/2010),

- Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, João Ferreira ja Alfreds Rubiks fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi loomakasvatussektori kriis (B7-0607/2010),

- George Lyon ja Liam Aylward fraktsiooni ALDE nimel: ELi loomakasvatussektori kriis (B7-0612/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.11.2010protokoll punkt 8.12.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

6. Presidentuuri avaldus

Asepresident meenutas, et täna tähistatakse Esimese maailmasõja lõpetanud relvarahu aastapäeva.

Parlament mälestas sõjas langenuid üheminutilise vaikusehetkega.


7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa - SR Technics (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 [KOM(2010)0489 - C7-0280/2010- 2010/2214(BUD)] – Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0297/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK JA OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0391)


8.2. Krzysztof Liseki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Krzysztof Liseki puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2009/2244(IMM)] – Õiguskomisjon. Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0392)


8.3. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta ning millega muudetakse direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ [KOM(2009)0207 - C7-0040/2009- 2009/0064(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0393)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0393)

Sõnavõtt

Jean-Paul Gauzès (raportöör) esines enne hääletust avaldusega.


8.4. Määruse (EÜ) nr 539/2001 (milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud) muutmine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud [KOM(2010)0358 - C7-0162/2010- 2010/0192(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0394)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0394)

Sõnavõtt

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (raportöör) esines enne hääletust avaldusega.


8.5. Määruse (EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele) muutmine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 663/2009, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele [KOM(2010)0283 - C7-0139/2010- 2010/0150(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.Raportöör: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0395)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0395)


8.6. Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0608/2010, B7-0609/2010, B7-0610/2010 ja B7-0611/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0608/2010

(asendades B7-0608/2010, B7-0609/2010 ja B7-0611/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel,
Adrian Severin, Hannes Swoboda ja Peter Skinner fraktsiooni S&D nimel,
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel,
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand ja Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Timothy Kirkhope ja James Elles fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0396)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0610/2010 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Elmar Brok esitas lõike 33 ja põhjenduse C kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


8.7. Broneeringuinfot käsitlev ELi välisstrateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0604/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0397)


8.8. Innovatsioonialased partnerlused (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0602/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0398)


8.9. OSCE tugevdamine ja ELi roll (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0603/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0399)


8.10. Demograafilised probleemid ja põlvkondadevaheline solidaarsus (hääletus)

Raport demograafiliste probleemide ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta [2010/2027(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Thomas Mann (A7-0268/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0400)


8.11. Teadusuuringute raamprogrammide rakendamine (hääletus)

Raport teadusuuringute raamprogrammide rakendamise lihtsustamise kohta [2010/2079(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0401)


8.12. ELi loomakasvatussektori kriis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0605/2010, B7-0606/2010, B7-0607/2010 ja B7-0612/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt )

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0605/2010

(asendades B7-0605/2010, B7-0606/2010 ja B7-0612/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Esther Herranz García ja Albert Deß fraktsiooni PPE nimel,
Luis Manuel Capoulas Santos ja Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel,
George Lyon ja Liam Aylward fraktsiooni ALDE nimel,
Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel,
James Nicholson ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0402)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0607/2010 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Esther Herranz García tegi enne hääletust põhjenduse J kohta ühe tehnilise täpsustuse.


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Jean-Paul Gauzès - A7-0171/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Syed Kamall

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0294/2010

Laima Liucija Andrikienė, Ulrike Lunacek

Raport: Kathleen Van Brempt - A7-0246/2010

Lena Ek, Daniel Hannan

Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu - RC-B7-0608/2010

Laima Liucija Andrikienė

Raport: Thomas Mann - A7-0268/2010

Philip Claeys

Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu - RC-B7-0608/2010

Peter Skinner, Philip Claeys

Broneeringuinfot käsitlev ELi välisstrateegia - B7-0604/2010

Laima Liucija Andrikienė

Innovatsioonialased partnerlused - B7-0602/2010

Filip Kaczmarek

OSCE tugevdamine ja ELi roll - B7-0603/2010

Laima Liucija Andrikienė

Raport: Thomas Mann - A7-0268/2010

Licia Ronzulli, Jarosław Kalinowski, Filip Kaczmarek, Marian Harkin, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan

Raport: Maria Da Graça Carvalho - A7-0274/2010

Alajos Mészáros, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

ELi loomakasvatussektori kriis - RC-B7-0605/2010

Marian Harkin, Mario Pirillo, Seán Kelly.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Michał Tomasz Kamiński teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Barbara Matera raporti A7-0297/2010 hääletuse ajal.


11. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

FEMM komisjon

- Euroopa koostöö kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 2020.aasta strateegia rakendamist (2010/2234(INI))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: FEMM, IMCO, CULT

- Demograafilised muutused ja nende mõju ELi tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale (2010/2157(INI))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL

EMPL komisjon

- Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika (2010/2095(INI))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI


12. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

171

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

75

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

50

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

221

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

225

63/2010

Filip Kaczmarek

54

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

85

65/2010

Vincenzo Iovine

26

66/2010

Vincenzo Iovine

27

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

103

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

271

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

78

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

103

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

253

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

84

73/2010

Oreste Rossi

28

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

51

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

233

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

18

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

95

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

29

79/2010

Oreste Rossi

30

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

118

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

24

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

13

83/2010

Elisabetta Gardini

7

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

17

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

25

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

22

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

5

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

27

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

15


13. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


14. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 22. novembrist 2010 kuni 25. novembrini 2010.


15. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika